Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina7/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Hoofdstuk 6: Uitkomsten discussie gemeenteraad


In hoofdstuk 3 zijn twaalf belangrijke thema’s benoemd die het taakveld van de gemeente Heemstede bepalen. Gedurende het onderzoek zijn deze thema’s door Deloitte gegroepeerd en omgevormd tot normatieve taakgebieden. Deze taakgebieden worden hieronder weergegeven:

 • Sturen op inwonerssamenstelling;

 • Sturen op bereikbaarheid;

 • Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid;

 • Bewaken van het authentieke dorpskarakter;

 • Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede;

 • Bewaken van publieke & culturele basisvoorzieningen;

 • Bewaken van de openbare orde en veiligheid;

 • Bevorderen van de maatschappelijke participatie;

 • Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners;

 • Beheersen van de gemeentefinanciën;

Per taakgebied is in sessies met de gemeenteraad d.d. 23 juli 2011 stilgestaan bij de taken van de gemeente, alsook de specifiekere invulling hiervan. Het doel van deze exercitie was het vormgeven van een duidelijk kader van gemeentelijke kerntaken als basis voor de doorkijk Heemstede 2025.


Sturen op inwonerssamenstelling


De inwonerssamenstelling van Heemstede is een veelgenoemd onderwerp geweest gedurende de kerntakendiscussie van de gemeente. Er bestaan verschillende manieren waarop invulling gegeven kan worden aan deze taak. Hiervan zijn drie varianten getoetst, namelijk: (1) sturen met behulp van het woningaanbod, (2) sturen met behulp van voorzieningen en (3) met behulp van andere gemeentelijke instrumenten, in te vullen door de raadsleden. Onderstaande tabel geeft de scores per thema weer:

Sturen op inwonerssamenstelling

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Met behulp van het woningaanbod

Ja (11/18)

Bouwen (7/18)

Ombouwen (7/18)

Doelgroepen stimuleren m.b.v. financiering (4/18)

Anders (0/18)

Met behulp van voorzieningen

Ja (11/18)

Voorzieningen gericht op aantrekken/behoud van jongeren (4/18)

Gericht op aantrekken/behoud van gezinnen (13/18)

Gericht op aantrekken/behoud van ouderen (0/18)

Anders (1/18)

Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Nee (12/18)

Antwoorden van raadsleden:

 • Lage lasten en gezond en transparant (financieel) beleid

 • Hele samenleving profit, zorg voor excellente scholen, de zo gewenste jonge gezinnen volgen dan vanzelf plus de gehele samenleving profiteert

 • scholen en sport

 • Vraag burger bepalend, gemeente faciliteert

 • Reclame, Onderwijsaanbod, premies voor starters

De raad geeft voor meer dan 60% aan dat zij het een kerntaak van de gemeente vindt om te sturen op de inwonerssamenstelling van de gemeente. Zij ziet hiertoe twee concrete en noodzakelijke sturingsvarianten, te weten: • Sturen met behulp van het woningaanbod;

 • Sturen met behulp van de gemeentelijke voorzieningen.

Binnen sturen met behulp van het woningaanbod is de raad verdeeld over de invulling van de uitvoering. Wel is duidelijk dat de raad in meerderheid kiest voor een concrete oplossing, zij het bouwen of ombouwen. Daar gaat aan vooraf dat de raad vooral wenst in te zetten op het kunnen bieden van voldoende betaalbare starterswoningen voor jong volwassenen en gezinnen. Ook binnen het sturen met behulp van gemeentelijke voorzieningen geeft de raad in meerderheid voorrang aan voorzieningen gericht op het aantrekken/behouden van gezinnen.

Sturen op bereikbaarheid


Binnen het thema bereikbaarheid heeft de gemeente Heemstede beperkte mogelijkheden voorhanden omdat een groot deel van de bereikbaarheidskwesties regionaal van aard zijn en daarmee in provinciaal verband worden behandeld.


Sturen op bereikbaarheid

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Met behulp van sturen op verbetering van de bereikbaarheid met het OV

Ja (14/18)

Verbeteren voorzieningen rondom de trein (2/18)

Verbeteren busvoorzieningen (10/18)

Anders (6/18)

Met behulp van sturen op verbetering van de bereikbaarheid met de auto

Ja (11/18)

Verbeteren doorstroom transit A’dam – strand (7/18)

Verbeteren stroom uitgaand verkeer (7/18)

Verbeteren stroom inkomend verkeer (4/18)

Anders (0/18)

Door de bereikbaarheid per auto te beperken

Nee (13/18)
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Ja (11/18)

Divers, vooral regionale signatuur aannemen

Niettemin heeft dit onderwerp een grote lokale relevantie en heeft de gemeente een stem in de regionale positie rondom bereikbaarheidskwesties. Vanuit die optiek kan een gemeente wel degelijk kerntaken hebben op het gebied van bereikbaarheidskwesties. De raad spreekt zich daar ook voor uit. Zij ziet hier twee duidelijke kerntaken, namelijk het sturen op verbeterde bereikbaarheid met het openbaar vervoer, en meer specifiek het verbeteren van busvoorzieningen. Daarnaast ziet de raad het als kerntaak om te sturen op een verbeterde bereikbaarheid per auto. Zij is verdeeld over de vraag of deze sturing zich dient te richten op een verbetering van de transitfunctie tussen Amsterdam en strand of de uitgaande verkeersstromen.


Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid


Sturen op werkgelegenheid/bedrijvigheid kan in het geval van Heemstede van belang zijn om de aantrekkelijkheid van een gemeente te bevorderen bij toeristen, dagjesmensen, winkelend publiek, etc. De raad ziet hier geen duidelijke kerntaak voor de gemeente. Zo is het volgens de raad geen taak om accountmanagement rondom bedrijven vorm te geven. Bovendien is de raad in meerderheid van mening dat de gemeente geen taak heeft bij het promoten van winkel, horeca en culturele voorzieningen bij haar eigen inwoners. De raad is verdeeld (50-50) als het gaat om promotie van Heemstede bij inwoners buiten de gemeente.


Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Door het aantrekken van bedrijven naar Heemstede

Nee (12/18)
Door Heemstede te promoten bij inwoners

Nee (10/18)
Door Heemstede te promoten buiten de gemeente

Discussiepunt (9/18)2
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Nee (15/18)Bewaken van het authentieke dorpskarakter


Een belangrijk element in de kerntakendiscussie is het authentieke dorpskarakter van Heemstede. Dat blijkt ook uit de resultaten die volgden uit de sessie met de raad d.d. 23 juni 2011. De raad ziet drie kerntaken voor de gemeente binnen dit thema.

De raad is unaniem als het gaat om het sturen op groenvoorzieningen in de openbare ruimte: het is een kerntaak van Heemstede deze te bewaken. Daarbij ziet zij geen noodzaak tot het aanleggen van nieuwe groenvoorzieningen, maar wel in het onderhouden ervan, dan wel een actief groen-voor-rood beleid te voeren.

De raad ziet het tevens als belangrijke kerntaak om het winkelaanbod kleinschalig te houden. Over de vraag hoe is een meerderheid het eens: door de promotie van authentieke winkelcentra binnen Heemstede.


Bewaken van het authentieke dorpskarakter

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Door te sturen op groenvoorzieningen in de publieke ruimte

Ja (18/18)

Onderhoudsniveau handhaven of verhogen (6/18)

Actief groen-voor-rood beleid voeren (5/18)


Nieuwe groenvoorzieningen aanleggen (4/18)
Anders (3/18)

Door te sturen op een toename van groen om het huis

Nee (13/18)
Door het winkelaanbod kleinschalig te houden

Ja (14/18)

Promotie authentieke winkelcentra binnen Heemstede (7/18)
Promotie authentieke winkelcentra buiten Heemstede (3/18)
Groeimogelijkheden winkelcentra beperken (2/18)
Afdwingen met welstandscriteria (4/18)
Anders (2/18)

Door het beschermen van de leefomgeving

Ja (18/18)

Auto-ontmoedigend beleid voeren (7/18)
Afvalverzameling in de openbare ruimte stimuleren (7/18)
Anders (4/18)

Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Nee (10/18)

Antwoorden van raadsleden:

 • nieuwbouw aansluiten bij bestaande bebouwing; geen hoogbouw

 • Minder verkeer.

 • ervoor zorgen dat Heemstede niet wordt volgebouwd met (toren)flats

 • geen groot winkelbedrijven erbij, kleinschalig specialistisch aanbod bewaken

 • geen massabouw

 • schoon houden, vernieuwend gedurfd bouwen - karakterversterkend

 • mn. behoud van fysieke karakteristieken in de gemeente (bijv. monumenten, lanen, openbaar groen) historische panden beschermen

Tot slot ziet de raad het als kerntaak om de leefomgeving te beschermen. Daarbij ziet zij zaken als afvalverzameling in de openbare ruimte en een auto-ontmoedigend beleid als wenselijk, maar voor beide is geen meerderheid.


Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede


Duurzaamheid is een onderwerp dat tot op heden niet in de visie van de gemeente Heemstede voor is gekomen. In de loop van de kerntakendiscussie is echter gebleken dat dit een belangrijk element is voor de gemeente. De raad ziet het als kerntaak om energie-efficiëntie bij instellingen en inwoners te bevorderen. Over de vraag hoe dit invulling dient te krijgen, kijkt te raad hoofdzakelijk naar huishoudens en de gemeente en haar instellingen.

Als het gaat om bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit is de raad uitgesproken; hier ligt geen kerntaak voor de gemeente. Wel geldt dat voor het bevorderen van duurzaam gedrag, zoals het bevorderen van gescheiden afval.
Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Energie-efficiëntie bij instellingen en inwoners stimuleren

Ja (12/18)

Stimuleren energie-efficiëntie huishoudens (6/18)Stimuleren energie-efficiëntie bedrijven (1/18)Stimuleren energie-efficiëntie gemeente en instellingen (7/18)Stimuleren energie-efficiëntie maatschappelijke instellingen (1/18)Anders (3/18)

Door duurzame vormen van mobiliteit te bevorderen

Nee (11/18)
Andere vormen van duurzaam gedrag bevorderen

Ja (11/18)

Bevorderen van gescheiden afval (15/18)Anders (3)

Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Nee (10/18)

Antwoorden van raadsleden:

 • Bied inwoners service door bijvoorbeeld te wijzen op mogelijkheden voor CO2 besparen

 • Voorbeeldfunctie

 • d.m.v. subsidies op duurzaamheid

 • discussie bevorderen d.m.v. thermische foto opgevolgd door advies en discussie

 • communicatie, voorbeeldgedrag, enz

 • Bijv. subsidie zonnepanelen

Bewaken van publieke & culturele basisvoorzieningen


Om in 2025 ook passende basisvoorzieningen aan haar inwoners te kunnen bieden, ziet Heemstede het als taak om bij te dragen aan bepaalde basisvoorzieningen buiten het wettelijk kader. Dit betreft de volgende voorzieningen:

 • Kinderspeelplaatsen;

 • Kinderboerderij;

 • Zwembad;

 • Sportvelden en accommodaties;

 • Theaters;

 • Openbare bibliotheek;

 • Monumenten;

 • Muziekscholen;

 • Openbare kunstwerken, parken en wandelvoorzieningen;

 • Kinderopvang en peuterspeelzalen;

Het aanbieden van een basisvoorziening hoeft niet perse te betekenen dat de gemeente deze taak ook volledig zelf uitvoert (van beleid tot exploitatie). De betrokkenheid van de gemeente kan variëren, namelijk: • Door zelf en direct betrokken te zijn: hierbij is de gemeente zowel qua invulling (het WAT) als qua uitvoering (het HOE) betrokken. Dergelijke taken zijn van een dermate groot publiek belang dat uitvoering ook binnen de gemeente zelf plaats dient te vinden;

 • Door het uit te besteden: de gemeente erkent hiermee dat het een taak is, maar ziet geen noodzaak om zelf betrokken te zijn. De gemeente wel echter wel invloed kunnen houden op de uitvoering via uitbestedingscontracten;

 • Door een taak te financieren: de gemeente wil zodoende stimuleren dat de betreffende activiteit plaatsvindt en wenst geen directe betrokkenheid in de bedrijfsvoering;

 • Door het volledig aan de markt over te laten.


De mate van betrokkenheid bij de basisvoorzieningen varieert over tijd en zal per collegeperiode opnieuw vastgesteld dienen te worden op basis van de maatschappelijke behoefte van dat moment. Op het moment van onderzoek was een meerderheid van de raad overwegend3 van mening dat de huidige voorzieningen in deze tijdgeest tot de kerntaken behoren.

Bewaken van de openbare orde en veiligheid


Is het bewaken van de openbare orde en veiligheid wel een taak van de gemeente? Immers politiediensten en andere veiligheidsinstanties zijn regionaal (op het moment van schrijven is een initiatief gestart om de politie in een nationaal verband te organiseren) georganiseerd. Niettemin vindt de raad dat de gemeente voor meer dan 60% een preventietaak heeft en daar bovenop, dat de gemeente activiteiten dient te ondernemen/financieren om maatschappelijke problemen te voorkomen.

Bewaken van de openbare orde en veiligheid

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Door signaleringsfunctie te vervullen

Nee (14/18)
Door middel van preventietaak

Ja (11/18)

De gemeente financiert/onderneemt bepaalde activiteiten gericht op preventie van maatschappelijke problemen (12/18)De gemeente heeft een beleidsmatige/communicatieve taak, maar financiert geen activiteiten op het gebied van maatschappelijke problemen (5/18)Anders (1/18)

Niets doen, OOV is geen gemeentelijke aangelegenheid

Nee (17/18)
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Nee (16/18)
Er zijn verschillende mogelijke uitvoeringsmogelijkheden denkbaar, zie hoofdstuk 6 voor meer informatie.

Bevorderen van de maatschappelijke participatie


Gemeenten krijgen steeds meer taken overgedragen van het Rijk en provincies. In de komende jaren gaat dit ook gelden voor Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen waarin diverse sociale regelingen zoals de WAJONG en een groot deel van de AWBZ is opgenomen. Zolang dit nog geen wettelijke taak van de gemeente betreft, is de raad verdeeld over de vraag of het een kerntaak van de gemeente is om de deelname van een ieder in de Heemsteedse samenleving te bevorderen.


Bevorderen van de maatschappelijke participatie

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Meer doen dan wettelijk is voorgeschreven

Nee (13/18)
Deelname van een ieder in de Heemsteedse samenleving te bevorderen

Discussiepunt (9/18)

Richten op personen met psychosociale beperking (1/18)

Richten op personen met een fysieke beperking (3/18)

Richten op gezinnen in een achterstandssituatie (9/18)

Richten op individuele personen in een achterstandssituatie (3/18)

Anders (2/18)

Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Nee (17/18)
Niets doen

Nee (15/18)Binnen de autonome taak om de deelname van een ieder te bevorderen in de Heemsteedse samenleving, zou de raad zich voornamelijk willen richten op gezinnen in een achterstandssituatie.


Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners


Dienstverlening bieden aan inwoners is een klassieke taak van een gemeente. Of het nu gaat om een vergunning uit te geven, of communiceren met inwoners, of als het gaat om het uitgeven van reis- en identiteitspapieren. De raad is in grote meerderheid van mening dat de gemeente twee belangrijke kerntaken heeft op dit gebied: (1) inwoners betrekken en informeren en (2) het gemak van de dienstverlening voor inwoners te vergroten.

Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Door inwoners te Informeren en te betrekken

Ja (14/18)

Door inwoners direct te informeren (post/e-mail/etc.) (6/18)Door social media te gebruiken om inwoners te betrekken bij besluitvorming (3/18)Door gedetailleerde verslaglegging aan inwoners te bieden in het jaarverslag (0/18)Door inwoners direct te betrekken bij besluitvorming (9/18)Anders (0/18)

Door het gemak van de dienstverlening voor inwoners te vergroten

Ja (13/18)

Verder digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening (10/18)Openingstijden loket aanpassen aan behoefte inwoners (2/18)Dienstverlening in één loket-gedachte onderbrengen (3/18)Anders (3/18)

Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Nee (14/18)Over de manier waarop inwoners betrokken dienen te worden, is de raad verdeeld. Eén derde deel van de raad ziet graag dat de inwoners direct geïnformeerd worden over gemeentelijke besluiten en initiatieven, een ander (en tevens groter) deel vindt dat het een taak is van de gemeente om inwoners (beter) bij de besluitvorming te betrekken. Als het gaat om ‘nieuwe’ media is de raad van mening dat dit geen taak is van de gemeente, dit geldt eveneens voor een gedetailleerde vorm van verslaglegging richting inwoners.


Beheersen van de gemeentefinanciën


De gemeente Heemstede heeft haar huishoudboekje graag op orde en dit komt terug in de taken die zij ziet op het gebied van het beheersen van de gemeentefinanciën. De raad is unaniem als het gaat om lagere bedrijfsvoeringskosten van het gemeentelijk apparaat; het is een kerntaak van de gemeente om deze terug te brengen. Over de uitvoering is de raad ook uitgesproken, de gemeente dient meer samen te werken met omliggende/relevante overheden.

Daarnaast vindt de raad in meerderheid dat het een kerntaak is om het lastenniveau van de gemeentelijke voorzieningen terug te brengen. Over de manier waarop hieraan uitvoering dient te worden gegeven is zij verdeeld.
Beheersen van de gemeentefinanciën

Kerntaak?

Hoe in te vullen?

Door toe te werken naar lagere bedrijfsvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie

Ja (18/18)

Door (meer) samen te werken met omliggende/relevante gemeenten (10/18)Door taken uit te besteden (1/18)Door het aantal taken terug te brengen (6/18)Door bedrijfsprocessen verder te digitaliseren (0/18)Anders (1/18)

Door het lastenniveau voor inwoners te verhogen

Nee (14/18)
Door de lasten van het voorzieningenniveau terug te brengen

Ja (14/18)

Door de kwaliteit van het voorzieningenniveau terug te brengen (4/18)Door een hogere eigen bijdrage van inwoners te vragen voor gemeentelijke voorzieningen (8/18)Anders (6/18)

Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten

Discussiepunt
(9/18)

Antwoorden van raadsleden:

 • ambitieniveau in slechte economische tijden terugbrengen

 • Sponsoring groenvoorzieningen, meer publiek-private samenwerking

 • De bedrijfsvoering en het lastenniveau van de burger naar evenredigheid te verhogen

 • alert om te gaan met het doen van investeringen. Goed nadenken en sterk inkopen

 • de tering naar de nering zetten

 • samenwerkingsverbanden

 • lijkt nu of-of. Het gaat om ene optimale mix tussen lasten en voorzieningen gedegen kerntakendiscussie, wij zijn niet Father Christmas en kunnen niet alles doen1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

 • Sturen op inwonerssamenstelling
 • Sturen op bereikbaarheid
 • Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid
 • Bewaken van het authentieke dorpskarakter
 • Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede
 • Bewaken van publieke culturele basisvoorzieningen
 • Bewaken van de openbare orde en veiligheid
 • Bevorderen van de maatschappelijke participatie
 • Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners
 • Beheersen van de gemeentefinanciën

 • Dovnload 299.35 Kb.