Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina17/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

//ƒ>ƒ

/J 00

/Z o/

/Z 01

/ZO 3

/zo y


In die maand Juli *55 werd Davids engagement met Cee Willet publiek.

In Lore’s brief van 29 Juli schrijft zy o.a.:" Si tu vas aujourd’hui à S.en "B. tu apprendras de Tane que j’ai subi une horrible opération, qu^4u lieu " de m’épargner des douleurs a commencé par m'en donner de telle manière " que depuis Mercredi je souffre cruellement sans savoir quand j*en serais " débarassée."

Men kan nagaan hoe bedroefd deze woorden my maakten en hoe ik die tandmeester haatte toen het my later bleek dat het uitzagen dier wortels geheel onnodig was geweest.

Sedert enige tijd had ik gemoedsbezwaren omtrent myn pianospelen gekregen, niet omdat ik het in het algemeen afkeurde, maar omdat ik vreesde daardoor myn tijd te verliezen, die ik beter kon gebruiken. Ik studeerde l| à 2 uren daags en kwam natuurlijk wel iets maar toch weinig vooruit en hoewel Cees H.my sterk aanmoedigde om niet te wanhopen, zo was ik dikwijls ontmoedigd. Ik schreef erover aan Lore en vroeg haar of het niet beter ware myn tijd aan nuttiger dingen te besteden. Daarop antwoordde zy dat zy het heel jammer zd>u vinden indien ik de studie staakte, daar zy het zo heerlijk zou vinden als ook ik eenmaal haar quatremainder werd. Zo schreef zy o.a.:

" je pense surtout au délassement et au plaisir que tu en auras toi-

" même quand tu seras un peu plus avancé. Moi-même je t'assure que lorsque " j’ai du chagrin ou que je suis ennuyée ou tourmentée de quelquechose, le piano est ordinairement mon refuge et tu ne sais pas le ci en qu'il peut ” faire. Mais il faut que je t'avoue que tu ne parviendras encore de long- " temps â ce point-là, et que tu devras passer bien des heures devant ton " piano avant de pouvoir penser â te laisser aller à tes sentiments. 7e ne " voudrais pour rien au monde te conseiller quoi que ce soit que ta con- " science semble désapprouver et aime mille fois mieux que tu t’abstiennes " dans le doute." Mais je m’effraie souvent de la masse d'ouvrage que tu as " à faire, et comme je ne crois pas que tu sois très fort, j’ai peur que tu " ne travailles trop; j’ai peur que ton zèle ne t'entraine trop loin en dat " je je nog zult overwerken zonder dat je 't zelf weet. Daartegen was de " pianostudie zo goed, en ik was zo blij dat die distractie je amuseerde en " interesseerde. Je ziet dus Mausje dat je my maar geen raad moet vragen,

" want ik weet toch niet wat te antwoorden. In jou plaats zou ik my maar " afschaffen!”

Zaterdag en Zondag logeerde ik op Elswout, gelukkig niet alleen maar met Piet Six; David van der Vliet die er met zyn gezin ook logeerde en W. Borski lieten my en Piet nogal aan ons lot over, daar zy niets deden dan palingen te vissen en de vieze onvriendelijke grap verkochten van ’s nachts in Piets kousen palingen te stoppen zonder dat hy het bemerkte. In zyn plaatj zou ik Elswout verlaten hebben, maar Piet nam het goedig op. Maandag werd ik ontboden by de adv.gen. Mr Karseboom, die my de behandeling opdroeg ener zaak van de Weeskamer tegen de stad Haarlem. Ik was moederziel alleen in stad en had heimwee naar Lore die my te Amsterdam alleen liet zuchten onder myn werk. Vrijdag kon ik het niet langer in die benauwde stad uithouden en reed ik *s middags per bolderwagen van Buwalda naar Hilverbeek, waar ik vernam dat de oude Heer uorver, die Lore uit den Haag naar Amsterdam had begeleid, Woensdag overleden was. Ik meen vroeger al eens verteld te hebben dat hy kamerheer van Napoleon geweest was maar daarover nimmer sprak, omdat hy nogal hoog was en zich schaamde voor een parvenu en de uitzuiger van nol- land geknipmest te hebben, ny was weduwnaar van /bnkvr.v.Tuyll v.Hees en Leen en _ik vond hem een zuur onaangenaam man, zoals de meeste oude lieden uit die tijd op myn grootvader en de oude Heer Labouchere na.

Daar ik pijn inmyn rechterknie had, liet Piet my met een rijtuig naar S.enB. brengen, waar ik Tane, Maria en Thumm vond, die my zeiden dat Lore horribele kiespijn had doordat Evans haar een paar wortels had getrokken. Maria vond het even onnatuurlijk als ik dat die pijn eerst na het verwijderen der wortels ontstaan wes en ik verwenste de tandmeester even hard als de ganse reis naar Parijs.Van S.en B. reed ik naar Gooilust, bood myn diensten aan om brieven te schrijven of in te vullen, maar vond alles al verricht en reed naar S.en B. terug om Tante's rijtuig voor de begrafenis vragen.


/Zos'

/Zo 6De volgende ochtend bezocht ik Mama die op Spanderswoud by Mr v.d.Ou- dermeulen logeerde, ofschoon myn knie my meer pijn deed. Vandaar reed ik naar Hilversum om Saar te zien, maar toen ik in Hilverbeek terugkwam had ik zoveel pijn dat ik geen raad wist. Ik zat echter nog mee aan tafel asn, maar opeens voelde ik alles wegzinken en viel ik flauw van myn stoel op de grond. Terwijl Cees Hartsen my bijbracht, liet Piet onmiddellijk inspannen om Dr van Hengel uit Hilversum te halen. Deze was niet thuis maar in zyn plaats kwam Dr Wichers, die in het thans door Christiaan bewoonde, destijds veel kleiner huis woonde. Inmiddels had ik de koorts gekregen en was ik bitter begonnen te huilen en te ijlen, jammerende en klagende dat Lore in Parijs W8S, zodat Piet angstig werd en vreesde dat ik gek geworden was.
/io8


Cees was allerhartelijkst en vol attenties, my door zyn vrolijk humeur trachtende op te beuren, maar Jan Six was koud en ongevoelig. Dr Wichers verklaarde dat ik een negenoog in de knie had en schreef pappen voor. Ik werd naar bed gebracht en myn knie werd gepapt zonder dat ik er baat by vond. Maandag hoopte ik naar Amsterdam te kunnen terugkeren en schreef ik aan Mama om te vragen of ik met de Heer v.d.Oudermeulen mocht meerijden, maar Maandag voelde ik my nog te zwak van hoofd om te gaan, en in de avond van die dag had ik weer ondragelijke pijn. Toen kwam de knecht der Sixen, Pieter van Opzeeland aan myn bed en vroeg hy my of ik een ogehblik nog meer pijn kon doorstaan.

Op myn toestemmend antwoord ontblootte hy myn knie en zette zyn twee duimen naast het abces in myn vlees, mtft dit gevolg dat het al meer en meer naar boven uitpuilde, daarna opeens doorbrak en de materie met geweld eruit spatte, terwijl er een zo groot stuk wild vlees te xfoorschijn kwam dat er een groot gat in myn knie ontstond, dat jäten lang zichtbaar is gebleven.

Het was een paardemiddel, maar het hielp. Wel deed de operatie afschuwelijk pijn, maar daarna leed ik enkel weerpijn en waren myh zenuwen geweldig overspannen.

De nacht van Maandag op Dinsdag sliep ik overheerlijk en kon ik weer voor 't eerst met genoegen lezen, 's Middags gevoelde ik my erg slaperig en zond Tane my twee recepten. Buiten en behalve myn negenoog in mynknie was myn rug als bezaaid met kleine en grote bloedvinnen en excemen, en nu schreei Tane my dat ik als middel daartegen hard gekookte kippeneieren met schil en^ al moest opeten en tevens witte wijn drinken, getrokken op knoppen van aalst (?). Vreemd was het dat Cees Hartsen evenals ik vol excemen en bloedvinnen zat. Toen wy dus in Amsterdam terug waren liepen wy by de chirurgijn Verboon aan, die alle zweertjes doorknipte en daarna met collodium besmeerde. Later heb ik nog eens daaraan geleden, en wel in 1870, en daarvoor heb ik toen een kuur by Prof Hebra (?) te Weenen gedaan voor rekening van Hendrik.

Ik was Dinsdag een brief aan Lore begonnen om haar myn wedervaren te vertellen, maar had dit als vrij onbeduidend voorgesteld om haar niet te verontrusten, en tevens had ik myn verontwaardiging geuit over Evans' onhandige operatie, die haar zó liet souffreren. Ik schreef ook dat Cees H. Versailles niet mooi gevonden had, maar stijf wat bouworde en parken betreft, en dat hy tranen had gelachen omdat Lore de schilderijen van Horace Vernet zo bewonderd had, daar hy ze affreux vond. Ik voeg er echter by:** Je crois " qu'il se connaît moins en peinture que toi et qu'il le disait par esprit " de contradiction. En tout cas j'aime mieux ton optimisme et ta nature de " voir toujours le beau cô$é des choses. D’ailleurs il déteste tout ce qui " est Français et les Français à tel point, qu'il s'ennuie et se met en «o- " 1ère toutes leB fois qu'il en tencontre; tu conçois donc que Paris ne lui " a pas trop plu. Il n'y a que Fontainebleau qu'il trouvait magnifique,

" mais quant à la route de Bruxelles à Paris, il était de l’avis de David,

" ainsi que de Henri et de Louise, qui tous prétendent qu'il n'y a que le " dernier bout qui soit assez joli mais que le reste ressemble au Haarlem- " merweg."

Maria schreef Zondag 29 Ju]i o.a.:" Anna Luden aura écrit â Agnes

combien nous sommes enchantées de Mr Théodore Evans, quoiqu'il ne soit pas op één dag te noemen met Mr Parmly, die duizendmaal aardiger en plei- zieriger was, mais celui-ci était si bon et si huiselijk, qu’on aurait pü le garder huit jours entre dames sans avoir l’idée qu'il s'ennuie.

Pauvre fille, comme je te plains d'avoir tant souffert entre les mains de ce cruel Mr Thomas; si tu avais eu le nôtre,waren die wortels er wel gauwer uitgesprongen, car il tirait que c’était une merveille. Veux-tu dire
" â Théodore que j’ai trouvé son parapluie cassé et déchiré dans mon coin " au lieu de mon beau en ivoire, et que Je le soupçonne d’avoir emporté le " mien; le sien est si laid que je ne compte pas le lui renvoyer."

Lore schreef my o.a.ik vind het niets pleizierig dat je zo’n pijnen je knie hebt gehad. Ik was toch al een beetje ongerust omdat Maria ” my schreef dat je weer zo bleek zag. Het is heel ondeugend om van myn ab- " sentie te profiteren met er slecht uit te zien, en ik heb grote lust om " je niet te vertellen wanneer wy denken terug te komen om je te surprene- " ren en je dus te noodzaken er van nu af aan wat beter uit te zien. Daar " ik echter vrees dat dit niet helpen zou en ik geen lust heb om te beginnen " met je te knorren, zal ik het je maar openbaren. Maandag over 8 dagen, de " 13de, denken wy Parijs te verlaten, en ik hoop Je dus morgen over l4f da- " ge^Zondag 19 Aug op S.en B. te zien. Ik kan je niet zeggen hoezeer ik " naör die dag verlang; hier durf ik dat niet tonen, omdat zy my zouden uit- " lachen en my de reis niet waardig keuren. Maar jou wil ik het wel in stil- " te bekennen, omdat ik weet dat jy met my sympathiseert. Ik ben hier heel " gelukkig, geniet zeer en heb veel pleizier, maar toch tel ik de dagen en ” krijg ik heimwee en doe niet Als Willem en Agnes, die zich lamenteren dat " de dagen zo gauw omvliegen en het al te naar zal zyn om dat heerlijke Pa- " rijs te moeten verlaten. In hun plaats begrijp ik dat best, maar ik kan " my niet volkomen gelukkig gevoelen als jy niet by my bent en ik je niet " myn impressies kan meedelen. Een volgende keer gaan wy samen, et alors " cela ne tiendra qu’a nous si nous ne nous sentons pas heuretx.
/Zo#*

/lù£}~

jz/o

/Z 11


" 't Is zé warm dat ons de kracht ontbreekt om veel te doen, Willem en " ik hebben weer met de Evanssen getoerd en voor Maandag zyn wy by hen ten " eten gevraagd, wat ik heel aardig vintf. Je ziet dat wy nog niet gebrouil- " leerd zyn al heeft Mr Thomas my zo laten souffreren. Weet je wel dat ik " buitengewoon elegant zal terugkomen? Ik heb my een hoedje gekocht, een " echt Parijsch hoedje, en een roze japon met strikken en linten, die je " veel te mooi zult vinden evenals ik, die niet houd van die fineries. Maar " de naaister wilde het zo en ik vond het jammer met iets alledaags uit ” Parijs terug te komen. J’adresserai ma lettre à Leyduin, où tu seras en- " core demain soir; je jouirai de te savoir à la campagne, mais cher, soigne " bien ton genou. Un mal au genou est bien plus dangereux qu’un mal aux " dents. Toute la maladie de Marie Huydecoper si longue et si dangereuse " a commencé par un mal au genou. Ta Lore.”

Lore schreef in haar journaal dat Boucher met zyn tweede vrouw,(Stra- tenus) in Parijs was en onbeschaamd genoeg was ofa visites by Tante van Loon te maken, en dat Anna ze naliep en het weer druk met hem had; zyn onbeschaamdheid kende geen grenzen, maar hoe Anna hem nog duldde na het affront dat hy Tane had aangedaan, begrijp ik niet.

ueen bladzijde komt in Lore’s Journaal voor, die niet tot vervelens toe over de Evanssen handelt. Ik zeide reeds dat zy by hen at maar dat er geen eten was, en nu is het karakteristiek dat Lore daar overheen glijdt en in haar enchantement niets meer daarvan zegt dan:" Ie diner était élégant ” mais peu abondant," maar later erkende zy my dat het bespottelijk was.

Het was een maaltijd à la Louise Elout. Zy zaten ten getale van negen aan tafel, en er was soep, een stukje vlees, drie grote aardappelen, één bloemkool en twee kippepootjes, voilà tout, maar daarop volgde een toer in het Bois de Boulogne en een druk gesprek met Théodore, en eindigt Lore met de woorden:" Je m’amusai beaucoup." Zo waren de van Loons. Indien je eenmaal in de gunst was, dan kon je je alles veroorloven. Niet onaardig is dan ook hetgeen Maria Zondag 5 Aug. schreef:

" J’ai tant ri, petite Veuve, de tes descriptions van de goede Théodore, " je suis bien contente que vous le trouvez gentil et je trouve par trop " drôle qu’il soit si empressé avec vous. Dis â Agnes de prendre garde car " qui sait ce qu’elle ferait pour devenir la soeur de Thomas? Mais vous ne " devez pas avoir peur, car il a fait ses confidences à Tane et il est très " décidé de fixer^son choix sur une Américaine; seulement il est vrai qu’il " trouve tant d’affinités entre la Hollande et l’Amérique qu’il pourrait " bien trouver Agnes une Hollandaise assez Américaine pour lui flaire."

Men ziet dat Lore weer ijdel genoeg was geweest om ook aan Maria te schrijven dat Theod.Evans zo geëmpresseeid met haar was. En wat Agnes betreft, die was zo dol verzot op al wie Engels sprak dat zy hem misschien zou genomen hebben. Quantum mutata ab illa! Sedert de afschuwelijke oorlog tegen de Boeren kan zy geen Engelsman meer luchten of zien en kan zy dus zeggen: "I have escaped that scrape!”Maria vervolgt: "A propos de mariage sais-tu que ton beau-frère David ” est rengagé avec Melle Willet? Quelle bêtise de te le demander! Car nous " avons déjà dit: 0 de Weeuw wist zeker al lang haarfijn hoe de boel in el- " kander zat, et qui sait si elle n’est pas pour beaucoup dans cette récon- " ciliation. Est-ce vrai? Comme il jouira de se remettre dans cette vigi- " lante et de se faire trainer de nouveau pour refaire ses visites. Wat zal ” dat mal zyn! Miss te remercie de ton cadeau et prétend qu'elle ne fait ” qu'y lire (ik zie het nooit) et qu’il est si beau et si bon. Jean Six l’a " ouvert et ne l’approuve pas; c’est sûrement trop gemüthlich voor dat mar- ” meren beeld. Comme la voix de Theibdore Evans est monotone, men zou er wel " met een zweep achter willen zitten, vind je ook niet? Dis à Maman que le " fermier m’a fait l’effrayante communication dat hy zich lam en doof ge- " werkt heeft aan het hooi. C’est bien probable! Rappelle à Maman d’acheter " quelquechose pour Anna Prophète, car ellefi&ï son peettante, et ce serait " très welcome, een koets met vier paarden by voorbeeld of een doosje met '' pennen. Engage Willem de m’écrire un calembourg parisien, qu'il a entendu " sur sa chaise aux Champs Elysées, dat zal toch wel niet te veel moeite " zyn en het zou zo'n opgang maken onder de ’s Gravelandse jeugd!"Miss est assez de bonne humeur ces derniers jours, mais sans cela elle * a été pire que jamais avec moi^, surtout; elle me tyrannisait d’une telle " manière qu’Anna Elie disait dat zy het nog nooit zo had bygewoond en dat " het er een beetje overheen liep.”
y


Lore’s brief ontving ik op Leyduin en ik beantwoordde die terstond.

Ik schreef dat ik in myn eenzaamheid de lievelingsplekken myner kindsheid in Woestduin had opgezocht, en de laantjes waarin ik zo dikwijls met de bokke- of ezelwagen gerend of omgelegen had, maar dat ik eigenlijk bedroefd was omdat het de 4de Zondag was sedert wy samen in S.enB. op het gras gezeten hadden en ik dus het recht had gehad haar terug te zien, terwijl ik nu nog 14 dagen geduld moest hebben. Voorts schrijf ik dat Oom Jan Röell uit Spanje is overgekomen en wonderen van Parijs vertelde, en dat ik my verblijd in ’t vooruitzicht van Lore zo elegant te zien terugkomen, terwijl ik de hoop uitspreek dat Madame Penseyres beter smaak heeft dan Lore's zusters.

Ik had op Leyduin gelogeerd met Anna en Gratia Labouchere, 9 en 7 jaar oud, en de beeldschone gouvernante tóelle Morel, die later trouwde met Papa ju- nod, gelijk men de oude, saaie gouverneur van Everard van Weede en Frits van Tuyll moemde. Die meisjes Labouchere waren ontzettend ondeugend en maakten een hels lawaai, en Tante, die uiterst zwak was, kon er niet tegen.

(Als ik denk aan de latere Tante Anna Prins, kan ik my dat hels lawaai haast niet voorstellen !! Gratia trouwde met Sehimmelpenninck van der Oye.)

Woensdag 8 Aug at ik by Mevr Willet met David en een lelijk Engels meisje Miss Carlisle, die zulk een bos krullen had dat de knecht achter langs haar lopende met een zyner li>vreiknopen er in verward raakte. Toen zy my een beetje aanhaalde zeide Kee:”Take care, he is engaged !"

Lore bezocht la Sainte Chapelle en het Hotel Cluny, dat Jan Six zou geïnteresseerd hebben, waarna zy de avond, a pleasant nice evening, by Hen- riette Labouchere doorbracht. De volgende dag vulde Thomas E. haar nog een kies en was hy vriendelijker dan ooft en Donderdag bezocht zy opnieuw Ver- sailles. Vrijdag Fontainebleau en Zaterdag at zy by de Laboucheres en nam een teder afscheid van de Evanssen, met wie zy echter gelukkig Zondag nog in de Tuileries kon wandelen.

Woensdag 15 Aug verliet zy Parijs, ”mag ik,” zo schrijft zy in haar journaal."zeggen avec regret?". Agnes bleef by de Laboucheres logeren.

Lore bleef de nacht van 15 op 16 te Brussel logeren in het Hótel de Flandre, na de avond by Velloni te hebben doorgebracht, ik denk om ijs te eten, gelijk zy elke avond te Parijs deed in het Glacier Napolitain, by Tortoni of /2>/S elders. Donderdag reisde zy naar Utrecht, waar zy weer de nacht bleef om Vrijdag Jan en Conny te Zeist te gaan feliciteren met de geboorte van Eleonore en Vrijdag voor het eten op S.enB. terug te keren.

Ik schreef haar op 10 Aug nog een brief, waarin ik o.a. zeide dat Mama te Bloemendaal by Tante Ceetje Röell logeerde, die aldaar een optrekje had gehuurd, en Tante my had laten vragoxn of ik de Zaterdag by haar wilde komwn doorbrengen. Dit schikte my niet omdat ik van plan was naar Hilverbeek te gaan, maar ik bracht Dinsdag een halve dag in Bloemendaal door. Ofschoon ik in elke brief verdeden had aan Lore te schrijven hoe ellendig ik my gevoelde, zo kon ik toch niet nalaten in deze brief te zeggen, dat ik hartelijk naar het einde van de reis verlangde.
Wat ons destijds nogal verdriet deed was dat de Meer Boreel Gouverneur van Moord-Holland geworden was, terwijl wy en velen met ons gehoopt hadden dat Oom Henflrik Röell, sedert jaren Griffier der Staten, het worden zou. Gedeputeerde Staten waren zelfs en corps by de Minister van Binn.Zaken van Reeden gegaan om op Ooms benoeming aan te dringen, maar van Reenen was zyn zwager en durfde hem niet aan Z.M. voordragen, terwijl de Min.van Fin. F.v. Hall op Boreels benoeming aandrong. Laatstgenoemde was Voorzitter der Tweede Kamer.

R.J.Sehimmelpennink vroeg aan Hendrik van Loon of hy hem als Lid v.d. Gemeenteraad mocht voordragen, maar Hendrik bedankte daarvoor en was trouwens nog te jong om benoembaar te zyn, doch Papa voorspelde dat hy eenmaal Lid der Eerste Kamer zou worden, een voorspelling die niet bewaarheid is.

Ik schreef nog aan Lore dat David norace vernets schilderijen magnifiek vond en het dus met Cees Hartsen niet eens was, maar Papa vond ze minder mooi, misschien omdat er een by was voorstellende les Hollandais of- frant la paix a Louis XIV, hetgeen zyn vaderlands hart pijnlijk had aangedaan.

Vrijdag 10 Aug reed ik met Herman naar Hilverbeek, waar Louis Huyde- coper en Gijs van Hardenbroek ook logeerden. Eerstgenoemde had dikwijls op 8.en B. gelogeerd en by Menriette een blauwtje gelopen, voor wie hy veel te dom was. Hy trouwde later met Louise van Hardenbroek. Gijs van Hardenbroek had slechts één gedachte, paarden, en ik kon my hem niet anders voorstellen dan met een zweep in de hand. Hy trouwde met Arnoldine van Natewisch, wier vader hertroj*wd was met de rijke en lelijke Santje Hodshon, oudste dichter van Oom Hodshon uit zyn eerste huwelijk. Bij Arnoldine verwekte hy één zoon, die een van Snilie’s beaux was en met een cousine germaine trouwde en Hardenbroek bewoont. Na Arnoldines dood hertrouwde Gijs met de weduwe des Tombes, geboren van Hardenbroek, dochter van van Hardenbroek die Biljoen bewoonde.

Met Herman liep ik Zaterdag naar Hilversum om saar te feliciteren, maar die was met Hartsen naar spa vertrokken, omdat hy weer geweldig over de politiek tobde. Vandaar liepen wy naar S.enB. waar wy op het gras zaten maar zonder Lore, en Elout feliciteerden, die die dag 50 jaar was geworden. Thumm zeide my:"Je ne puis supporter plus longtemps l’absence de Caroline," en ik antwoordde:" Et moi donc?"

Zondag gingen wy allen naar de kerk te *s Graveland, waar de predikant uit Huizen heel goed preekte. Piet Six veroorloofde zich te zeggen dat de man zyn Hollands slecht kende, waarop Thumm antwoordde :"C’est possible, mais il connait le Seigneur!". Piet was nog steeds amoureux van Louise Huy- de coper maar durfde haar niet vragen.

Maandag in Amsterdam terugkomende vond ik een brief van Papa uit Stuttgart, waarin hy o.a. vertelde dat hy aan boord van de stoomboot te Lucerne stappende alle stoelen en banken op het dek bezet vond, totdat hy één stoel zag die nog vrij was. Hy ging zitten en knoopte onmiddellijk met zyn buurman een gesprek in het Frans aan, ofschoon deze er Duits uwtzag, omdat Papa niet vlot genoeg Duits kon spreken. Het onderhoud was heel plei- zierig over reizen, politiek, literatuur enz en de Duitser drukte zich gemakkelijk in het Frans uit en scheen een zeer ontwikkeld man te zyn. een der volgende stations verliet hy de boot met ettelijke andere heren, en toen was Papa niet weinig verbaasd van zich door de achtergebleven passagiers te zien aanstaren alsof hy een wondermens was. Eindelijk waagde een hunner het hem te naderen en hem te vragen of hy niet de eer had met von Humboldt te spreken. Papa antwoordde ontkennend en vroeg op zyn beurt hoe de man er op kwam om hem voor ven Humboldt te houden, waarop hy antwoordde: "Ach! wir dachten es, weil Sie netfen Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Karl von Preussen Platz genommen un^ Sich so intim mit ihm unterhalten haben." En eerst toen vernam Papa met wie hy zulk een aangenaam onderhoud gevoerd had. Papa schreef my nog dat hy de 16de hoopte terug te komen en my dan wat vacantie gunde.

Lore's laatste brief was van Zondag 12 Aug en joeg my de koorts op het lijf, want het bleek alweer hoe ongedecideerd Tente van Loon was. Het eerste plan was geweest dat zy de volgende dag Parijs verlaten zou, daarna dat zy haar vertrek tot Dinsdag zou uitstellen. Het geluk wilde dat zy de kamers Woensdag moest ontruimen, omdat zy door anderen besproken waren, maat indien zy al Woensdag vertrok, dan was het hog onzeker of zy wel Zaterdag de 18de op S.enB. zou terug zyn. Immers had zy lust om een dag te Brussel te blijven, vandaar maar Aken te sporen om Mevr.v.Lennep-van Loon te bezoeken en vervolgens naar Keulen,Dusseldorf en Grëfrath omdat Anna de Hofrath wilde raadplegen. Lore verzekerde my wel dat zy Zaterdag thuis zou zyn, maar indien Tante's reisplan doorging dan wist ik zeker dat zy langer zou wegblijven en ik Lore eerst de 25ste zou terugzien, dus pas zeven weken na baar vertrek. Lore schreef my:" Il faut que j’avoue que d’un côté je trou- " ve bien dommage de quitter ce magnifique Paris, et c’est ce que tu com- " prends bien, n’est-ce pas?’ - Keen! dat begreep ik volstrekt niet ! Toen ik vier jaar vroeger, in 1851 in Londen was hield ik het er van louter heimwee naar Lore slechts 15 dagen uit, en een jaar later, in *56, had ik in Parijs, dat zy zo heerlijk vond, gruwelijk het land omdat ik haar niet zag. Hoe kon ik dan met haar op dit punt sympathiseren?

"Surtout," zoo vervolgt Lore, "que Paris va revêtir ses habits de fê- " te en l’honneur de la reine Victoire. Les Evans sont bien fâchés que " nous partions et ne font que nous engager à rester encore une semaine.
/ZZo

/221
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

  • /ZO 3
  • W8S
  • myh
  • /lù£}
  • ellefiï
  • y
  • /2>/S
  • /ZZo

  • Dovnload 3.64 Mb.