Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina5/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Welzijn


De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp welzijn op het beschermen van bewoners in achterstandssituaties, het bieden van mogelijkheden voor ontspanning, ontplooiing en ontmoeting, een gemeentelijke regie op basisvoorzieningen, meer toepassingen van het profijtbeginsel en meer culturele activiteiten. Daarnaast richt de gemeente zich op specifieke leeftijdsgroepen door gepaste voorzieningen voor ouderen te bieden, rekening te houden met voorzieningen voor jongeren en te anticiperen op een groei van het aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs.
Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties
De visie 2015 stelt dat er curatieve voorzieningen nodig zijn die - veelal tijdelijk - worden ingezet om Heemstedenaren die in een achterstandssituatie zijn geraakt hier weer uit te helpen. In dit kader wordt gesproken over vangnetvoorzieningen (o.a. aangemerkt als bijstandsverlening/minimabeleid, werkgelegenheid/arbeidsvoorzieningen, sociale werkvoorziening, voorzieningen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), belangenbehartiging gericht op ouderen en gehandicapten en het algemeen maatschappelijk werk).


Figuur 12: Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties

De raad heeft zich uitgesproken tegen het verder verbeteren van de sociale voorzieningen. De preferentiemeting toont dat het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de samenleving als gemiddeld belangrijk wordt geacht door raadsleden. Binnen de mogelijkheden voor minimabeleid heeft de raad de voorkeur voor het bieden van een declaratieregeling voor schoolkosten, boven het bieden van een collectieve ziektekostenverzekering. De inwoners van Heemstede vinden het in krappe meerderheid een gemeentelijke taak om mensen in een achterstandsituatie (beter) te ondersteunen. Zij vinden het echter geen taak van de gemeente is om te voorkomen dat mensen in een achterstandssituatie raken.


Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen
De visie 2015 stelt dat basisvoorzieningen voorzien in een aantoonbare maatschappelijke behoefte en essentieel zijn voor het realiseren van de curatieve en/of preventieve doelstelling. Het zijn voorzieningen met een breed draagvlak die van een zodanig belang worden geacht voor het welzijn van de Heemsteedse inwoners dat de gemeente, indien er op dit gebied geen particulier initiatief wordt ondernomen, zich verantwoordelijk voelt om deze voorzieningen zelf te realiseren en in stand te houden. 


Figuur 13: Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen

De raad is in het kader van basisvoorzieningen zoals onderwijs, sociale voorzieningen en bibliotheekbezoek, verdeeld over de vraag in hoeverre hierin moet worden geïnvesteerd. De preferentiemeting toont dat de raad het thema onderwijsvoorzieningen en het bieden van sport- recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden beschouwt als relatief laag, tot gemiddeld belangrijk. Een meerderheid van de bevolking vindt dat de gemeente een regierol moet hebben op het gebied van basisvoorzieningen. Zij geeft verder in meerderheid aan te vinden dat er op dit moment voldoende basisvoorzieningen beschikbaar zijn op de onderdelen zorg, onderwijs, etc. en dat de kwaliteit daarvan voldoende is.
Toepassing van het profijtbeginsel

De visie 2015 stelt dat is overgegaan tot een verruiming van de toepassing van het profijtbeginsel, waarbij uitgangspunt is dat deelnemers aan welzijnsactiviteiten, voor zover dit geen vangnetvoorzieningen betreffen, een financiële eigen bijdrage leveren. Eventuele ongewenste gevolgen voor Heemstedenaren met een minimuminkomen worden voorkomen via het minimabeleid en kwijtscheldingsbeleid.

Figuur 13: Meer toepassing van het profijtbeginsel
De raad kan een verruiming van het profijtbeginsel toepassen door een eigen bijdrage voor welzijnsactiviteiten in te voeren. Tot op heden is de raad hierover niet geraadpleegd door Deloitte op dit punt. Dit zal in stap 4 aan de orde worden gesteld. De bevolking is in meerderheid tegen de toepassing van het profijtbeginsel.

Gepaste voorzieningen voor ouderen
De visie 2015 stelt dat de snelle vergrijzing een stijging van kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar voorzieningen tot gevolg zal hebben. Zeker op het gebied van zorgfaciliteiten bij het wonen en het vervoer zal de vraag van ouderen toenemen. De grotere vraag naar voorzieningen die te maken hebben met het langer zelfstandig wonen van ouderen, zal door de gemeente en de welzijns- en zorgorganisaties, inclusief de mantelzorg, moeten worden opgevangen.

Figuur 14: Gepaste voorzieningen voor ouderen
Een toename van het aantal ouderen wordt verwacht door de raad en men is ervan overtuigd het vestigingsklimaat voor deze groep te kunnen beïnvloeden. De raad wil in dit kader investeren in gepast openbaar vervoer voor ouderen, maar is het oneens over investeringen in seniorenwoningen en het creëren van meer recreatiemogelijkheden voor ouderen. De preferentiemeting toont dat het onderwerp zorg door de raad als zeer belangrijk wordt beschouwd en het onderwerp woningaanbod als minder belangrijk. Binnen woningaanbod scoort het faciliteren van nieuwe aangepaste seniorenwoningen laag. Binnen het onderwerp zorgvoorzieningen scoren de onderdelen die voor ouderen het meest relevant zijn, mantelzorg en de algemene bevorderingen van de gezondheid van inwoners, gemiddeld. Een meerderheid van de bevolking vindt dat, met het oog op de verdere vergrijzing, er meer voorzieningen specifiek voor ouderen zouden moeten komen (zoals aangepaste woningen, aangepast openbaar vervoer etc.). Daarnaast wil een meerderheid dat de gemeente investeert in zorgvoorzieningen voor ouderen.

 
Rekening houden met voorzieningen voor jongeren


De visie 2015 stelt dat bij plannen voor nieuwbouw en/of herinrichting van wijken expliciet dient te worden ingegaan op de mogelijkheid om speelterreintjes en andere voorzieningen voor jongeren, zoals jongerenontmoetingsplekken, aan te leggen. Daarnaast zal Heemstede zaken als de hoge deelname door jeugd aan sport en bibliotheekbezoek handhaven en versterken.

Figuur 15: Rekening houden met voorzieningen voor jongeren
De raad verwacht dat hoger opgeleiden meer uit de gemeente Heemstede naar de stad zullen trekken. De raad is verdeeld over de (on)wenselijkheid van deze trend, maar onderstreept een algemene daling van het opleidingsniveau wel in meerderheid als onwenselijk. De raad is tevens verdeeld over de mate van invloed op het vestigingsklimaat van (hoger opgeleide) jongeren en of men moet investeren in het bibliotheekbezoek. Wel is men bereid te investeren in jongerenontmoetingsplaatsen en de kwaliteit van scholen. De preferentiemeting toont dat onderwijsvoorzieningen als relatief onbelangrijk worden beschouwd in termen van preferenties door de raad. Daarnaast scoort het thema betreffende sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden, waar ook de bibliotheek en de sportvelden onder vallen, gemiddeld. Opvallend is dat de bibliotheek en het onderhoud van de sportvelden binnen dit thema het laagst scoren. Het onderwerp zorg, waaronder ook het Centrum voor Jeugd en gezin valt, wordt echter als zeer belangrijk beschouwd, waarin de taak ‘door ontwikkelen van het centrum’ het hoogst wordt geprefereerd. De bevolking is van mening dat de gemeente meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren moet bieden. Hierbinnen vindt men dat de gemeente zowel voorzieningen zou moeten bieden voor jongeren tot 12 jaar (bijvoorbeeld speelplaatsen), maar ook voor oudere jongeren (bijvoorbeeld jongerenontmoetingsplaatsen).
Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs
De visie 2015 stelt dat onderwijshuisvesting en de knelpunten hierin als gevolg van (1) de gestage groei van het aantal leerlingen op zowel basis- als voortgezet onderwijs en (2) de verdere invoering van de maatregel groepsgrootteverkleining in het basisonderwijs zullen leiden tot nieuwe investeringen.

Figuur 16: Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs
Een eenduidig standpunt over de wenselijkheid en verwachting van een toenemend aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs is niet door de raad gegeven. Men is het ook oneens over in hoeverre de gemeente de kwaliteit en toegankelijkheid van het scholenaanbod kan beïnvloeden en of men hierin wil investeren. De preferentiemeting toont dat onderwijsvoorzieningen als relatief onbelangrijk worden beschouwd in termen van preferenties door de raad. Daarbinnen scoort het bieden van huisvesting aan middelbaar en basisonderwijs het laagst. De bevolking is van mening dat de groei van het aantal leerlingen niet meer van toepassing is, en oordeelt daarom dat er geen nieuwe (middelbare) scholen hoeven te komen. Daarnaast vindt men de kwaliteit van het huidige scholenaanbod voldoende.
Culturele activiteiten
De visie 2015 stelt dat de combinatie van natuur, cultuur en recreatie Heemstede zeer aantrekkelijk maakt. Heemstede kent 80 rijksmonumenten (waaronder veel landgoederen) en 30 provinciale monumenten. De intentie is om een gemeentelijke monumentenlijst op te stellen en daarmee meer culturele activiteiten aan te bieden aan inwoners. 


Figuur 17: Meer culturele activiteiten

De mate van invloed op culturele activiteiten acht de raad als groot. Men is het echter oneens over de wenselijkheid van meer culturele activiteiten en over de vraag of men hierin wil investeren. De preferentiemeting toont dat het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden gemiddeld scoort in mate van belang ten opzichte van andere thema’s. Daarbinnen scoort het behoud van het Oude Slot het hoogst, boven overige recreatieve voorzieningen als onderhoud van sportvelden. De bevolking is van mening dat de gemeente culturele activiteiten dient te stimuleren, maar vindt in meerderheid dat de diversiteit van het huidige aanbod van een voldoende niveau is. Als het gaat om financiering van onrendabele culturele activiteiten is de bevolking verdeeld, het gericht benaderde deel (59%) vindt het een taak om dergelijke activiteiten te financieren, het ongerichte deel vindt het in meerderheid (66%) geen taak van de gemeente.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  • Figuur 12: Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties
  • Figuur 13: Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen
  • Figuur 13: Meer toepassing van het profijtbeginsel
  • Figuur 14: Gepaste voorzieningen voor ouderen
  • Figuur 15: Rekening houden met voorzieningen voor jongeren
  • Figuur 16: Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs
  • Figuur 17: Meer culturele activiteiten

  • Dovnload 299.35 Kb.