Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina6/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Regio


De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp regio hoofdzakelijk op de onderwerpen regionale ontsluiting en recreatie.

Regionale ontsluiting
De visie 2015 stelt dat de economische structuur in de regio leidt tot een grote mobiliteit tussen de verschillende gemeenten. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en vormt dan ook een punt van aandacht.

Figuur 18: Regionale ontsluiting
Een overgrote meerderheid van de raad is bereid te investeren in het bevorderen van de regionale ontsluiting. Gezien de transit-functie die Heemstede heeft (enerzijds tussen Haarlem en Leiden, anderzijds tussen Zandvoort en A4) is het logischerwijs verklaarbaar dat het thema bereikbaarheid als een van de belangrijkste thema’s wordt aangemerkt door de raad. Daarbinnen scoort de aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam het hoogst (ontsluiting as Zandvoort-A4). De bevolking is duidelijk uitgesproken over de bereikbaarheid van de gemeente. Zij ziet graag de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren, maar ook wordt in meerderheid gezegd dat Heemstede niet beter bereikbaar hoeft te worden per auto.
Recreatie
De visie 2015 stelt dat recreatie aanmerkelijk aan belang gaat winnen. Dit sluit aan op de provinciale wens om meer te investeren in de regionale culturele infrastructuur.

Figuur 19: Recreatie
Er bestaan binnen de raad verschillende meningen over de vraag of er geïnvesteerd moet worden in meer recreatie (sport, cultuur, etc.) en in bibliotheekbezoek. Voor beide thema’s is geen meerderheid aan te wijzen. Men geeft aan dat deze zaken wel goed beïnvloedbaar zijn voor de gemeente, maar voelt geen sterke behoefte om dit te doen. De preferentiemeting toont dat recreatie, dat samenkomt in de thema’s groenvoorzieningen en vrijetijdsmogelijkheden, door de raad als gemiddeld belangrijk wordt beschouwd. Binnen vrijetijdsmogelijkheden scoort het onderhoud van het Oude Slot het hoogst en onderhoud van sportcentra en zwembaden het laagst. Een meerderheid van de bevolking is van mening dat de gemeente recreatiemogelijkheden aan haar inwoners dient te bieden. De bevolking is echter oneens over de noodzaak van uitbreiding van het huidige aanbod.

Hoofdstuk 5: Nieuw toe te voegen elementen aan doorkijk Heemstede 2025

Milieu & duurzaamheid


De gemeente Heemstede wil duurzaam zijn als gemeente en de CO2 uitstoot van de gemeente in acht nemen in de doorkijk 2025.

Carbon footprint
De visie 2015 bevat geen element gericht op de carbon footprint van de gemeente Heemstede. De hierna te volgen input is gebaseerd op stellingen en preferenties van zowel raad als inwoners. De figuur refereert naar de stelling dat de CO2 uitstoot als gevolg van de inwoners, bedrijven en gemeentelijke organisatie binnen Heemstede zal moeten worden verlaagd.

Figuur 20: Carbon footprint
Een meerderheid van de raad vindt het wenselijk en is bereid om te investeren in het reduceren van de totale CO2 uitstoot van de gemeente. De raad merkt daarbij overigens op dat zij de invloed van gemeentelijk beleid beperkt acht op dit vlak. Omdat in de huidige tijdsgeest er een trend is naar andere en schonere vormen van mobiliteit, heeft Deloitte specifiek gevraagd naar de wenselijkheid van elektrische auto’s om CO2 uitstoot verder terug te brengen. Hoewel de raad de adoptie van laatstgenoemd vervoersmiddel denkt te kunnen beïnvloeden middels gemeentelijk beleid, is zij niet met een meerderheid bereid hierin te investeren. Als op preferentieniveau wordt gekeken naar beschermen van het milieu, ziet de raad de reductie van de carbon footprint van de gemeente als belangrijkste taak. Ook de bevolking vindt het in meerderheid een taak van de gemeente om de totale CO2 uitstoot terug te brengen.
Duurzaamheid van gemeentelijk beleid
De visie 2015 bevat diverse elementen gericht op de duurzaamheid van gemeentelijk beleid in Heemstede. Echter, als afzonderlijk onderwerp is dit niet benoemd in de visie. Duurzaamheid is in de huidige tijdsgeest een begrip dat leeft in de samenleving en zou daarom separaat opgenomen kunnen worden in de doorkijk 2025. De hierna te volgen input is gebaseerd op stellingen en preferenties van zowel raad als inwoners.
Figuur 21 refereert naar een situatie waarin het gemeentelijk beleid voldoet aan een zo hoog mogelijke duurzaamheidstoets (dat wil zeggen: bescherming van mens, dier en milieu)


Figuur 21: Duurzaamheid van gemeentelijk beleid

Het onderdeel duurzaamheid voorziet in:


Een meerderheid van de raad vindt een situatie waarin de gemeente volledig duurzaam inkoopt wenselijk en is bereid hierin te investeren. In de preferentiemeting onder raadsleden komt het investeren in duurzaam inkoopbeleid echter niet in de top-3 voor binnen het thema milieu. Duurzaamheid van het gemeentelijk beleid kan ook worden gerealiseerd door afvalscheiding te stimuleren en energieverbruik terug te brengen. Afvalscheiding is een onderwerp dat door de raad wordt aangemerkt als zeer belangrijke gemeentelijke taak binnen gemeentelijk beleid. Daarnaast geeft de raad in meerderheid aan dat zij zowel het energiegebruik van huishoudens, als van de gemeentelijke organisatie zelf wenst te verminderen. De preferentie van de raad gaat in eerste instantie uit naar het verminderen van energieverbruik door huishoudens. De bevolking spreekt zich in meerderheid uit voor het stimuleren van de elektrische auto en duurzaam inkopen door de gemeente.

Technologie


Gemeente Heemstede hecht waarde aan het benutten van technologische ontwikkelingen in haar gemeentelijk beleid en de communicatie met inwoners, en dit onderdeel in acht te nemen in de doorkijk 2025
Heemstede digitaal
De visie 2015 bevat geen element gericht op de digitale ontwikkelingen en de invloed hiervan op de gemeente Heemstede. De hierna te volgen input is gebaseerd op stellingen en preferenties van zowel raad als inwoners. Figuur 22 refereert naar de stelling dat het digitale loket van Heemstede moet worden uitgebreid.

Figuur 22: Heemstede digitaal
Een grote meerderheid van de raad vindt de digitalisering van gemeentelijke dienstverlening en digitalisering in de gemeentelijke bedrijfsvoering wenselijk. Tevens is men bereid te investeren in digitale middelen en de bijbehorende infrastructuur binnen de gemeentelijke organisatie en geeft men aan te willen investeren in een uitbreiding van de digitale dienstverlening, aldus de trendanalyse. ‘Dienstverlening aan inwoners’ wordt slechts als overwegend belangrijk thema beschouwd door de raad in de preferentiemeting, en heeft daarmee geen hoge prioriteit. Binnen dit thema scoort het doorontwikkelen van het huidige digitale loket als laagste prioriteit aldus de raad. Bewoners zijn verdeeld over de vraag of de gemeente het digitale loket uit zou moeten breiden. Feit is dat meer inwoners voor uitbreiding dan tegen uitbreiding zijn, een groot deel van de respondenten heeft geen mening. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door geen/beperkte ervaringen met het digitale loket.

Betrekken burgers
De visie 2015 voorziet onvoldoende in de maatschappelijke trend van betrokken burgers. De hierna te volgen input is gebaseerd op stellingen en preferenties van zowel raad als inwoners. Figuur 23 refereert naar de stelling dat de gemeente haar burgers meer dient te betrekken in communicatie en verantwoording.

Figuur 23: Betrekken burgers
Raadsleden vinden het in meerderheid wenselijk om inwoners meer te informeren over gemeentelijke prestaties. Zij is bereid hierin te investeren door inwoners meer uitgebreide verslaggeving te bieden over het gemeentelijk handelen. Daarnaast geeft de raad aan dat zij merkt dat er meer gebruik wordt gemaakt van social media. Zij wil investeren in het gebruik van social media om met inwoners te communiceren. De meerderheid van de bevolking is van mening dat de gemeente geen gebruik moet maken van social media om met haar inwoners te communiceren. De gemeente moet zich volgens inwoners wel beter verantwoorden over haar prestaties.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  • Hoofdstuk 5: Nieuw toe te voegen elementen aan doorkijk Heemstede 2025 Milieu duurzaamheid
  • Technologie

  • Dovnload 299.35 Kb.