Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina11/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30
en profil gezien rechts mooi was, maar niet van de linkerzijde. Ik hernam dat zy in elk geval een engel was, en toen ik hem na haar dood condoleerde, herinnerde hy my hieraan en zeide hy:"Dat was waar, want zy was een engel!"

Enige dagenlater deelde Seiffert my en confidence mee dat een zyner llèves, Mej M.S. kennelijk amoureus op hem was, en na al hetgeen ik daarvan later hoorde, geloof ik wel dat dit het geval was, maar S.beet niet toe en ik vrees ook dat de vader hem de deur uitgetrapt had indien hy het gewaagd had om de hand van het meisje te vragen. Zy was niet lelijk, had schatrijke ouders, bleef ongehuwd en leeft nog, maar woont niet meer in Amsterdam.

Omstreeks die tijd was de Ontvanger ye Buiksloot met de kas gevlucht en moest ik by hem beslag laten leggen. Dit gaf weer veel geloop en veel drukte. Buiksloot lag toen in het Arrondissement Hoorn zodat ik my tot de President der Rechtbank aldaar by rekest moest wenden. Die President heette van Styrum en werd later raadsheer te Utrecht. Met een van zyn zes dochters,, Florence, trouwde Mr A.Telders, die my in 1877 als Off.v.J. te Amst. opvolgde en thans Lid is van de riooge Raad.

Ik schreef aan Lore dat David myn voorbeeld wilde volgen en ook leren piano spelen, maar er spoedig mee was geëindigd omdat zyn vingers te stijf waren, voorts dat ik met myn vertaling van Plautus’ Bacchides nog niet gereed ben, en hoeveel ik van diens blijspelen geniet, ook al komen er evenals in Juvenalis indecencies in voor, terwijl ik het met Macaulay eens ben, die hieromtrent schreef:" We find it difficult to believe that in a world so full of temptation as this, any gentleman, whose life would have been virtuous if he had not read Aristophanes and Juvenal, will be made vicious by reading them. A man, who exposed to all the influences of such a state of society as that in which we live, and yet afraid of exposing himself to the influence of a few Latin or Greek verses, acts, we think, much like the felon, who begged the sheriffs to let him have an umbrella held over his head from the door of Margate to the gallows, because it was a drizzling morning and he was apt to take cold.

Verder knor ik Lore dat zy zich zelve weer had gedeprecieerd door het opstel af te keuren hetwelk zy van da costa’s preek gemaakt had, terwijl het zoveel beter was dan ik verwacht had na al het kwaad dat zy er van had gezegd, en voeg ik erby, dat het een fout is in haar karakter, waaraan Agnes en Maria ook euvel gaan, dewi jl"'

" Enige jaren geleden by je Tante Cateau zynde, vernam ik dat je zo weinig " idee van je eigen had, en als bewijs daarvan haalde zy aan dat je in de dwaze, ja hoogst dwaze dwaling verkeerde van heel lelijk te zyn. Daartegen " kwam ik op en toen verhaalde Cateau dat je zelfs gezegd had heel graag " nog tienmaal lelijker te willen zyn

Op deze brief kreeg ik reeds spoedig een antwoord terug van 16 bladz. en omtrent de lengte excuseert zich Lore door te zeggen dat indien zy my slechts eenmaal in de 4 weken mag zien en schrijven, zy vindt dat zy wel een lange brief mag schrijven. Ik ontleen daaraan enkele passages en behoef er niet by te voegen dat haar brieven altijd modellen van netheid waren en nooit gelijk de myne ratures bevatten."Het spijt my âat je het zo druk hebt, maar ik ben blij dat je de stad " in alle richtingen moet doorkruisen hetgeen vrij wat gezonder voor je is " dan op je kamer te zitten, en denkelijk ook het groeien van Je haar zal ” bevorderen, want ofschoon ik van anderen gehoord heb dat je je niet z6 " kaal hebt laten knippen als je gedreigd had te zullen doen, toch wens ik n dat het spoedig langer worde,"

Niets hinderde Lore meer dan wanneer ik by de kapper geweest was/evenzeer na als voor ons huwelijk,

" Wat je van je vorderingen op de piano zegt is vrij natuurlijk en ik " raad je aan je niet te decourageren al gaat het noten lezen niet zo gauw " als je zou verlangen, By my gaan al de vorderingen ook bitter langzaam.
/ A


//zé -

//Zƒ *
//

//2y

// 30 //3 J


" Ne te laisse donc pas décourager cher, si tu ne peux pas encore lire les " notes couramment; het zou een wonder wezen indien je het deed omdat daar- " toe veel oefening vereist wordt. Je zult er wel langzamerhand toe komen,

" en wat vind ik het pleizierig dat je je best doet. Tu ne sais pas comme " je trouve cela délicieusement agréable que tu étudies aussi; l'idée que " nous^pourrons un jour jouer un quatre-mains ensemble me fait rougir de " plaisir, et cela d'autant plus parce que je n'aurais jamais rêvé que cela ” pût se faire tût ou tard.

"Wat de comedie van Plautua aangaat, die zou ik gaarne lezen indie^n er " werkelijk niets unladylikes in voorkomt, want daar houd ik niets van.

" Tu comprends que l'idée de liee quelque chose que tu as traduite et â la- " quelle tu as longtemps travaillé, m’est bien agréable; je schrijft en je " werkt al zo'n menigte dingen, waar ik niets aan heb."

"Je veux encore te dire un mot de cette anecdote du temps passé, qui " t'a fait tant d'impression puisque tu l’as si bien retenue. Oui cher, de- " puis que je me souviens que j'ai pensé à 1'extérieur) j'ai été persuadée " de ma laideur et à présent encore, j'en suis convaincue comme de ton af- " fection."

"Il y a quelques années j'en étais un peu triste et aurais volontiers " voulu/être un peu plus jolie; pendant tout un hiver j'avais un tel dégout " de mon propre extérieur que je ne voulais jamais regarder dans le miroir,

" met het schone gevolg dat myn kraagje altijd scheef zat en ik altijd slecht " gekapt was. Op eens begreep ik dat ik daar niet goed aan deed, dat ik met " het uiterlijk, my door God gegeven, moest tevreden zyn, en het een bewijs " was van grote ijdelheid dat ij( er zoveel aan hechtte. En daarop draaide " ik de spiegel van myn toilet weer naar my toe en trachtte ik myn afkeer " te overwinnen. Langzamerhand begreep ik hoe dankbaar ik wezen moest van " niet mooi te zyn omdat ik anders ijdel en nuffig zou geworden zyn en ik " dankte God uit geheel myn hart dat Hy my voor die strik had bewaard.

" Ik geloof echter niet dat ik ooit gewenst heb lelijker te zyn, omdat ik " my alreeds lelijk genoeg vond. Integendeel ik heb veeleer lust gehad in " een heel fatsoenlijk uiterlijk en envieerde altijd de menschen, van wie " men zeide: "Zy zyn eigenlijk heel lelijk, maar men vergeet het omdat ze " iets aangenaams hebben.'1 Ook weet ik dat ik het in het gehbel niet plei- " zierig vond toen Mama my eens zeide dat ik op zekere heel gemene Jodin " geleek,” (hoe lief van die moeder!) " want ik vreesde altijd dat myn

" tanden, die te veel naar voren zyn, my iets gemeens en hardis zouden ge- " ven. Nu kan het my echter niets ter wereld meer schelen en indien Jy my " naar je zin vindt, is het my geheel onverschillig al vindt de gehele we- " reld my affreus. Dit geloof je toch, niet waar lievert?"

"Ik bedank Je zeer voor de uitlegg^g van de teksten; ik heb die nog ” maar eens gelezen, maar heb verstomd gestaan over de schoonheid der ex- " plicaties. Daarover ook meer mondeling^maar ik beloof je wel dat je spoe- " dig weer een lijstje van my krijgt, en dan moet je my maar w^er goed je " eigen mening over elke tekst zeggen, want ik vind jou explicaties by " verre de beste, en ik houd ook meer van jou dan van Bengel of zelfs van " da Costa." (Men behoeft niet te vragen of Lore door een gekleurde bril ziet!).

Daarna klaagt Lore my haar nood dat zy over drie weken by haar tante Craeyvanger moet gaan logeren, voor wie zy ontzettend bang was. Zy was dan ook formidabel.

van myn opstel over da Costa's preek zegt zy: "I liked it very much,

" maar ik)Je toen één aanmerking maken, weet je wat ik vind dat ik beter " doe dan jy? Jy onthoudt precies uetzelfde als ik en dikwijls meer en " beter, maar Jy schrijft de idées op meestal zonder suite, en zonder dat " men begrijpt hoe je er op gekomen zyt, Ik vind dat ik beter de aaneenscha- " keling der idées van da Costa onthoud en myn stuk meestal meer samenhang " heeft. Nu, ben je nu niet over my tevreden, of vind je dat ik nog myzelve " denigreer?'
By deze brief waren een paar blaadjes verbenum gevoegd, hetgeen bewijst dat ik toen reeds van de geur dier blaadjes hield, weshalve baas Otten altijd zorgde dat er^twee potten met verbenum voor my in de verandah stonden en ik nu nog steeds een flesje met eau de verveine op myn wastafel heb.

Lore had de uitstekende gewoonte van altijd al myn vragen één voor één te behandelen en te beantwoorden. Hoe weinigen zyn er die dit doen! De meesten lezen een brief eenmaal, leggen die weg en bedenken enige dagen later , dat zy hem moeten beantwoorden, maar in plaats van dit te doen schrijven zy

// $'Is een brief, die geen antwoord kan genoend worden, want de meeste vragen blijven onbeantwoord. Zy beginnen met te bedanken voor de ontvangen brief, maar het beste bewijs dat zy die niet overgelezen hebben, noch naast zich hebben liggen, is dat zy de datum niet aanhalen. Zulke ervaringen heb ik nog steeds^' Christiaan en Fanny behoren tot de weinigen, die hierop een gunstige uitzondering maken. Indien men Lore’s en myn brieven aan haar zusters overlas, zou men zien hoe dikwijls wy ons moesten beklagen dat onze vragen onbeantwoord bleven^ook al waren zy genummerd. Maar Lore handelde zo niet.

In myn brief bedank ik haar onder meer voor haar opmerking betreffende myn extrait van da Costa’s preek, daar die volkomen gegrond was en vertel ik haar dat wanneer ik een Memorie aan Papa ter revisie voorlegde hy er meestal een zin inlaschte om het verband en de overgang van de éne gedachte naar de andere beter te doen uitkomen.

//J-3 Ik eindig met te zeggen:"Ik vind dat je er lief uitziet en geen pret

tiger gezicht ter wereld ken. Heel veel mensen zyn het met my eens en dus mag je je eigen niet zo lelijk vinden."

Deze brief durfde Lore niet beantwoorden, daar ik haar 8 dagen later op S.enB. zou terugzien. Zaterdag 9 Juni reed ik naar Htlverbeek en Zondag wilde Piet Six met my naar Zeist rijden om my gelegenheid te geven Lore te zien, maar, hoe groot de tentatie ook was, durfde ik zyn vriendelijk voorstel uit vrees voor Tante’s toom niet aannemen.

//3y Donderdag 21 Juni kreeg ik bericht dat Oom Henk zeer verminderde en

spoedde ik my *s avonds naar Leiduin om afscheid ban hem te nemen en bleef ik daar logeren; Zaterdag reed ik nsar Hilverbeek en bracht de avond by Lore door, die my détails gaf van haar soirée by Mevrouw Hartsen op Dennenoord, toen zy weer voor ’t eerst na ruim twee jaar voor Cees had moeten spelen. Ik zeide haar dat ik niet begreep hoe zy had durven gaan.

Lore had het land omdat zy by Mevrouw Munter was te logeren gevraagd, voor wie zy bang was omdat die haar logés examineerde. Zy vertelde my dat zy sinds 24 0ct.’54 een journaal schreef en verkreeg verlof van haar moeder om my voor de verjaardag van deze op 6 Juli te inviteren, en my haar kamer en de leerkamer te wijzen, waar ik sinds de zomer van *51 niet had mogen komen.

De volgende Dinsdag kreeg ik 's ochtends een briefje van Hendrik dat Lore in stad was en by hem zou eten en vroeg hy my en surprise voor haar ook te komen. Dit was heerlijk. Later vernam ik dat Tante er boos om was, maar dit kon my niet schelen. Tante was naar Leiduin om Tante Antje te condoleren. Vrijdag woonde ik met Papa en David Ooms begrafenis by. Oom was geboren 24 April 1800 en Zondag 24 Jiini 1855 overleden.

Ik vergezelde Papa naar den Haag, omdat ik de Heer Vrancken nog moest spreken, ’s Avonds maakte ik met Papa een mooie rijtoer lanfs Rijswijk, Monster en Loosduinen.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   30

  • 6 "
  • //Z
  • //2y
  • "
  • )
  • $Is
  • ."

  • Dovnload 3.64 Mb.