Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina15/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30
H é Y


"Resolutie opgevat van niet naar Mevr.Munter te gaan, omdat als Mama " naar Parijs gaat, Tane met Maria alleen zou blijven. Rustig gevoel; cfest " bien bête à dire, mais je plains Henriette Bicker si elle doit aller a " Doorn sans moi.!"

De Heer en Mevrouw Munter van Sleeburg woonden fszomers op het Huis te Doorn, thans Ceejets winter en zomerverblijf. Toen zy het kochten, kostte het hun twee dagen om het te bereiken, omdat er geen rijweg was van Utrecht naar Doorn.

"Vandaag gehoord dat ik weer in ’t midden van de kermis te Utrecht " val. Men had my gezegd dat die pas in de laatste week van Juli gevierd " werd. Wat zal ik nu toch doen? En waarom moet ik er juist nu naar toe?

" Zou God my in die moeilijke positie willen plaatsen om my te beproeven?

" Ik weet en voel dat ik heel zwak ben en zo Hy my niet bystaat, val ik " zeker. Maar ik hoop en vertrouw dat Hy my sterken zal et me fera passer " comme à cheval par dessus les hauts lieux de la terre."

"Vrijdag 29 Juni. Gewerkt by Musik, ( dit de bynaam van Thumm)

" Om 2 uur met Anna naar Hilversum, zy naar ’t school, ik naar Saar."

( Dït school was een bewaarschool, waarvan jrnna en Marg. Corver directrices waren.)

"Zaterdag 30 Juni. Ik zit ’s ochtends by Anna en Tane, omdat zy my dit " gevraagd hadden, maar had er naderhand spijt van omdat Musik huilende be- " neden kwam en naderhand, op myn vraag waarom zy treurig was, antwoordde da/"

" zy maar vertrekken zou, omdat het wel bleek dat ik niets van haar hield,

" daar ik niet by haar was komen zitten." (Echte Gouvernante kwalijkneems- heid! ) ” J'ai eu toute la peine du monde à la calmer et à lui prouver que

" je ne la haïssais pas encore tout-à-fait, mais ces scènes sont par trop " désagréables.

"Lettre d'Agnes, qui me fit pleurer à mon tour ê cause de la manière " aimable et affectueuse dont elle veut renon-fer à ce voyage à Paris en ma " faveur. Maman et mes soeurs M'engagent à bien réfléchir et a accepter ce " sacrifice, mais je rejette loin de moi cette pensée. Sur quoi Maman parle " de nous prendre toutes les deux et Musik me prédit que cela arrivera. How " glad I would be!"

"Zondag 1 Juli. Afscheidspreek van Ds Bruins, die my niets bevalt.
f4 éé

r/é}

'168

'V 6
y '-r^o


" Het was verschrikkelijk warm in de kerk."

Bruins werd eens te Dokkum beroepen en toen hy bedankte, gaf de gemeente 's Graveland hem een koek met dit prachtige distichon:

Bedankt voor Dokkums herderstand Zij dit geschenk van 's Graveland.

Ds Bruins werd vervangen door Ds Holstein, een even vervelende prediker, even stijf van richting als van persoon, ongehuwd en met zyn zuster samen wonende. Hy bleef, geloof ik, slechts een paar jaar, en werd opgevolgd door Ds Nonhebel, die niet minder vervelend en droog was. Hy was getrouwd met Juffr Henriette Hooft Graafland, die met Keetje Hartsen, lijna de Haan en Sophie van Eik het idiotenkransje gevormd had en wier zuster door het piaho- spel van jhr van Bevervoorde bekoord, met deze getrouwd was. Na Nonhebels vertrek naar Ee in Friesland, wen^Montagne predikant te 's Graveland.

Hy preekte niet kwaad. Na of misschien vóór hem, werd Gann Dun beroepen, en deze preekte uitnemend. Men wist toen nóg niet dat hy een dronkaard was.

Hy was met Juffr Crommelin getrouwd en had drie kinderen, maar zo dikwijls hy op S.en B. werd te eten gevraagd, bedankte zy altyd. Eerst later vernam men dat zy schande van hem had en het niet kon aanzien dat hy zich by anderefatsoenlijk gedroeg en thuis dronk. Later hertrouwde hy met Anna Witsen Elias, die genoeg gewaarschuwd was, maar hem envers et contre tous wilde hebben. Later werd hy predikant te Hoendeloo en daar dronk hy zé dat zyn vrouw hem wel eens versuft in de kelder vond liggen, of dat hy op een wagen werd thuisgebracht. Dit nam niet weg dat hy, toen Max er stond, hem verzocht om op de tweede paasdag van 1886 voor hem te mogen optreden, en de kerk toen stampvol was. Een latere predikant in (s Graveland was p.s. Meerburg, die nu met Henriette Six getrouwd is en sinds 1900 te Maasland staat. Meerburg vond ik een aangenaam man om mee te praten, maar als hy preekte begon hy te galmen. In 1904 werd hy predikant te Hillegom.

"Brieg aan Agnes om haar te zeggen dat ik met betrekking tot de reis " naar Parijs haar vriendelijk aanbod niet kan aannemen. Je ne puis pour- " tant pas dire que cette résolution ne m'ait rien coûté."

Vrijdag 6 Juli werd Tante 62, maar dit werd eerst de 7de gevierd, en toen reed ik te 3^ met Louise Elout, Tane, Hendrik en Louky naar s.en B., waar wy ten getale van 19 aan tafel zaten. Na 't eten maakte ik met Lore een delicieuse wandeling, maar thuis komende ondervond ik weer een geweldige schok. Lore had my gezegd dat Agnes haar had aangeboden van in haar plaats thuis te blijven, opdat Lore naar Parijs zou kunnen gaan, maar dat zy geweigerd had dit sacrifice aan te nemen, en nu zeer tevreden was, omdat zy nu by Tane kon blijven en dus aan de logeerpartijen by haar tante Craeyvan- ger en by Mevr,Munter, waartegen zy zo vreeslijk opzag, zou ontsnappen. Ik was dus overgelukkig dat Lore in 't land zou blijven en verheugdé^al in het vooruitzicht van haar op S.enB. te vinden zonder dat haar moeder er was. Maar wat was gebeurd terwijl ik die avond met haar wandelde? Daar had Tane haar moeder overgehaald om Lore ook mee te nemen en toen wy thuis kwamen, deelde Tante haar mede dat zy ook mee mocht. Lore sprong van blijdschap in de lucht, maar ik liep met Piet Six, die er ook gezeten had, de gang in omdat ik gevoelde hoe zeer ik Lore zou missen en ik vreesde dat de wanhopige uitdrukking van myn gelaat haar vreugde zou temperen. Ik herdacht de ellendige tijd die ik had doorgebracht toen Lore 5 weken in den Haag logeerde en ik wist dat ik opnieuw door zulk een vagevuur zou moeten passeren. Lore kwam in de vestibule by my met de vraag of ik er in toestemde dat zy ging en ik gaf die toestemming natuurlijk, maar ook hier was het le ^on qui fait la musique, want ik deed het niet van harte

.De volgende dag bracht ik ook met Lore door en zaten wy weer i>p ons geliefkoosd plekje in bantam. Ik las altijd eerst uit de Bijbel voor, en als wy dan terugkwamen vroeg Willem geregeld:"Wat is het vandaag geweest? "Obadja of een andere profeet?". Lore was zo vol van haar reis naar Barys dat zy byna over niets anders sprak en zy beloofde my dikwijls te zullen schrijven, ’s Avonds speelde zy de Etudes van Bertini en de Ouverture der Lucretia Borgia voor my en bekeken wy nieuwe tekeningen van haar Oom Piet.

Maandag in Amsterdam terugkomende vond ik weer genoeg werk en schreef ik tevens aan Lore om haar excuus te vragen dat ik op S.enB. niet zé volkomen in haar vreugde van op reis te gaan gedeeld had en de reden daarvan nader te expliceren. In hoofdzaak schreef ik haar dat ik my werkelijk alleen
////

H 7 *

H-p/


dan gelukkig gevoelde wanneer ik by haar was, en dat geluk verminderde na haar verlaten te hebben. En dan vervolg ik:" Mais ce qui est plus singulier " c’est que plus la distance, qui me sépare# de toi, devient grande, plus " mon bonheur diminue. Je ne sais pas si tous ceux qui aiment éprouvent les " mêmes sensations, mais ce que je sais c’est que je les éprouve fortement.

" J’ignore quelle en est la cause ou l’origine, mais je suppose que c’est " l’inquiétude de ne pas pouvoir te suivre en idée, de ne pas savoir ce que

" tu fais ni comment tu te portes à tel ou tel moment, c’est-à-dire du ma-

" tin au soir. Eh Bien! voilà pourquoi je souffre plus pendant que tu te " trouves à quelques centaines de lieus d’ici que je ne fais lorsque je te " sais à Amsterdam ou à S.enB."

En dan vervolg ik dat wanneer ik uit haar brieven verneem dat zy zich amuseert en geniet, dit de scheiding minder pijnlijk zal doen zyn, en druk ik de wens uit dat zy zoveel mogelijk geniete en voeg ik er by dat zy, nu zulk een bereisd persoon wordende, my, die de baroque smaak had van nieÿ van reizen te houden, daarin ook pleizier zou doen krijgen, en dan later de weg zou kunnen wijzen. Ik eindigde met haar te zeggen dat ik Cees Hartsen haar reisplan verteld had en hy het een dwaasheid vond dat zy naar Parijs ging, waar volgens hem niemand moet heengaan die niet dagelijks comédies, ÿperd’s, vaudevilles, bal masqués enz. wil frequenteren, omdat er anders geen middel bestaat om de avonden klein te krijgen.

De llde Juli nam ik te Amsterdam afscheid van haar. Lore was heel lief en zeide dat zy de laatste dagen egoïst geweest was door alleen aan haar eigen genoegen te denken en niet aan myn droefheid. Zy vertrok te 4 uur en ik was opzettelijk naar de Willemspoort gelopen om het rijtuig te zien voorbijrijden en nog een knikje te krijgen. Myn gemoed was tot barstens toe vol en ik kon niet dan bitter bedroefd wezen over deze nieuwe lange scheiding. Het was zé waar dat ik niet van reizen hield, dat ik my niet kon voorstellen hoe«en ander er pleizier in kon hebben, en weinig voorzag ik toen dat ik het volgende jaar in 1856 my 4^ maand in het buitenland zou moeten vervelen en nu, na Lore's heengaan, al meer dan een jaar buiten het vaderland verblijf zou houden, ’t Is heden vrijdag de 8ste Maart 1901 en ik verliet Bantam Donderdag 21 Dec.1899 en geen dag is er voorbijgegaan zonder te regretteren dat Lore niet meeging, daar zy zoveel meer dan ik van alles zou genoten hebben.

De brieven welke Lore my uit Parijs schreef waren, gelijk te verwachten was en van zelf sprak, opgewonden. Ai wat zy zag was voor haar nieuw en alles vond zy prachtig; alles frapp^de haar en alles amuseerde haar. Ik haalde,

( want prozaïscher mens bestaat er niet) myn schouders op en lachte over Lore’s enthousiasme, die zelfs de weg van Amsterdam naar Haarlem mooi vond, omdat zy dan in een trein zat, en de weinige keren dat ik later met haar gereisd heb, genoot ik van haar te zien genieten. Toen ik een jaar nadat zy Parijs gezien had, dus in 1856, daa^ook moest zyn om myn verzwikte handen door Henri de Navennes te laten masseren, stelde ik my na al wat Lore my geschreven en verteld had, zoveel van Parijs voor dat alles my tegenviel, zodat my (o! wat was ik gelijkvloers! ) slechts twee dingen frappeerden: de omnibus naar Passy, omdat die op rails liep, hetgeen toen iets nieuws was, en de ellenlange broden, die by de bakkers en in de restauraties tegen de muur stonden ! ! !

12 Juli ging Papa op reis, ’t eerst naar uenève, en hy schreef vandaar dat hy een onbekend
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

  • 6
  • Agnes
  • que
  • i
  • H 7 *

  • Dovnload 3.64 Mb.