Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina16/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30
Keer op Btraat ontmoetende, terstond begreep dat dit Bungener moest zyn. Hy sprak hem aan en het bleek dat hy zich niet vergist had. Toen Papa vertrokken was had ik meer dan ooit het laad en gevoelde ik meer dan ooit behoefte aan ontspanning. Ik had nooit vacantie en dacht aan het woord van de Romein:" Nemo liber est qui non aliquando nihil agit."
Ik zat nu door Papa’s afwezigheid weer voor al het werk, maar ik had zulk een behoefte aan frisse lucht (want het was in die Julidagen drukkend heet) dat ik besloot reeds Vrijdagavond naar Leiduin te gaan. Ik stond altijd vóór 7 uur op en werkte dus heel wat af op één dag, daar ik zelden vóór en dikwijls na middernacht naar bed ging. Het was altijd gewaagd om zonder verlof van de Prov.Directeur der Belastingen de stad te verlaten , maar ik deed het toch. Tante Antje vond ik heel weinig wel, zy hoestte lelijk, lag te bed en sliep de volgende dag en nacht 30 uren achtereen. Gelukkig is zy hersteld en hoewel zy als 6-maandskindje nooit sterk geweest is en te weinig at, zo bleef zy nochtanè leven tot 29 Mei 1880 en stierf zy dus op 73 jarige leeftijd, daar zy op 25 April 1807 geboren was. Toen ik kwam vroeg ik of ik mocht blijven logeren? "Voor jou is altijd plaats," was Tante’s gastvrij antwoord.

Ik amuseerde my met de lectuur van enige Franse brieven, welke myn over- •/'/"7 a grootvader itór oornelis van hennep in de jaren 1770-1772 geschreven had aan / zyn cousin germain Koobram, oom nenks vader. Cornelis studeerde toen te Leiden en was verliefd, eerst van Freule van Brakell, later ven Ceejet van de Poll, die zyn vrouw geworden is. Hy was zeer begaafd en schreef in dichtmaat of in proza in ’t Hollands, Frans,Duits,Italiaans en Latijn, speelde goed piano en bas, componeerde ettelijke sonates, masr hy was te rijk en dit maakte hem indolent. Als ik op Leiduin logeerde stond ik altijd vroeg op om in myn eenzaamheid een wandeling te maken, en dan doorliep ik lanen en paden, welke ik in '50 ook voor 't ontbijt met Lore had bewandeld, als Maria te lui was om op te staan. Het spreekt van zelf dat ik meest altijd met Rahusen of met Henrick naar Zandvoort reed om te baden. Gedurende Lore’s verblijf te Parijs was het, gelijk te verwachten was, van 10 Juli tot 17 Aug., snikheet, maar Willem had zyn moeder terstond beduid dat zy een rijtuig moest huren voor de ganse dag, zodat men het elk ogenblik kon bestellen en daarmede vooral 's avonds in het Bois de Boulogne kon toeren. Tante vanLoon had er aanvankelijk om de kosten bezwaar tegen, maar gaf toe, doch na de reis vertelde Lore my dat haar moeder zich schasmde voor de duizenden, die de reis had gekost. Zy, die zuinig en eenvoudig van aard was, vond dergelijke uit- // 8 O gnven zondig, maar zy had, door Willem mee te nemen, kunnen voorzien dat zy niet goedkoop uit zou zyn, want hy was een duur houkind en alles moest altyd van het beste en kostbaarste zyn.

In enkele opzichten was het verblijf in Parijs voor Lore een failure, omdat Anna, Agnes en zy de raad gekregen hadden ven zich door Evans te laten behandelen, die destijds de enige dentiste van naam was en zelfs Keizerin Eugenie tot patiënte had, maar die bleek geen talent te hebben en by Parmly verre achter te staan. En nu werd er een groot gedeelte van de dag verloren door by hem antichambre te maken. Ey bestelde ze b.v. tegen 1 uur en in plaa/"3 van ze dan te helpen liet hy ze 1^,2, ja 2j$ uur wachten. Nu gingen ze er pouz la contenance altijd met hun tweeën heen, Anna en Lore of Agnes en Lore, en dan werd maar éé* van beiden een ogenblikje geholpen, en daarna dismissed, terwijl de andere de zoete hoop gekoesterd had om ook geholpen te worden.

t Is amusant om in Lore's brieven en journaal te lezen hoe geënchanteerd zy van die troep Evanssen was. Elke brief is er vol van en niet alleen zy maar de gehele familie. Als echte van Loons hadden zy weer plotseling een enjouement voor totaal onbekende individus opgevat, primo omdat zy Engels, althans Amerikaans spraken, en secundo omdat zy tandmeesters waren en dus mooie tanden hadden! Zy werden dan ook hoogst intiem met elkasr, bezochten elkaar, toerden samen en eenmaal zelfs aten zy by de E's.

Deze bestonden uit Mr and Mrs Thomas, Mr Theodore en een neef John, flie terstond de bynaem van David Copperfield kreeg; Tante,Anna,Willem,Agnes en Lore werden ten eten gevraagd, het was er heel chique, want de E’s hadden veel geld en hielden er knecht.koetsier en palfrehier in livrei (!) en equipage op na, maar er was a la Oom Piet geen eten. Theodore Evans scheen een faible voor Lore te hebben, en kwam gedurig visites maken, en toen Tante, eens thuis komende Lore met hem en tête a tête vond, zeide zy dat zy my zou vertellen dat Lore jonge heren ontving.

Onbeschrijflijk §eeft Lore in Parijs geleden. Buiten een paar fillings was er by haar niets te doen, maar nu bedacht Thomas dat hy haar wel een paar wortels kon trekken. Deze wortels deden haar hoegenaamd geen pijn en waren reeds lang dood en met dik tandvlees begroeid, veel verstandiger zou het geweest zyn een paar valse kiezen op die gap te bevestigen aan de naast- byzijnde kiezen, maar van valse tanden had E.geen verstand.
Niemand maakt en bevestigt beter valse tanden, stukjes en gehele râteliers dan George Dentz, maar noch Parmly noch Evans noch de latere Burridge verstonden zich daarop, Thomas begon met het tandvlies by Lore weg te snijden, en trachtte toen de wortels te trekken, maar hy bleek daartoe niet eens in staat te zyn« Toen nam hy een zaag en zaagde de wortels van elkander. Ik behoef niet tey zeggen dat dit horribel pijnlijk was en Lore niet slechts in tranen uitbarstte, maar geheel geënerveerd thuis kwam en de volgende dagen, ja een gehele week onbekwaam was om van iets te genieten. En in plaats van geen pijn te hebben zoals het geval was voordat de wortels getrokken waren, begon zy eerst nu te souffreren à tel point dat Evans van plan was haar bloedzuigers te zetten. En het ongelukkigst was dat de operatie totaal onnodig was gelijk vroeger Parmly reeds verklaarde, en Lore nu een grote gap in haar mond had en de naastbyzynde kiezen enorm geëbranleerd waren.

Zulk een knoeier was Thomas, ’t Is bekend dat hy zyn gebrek aan kennis door een edele daad heeft vergoed.
//


1183

lf&s~


Toen Napoleon III de slag by Sedan verloren en zich aan de Koning van Pruisen overgegeven had, was Jules Eavre in de Chambre des Représentants gemeen genoeg om zyn eed aan de Keizer te schenden en te roepen: "A bas la dynastie.' 'ƒ welke kreet door de andere wufte beginselloze leden nagebruld werd, en begreep de arme Keizerin Eugénie dat zy, om niet als Marie Antoinette het hoofd te verliezen, op lijfsbehoud bedacht moest zyn, In allerijl liep zy met een hofdame naar een stand, waar vigilantes waren en liet zy zich naar het huis van Thomas Evans brengen, wien zy smeekte haar leven te redden. Hy liet terstond inspannen en bracht haar naar de westkust van Frankrijk, waar een jacht lag van een Engelse Lord, die haar, indien ik my nwet vergis, naar Engeland bracht, Evans reed met haar mede en vertelde later dat de Keizerin in een deplorabele toestand verkeerde en niets deed dan huilen, terwijl zy uit vrees van herkend te worden, haar zakdoek steeds voor 't gelaat hield.

Om tot Lore terug te keren, zo vond ik het, toan ik een jaar later, in 1856, zelf in parijs was, jammer dat zy in 't hotel Meurice gelogeerd had. Hit was natuurlijk op Tane’s of op Hendriks rasd geschied, en laatstgenoemde stapte daar later altijd af en doet het nog. Weliswaar heeft men het uitzicht op de tuin der Tuileries, maar daar het trottoir der Rue de Rivoli overdekt is, kan men uit de kamers niet op de straat zien, althans niet als ^en gelijk Tante au 1er woont en mist men dus de passage.

In haar eerste brief van Zondag 15 juli *55 schrijft zy o.a.: "Merci,

" mon très cher de ta bonne longue lettre que J'ai commencé à lire Mercre- ” di soir à Rotterdam et que j'ai achevée le lendemain sur le bateau à va- " peur. Tu comprendras que j'ai éprouvé en la lisant des émotions bien di- " verses. L’idée de te donner du chagrin en te quittant pour quelques se- " maines me faisait bien de la peine, et d'un autre côté j'étais très tou- " chée de ta générosité à mon égard. Si cela peut vraiment adoucir ton cha- " grin, je puis te dire que je me sens bien heureuse, que je m'amuse heau- " coup et que je jouis excessivement de toutes les belles choses qui se pré- " sentent à mes regards. Cependant tu me manques énormément et l’idée d'être ” séparée de toi est un grand contrepoids à toutes mes jouissances. Si tu " étais ici,8i nous pouvions nous communiquer nos impressions, rien ne man- " querait à mon bonheur, mais à présent, je dois me contenter de t’en faire " des descriptions bien faibles, bien inexactes et qui ne te donneraient " qu'une très imparfaite idée de la réalité.

"Quant à $is," (vooraf beschrijft zy de reis naar en het verblijf te Brussel en is zy vol bewondering voor de weg, hetgeen David hartelijk deed lachen, daar hy beweerde dat die niet fraaier is dan de Haarlemmerweg ),

" je ne sais que t'en dire, mes impressions étant si variées et changeables. " Je ne saurais te décrire toute la beauté, la magnificence de tout ce que " j'ai vu jusqu’à présent. Je n'avais jamais rien vu qui approche du plus ” loin de la splendeur de tout ce qui s’offre i mes regards. J'avais tant " entendu vanter Paris, ses places, ses édifices, ses environs que je m'en " faisais la plus haute idée; eh bien, tout a tellement dépassé mes plus " grandes espérances que j'en suis devenue toute duizelig et avais coraplète- " ment l’impression que doit avoir une petite provinciale, qui n’a rien vu " que son village en entrant dans une grande et belle ville. Les foules et " la cohue sont terribles; c’est ce que tu peux te représenter ayant été à " Londres. Bien des choses à Paris rappellent la capitale de l’Angleterre,

" quoique suivant Willem et Agnes Paris soit bien plus beau, plus grandiose, ” plus amusant.” (Amusant ja ! grandiose Neen! i «cher comme j’aime-

1 rais que tu fusses ici; je suis sûre que tu serais enchanté,ravi,dans l’ex„ ' tase ! On ne peut ne pas l'être !”Helaas ! de enthousiaste Lore wist niet hoezeer zy zich vergiste. Met haar gelukkige natuur, haar allerliefste aard de voir tout en beau, haar engelachtige dispositie van zich overal te amuseren, è. tel point dat zy na een kinderpartijtje zelfis de knecht bedankte voor het genoten pleizier, sprak het van zelf dat zy ook nu zonder my te Parijs immens genoot. Ik was van een geheel ander maaksel. My zou het niet in het hoofd gekomen zyn aan Lore te vertellen dat ik my met Hansje Hodshon of met enig ander mooi of lief meisje had geamuseerd, om de eenvoudige reden dat ik my alleen met Lore amuseerde, en evenmin genoot ik het volgende jaar in Parijs omdat ik haar niet zag. Integendeel ik was diep melankoliek en dit was de reden waarom niets my trof van al hetgeen haar had gefrappe^d. Zonder haar kon ik my niet amuseren, maar zy amuseerde zich ook zonder dat ik er by was, wel niet zoveel als in myn byzijn maar toch ook genoeg. Wie van ons tweeëh was de gelukkigste? Zonder twijfel zy.0 wat spijt het my dat je haar in die tijd niet hebt gekend mgt haar jeugdig entrain, met haar frisse opgewondenheid en levendige manieren. Zy had voor iedereen een onbeschrijflijk charme met haar geanimeerde conversatie, haar belangstelling in alles, haar affectie en haar behoefte aan affectie.
"Nous avons été hier au soir au Bois de Boulogne en voiture ouverte.
H SS


" La tout le monde élégant de Paris s’était rassemblé, et mille équipages " remplis de dames élégantes et parées circulaient dans ces charmantes al- " lées au bord d'un délicieux étang, qui ressemble un peu, à ce que l’on " dit, au “Virginia waters."

De onschuldige Lore wist niet dat die elegante opgedirkte dames meest tot de demi monde behoorden of maitressen waren van rijke leeglopers. Ik zag in ’56 die van Aquado rondrijden, en om zich te onderscheiden schaamde zich het schepsel niet om zich in de rouw te kleden, terwijl ook de koetsier en lakei, de paarden en het rijtuig, in het zwart gehuld waren. Op my maakte het Bois de Boulogne geen byzondere induik. De vijver vond ik mooi, maar niet mooier dan de vijvers in het Haagse Bosch, maar naar de beschrijving welke Lore my gaf en te oordelen naar de naam van Bois, verwachtte ik eeuwenoude bomen en lanen als die van Middachten of Scheep en Burgh te zien, maar niets van dat alles, in vergelijking daarmede waren het karwatsen.

Toen ik in 1856 in Parijs was schreef ik aan Lore: "Liefste! je zult " waarschijnlijk door myn twee vorige brieven een beetje teleurgesteld zyn " omtrent Pik van Parijs schreef. Maar de reden is hoofdzakelijk deze. Ik " stel my in de regel alle dingen veel mooier voor dan zy werkelijk zyn.

" Dit maakt dat ik nooit gefrappeerd ben en de zaken my altijd tegenvallen.

* Zo had ik my bijv. wonderen voorgesteld van de Champs Elysés, welke naam " aan een paradijs doet geloven, aan onafzienbare velden en landouwen met " een brede stroom en hemelhoge bomen. Maar het heeft er niets van. De boulevards vind ik waarlijk heel mooi evenals de meeste straten en huizen. De " ganse stad vind ik mooi, als je wil^magnifiek, maar ik had ze my hog " fraaier voorgesteld. Het Bois de Boulogne vind ik bepaald een paskwij.

" Hoe jy, die het Haagse Bosch en S.en B. kent, het zo prachtig kunt vinden, " vat ik niet. Het schijnt dat de Fransen weinig vsn schaduw houden, want " nergens ziet men flinke bomen."

Hierop antwoordde Lore: "Je veto: te répondre au sujet du Bois de Bou- " logne. Une chose n’est belle que comparativement, et est rarement belle " en elle-même, par exemple tu n’admirerais plus la Rue de la Paix s^il se " trouvaient è Amsterdam quelques rues encore plus spacieuses, plus alignées " plus larges et régulières, m’est-ce pas? Eh bien,il faut savoir que Tane " è son retour de Paris il y a deux ans, nous avait dit que le Bois de Bou- " logne était affreux et ne consistait qu'en un petit bois tailli, ne valant " pas la peine d'être vu. La surprise donc que nous avons éprouvée en voyant " ces viviers, ces voitures, ces petits bateaux, tout cela en un mot a été " cause que nous avons exagéré la beauté de ce bois. Toi par contre, en " ayant entendu tant de merveilles, tu en exagères la laideur, c'est tout na- " turel. Je puis te rassurer en disant que je trouve le Bois de Harlem, de " la Haye et Schaep en B. bien supérieurs, mais je ne pouvais cependant pas " m’empêcher d'admirer ce Bois de B.,pour la bonne raison qu'il a été créé

" en un seul hiver et que ces étangs font un bien joli effet. Les Tuileries

" m’ont aussi désappointée, mais plus tard je me suis réconciliée avec ce " jardin, puisqu'il se trouve au beau milieu de la ville, et qu’ê l’exception " de Bruxelles il n’y a pas beaucoup de villes possédant un grand jardin ” public dans leur centre. Paris m'a au fond désappointée les premiers jours,

" mais peu à peu je l’ai trouvé toujours plus belle; je crois que cela pro-

" vient de ce que les proportions sont si régulières qu'on ne remarque Jas
" tout de suite la grandeur des rues et des maisons." En dan eindigt zy met een waar woord:" Sais-tu que nous serons un couple parfaitement élen " assorti? Tu envisages les choses trop en noir et moi trop en beau, dus ” zal de middelweg net goed wezen, denk je ook niet?"

Ik exerpeer nu nog een paar zinne^uit Lore's briefi: "A la chapelle

" Taitbout j’ai entendu un magnifique sermon d'Edmond de Pressens! sur " Jacques 1:5. Eloquence, vérité, force, énergie, tout y était réuni. En " sortant nous avons vu Charles Labouchere qui était très aimable et nous " a invités à diner pour après-demain; ce qui m'amuse excessivement. Hier " matin notre première course a été à la rue de la Paix chez Bar Evans, et " après nous allâmes voir Mrs Evans, qui est une charmante petite femme,

" dont nous sommes bien aises d'avoir fait la connaissance, 't Is hier druk,

" druk,druk. Cela n’est rien pendant la semaine mais le Dimanche cela fait " une bien triste impression. Men denkt aan niets anders dan aan zyn plei- " zier en het gehele volk geeft my de indruk van alleen voor zyn amusement n te leven. Ik begrijp best de impressie van cees Hartsen, die hier 's win- " ters was, maar 't is nu zomer en gelukkig vinden myn reisgenoten het dui- " zendmaal pleizieriger om in open rijtuigen te toeren dan om in warme co- " mediezalen te zitten.

"Nous avons visité l'Hôtel des Invalides (le tombeau de Napoléon n'é- " tait pas visible) et Notre Dame, magnifique à l'extérieur, mais désillu- " sionant à l'intérieur. Après le diner visite de Charles Labouchere et " promenade en voiture avec lui par les Champs Elysés, le Bois de B., Long- " champs, le pont de Suresne, l'Avenue de Neully, pour revenir par les Champ5 " Elys. et finir au boulevard des Italiens chez Tortibni. Un beau bouquet de " roses que Charles me donna, nous parfuma pendant toute la course. David " pourra te dire combien ce tour vaut la peine d'être fait. Ik hoop dat je " gelukkig en tevreden bent en my niet te veel regretteett

Ach! zy mat my naar zichzelve af. Hoe kon ik gelukkig en tevreden zyn? Die Parijse reis vond ik een affreux cauchemar.

Buiten en behalve de brieven welke zy my schreef, elke week een, en die aan Tane,Maria en Thumm, had zy de goedheid van terwille van my een uitvoerig journaal te houden van al wat zy deed en zag en waarin zy alles detail^rde. Zo schrijft zy/ Maandag dat zy naar Versailles gaat en zegt:

" J’avais le bouquet de Charles à la main, parce qu'il était encore tout " frais et joli; et ls sentinelle à la grille du jardin me gronda en disant " qu'il n’étaitb pas permis d'entrer au jardin ni d'en sortir avec des " fleurs. Je lui offris mon bouquet qu'il refusa cependant."

Verder vertelt Lore de tocht naar 'Versailles en hoe een onweersbui hen overviel."Novs prîmes nos jambes au cou et arrivâmes à une guérite où nous " nous mîmes â l’abri non sans avoir été trempés jusqu'aux os. Nous y res- " tâmes une demi-heure pendant que les éclairs fendaient les nues et que " l'orage grondait au dessus de nos têtes, spectacle imposant et sérieux " à la fois. Une troupe d’ouvriers et de petits bourgeois qui avaient suivi " hotre exemple, se permirent les propos les plus légers et les plus pro- " fanes. Je tachais de ne pas écouter mais en vain. Leurs gros éclats de 11 rire à chaque nouvel éclair, leurs prÈpos injurieux faisaient tellement " mal, et je ne fis que prier que Dieu ne leur impûtat pas ce péché,et " qu’il voulût éclairer ce pauvre peuple. 0 Mausje, à présent je comprends " qu'une telle nation est capable de tout, et que ceux qui ne craignent pas " de blasphémer ainsi au moment que Dieu leur envoie des signes émouvants " de Sa puissance et de leur faiblesse, sont en état de crier mort à un " pauvre roi et è une reine infortunée, dont l'unique crime était une trop ** grande faiblesse. Par quelles épreives la France doit elle encore passer " avant de se retourner vers le Seigneur qui use de patience avec elle " comme avec nous et ne la châtie qu'avec mesure.

" Jsn rentrant à Paris Willem nous proposa d'aller diner â la Maison " Dorée ce que nous acceptâmes. Le diner que l'on nous servit était déli- " cieux et je m'amusai â regarder passer la foule sur les boulevards.

" Dinsdag gegeten by Charles. De oude tante Antoine wachtte ons op. Char- " les fit les honneurs d'une manière charmante et nous nous amusâmes beau- " coup è voir son établissement du haut en bas. A 10 heures départ.®

"Woensdag 18 Juli. Daar het regende reden wy naar de Tentoonstelling,

" die my tegenviel daar zy op een grote bazar gelijkt, waar men wellicht " heerlijke dingen kan zien, maar zonder ensemble, zonder oordeel geschikt.

" Ik hoopte Ernst Lubeck te horen, maar zyn piano was gesjoten. By Evans " lig- uurgewacht. Agnes werd alleen geholpen. Daarna beaochten wy la Chapelle ** expiatoire, la Madeleine en het Palais Royal. In de Madeleine maakte men schoon, zodat wy niet veel zagen. L'intérieur ne ressemble pas â urne église.
n A arrivée des Evans, tous les deux aimables, polis et agréables. J’ai " bien mal aux dents toute la soirée.

"Donderdag. Telkens wakker geworden van de pijn die aldoor erger en " tegen middernacht bijna ondragelijk wordt."

De 8ste Juli had Maria, die op üoog Beek en Royen logeerde aan Lore geschreven o.a.:" Je viens de faire un petit tour en bateau avec Mr Pauw " et Anna, qui me supplia de les accompagner, wat ik dacht dat zeker iemand " van myn kennis onder soortgelijke omstandigheden zeker niet zou gedaan " hebben." (Het usas een vrijage à la Elout en Louise )

16 Juli schreef Maria weer aan Lore: "Pédante mais pourtant bonne Veuve, " Merci mille fois de ta chère lettre, attendue avec impatience; nous bru- " lions, surtout Tane de savoir votre première impression, quoiqu’elle n’é- " tait pas très difficile à deviner c’est pourtant agréable d’en avoir la ” certitude. Je suis bien heureuse pour toi que tu t’amuses tant et je n'en " suis pas jalouse, seulement cela ne me déplairait pas trop de partager " ta joie. Peut-être vaut il mieux pour moi de ne pas encore voir le plus " beau, et de faire d'abord plus ample connaissance avec Ankeveen et Kort- " hoef pour n&être pas trop vite blasée. Nos plans de voyage vont à présent " plus loin que cela, car nops comptons potier la semaine prochaine jusqu’À " Ede pour chercher Anna Prophète. Puis nous espérons retourner è Zeist,

" cette fois chez Conny qui a déjà son kraamkamer en ordre; j'espère que " nous pourrons encore être reçues, car ces petite parties m’amusent beau- " coup; c’est absolument een schilderij de voir Henriette Labouchere por- " tant son gros garçon de la manière la plus onhandig et en même temps la " plus gracieuse du monde." ( Henriette Labouchere- voombergh was de vrouw van Charles Labouchere en zuster van Anna Voombergh; zy was de moeder van 'myn Tante Sis van Lennep-Latoouchere, moeder van o.a. Sylvia van Wassenaer) "La bonne Miss tâche d’être de bonne humeur, mais souvent elle me que- " relie sur de petites choses et puis si longtemps de suite in an undertone " que Tane est étonnée elle-même de ne pas se trouver tout à coup à côté " de sa peau. J'aimerais bien voir Tane un peu plus, mais she courts soli- t tude d’une telle manière dat men niet veel aan haar heeft.

" N'oublie pas de nous écrire continuellement, car tu comprends quel " treat c'est pour trois anachorètes comme nous. Tane a écrit Samedi un " billet à Maurice pour lui annoncer les bonnes nouvelles de ton arrivée.

" Forte de mes 19 ans presque accomplis je me suis mise à lire le Pleegzoon " sans permission; n'envoie plts de défense, car ce serait trop tard, dan " zou ik het al binnen hebben. Ne te ruines pas en cadeaux pour Maurice,

" car tu ne dois pas le verwennen cet époux chéri. L’engagement d’Everard " et de Mientje est définitivement rompu."

Lore sehrijft in haar journaal van 27 Juli dat de volgende passage uit Bonar’a Morning of Joy haar getroffen heeft: "To love in absence, though " wiÿh the knowledge of being beloved and with the certainty of meeting ere- " long, is but a mingled joy. It contents us i# the room of something bet- " ter and more blessed, but it lacks that which true love longs for, the " presence of the beloved one. That presence filles up the joy and turns

" every shadow into brightness Love in absence, though felt to be a

" sure consolation, is found to be insufficient, and the heart cheers it- " self with the thought that the interval of loneliness is brief and that " the deys of séparation are fast running out."

"N’est-ce pas ce passage is nice et exprime bien tes sentiments et " les miens? C’est la seconde venue du Seigneur qui doit la hâter, que " l’auteur a en vue, mais cher, ne trouves-tu pas que c'est bien méchant " à moi qu’en lisant ces paroles je trouvais tant de plaisir à les appliquer " à toi et à moi. Comme ce sera donc agréable de nous revoir et quel beau " jour sera celui de notre réunion! Vraiment, sais-tu que je m’effraie " quelquefois quand #e réfléchis combien plus la perspective de te revoir " et d’être de nouveau avec toi m'occupe et me rend heureuse plus que celle " de la venue de notre sauveur et de notre réunion avec Lui? Il me semble " que Je ne t'aime pas autant que Lui et que je serais prête à tout sacri- " fier s'il le désire. Mais il est vrai que les grands sacrifices sont sou- " vent bien plus faciles à faire que les petits, et je sais que je suis sou- " vent bien infidèle dans les petites choses. Q,ue Dieu me fasse la grâce " de croître dans Son amour!"
'/JqS


Opmerkelijke sympathie met my! Sedert Lore van my is weggenomen, brandt myn hart van verlangen om haar weer te zien en nu verheerlijkt, niet meer lijdende en vernederd en gereed staande om my te ontvangen, en dat verlangen is veel,veel sterker dan myn verlangen naar de Heer. Moge Hy my dit on- gelijk vergeven!Zaterdag 28 Juli zag Lore sèvres,8t Cloud en Neuilly, maar het paleis te St Cloud was niBt te zien, en dat van Neuilly is in 1848 geheel verwoest. Daarna bezichtigde zy de Chapelle St.Ferdinand, opgericht ter plaatse waar de Hertog van Orléans gestorven is.

Zondag 29 Juli lange visite van Theod.Evans, die de gorige avond tit Holland was teruggekeerd en vol was van S.enB., de prachtige bomen, die hem Amerika herinnerden, en de allerliefste ontvangst hem door Tane en Maria bereid. Ook hy was natuurlijk in de ogen der van Loons en van L$re een dot, maar toch was Thomas nog groter dot.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

 • vóór
 • •//"7 a
 • // 8 O
 • 2j$
 • 1183
 • i
 • è.
 • H SS
 • mon
 • Mr
 • 28

 • Dovnload 3.64 Mb.