Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina8/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Kerntaken van de gemeente Heemstede


Op 15 september 2011 zijn de in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten besproken. In deze paragraaf worden de kerntaken van de gemeente benoemd.
De gemeente Heemstede heeft nu en in de toekomst de volgende kenmerken:

 • Heemstede is een plezierige gemeente om te wonen;

 • Heemstede is een maatschappelijk verantwoorde gemeente;

 • Heemstede is uniek, door het authentieke dorpskarakter;

Deze kenmerken zijn te vertalen in kerntaken van de gemeente. Deze kerntaken zijn taken, die wettelijk niet verplicht zijn, maar wel wenselijk worden geacht door de raad.


Heemstede is een plezierige gemeente om te wonen. Dit uit zich in de volgende kerntaken:

 1. Bewaken van het voorzieningenniveau

 2. Bevorderen van de bereikbaarheid van Heemstede

 3. Bieden van hoogwaardige dienstverlening aan inwoners (digitale bereikbaarheid en inwonerbetrokkenheid bij de gemeente)

 4. Bevorderen evenwichtige mix inwonerssamenstelling

 5. Bewaken van de openbare orde en veiligheid door middel van preventietaken

Heemstede is een maatschappelijk verantwoorde gemeente. Dit uit zich in de volgende kerntaken: 1. Bevorderen van de participatie van sociaal zwakkeren in de samenleving

 2. Bevorderen duurzaamheid door gemeente en haar inwoners

Heemstede is uniek, door het authentieke dorpskarakter. Dit uit zich in de volgende kerntaken: 1. Voorzien in en bevorderen van groen

 2. Bescherming cultureel erfgoed

 3. Nastreven evenwichtig winkelaanbod

Heemstede is (en blijft) daarnaast een financieel gezonde gemeente. Dit is een randvoorwaarde en geen kerntaak.


Deze genoemde kerntaken zijn de basis voor de doorkijk Heemstede 2025. In het hiernavolgende en afsluitende hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor de doorkijk Heemstede 2025.

Hoofdstuk 7: doorkijk Heemstede 2025


In dit hoofdstuk worden alle elementen van het onderzoek verwerkt tot een voorstel voor de herziene doorkijk Heemstede 2025. Dit gebeurt door telkens de visie Heemstede 2015 te herhalen in de linker kolom en daarnaast in de rechter kolom het voorstel tot herziene doorkijk op te nemen. Onder de kolommen wordt een toelichting gegeven. In de uiteindelijke doorkijk Heemstede 2025 zullen de thema’s geordend worden volgens de verdeling in hoofdstuk 6.

De financiële basis op orde


De visie Heemstede 2015 bevat geen paragraaf over de financiële basis van de gemeente. Dit onderdeel heeft echter wel centraal gestaan tijdens de kerntakendiscussie.


De financiële basis op orde: doelmatiger gemeentelijke organisatie

Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

De visie Heemstede 2015 bevat geen element met betrekking tot de financiële basis


De financiële basis op orde is geen onderdeel van de visie, maar is randvoorwaardelijk. In de doorkijk wordt als randvoorwaarde de volgende tekst opgenomen:

Het voorzieningenniveau is in Heemstede van hoge kwaliteit. Dit wenst de gemeente zo te houden; in het belang van alle inwoners. Heemstede streeft naar een duurzame en rechtvaardige verdeling van middelen. Daarnaast is Heemstede een financieel gezonde gemeente. Vanuit deze optiek zet Heemstede in op een efficiënte inzet van middelen nu en in de toekomst.Motivatie:

Zie hoofdstuk 6, onderdeel beheersen gemeentefinanciën.
Wonen

Wonen: Heemstede voor iedereen
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Adequate mix van bewoners

De visie 2015 stelt dat de huidige differentiatie in het woningaanbod tenminste gehandhaafd moet worden, dan wel dat het aandeel goedkope, betaalbare en middel dure woonruimten toeneemt.  Op die manier streeft de gemeente naar een adequate mix van bewoners.Heemstede voor iedereen

De gemeente Heemstede streeft naar een evenwichtige mix van inwoners. Heemstede biedt een gedifferentieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen, zoals jongeren, gezinnen en ouderen. Heemstede biedt niet alleen woningen in het hoge segment, maar ook in het midden en lage segment.
Gedifferentieerd woningaanbod

De visie 2015 stelt een antwoord te willen bieden op de woningvraag van zoveel mogelijk typen woningzoekenden (jongeren, starters, ouderen). Tevens zijn de inspanningen, naast nieuwbouw, toegespitst op het instandhouden van voldoende goedkope woningen voor de lagere inkomensgroepen alsook de geschiktheid van de woningvoorraad voor specifieke doelgroepen als ouderen en gehandicapten.Motivatie:

Het samenvoegen van de paragrafen met betrekking tot een evenwichtige mix van inwoners en het gedifferentieerd woningaanbod leidt tot een minder ambigue paragraaf.


Wonen: Nieuwbouw: nee, tenzij
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Nieuwbouw beperken

De visie 2015 stelt dat de cijfers over de woningbehoefte laten zien dat het kwantitatieve tekort aan woningen in Heemstede zal afnemen en op termijn zelfs zal verdwijnen.  Substantiële nieuwbouw zal snel betekenen dat er wordt gebouwd op één van de landgoederen en/of de groene randen van Heemstede. Dit is iets wat men zo veel mogelijk wil beperken. Wel kan er soms sprake zijn van vervangende nieuwbouw.
Nieuwbouw: nee, tenzij

Heemstede is gebaat bij haar groene, ruimtelijke en klassieke uitstraling. Grootschalige nieuwbouw is dan ook ongewenst om het authentieke dorpse en landelijke karakter in stand te houden. De voorkeur gaat uit naar renovatie of vervangende nieuwbouw (rood voor rood).Motivatie:

De huidige paragraaf is te vrijblijvend gegeven de stellingname van de raad: nieuwbouw is onwenselijk en onnodig..


Wonen: Groen binnen de gemeente
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Groen binnen de gemeente

De visie 2015 stelt dat Heemstede als groene woongemeente de groene draad is van de gemeentelijke beleidsstrategie. Dit houdt in dat moet worden gelet op behoud en zo mogelijk versterking van de aanwezige groenkwaliteit, gevormd door de ecologische verbindingszones, de landgoederen en het openbaar groen in de wijken.
De paragrafen worden gehandhaafd.


Privégroen bij inwoners

De visie 2015 stelt dat in veel wijken in Heemstede de groene uitstraling meer wordt bepaald door het privégroen dan door het openbare groen. Het belang van hoogwaardig privégroen moet dan ook niet worden onderschat.Motivatie:

Gemeente heeft geen beleidsmatige invloed op het particuliere domein van de Heemstedenaar. Wel wil de raad privégroen koesteren en indien mogelijk stimuleren.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 • Hoofdstuk 7: doorkijk Heemstede 2025
 • De financiële basis op orde
 • Wonen

 • Dovnload 299.35 Kb.