Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina1/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


XII 166ANNO 1855

"The advantages of a diary are great. It ensures sober reflection on t^events of the day as seen in Gods eye.

M. Cheyme.

Myn diary had daar weinig van. Die van 1854 en 1855 waren kleine boekjes, niet groter of breder dan myn hand; elke bladz.bevatte drie dagen en wat ik optekende was een dorre opsomming van hetgeen ik had uitgevoerd en zelden een reflectie of een impressie. Eerst 1 Jan 1856 ben ik een uitvoeriger journaal begonnen. Aan het slot van 1855 schreef ik:"Dit jaar waren er droevige verschijnselen waar te nemen. Engeland toont in de oorlog met Rusland zijn nietigheid, zyn gemis aan kracht en zyn onvermogen. Demoralisatie by het Ministerie Palmerston, archidief.

Nieuwe Holl Bijbelvertaling door ultramodernen, zonder ziel, hart en leven. Hogescholen met moderne Prof in de theologie. Prof v.d.Hoeven gaat door de philosophie tot mensvergoding en godlastering over. Het Nut neemt Joden op, wien het Evangelie een ergernis is
yj


Op Nieuwjaarsdag sprak ik Lore even en zeide zy my dat zy het met my eens is wat myn beschouwingen over de muziek betreft. Intussen had zy er zich niet aan gestoord en had het dolle spelen, studeren en les nemen by Juffr Glauss haar genekt. Op 4 Jan. woonde ik een concert van Clauss by en zag ik Lore na de afloop op het toneel springen, waar Clauss haar omhelsde. I thought her music very much like the clear water of a stream, zo kabbelend over de kiezelsteentjes.

Zaterdag 6 Jan werd ik 25 en vond ik my al zeer oud. Aan het ontbyt kreeg ik een allerliefst briefje van Lore met Cheyne's Memoirs. Het briefje was heel wat liever dan dat van een jaar geleden en bevatte onder meer de recommandatie om weer veel van haar te houden als in 't vorige en haar niet minder te bederven en eindigde aldus: "Je crois t'aimer encore un tout petit brin plus que mon piano, maar dat zal toch niet veel wezen, vrees ik." Dit was een plagerij in antwoord op de myne dat zy meer van Juffr Clauss hield en van haar piano dan van my. Ik at die avond by Hendrik met Lore en werd geweldig bedèrven.

Lore schrijft in haar journaal:" Maand 1 Jan 1855. Om 12 uur met Mama naar W.Clauss om haar de muziekportefeuille te geven. Short visit van " M. later van zyn ouders. Ik was by zyn Grootmama ten eten verzocht. Anna " (niet Mama) had voor my bedankt. (Men ziet hoe ook Anna Lore onder curatele hield en my nog vijandig was.) "'s Avonds doodmoe. Een uur geslapen.
'V/


" Tante Ph. heel erg."

3 Jan. aan Maria een uur gecedeerd van myn les van Seiffert. Elle " s'empara des deux heures. Ceci m'impatienta à tel point que je me fâche " contre elle, ce dont je me repentis ensuite."

Verwénste hartstocht voor de muziek, waartoe vervoert gy niet het gemoed van Lore, die _ik nooit driftig heb gezien ! Zij had het immers kunnen opvatten als een bewijs van liefde van Maria's kant, die wel wist hoe de lessen van Clauss haar hadden afgebeuld.

Dond 4 Jan. "Niet heel wel gevoeld. Gedacht dat ik niet naar het con- " eert zou kunnen gaan. Toch gegaan en toen voelde ik my veel beter En " amuseerde ik my enorm, 't Was too fine; W.Clauss verliet de piano niet " eh speelde de rhapsodie van Liszt (Lore's lijfstukje!) twee keer. Toen alle<5 afgeloopen was ging ik hsar met Willem een laatst vaarwel zeggen.

" Elle était extrêmement affectueuse, m'embrassa â plusieurs reprises et " semblait trouver agréable de me revoir encore une fois," (0 ijdele Lorep " M.was er ook met zyn moeder en Saar."

"Vrijd 5 Jan. Ik heb bepaald de koorts met duizeligheid, frissons en " hoofdpijn; niets ontbreekt eraan en indien morgen niet morgen wase, zou " ik in bed blijven. Je ne voulus pas faire d'éclats et cachai mes sensa- " tions physiques aussi bien que possible, résolue cependant de ne pas " aller diner chez Henri demain si je ne me sens pas mieux. Cela serait " déraisonnable. Pour accélérer ma guérison je bus trois tasses de thé de " tilleul brûlant avant de me coucher."

"Zaterdag 6 Jan. Anna en Tane kwamen my en négligé féliciteren. I felt " so happy and so blessed, my nightsrest having taken my headache away.

" Willem, Agnes, Muzik et Michon zoenden my allen beneden net alsof ik ael£ " jarig was. Om Huur pianoles. Délicieuse surprise: pakje van M.with " such a nice litt&e locket, he spoils me. Les tot 2-jy ! ! Ik ga gauw een " koordje kopen for my private little locket. Om 4§ naar Hendrik. Te 5 uur " komt M. die de kamerjapon en sigaren van Hendrik krijgt. Pleasant dinner maar ik bad hoegenaamd geen honger. Naderhand brengt Hendrik ons in het■'boudoir en laat ons samen. I feit dreadfully spoilt but it was such a nice " feeling. M. said I always looked so healthy. Ik kon een glimlach niet " weerhouden toen ik dacht hoe weinig het had gescheeld dat ik niet pre- " sent geweest was. M. a été jaloux de Melle Clauss. How wicked! He would ” not say such a thing if he knew how much I love him. En toch kan ik dat " gevoel wel begrijpen, omdat ik daaronder ook dikwijls lijd, maar dat be- " hoeft hy niet te weten.”

Op 10 Jan werd Mr Boot Burgemeester van Amsterdam en ried Mama my om voor 't geval Mr Hartogh tot Off.v.J. benoemd werd, naar diens plaats van Substituut te solliciteren. Ik weigerde daar ik my voor die betrekking te dom vond en dacht toen weinig dat ik toch na 6 jaar substituut zou worden en na 16 jaar Officier.

De 12de at ik met Lore by Grootmama en de volgende dag zond Lore my een door haar gewerkte beurs, de tweede die ik van haar kreeg. Beide zyn nog in myn bezit.

Maandag 15 Jan vertrok Lore naar den Haag om by de Elouts te logeren en 14 dagen weg te blijven, maar 5 weken bleef zy weg en wat ik gedurende die tijd geleden heb kan ik niet uitdrukken. Vooreerst wist ik hoe onaangenaam de van Loons het vonden om by Elout te logeren,daar hy onmogelijk was, driftig en ijdel. " II est toujours sur des échasses " zeide Anna van hem. Aan Agnes had hy een hekel omdat hy eischte dat iedereen opstond als hy binnenkwam, en zy dit weigerde te doen. Toen Tane enige weken by hem kwam logeren om by afwezigheid van Miss Browne aan de kinderen les te geven, sloot hy haar nus en dan met de kinderen op, als deze stout geweest waren, en dit waren zy altijd. Toen Lore in 1856 met hem en Louise en de kinderen Jet en Willem, die toen lo en 8 jaar waren, een sejour te Dri- burg maakte, moest zy voor kindermeid en gouvernante spelen en als de kinderen ondeugend waren ( en het waren een paar rakkers) zeide hy:” Voor je straf moet jelui boven blijben eten en dan zal Tante op je passen," en dwong hy zodoende Lore ook boven te eten. Lore was verontwaardigd over de wijze waarop hy zyn vrouw tyBanniseerde en ze beiden plaagde b.v. door als zy bezig waren brieven te schrijven, te gelasten dit te staken, omdat hy wilde voorlezen, en dan las hy een preek voor of uit een stichtelijk boek en op zulk een lijmerige vervelende toon, dat Lore alle moeite had om de ogen open te houden.

Eens woonde Lore in den Haag by dat hy zyn vrouw gelastte de theeketel aan haar linkerzijde te plaatsen. Louise had ook een wil, en zy had hem juist genomen opdat hy haar wil breken zou, en soms stonden zy als twee bokken tegenover elkaar; en nu weigerde zy, waarop hy de theestoof

Mij wilde hy eens op S.enB. dwingen om Eissingerwater te drinken.

Ik weigerde en was niety weinig verbaasd een paar dagen later ven. Arie van Nierop, de koetsier, te vernemen dat er een mand met 12 kruiken Eissinger- water voor my uit Amsterdam gekomen was, Ik verzocht hem toen de mand in Elouts kamer te brengen,

Daar zyn broer Cees ouder was dan hy en dit hem hinderde, kocht hy de heerlijkheid Soeterwoude en adeldom, en toch had hy de brutaliteit te laten drukken in een levensbericht van zyn vader dat het Zyne Majes-

v

teit behaagd had hem_proprio motu
brieven van adeldom te verlenen.

Grappig is op te merken hoeElout verzwijgt dat hy eerst Commies by de Raad van State geweest is, daarna Subst.Officier van J. en Raadsheer en alleen zegt dat hy vice-president was, alsof hy dit niet eerst later was geworden. Carrasco vertelde my dat hy by de Elouts etende^verwonderd was hem niet aan tafel te zien en daarom vroefi of hy ziek was. Hy kreeg een ontkennend antwoord, maar even vó6r het dessert ging de deur open en vertoonde zich Elout met de plaque der Conmandeursorde van de Ned.Leeuw op de borst en de band om de hals aan de ingang, waar hy een ogenblik bl%f staan, waarna hy weer verdwieen. Hy had zich in al zyn glorie aan Carrasco willen vertonen. Toen hy eens één enkele fiag inAmsterdam was, betuigde hy by zyn vertrek zyn verwondering aan Anna dat niet al zyn
zwagers hem bezocht hadden. Zyn vrouw zeide dan ook na zyn dood dat zy vreesde hem niet genoeg geëerd te hebben.(Toen ik in 1870 in Weenen was wees Frederik van Bylandt my een brief van Elout, die hem schreef welke titels hy in *t vervolg op zyn bieven verlangde geschreven te hebben^) Maar zy vergat dat hy zichbzelf genoeg eerde en het moeilijk was hem genoeg naar zyn zin te eren.

Van zyn driftbuien was Miss Browne dikwijls getuige geweest. Gode- froi zeide aan Papa dat hy het met al zyn medeleden in de Staten-Gene- raal goed kon vinden, maar dat hy^met Elout in dezelfde Cssie zittende, dikwijls moest weglopen, daar deze hem teveel op de zenuwen werkte.

Lore was nog wel een favorite van hem, maar als ik naga hoe hy haar behandelde, dan vraag ik me af hoe hy hen behsndelde die hy niet tapte.

Toen hy in ’54 Jonkheer geworden was liet hy de dienstboden binnenkomen om hun dit mee te delen en gelastte hy hen zyn kinderen voortaan Jonker en Freule te noemen. Daarop antwoordde de oude knecht, die sedert zyn huwelijk by hem in dienst was geweest dat hem dit niet mogelijk was, en hy in elk geval de kleine Augusta, die toen één jaar oud was, niet Freule kon noemen, maar Elout vergenoegde zich met hem te zeggen:"Dan moet je *t probereft.” Op reis schreef hy in het Fremdenbuch altijd le Jonkheer E.v.S. By hem was het grandeur et misère; niet genoeg eten en toch een knecht in livrei. Een ei aan 't ontbijt, niet voor ieder maar voor allen, en dan ging Elout rond en gaf aan ieder kind lén lepeltje.

Y/as er vis op tafel en volgde er dan vlees, dan durfde Lore daarvan niet nemen, omdat Elout het onnodig vond, daar men reeds visvlees had gehad.

t Is dan ook niet te verwonderen dat de kinderen er allen even mager en slecht uitzien en alle zwak zyn. Toen hy zich eens op Schaep en Burgh Veroorloofde een aanmerking te maken dat er zoveel eten werd geschaft en zyn kinderen verbood van het volgende gerecht iets meer te nemen met de woorden:"Nu zullen wy Grootmama maar bedanken," zette deze hem op zyn nummer door te zeggen dat zij alleen had te beslissen hoeveel eten er nodig was.

Toen er een Subst.Griffiersplaats in den Haag open kwam, wilde hy dat ik solliciteren zou, maar Lore en ik bedankten er voor, daar wy voorzagen dat wy dan onder zyn plak zouden komen, en toen men Jan van Loon vroeg of hy candidaat wilde worden voor het Lidmaatschap der Staten Gene- Baal, aarzelde hy een candidatuur aan te nemen op grond dat hy voor E's aanmerkingen bevreesd was, die telkens op zyn speeches iets zou te zeggen hebben. Nu zal men vragen hoe het mogelijk was dat Louise van Loon zulk een man tot echtgenoot begeerd had? Maar dit is ook niet het geval geweest Hun huwelijk is, gelijk Anna my eens vertelde, te wijten geweest aan het tedere gemoed haars vaders. Louise had hem herhaaldelijk weggezonden omdat zy een griezel van hem had, ofschoon zy dacht,en hierin ook door Anna en Tane versterkt werd, dat dit een grojre zonde was, daar Elout bekend stond als zeer orthodox en als een der zeven wijzen van Nederland. Elout kreeg later echter niet voor niet by de van Loons de bynaam van fluweelen schroe want telkens herhaalde hy de aanval, doch telkens werd hy afgeslagen. De laatste maal dat dit gebeurde was Louise echter zo diep overtuigd van haar zondige daad, dat haar vader haar 's ochtends in tranen vond.

Het was dan ook wel heel erg dat een man, die al by de 40 was en die het gewichtig ambt van Raadsheer bekleedde, die bovendien al een Gravin tot vrouw had gehad, door een jong ding van even 20 bedankt werd. Anna en Tane brachten haar dit onder het oog en Louise gevoelde ook wel dat het wenselijk was voor haar door zulk een oude heer genegerd te worden.

Haar vader vroeg haar waarom zy huilde, waarop zy wel moest antwoorden dat zy niet wist of zy wel goed had gedaan door zulk een eerwaardig man telkens de bons te geven. En nu vergat haar vader helaas haar te vragen of zy hem dan liefhad, in welk geval natuurlijk een ontkenning zou gevolgd zyn, maar zyn kind dat er zo lief uitzag (want Louise was de beauty der familie) in traj^en ziende, rende hy de trap af en schreef hy aan Elout dat er misschien toch nog kans voor hem was. Deze kwam terstond terug en toen nam Louise hem a son corps défendant aan. Maar men kan nagaan hoe het vrijen toeging/ Als hy haar een zoen wilde geven trok zy het hoo^d' terug en soms werd hy, als hy buiten kwam, met Jan de plaats ingezonden. Men kan zich dus voorstellen hoe gelukkig hun huwelijk geweest is/

Toen zy trouwden kleedde men de Bruid in een grote shawl en zette men haar een kiep op het hoofd, opdat zy er wat ouder uitzag dan het geval was. Hy daarentegen zag er uit als een man van 60, kaal,met ingevallen wangen, hoepelvormige benen en een lange soepjas met hoge kraag aan. Eerst op zyn 70ste jaar begon hy er gewoon en minder oud uit te zien.
Hy was een tweeling en had evenals zyn tweelingzuster ook groot moeten zyn, maar zyn kromme benen maakten dat hy klein was. Intussen is de man 88 geworden, omdat hy een sterk beendergestel had, ja letterlijk nooit

anders geweest was dan vel en been. Op zyn 80ste jaar verloor hy zyn eer

ste tand. Toen hy 12^- jaar getrouwd was, wilde hy dit feest met luister vieren, daar hy zich te oud vond om te verwachten dat hy zyn zilveren bruiloft zou beleven, en toen dit^toch gebeiirde, droomde hy niet dat hy nog 24 jaar zou leven, en dus bijna 50 jaar zou getrouwd geweest zyn.

Eindelijk stierf hy 4 Oct 1893. Zyn zoon Willem zeide my dat zyn dood te

wijten was a&B zyn manie om als de hyena’s de lijken te volgen, m.a.w. de begrafenissen bjr te wonen. Toen hy er twee tegelijk wilde volgen, holde hy van 't éne kerkhof naar het andere, raakte bezweet, vatte kou en kwam er niet meer van op. Zyn vrouw overleefde hem slechts 11 maanden en stierf te Y/ildbad op 9 Sept 1894.

Was er dan niets goeds van Elout te zeggen? 0 zeker, hy was knap en kwam met grote vrijmoedigheid voor zyn overtuiging uit. In de Tweede Kamer vormde hy met Groen, Mackay, van Lynden en van Reede het vijftal dat alleen stond, maar met moed tegen de liberalen en revolutionairen te velde trok en het ongeloof bestreed, en later had hy de moed om met van Lynden naai? het Loo te gaan en de Koning te smeken de let op ’t Onderwys van Kappeijne niet aan te nemen. Elout was genereus en gaf veel weg. Hy behoorde tot geen enkel kerkgenootschap maar eindigde met afgescheiden te worden, hoezeer A. Kuyper hem bezwoer om te doleren. Evenals alle Groe- nianen en Kuyperianen was hy bekrompen en liet hy zyn kinderen niet vaccineren, voordat zyn oudste zoon aan de kinderziekte byna bezweken was, hetgeen een geluk voor de arme jongen zou geweest zyn, want zyn leven lang bleef hy er onooglijk en gecoutureerd uitzien en thans, in 1900, heeft hy een beroerte op zyn huwelijksreis gehad en is hy verlamd. De vijf dochters zyn allerliefst, "mes anges de filles " schreef Louise, maar helaas allen na?g maagden, misschien omdat zy te knap en te serieux zyn en in de school van zekere Tyrannus zyn opgevoed.

De tweede reden waarom ik het land had dat Lore afwezig was bestond hierin dat ik niets van haar hoorde. Drie weken duurde het en drie weken zyh een eeuw als men verliefd is, eer zy my schreef. Zy had my op myn herhaalde vraag hoelang zy dacht te blyven geantwoord:"Veertien dagen." maar die verliepen zonder dat ik taal of teken van haar ontving. Ik schreef twee brieven maar kreeg geen antwoord. Herhaaldelijk ging ik op de Herengracht naar haar informeren, maar telkens werd ik afgescheept met de boodschap dat de dag harer terugkomst nog niet was bepaald en dat zy zich zo nuttig maakte door overdag aan de kinderen les te geven en 's nachts by Miss Browne te waken, die ernstig ziek was en ijlende koortsen had. Ik was doodongerust want ik wist hoe koud Elouts huisje was dat in het Voorhout stond naast het paleis van Prins Hendrik, en hoe slecht men er stookte. Wy hadden een buitengemeen strenge winter, de thermometer rees overdag nooit hoger dan 16° Fahrenheit, maar stond soms op 6 en Lore moest op de grond slapen in een kamer waar niet gestookt kon worden. Haar suikerwater bevroor dan ook ’s nachts. De angst bekroop my dat zy ook ziek zou worden. Ik vroeg aan Maria of zy my het briefje wilde laten lezen dat Lore haar had geschreven, maar dit weigerde zy. Ik had zo gehoopt dat er een woordje voor my in zou staan, maar dit was in geen harer brieven naar huis het geval, wat my bedroefde en my schreef zy niet uit vrees van haar moeder te mishagen. 0 die slaafsche vrees heeft my wat verdriet gedaan ! Hoe is het mogelijk dat Louise haar niet gelastte my teken van leven te geven ?

Maar Louise was nooit amoureus geweest. Ik liep by Hendrik en Louky aan, maar die wisten niets. Zo was er dan niemand die in myn lot belang stelde. Ja^eindelijk liet Grootmama my weten dat zy een brief van Melle Roulet gekregen had, die in den Haag logeerde en haar o.a. schreef que Caroline avait dü se lever de table, paree qu’elle se sentait indisposée. In myn angst ging ik aan Grootmama vragen of zy iets meer wist, maar dat was niet het geval. Daarop ging ik weer naar Tante van Loon by wie ik niets meer vernam. Anna zei wel:" C.is erg ziek geweest."maar dit geloofde ik niet, waarop Tante liet volgen:"Die komt nog in lang niet terug!" Het was of zy er¥ allen genoegen in hadden om my te kwellen. Ik had reeds aan Saar gezegd dat ik my zo diep ongelukkig gevoelde en zie! zonder het my te vertellen schreef zy aan Lore <öm tijding en zond zy my haar antwoord, waaruit bleek dat zy inderdaad ziek geweest was maar hersteld was, en een paar dagen later kreeg ik zelf een brief van haar, voor het schrijven waarvan zy evenmin verlof aan haar moeder had gevraagd en hetgeen zy dus niet drie weken had behoeven uit te stellen. Ik antwoordde terstond of liever ik begon 6 Febr een brief, maar eindigde die eerst de 8ste, want hy werd 32 bladzyden groot. Nu verwachtte ik daarop een antwoord, maar te vergeefs.

Bij haar ééne brief bleef het en ik moest nog 14 dagen geduld hebben eer ik haar zou terugzien. Voor het schrijven dier 32 bladz. had ik natuurlijk een gedeelte van myn nachtrust moeten opofferen, want ik had het in die dagen horrible druk. Ik moest namelijk tegen van Nierop pleiten in een zo omvangrijke zaak, dat de Rechtbank er twee dagen voor bepaald had, zodat de vloer van myn kamer en de tafel vol kwartijnen en folianten lag en ik druk in oude en nieuwe boeken, plakkaten en charters zat te studeren,waarin dikwijls oud Hollands of onverstaanbaar Latijn voorkwam. De 22ste moest ik tegen Donker Curtius, ook een der voornaamste advokaten, optreden en daarna hog tegen Mr van Akerlaken te Hoorn, terwijl ik beloofd had de 4de April in het Nut te zullen lezen. Alles werkte mede om my zenuwachtig te maken en het hangen en verlangen naar Lore verergerde dit ontzettend. Lore scheen daarmede geen deernis gehad te hebben. Zy vond het niet nodig my door een briefje op te vrolijken en wat myn werk betrefÿ, zo was zy verblind genoeg om zich te verbeelden dat ik te knap was om daaronder gebukt te gaan. In de zomer van datzelfde jaar 1855 trok zy naar Parijs en bleef zy weer $weken weg, en eerst in 1856, toen zy in Engeland te logeren gevraagd was, weigerde zy te gaan omdat zy van Leènard Beels had gehoord hoeveel ik tijdens haar verblijf in Parijs niet slechts moreel maar zelfs physiek geleden had. Ik las dit eerst nu in een harer brieven aan Agnes, welke deze my toezond.

Daags na Lore's vertrek schreef Maria haar onder meer:

Amst. 16 Janvier *55, dix heures du soi-z. " Chère Ange de Veuve, Je ne puis impossiblement attendre plus longtemps " de causer avec toi; car je suis toute fatiguée de le faire et je dois " nécessairement me décharger sur le papier. Je ne fais rien d'autre que n penser à toi et gémir secrètement et publiquement sur ton absence, qui " m'effraie puisqu'elle me fait prévoir des moments $ien autrement af- " freux quand ce sera pour tout de bon que tu prendras la clef des champs ft/tfavec ton méchant petit mari, que j'ai vraiment la bonté d’âme de ne pas " haïr cordialement puur une action aussi noire qu'il se propose de com- " mettre dans huit ans.

" Comme je te plains d'être arrivée dans cette glacière juste au " moment du gel et d'un gel terrible, du moins aujourd'hui je souffre " mort et martyr à cause du froid non seulement dans mon propre corps, mais surtout par la pensée de ce que mon ange avait à souffrir. Imagine- " toi qui j'ai vu aujourd'hui'l'horrible petite Cateau Kleinpenning se " pavanant au bras d'un petit amant bien plus horrible encore ! Mais ne te " moque pas d'eux; je wou wel dat je zô, riant, causant, bras-ci bras-ca,

" met je stumpertje van een mannetje de Spiegelstraat door kon sukkelen.

" A propos j'ai vu hier l'individu en question parcourir le vis-à-vis à " pas pcécipités vers 4 heures du côté de sa grandmère. Meer heb ik niet " van het spook gezien of gehoord; si ce bonheur m'arrive en futur,je te " le ferai savoir par le télégraphe. Nâms sommes allé vort, jfyl et moi,

" la maison des six. Nous avons été reçues par Jean en robe de chambre " et par Piet en casquette et pan£ouffles achetées, ce qui m'a touché " comme preuve évidente de son célibat. Le tout était dans un fameux " désordre, mais pourtant mieux arrangé que l'année passée.

"Chère Ange, je dois cesser en t'apportant la triste nouvelle que je " n'ai rien appris de ton mari aujourd'hui)!, je pense qu'il se morfond " dans sa eÿambre. Tante Antje va pourtant ce soir au casino malgré la " maladie de son mari, ce que nous trouvons bèen heartless

Oom Henk leed aan suikerziekte waartegen men destijds geen remedie wist. Hy vermagerde by de dag en by elk nieuw bezoek deed zyn toestand my pijnlijker aan. Tante Antje was niet ongevoelig maar had dezelfde fout als myn vader, namelijk van haar gevoel te onderdrukken.

Eerst 10 dagen na Lore's vertrek vernam ik op een allervervelendst diner by Tante Cateau van Anna van Loon dat de kinderen Elout alle ziek waken van de kou en dat Lore nog wel wat zou wegblijven. Sanders kwam my zyn engagement met de rijke Fremle van Goltstein meedelen, die vóór hem stierf zonder hem kinderen na te laten. Myn broer Willem legde zyn candi- daats in de rechten cum laude te Leiden af.

Ik heb behoefte om nu weer het een en ander uit Lore's journaal mee te delen: Zondag 7 Jan ging zy aan de bediening by Meunier en kwam Djé haar voor de avond vragen. Lore bedankte omdat zy aan 't nachtmaal geweest was en vervolgt dan:" Elle se choque de cette réponde et me dit que " je ne me désédifierai pas chez elle parce que son mari compte lire dans " VInet ou Beets. J'acceptai alors. Le soir nous allâmes chez Guye, ver- " velende niets beduidende dromerige preek; onderwijl gaat de koster lang ” thee drinken. Daarna by Djé mais pas question de sermon, daar Insinger " vertrekt.

"Maand.8 Jan. 's Avonds spreekt Oosterzee in het Nut. Ik pa niet om- " dat ik het beter vind dat men my niet zo dikwijls met M. ziet. Later ge- " hoord dat $y er ook niet was. Ik begin myn beurs voor M.”

£Lees in plaats van "omdat ik" "omdat Mama" het beter vindt.....3

"Woensd 10 Jan.Portret van W.Clauss van Hendrik gekregen. Gegeten by " Tante Cateau en gezeten tussen M. en Frits v.Lennep. Clauss heeft ge- " zegd dat ik beter zal spelen als ik getrouwd ben. Quel nonsens! Saar " draagt Cee Willets bracelet; dat zou ik in haar plaats nooit doen. Ik " heb haar gezegd dat zy de myne nooit krijgt.

Vrijd.12 Jan. Diner by Tante Professor, surprise van er M. te vin- " den, hem de beurs beloofd.

"Zaterdag 13 Jan: Beurs afgewerkt. Ik zend myn beurs vanavond, mais " j’ai peur qu’il n’aimera pas ces grains. Reçu une charmante petite let- " tre de M. to thank me, avec son histoire de la patrie et les conféren- " ces de M.v.d.Hoeven. J’ai tellement peur de ne pas pouvoir les lire, car " Anna vient de mejpfévenir que Mr Singendonck allant après demain à la " Haye, ce serait une excellente occasion pour moi de l’accompagner. I felt " so thankful and so happy this evening."

"Maandag 15 Jan,Om 7 uur op. Om 11 uur met Mr Singendonck naar de " trein. Louise Elout wacht my op aan het station. Elout hoogst vriende- " lijk en goed, ce qui me met â l’aise. Miss Browne malade.

"Dinsd.16 Jan. Vier kinderen (er waren er al 6) achtereenvolgens " les gegeven, totdat de meester kwam. ’s Avonds kwam Ds Heldring spre- " ken over de Dajakkers,heel interessant. Ik benblij dat ik gekomen ben.

" Het is hier een gezonde atmosfeer, de conversatie is meest serieux en " dat doet my zoveel goed want ik ben zo licht afgetrokken. J’ai lté grâ- " ce à Dieu un peu moins égoiste aujourd’hui que sans cela,and that made " me happy. Went early to bed to please M.

Woensdag 17 Jan. Heel drukke dag. Vier kinderen tegelijk by my. par- " fois je ne savais où donner de la tête. Aima aan de blokjes geholpen,

" verschillende dictées aan Willem en Lou en met Jetty gerekend; dat was " een drukte; te 12-g- relief door de komst des meesters. Enige brieven van ” M.overgelezen to comfort me. Elout continues totbe exceedingly kind and " so I feel more at home than I ever did here. He even expressed the wish " to see us once established at the Hague with our own littjte household.

"Dond 18 Jan. Miss Browne neemt de oudste twee weer by zich en dit " geeft wat minder drukte. Ijskoud weer. De kinderen komen huilende thuis.

"Vrijd 19 Jan.Lou heeft erge kou gevat en wordt door my in bed ge- " legd, Augusta niet veel beter, Anna wil veel melk drinken om dik te wor- " den. Want to hear something about M. Glazen ontdooien niet.

"Zond 21 Jan. Met Elout en Louise naar de bediening by Secrétan "

(Diens preken waren even somber als zyn uiterlijk en het avondmaal zal wel een dodenmsal geweest zyn.) " Er is veel sneeuw gevallen vannacht en " het sheeuwde by my in. Al de kinderen ziek, weigeren te eten. Anna krygt " een harde koorts. Elout gaat 's avonds uit, als hy terugkomt vindt hy " ons boven zitten met Miss, die mee thee komt drinken; wy zaÿen alle " stil te lezen, maar dit verveelt hem en hy dwingt ons onze boeken te " sluiten om met hem te praten, een hoogst insignifiante conversatie o®er ” rekeningen, huizen enz. Dit ergerde my en ik kon niet helpen hem egoist " te vinden. Waarom nam hy niet ook een boek inplaats van ons allen te " hinderen? Eindelijk nam hy Blunt op en las ons een kort preekje voor.

" Naderhand had ik berouw van my gei’mpatienteerd te hebben et j’en fus " bien humiliée."

"Maandag 22 Jan. Brieven van Anna,Agnes en Maria. Kinderen waren er " byna niet te onderwijzen en zo kon ik reeds om 11 uur een antwoord be- " ginnen. By Juffr Elout gegeten, te voet door de sneeuw naar huis. Elout ” vraagt my of ik myn geheim verteld heb en vindt het nmet eerlijk dat ik " het niet rondbazuin. Louise wordt ziek."

Ter afwisseling laat ik hier enige zinnen uit Maria’s brief volgen:

"Que j’ai vu ton mari passer encore une fois au vis-â-vis Jeu-

" di à 5 heures pour retourner à la maison ne te paraîtra que bien fade en " comparaison de ce qui nous arriva hier à Miss et à moi en revenant de " chez Conny par le Singel pour aller chez Coster. Voilà que tout à coup " sur le pont nous entendons une voix amie qui nous accoste, au monde dans " quel but? Simplement et uniquement pour demander en rougissant si nous " avions des nouvelles de la Haye. Qu’est ce qu’au monde cela pouvait lui " faire? Mais enfin je réponds tout de suite que le matin même m’était par-'venue une belle lettre. Je lui fis alors une description très pathétique " du froid que tu éprouvais, ce qui parut 1’émoufcoir terriblement, au " point que je me repentis presque de l'avoir dit. Mais enfin il n'y a- " vait plus de temps pour le consoler, car les soieries de Coster étalées " devant les fenêtres se présentaient à nos regards et nous nous séparâmes ” avec un simple bonjour, ce qui choqua fort la bonne Miss, qui aurait " voulu unsalut à tête découverte pour honorer ses hautes années, mais pouZ " moi je trouvais que le bon garçon avait bien raison de ne pas s'enrhumer " en ôtant son chapeau op die tochtige hoek.
f

i!

1

b Cj
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

  • It
  • yj
  • V/
  • v
  • i!

  • Dovnload 3.64 Mb.