Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tentaminering in het buitenland

Dovnload 11.52 Kb.

Tentaminering in het buitenlandDatum05.12.2018
Grootte11.52 Kb.

Dovnload 11.52 Kb.

Tentaminering in het buitenland
Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is een procedurewijziging doorgevoerd die van belang is voor studenten die buiten Nederland of Vlaanderen tentamens willen afleggen. Aan het afleggen van tentamens bij Nederlandse ambassades en/of consulaten zijn van oudsher extra kosten verbonden voor bemiddeling. Deze bedragen € 157,- per dagdeel (tentamenzitting). Deze kosten moeten rechtstreeks aan het ministerie worden overgemaakt. Het ministerie heeft nu echter besloten geen tentamens naar de tentamenplaats in het buitenland te verzenden als de bemiddelingskosten niet tijdig door het ministerie zijn ontvangen. Dit impliceert, dat er bij betalingsproblemen, geen tentamens kunnen worden afgelegd, omdat het tentamen niet ter plekke aanwezig is. Wij verzoeken studenten hiermee rekening te houden en er voor te zorgen, dat de tentamenaanmelding tijdig d.w.z. uiterlijk 8 weken voor aanvang van de geplande tentamenperiode door de afdeling Tentaminering en certificering is ontvangen. Voor de volledigheid treft u hierna nadere informatie aan over het afleggen van tentamens in het buitenland.
Certificering door de Commissie voor de examens

Vanwege de certificering door de Open Universiteit en de gelijke behandeling van studenten worden aan de afname van tentamens in het buitenland dezelfde eisen gesteld als in Nederland. Alle externe instanties waarmee de Open Universiteit samenwerkt, voldoen aan deze door de Open Universiteit gestelde normen.


Wanneer tentamen afleggen in het buitenland?

In het geval een student langdurig buiten Nederland verblijft, kunnen onder bepaalde condities tentamens in het buitenland worden afgelegd. “Verblijven” moet worden opgevat als “wonen” dat wil zeggen langduriger dan gebruikelijk in het buitenland verblijven, zoals uitgezonden medewerkers van bedrijven en instellingen, militairen, gepensioneerden. Wanneer een student naar het buitenland gaat voor een vakantie, wordt dat niet als wonen aangemerkt en kunnen in het buitenland geen tentamens worden afgelegd. Overigens kunnen tentamens in het buitenland niet op elk gewenst moment worden afgelegd; dit kan enkel tijdens de reguliere schriftelijke tentamenronden (zoals aangegeven in het tentamenrooster van de Open Universiteit) en de week daarop volgend.
Voor wie en waar

Vanwege de bemiddeling door externe instanties moet er een onderscheid gemaakt worden naar nationaliteit van studenten en de plaats waar zij langdurig verblijven. Voor studenten met de Nederlandse (inclusief inwoners van de Overzeese Gebiedsdelen), Belgische en Surinaamse nationaliteit gelden afzonderlijke regels. Daarnaast bestaat er nog een specifieke regeling voor medewerkers van de Koninklijke Marine, die niet in Nederland verblijven.Bemiddeling door externe instantie


Wanneer er door een externe instantie wordt bemiddeld, is de tentaminering in het buitenland mede afhankelijk van de mogelijkheden, die de samenwerkende organisatie kan bieden. De Open Universiteit kan daarom niet vooraf garanderen dat het afleggen van tentamens in het desbetreffende land mogelijk is.
Beperkingen
Niet alle cursussen kunnen in het buitenland wordt gevolgd of getentamineerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan practica, presentaties, en dergelijke. In een aantal gevallen zal het noodzakelijk zijn een tentamen in Nederland af te leggen. Houd hierbij met de studieplanning rekening en informeer vóór het bestellen van een cursus naar eventuele mogelijkheden.

 • Schriftelijke tentamens, sys-tentamens en computergebaseerde tentamens kunnen in het buitenland alleen worden afgenomen tijdens de reguliere tentamenperiodes en in de week daarna.
  N.B.: vooralsnog is het afleggen van een computergebaseerd tentamen niet mogelijk buiten Nederland en Vlaanderen en voor defensiepersoneel op zee.

 • In principe kan er maar 1 tentamen per dag worden afgelegd. Waar dat vanwege omstandigheden niet mogelijk is, kan de Commissie voor de examens een uitzondering maken. Een met redenen omkleed verzoek hiervoor kan tijdig bij de commissie worden ingediend.

 • Nationaliteit:

  • Studenten met de Nederlandse nationaliteit: bemiddeling door BuZa is alleen buiten Europa mogelijk en dan nog voorzover er geen staatsbelangen zijn die prioriteit hebben (zoals bijv. een staatsbezoek). Dit houdt in, dat studenten woonachtig binnen Europa in Nederland of Vlaanderen tentamens moeten afleggen. Alleen in zéér uitzonderlijke situaties is BuZa bereid om na overlegging van bewijsstukken binnen Europa te bemiddelen.

  • Studenten met de Belgische nationaliteit: het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelt niet voor studenten met de Belgische nationaliteit. Schriftelijke tentamens afleggen kan dus alleen in Vlaanderen of Nederland.

  • Studenten met de Surinaamse nationaliteit: zij kunnen tentamens afleggen op Curaçao of in Nederland en Vlaanderen.

  • Studenten met overige nationaliteiten: zij kunnen tentamens alleen in Nederland of Vlaanderen afleggen.

  • Voor alle studenten geldt dat mondelinge tentamens alleen in Nederland afgelegd kunnen worden.Ontwikkelingen


Het Ministerie BuZa evalueert momenteel de bemiddelingsprocedure voor de afname van tentamens in het buitenland. Ook de Open Universiteit Nederland heeft het tentamineringsbeleid buitenland onder de loep genomen. Zodra hierover nadere informatie bekend is, zal deze via de bekende informatiedragers worden gepubliceerd.

Zie voor gedetailleerde informatie www.ou.nl/tentamen. Daar is ook informatie over de procedure en bijkomende kosten weergegeven. Indien u specifieke vragen heeft, kunt u die per e-mail kenbaar maken: info@ou.nl.

 • Bemiddeling door externe instantie
 • Ontwikkelingen

 • Dovnload 11.52 Kb.