Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina4/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Hoofdstuk 5: input voor de visie Heemstede 2025


In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de eerste drie onderzoekstappen naast de huidige visie gelegd. De huidige visie wordt daarbij telkens eerst uiteengezet in een lichtblauw kader. Vervolgens worden de uitkomsten van het onderzoek naar trends en voorkeuren bij de raadsleden en die van de inwoners naast de huidige visie Heemstede 2015 gelegd. Dit resulteert in het volgende plaatje:

Wonen

De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp wonen op het bereiken van een adequate mix van inwoners, een gedifferentieerd woningaanbod en het beperken van de nieuwbouw. Daarnaast is er aandacht voor het groen binnen de gemeente en meer specifiek het privégroen bij inwoners.
Adequate mix van bewoners
De visie 2015 stelt dat de huidige differentiatie in het woningaanbod tenminste gehandhaafd moet worden, dan wel dat het aandeel goedkope, betaalbare en middel dure woonruimten toeneemt.  Op die manier streeft de gemeente naar een adequate mix van bewoners.


Figuur : Adequate mix van bewoners

De raad gaat er overwegend van uit dat de leeftijdssamenstelling van de Heemsteedse inwoners niet beïnvloedbaar is. Wel verwacht de raad het vestigingsklimaat voor gezinnen, ouderen en alleenstaanden te kunnen beïnvloeden. Een toename van het aantal ouderen wordt verwacht, maar de raad is niet uitgesproken over de (on)wenselijkheid van deze ontwikkeling. Wel wordt een afname van het aantal gezinnen door een meerderheid van de raadsleden als onwenselijk ervaren, hoewel men bereid is slechts in enkele zaken rondom het vestigingsklimaat voor gezinnen te investeren. De raad wil wel investeren in een adequate mix van bewoners, maar is niet uitgesproken over hoe dit moet gebeuren (bijvoorbeeld door het verbeteren van het aanbod in sociale voorzieningen als huurwoningen, etc.). In de preferentiemeting scoort de taak ‘het beheersen van de inwonerssamenstelling’ het laagst van alle thema’s. Bewoners vinden dat Heemstede op dit moment een goede mix van bewoners heeft als het gaat om leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Zij zien in meerderheid graag dat de gemeente inwoners heeft uit alle leeftijdscategorieën, maar een meerderheid is tegen een evenwichtige verdeling op basis van inkomen.Gedifferentieerd woningaanbod
De visie 2015 stelt een antwoord te willen bieden op de woningvraag van zoveel mogelijk typen woningzoekenden (jongeren, starters, ouderen). Tevens zijn de inspanningen, naast nieuwbouw, toegespitst op het instandhouden van voldoende goedkope woningen voor de lagere inkomensgroepen alsook de geschiktheid van de woningvoorraad voor specifieke doelgroepen als ouderen en gehandicapten.


Figuur 2: Gedifferentieerd woningaanbod

De resultaten van de vragenlijst tonen dat de raad eventuele leegstand van woningen en een afname van het aantal inwoners in Heemstede onwenselijk vindt. Zij is echter niet uitgesproken over de mate waarin deze trends worden verwacht en of de bijbehorende effecten te beïnvloeden zijn. Verwacht wordt dat er meer eenpersoonshuishoudens komen, dat hoger opgeleiden vertrekken uit de gemeente en dat er meer welgestelde ouderen komen. Een meerderheid van de raad stelt bereid te zijn om te investeren in het aanpassen van het woningaanbod op de samenstelling van de bevolking. Bij een meer specifieke vraag over nieuwbouw is de raad echter enkel bereid tot het bouwen van meer eengezinswoningen. In de preferentiemeting scoort het faciliteren van woningaanbod als één van de minst belangrijke thema’s voor de raad. Binnen het thema woningaanbod prefereert de raad de nieuwbouw van appartementen en sociale huurwoningen boven de nieuwbouw van overige typen woningen zoals koopappartementen, aangepaste woningen voor ouderen en eengezinswoningen. Bewoners vinden dat de gemeente wel meer aangepaste woningen specifiek voor ouderen moet aanbieden, maar geen nieuwe sociale huurwoningen hoeft te bouwen.Nieuwbouw beperken
De visie 2015 stelt dat de cijfers over de woningbehoefte laten zien dat het kwantitatieve tekort aan woningen in Heemstede zal afnemen en op termijn zelfs zal verdwijnen.  Substantiële nieuwbouw zal snel betekenen dat er wordt gebouwd op één van de landgoederen en/of de groene randen van Heemstede. Dit is iets wat men zo veel mogelijk wil beperken. Wel kan er soms sprake zijn van vervangende nieuwbouw.


Figuur 3: Nieuwbouw beperken

Over nieuwbouw van woningen is de raad het eens: nieuwbouw in Heemstede is ongewenst en dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Dit geldt niet voor de bouw van nieuwe eengezinswoningen, hierin is men wel bereid te investeren. In de preferentiemeting duidt de lage score van het thema ‘faciliteren van woningaanbod’ door de raad op een algemene tendens om veranderingen in het woningaanbod en nieuwbouw te beperken. De bevolking vindt in meerderheid dat er in Heemstede niet zoveel huizen op een klein gebied gebouwd zouden moeten worden. Ook geeft zij in meerderheid aan geen toename van het aantal dure woningen en hoogbouw in Heemstede te willen zien, maar zij is verdeeld over een toename van het aantal goedkopere starterswoningen. Uit de uitkomsten van de gerichte steekproef blijkt een meerderheid tegen goedkopere starterswoningen, de resultaten uit de ongerichte steekproef geven een tegengesteld beeld. Samenvattend kan gesteld worden dat de bevolking tegen nieuwbouw is in Heemstede.Groen binnen de gemeente
De visie 2015 stelt dat Heemstede als groene woongemeente de groene draad is van de gemeentelijke beleidsstrategie. Dit houdt in dat moet worden gelet op behoud en zo mogelijk versterking van de aanwezige groenkwaliteit, gevormd door de ecologische verbindingszones, de landgoederen en het openbaar groen in de wijken.


Figuur 4: Groen binnen de gemeente

De raad ziet een toename van de behoefte aan groenvoorzieningen als een wenselijke en verwachte trend. Men gaat er ook vanuit dat deze groeiende behoefte zich voortzet binnen de gemeente en is bereid te investeren in het groene karakter van de gemeente. De raad wil daarbij voornamelijk de huidige groenvoorzieningen beschermen, er is geen meerderheid voor het aanleggen van nieuwe voorzieningen. Uit de resultaten van de preferentiemeting is het moeilijk vast te stellen of de raad dit een overwegend belangrijke taak of een minder belangrijke taak vindt. Bewoners geven in meerderheid aan dat Heemstede gebaat is bij een groene uitstraling en dat er daarom ook goed moet worden gelet op het onderhoud van het groen binnen de gemeente. Ook geeft de bevolking aan dat zij willen dat er nieuwe groenvoorzieningen worden aangelegd.

Privégroen bij inwoners
De visie 2015 stelt dat in veel wijken in Heemstede de groene uitstraling meer wordt bepaald door het privégroen dan door het openbare groen. Het belang van hoogwaardig privégroen moet dan ook niet worden onderschat.

Figuur 5: Privégroen bij inwoners
Privégroen van inwoners is een vraagstuk waarover de raad verdeeld is. Hoewel een meerderheid groen in wijken wil stimuleren, is de raad verdeeld over de vraag of het privé groen van inwoners met gemeentelijk beleid beïnvloedbaar is. Ook de preferentiemeting toont dat de raad over het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen verdeeld is. Binnen de categorie groenvoorzieningen scoort het bevorderen van privégroen hoog in vergelijking met het onderhoud van huidige en aanleg van nieuwe groenvoorzieningen. Bewoners geven in meerderheid aan dat zij meer gestimuleerd zouden moeten worden om zorg te dragen voor een groene uitstraling van hun woonomgeving.

Werken


De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp werken op het zijn van een forensengemeente, het beperken van de nieuwbouw van kantoren, het behouden kan kleinschalige detailhandel, het borgen van een goed en gevarieerd winkelbestand, de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van winkeliers en het verbeteren van de parkeergeleden rondom winkelcentra.
Forensengemeente
De visie 2015 stelt dat Heemstede kan worden getypeerd als een forensengemeente, en dat een goede bereikbaarheid daarom mede van belang is voor een aantrekkelijk woonklimaat.

Figuur 6: Forensengemeente
Voor een forensengemeente is de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer uitermate belangrijk, samen met een goed vestigingsklimaat voor inwoners. De raad verwacht dat het gebruik van de auto toeneemt, maar schat in dat enkel het gebruik van de auto binnen de gemeente beïnvloedbaar is. Bovendien acht zij de mate van invloed op het gebruik van de auto van en naar de gemeente beperkt. Daarmee in lijn is er geen meerderheid voor de aanleg van extra wegen of verbindingszones in de trendanalyse. Wel is men bereid te investeren in het verbeteren van alternatieven voor het gebruik van de auto. De preferentiemeting toont dat het bevorderen van de bereikbaarheid als zeer belangrijk thema wordt beschouwd door de raad. Binnen de mogelijkheden om de bereikbaarheid te bevorderen, heeft de raad de voorkeur voor aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam en voor maatregelen om het vrachtverkeer in het centrum te beperken. Als minst geprefereerde taken binnen bereikbaarheid noemt de raad het verder verbeteren van de doorstroom op de Herenweg, Dreef en Zandvoortlaan en het vanuit de gemeente aandringen op het verbinden van bestaande wegen. De bevolking is sterk uitgesproken (blijkt zowel uit de resultaten van het gerichte als ongerichte bevolkingsonderzoek) over de bereikbaarheid van de gemeente. Zij ziet graag het openbaar vervoer verbeteren naar de gemeente en naar de winkelcentra, maar ook wordt daarnaast in meerderheid gezegd dat Heemstede niet beter bereikbaar hoeft te worden per auto.
Nieuwbouw van kantoren beperken
De visie 2015 stelt dat marktonderzoek heeft uitgewezen dat aan meer kantoren in Heemstede geen behoefte bestaat. Wel stelt de visie dat voor de huidige en toekomstige werkgelegenheid zakelijke dienstverlening en persoonlijke dienstverlening van belang is in Heemstede.


Figuur 7: Nieuwbouw van kantoren beperken

De raad is momenteel niet uitgesproken over de wenselijkheid en verwachting van een toename van zakelijke dienstverlening binnen Heemstede, waarvoor de aanwezigheid van kantoren van belang zou kunnen zijn. Een grote meerderheid van de raad is niet bereid te investeren in de bouw van nieuwe kantoorpanden. De inwoners van Heemstede vinden dat er al voldoende kantoren zijn in Heemstede, en impliceren daarmee dat er geen nieuwe gebouwd hoeven te worden.


Behoud van kleinschalige detailhandel
De visie 2015 stelt dat de kleinschaligheid van winkelpanden en de daarin gevestigde winkels een belangrijke factor is voor het succes van de Heemsteedse winkelcentra. Er dient voor gewaakt te worden dat de winkelcentra herkenbaar ‘Heemsteeds’ blijven en niet verworden tot een 'dertien-in-een-dozijn-centrum'.  Daarnaast is het belangrijk dat het mogelijk is om met de auto voor de deur van de winkel te komen.

Figuur 8: Behoud van kleinschalige detailhandel
Een toename van de detailhandel wordt door de raad als wenselijk en beïnvloedbaar gekwalificeerd. Men is ook bereid te investeren in het vestigingsklimaat voor detailhandel door het ontwikkelen van meer parkeermogelijkheden nabij winkelcentra en te investeren in city marketing. De preferentiemeting toont aan dat het bevorderen van het winkelaanbod door de raad als relatief onbelangrijk wordt beschouwd ten opzichte van overige thema’s. Binnen het onderwerp prefereert men de aanleg van extra parkeervoorzieningen in het centrum boven city marketing en het voeren van detailhandelstimulerend beleid. Een meerderheid van de bevolking vindt dat er in Heemstede meer kleinschalige detailhandel moet komen, zoals een bakker, slager en bloemist. Daarmee impliceert men dat de huidige bedrijvigheid op dat gebied behouden moet blijven.
Goed en gevarieerd winkelbestand
De visie 2015 stelt dat er sprake is van een goed en gevarieerd winkelbestand dat Heemstede levendig maakt en waar de Heemsteedse inwoners wel bij varen. De centra hebben ook een duidelijk regionale functie.

Figuur 9: Goed en gevarieerd winkelbestand
Anno 2011 wordt het concept van detailhandelstimulerend beleid door de raad beaamd, maar de toename van het aantal winkelketens wordt als onwenselijk beschouwd. Men is bereid om te investeren in voorzieningen voor winkels, maar daarbij wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor specialistische detailhandel en winkelketens. De preferentiemeting toont dat het bevorderen van het winkelaanbod door de raad als minder belangrijke taak wordt beschouwd dan overige thema’s. De bevolking geeft aan dat het huidige winkelaanbod goed aansluit op de behoefte van inwoners.
Inrichting openbare ruimte ten behoeve van winkeliers
De visie 2015 stelt dat de verantwoordelijkheid om de winkelcentra levensvatbaar te houden en zo mogelijk een kwaliteitsimpuls te geven, een gedeelde is. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun winkel en de daarbij behorende uitstraling; de gemeente is verantwoordelijk voor een inrichting van de openbare ruimte die daarbij past. 

Figuur 10: Inrichting openbare ruimte aanpassen aan winkeliers
Een meerderheid van de raad merkt dat meer inwoners uit de regio naar Heemstede komen om te winkelen en is bereid te investeren in alle zaken die het vestigingsklimaat voor winkeliers bevorderen: city marketing, parkeervoorzieningen, extra parkeermogelijkheden nabij de winkelcentra en het beschermen van huidige groenvoorzieningen in het centrum. De preferentiemeting toont dat het bevorderen van het winkelaanbod, evenals het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen, door de raad als minder belangrijk worden beschouwd dan overige thema’s. De meerderheid van de bevolking vindt het geen taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat bedrijven zich in de gemeente vestigen, maar vindt het wel een taak om de economische activiteit in de gemeente te bevorderen. Een passende openbare ruimte ten behoeve van winkeliers zou daaraan bij kunnen dragen.


Parkeergelegenheden rondom winkelcentra

De visie 2015 stelt dat meer bewoners uit de regio inkopen gaan doen in Heemstede. Deze verwachte extra klandizie zal, bovenop de huidige concentratie zoals in het winkelcentrum Binnenweg-Raadhuisstraat, leiden tot meer dan de nu al voorkomende problemen op het gebied van doorstroming en ontsluiting. Daarom moeten de mogelijkheden van één of meer parkeergarages rondom het centrum serieus worden onderzocht.


Figuur 11: Parkeergelegenheden rondom winkelcentra verbeteren

Een toename van het autogebruik en de aantrekkingskracht van Heemsteedse winkels op de regio is verwacht door de raad en zij is bereid te investeren in parkeergelegenheden rondom winkelcentra. De preferentiemeting toont dat de raad, binnen het laag gescoorde thema ‘bevorderen van het winkelaanbod’, de aanleg van extra parkeervoorzieningen in het centrum prefereert boven city marketing en het voeren van detailhandelstimulerend beleid. Inwoners zijn verdeeld over de vraag of er meer parkeergelegenheden rondom winkelcentra moeten komen. De resultaten uit de gerichte steekproef geven aan dat een meerderheid (53%) de parkeergelegenheden zou willen zien toenemen rondom het centrum, de resultaten van de ongerichte vragenlijst spreken dit tegen.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 • Figuur : Adequate mix van bewoners
 • Figuur 2: Gedifferentieerd woningaanbod
 • Figuur 3: Nieuwbouw beperken
 • Figuur 4: Groen binnen de gemeente
 • Figuur 5: Privégroen bij inwoners
 • Figuur 6: Forensengemeente
 • Figuur 7: Nieuwbouw van kantoren beperken
 • Figuur 8: Behoud van kleinschalige detailhandel
 • Figuur 9: Goed en gevarieerd winkelbestand
 • Figuur 10: Inrichting openbare ruimte aanpassen aan winkeliers
 • Figuur 11: Parkeergelegenheden rondom winkelcentra verbeteren

 • Dovnload 299.35 Kb.