Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina18/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30

/2 2 2

/22/2 2 5"

/2 2^


" q-uand nous leur avons dit que nos chambres étaient besproken, Madame " s’est écriée qu’elle voudrait volontiers nous loger si nous voulions " venir chez eux. Tu vois que ta prophétie s’accomplit en partie, mais je ’’ ne pense pas que je logerai jamais chez eux.

"Je crois qu'on est décidé èjp&rtiT Mardi matin et à continuer tout " droit et sans détours pour S.enb. Maman a hâte de voir Louise, qui es- " père accompagner son mari à Paris le 20. Nous serons donc probablement " déjà Jeudi chez nous. Comme tout ce voyage me fera l’effet d’un rêve!

" j'ai bien envie d'ajouter/d’un joli rêve! Mag ik niet?*

Och ja! waarom niet? Als ik dan maar mag zeggen :"Comme tout ce voyage " m’a fait l'effet d'un cauchemar!"

Papa kwam Donderdag van zyn reis terug en bracht my een briefje van Lore die hy te Utrecht aan het station gezien nad. Dit briefje had zy Donderdagochtend aan net station te Rotterdam geschreven. Woensdag 15 Aug, de dag waarop Lore Parijs verliet, schreef ik haar nog een brief, maar ik zond die niet weg, omdat ik toen nog niet wist of zy al dan niet zou vertrekken, en daarom overhandigde ik hem eerst Zaterdag persoonlijk aan Lore. Ziehier wat ik o.a. schreef: "Je t'assure que si les Evans eussent réussi

" à te garder plus longtemps, j’aurais bien de la peine à faire croître " mon enjouement pour eux, qui n’est déjà pas grand depuis l’opération " qu'il t’a faite. Ik ben overtuigd dat je het heel onvriendelijk vind dat " ik zé over de Evanssen spreek, en heel jammer dat ik niet evenveel van z< " houd als jij. Ik wil je daarvan de reden zeggen. Dat ze my indifferent ” zyn spreekt van zelf, went ik ken ze niet. Dat ik een beetje van hei^houd " is even natuurlijk,omdat je zoveel goeds van hen gezegd hebt. Maar waar- " om ik niet dol van ze houd zal je misschien niet begrijpen.

" Ik moet beginnen met te zeggen dat je familie altijd van die perio- " dieke passies heeft. Zulk een passie wordt dan terstond tot de hoogste " sport opgevoerd, om helaas! later weer te zakken, zoals natuurlijk is,

" wanneer men een zaak overdrijft. Dergelijke opgewondenheid wordt gevoeld " voor personen of voor zaken. Bijv. voor Parmly, Boucher en Evans of voor " het boogschieten van je Oom Piet. Nu laat ik dergelijke koortsachtige " extases daar, en ik geloof dat iedereen het recht heeft die te gevoelen, indien hem dit behaagt, maar waartoe niemand het recht heeft is te eisen " dat iedereen in die passie dele, en zich boos te maken indien menyhet- ” zij uit onbekendheid met het voorwerp der liefde of om andere redenen,

" van opinie verschilt. Dit nu is het geval by U allen. De voorliefde,

" die je dan gevoelt, maakt dat je alles in de persoon, die daarvan het " voorwerp is, onovertrefbaar vindt. Zo vond Agnes het heel natuurlijk en " begrijpelijk dat Parmly geld vroeg aan zyn patiënten, voordat hy hun " tanden had in orde gemaakt, terwijl zy,die hy op die wijze met uitgehol- " de doch niet gevulde tanden in de steek had gelaten, gelijk by David en " my het geval was, dit hoogst kwalijk namen, en te recht! Wie toch zal " als advokaat een proces op zich nemen en het halverwege onder inzending " zyner declaratie, laten lopen? Welk geneesheer zal, als de ziekte op " ’t hoogst is, zyn geld komen vragen en dan verder wegblijven? Ik hield " veel van Parmly maar kan dat niet goedkeuren.

"Zo werd Cees Hartèen gedwongen alles goed en aardig te vinden wat " Boucher deed en zeide en dit had juist de tegenovergestelde uitwerking,

" want het maakte dat hy een hekel aan hem kreeg. Ik sta niet alleen in " myn oordeel omtrent je enjouementen. Hendrik en Saar zyn het met my eens " en Cees Hartsen zeide laatst nog:" Als de van Loons een clown uit het " paardespel by zich aan tafel nodigen, «fan wordt hy alleen daardoor in " hun ogen een geestige vent, en nemen zy het hoogst kwalijk als niet ie#

" dereen hem ten eten vraagt."
"Indien nu die passie duurzaam ware zou ik zwijgen, maar hoe lang of " liever hoe kort houden zy aan? Over Parmly hoor ik nooit meer spreken,

" Boucher schijnt ook merkelijk gezakt," (ik wist toen ik dit schreef " niet welk individu hy was) " zal Evans het langer uithouden?"

"Het heeft my gespeten dat ik niet van Theodore Evans’ komst op S.en " Burgh onderricht was, daar ik in dat geval het werk door Parmly begon- ” nen, zou hebben laten voltooien, Tane beweerde wel dat het een grote " gunst was dfcor hem behandeld te worden, masr de enige reden waarom hy " niet wilde dat men wist wat hy deed was, dat hy in Nederland onbevoegd " was om zyn vak ui/-te oefenen, en dus gevaar liep van bekeurd te worden.

" In ’t byzonder kan ik niet zeggen dat de onnodige operatie welke Thomas " je heeftclaten ondergaan, my byzonder gunstig voor hem gestemd heeft,"

"Ziehier nu myn beschouwing, die je niet aangenaam zal aandoen, maar " ik wilde je die toch doen kennen en ik ben bereid myn opinie over die " soort van opgewondenheden by je en familie envers et contre tous te ver- " dedigen."

Wat Parmly betreft zo trof het my dat ik voor enige jaren met Hendrik over hem sprekende, tot myn grote verbazing vernam dat hy overleden was. Op mynvraag hoe hy dat wist zeide hy my dat zyn weduwe het hem bericht had, en op myn wedervraag waarom hy het my niet had laten weten, hernam hy dat hy het niem

" Waar woonde hy?"and so on. En dat was Parmly, de man die indertijd door de Ludens, de van Loons, de Borski’s,en ik weet niet door wie meer geadoreerd en bemind werd, zodat hy er aan elke vinger één had kunnen krijgen. Sic transit gloria mundi! Lore en ik zyn hem nog het langst trouw gebleven want wy hebben ons door hem in 1876 in Parijs laten behandelen, toen de anderen Gage en Burridge hadden.

Het enthousiasme voor Evans is gauwer vervlogen, le omdat men het een en ander ten hunnen nadele vernomen had en 2e omdat hun hand niet zo handig was als Lore beweerde, die in haar journaal te Parijs schreef dat zy dankbaar was to be helped by such a skilful hand.

Zaterdag 18 Aug reed ik per bolderwagen van öuwalda te 7 uur ’soch- tends naar ’s Graveland, waar men te ruim half tien arriveerde, want de rammelkast pleisterde lang te Diemerbrug, aan de Gazep, het Gein, te Weesp en te Uitermeer, waar men van paarden verwisselde. Verliet men 's Graveland Maandagochtend te 7^, gelijk my ettelijke malen gebeurd is, dan zat de wagen vol Hilversumsche fabrikanten, die afschuwelijke tabak rookten.

Te 11 uur was ik al op S.enB. en overgelukkig van Lore terug te zien, behouden, gezond en dankbaar. Zy gaf my al dadelijk haar portret en vervulde daarmede myn vurigste wens. Het was een photographie door Mayer et Pierson vervaardigd, destijds volgens Charles Labouchere de beste photo- graaf van Parijs. My beviel het portret byzonder, misschien ook omdat Lore er eer melankoliek dan vrolijk op uit ziet, maar Jan Six vroeg my, toen hy het zag, welke knoeier het gemaakt had omdat Lore het ene been over het andere geslagen houdt, en geen artiste dit zou toelaten, omdat het by de Grieken een bewijs is dat de vrouw onvruchtbaar is. Maar wat weten photo- grafen van Griekse kunst of zeden? En in elk geval heeft Lore getoond vruchtbaar genoeg te zyn.

Na het tweede dejeuner moest Lore haar moeder naar cooilust vergezellen en bleef zy tot 4 uur weg. Gedurende haar afwezigheid liep ik rond en sprak ik met Miss Browne, die met al de Elouts op S.enB. logeerde, over Lore en feliciteerde zy my dat ik zulk een lieve Vrouw kreeg and such an excellent housewife.

Zondag was er geen dienst, maar Lore had my verzocht niet v<5<5r de lunch op S.enB. terug te komen, omdat zy aan Agnes moest schrijven, alsof dit niet tot de volgende dag kon uitgesteld worden ! Ik kreeg van Tante van Loon een beeldig marmeren presse-papier, mozaiek ingelegd met twee gekleurde kapelletjes, en daarmede was ik uittermate verblijd, want het bewees my dat Tante’s afkeer allengskens verminderde. Helaas ! waarom moest ik nog zo dikwijls ondervinden dat die maar niet wijken wilde !

Maandag keerde ik naar Amsterdam terufe, zeer bedroefd dat de koek alweer op was en ik nu weer 4 weken geduld moest hebben.

De brief die Lore Zondag aan Agnes schreef is in myn bezit, en daarui/- wil ik een paar phrases citeren:
"Maman acheta un charmant presse-papier pour Maurice en mosaïque " de Florence dans cette jolie petite boutique à Bruxelles. Maman s’est " mise en colère de ce que je ne le lui avais pas rappelé à Paris, et " trouvait encore plus nécessaire que moi que mon mari ne fut pas oublié " dans la distribution. Elle chercha avec un zèle sans égal et fut toute " fière de trouver enfin ce joli objet, que toi et moi nous avions déjà " admiré il y a 5 semaines.”

Maandag vas ik 's ochtends al te op S.enB. omdat ik met Elout, Louise en Maria kon meerijden, en zo kon ik Lore nog even zien. Wij reden naar Vreeland en scheidden te Amsterdam, vaar ik bleef, terwijl de anderen naar den Haag spoorden en van daar naar Blankenburg, waar Maria zou logeren by de Elouts totdat zy mee naar Parijs ging. Diezelfde avond schreef Maria al uit Blankenburg:
/23J

/Z3Z

/Ui

/Z3‘J

/23r


"Chère Veuve, Voilà déjà une lettre de la voyageuse qui ne peut pas

attendre jusqu’à son arrivée à Paris pour te donner de ses nouvelles.

Je suis fatiguée et ai mal de tête, mais pourtant je veux t’écrire;

il est 8g- du soir et nous allons boire le thé. Il fait un affreux ou-

' ragan, j’espère dasz es austoben wird diese Nacht, car je ne tiens pas

a l'avoir demain sur le bateau. La course à Vreeland était très agraa- ” ble; ton petit mari quite a duck et nous avons causé comme des pies ” borgnes. Nous avons voyagé de Vreeland à Amsterdam avec Mr Lipman;

lui et Mausje, son antagoniste, se sont dévorés du regard. D'Amsterdam ” à Voorschoten mes compagnons se sont endormis d’un profond sommeil.

Le trajet de voorschoten jusqu’ici a été affreux, une pluie et un vent transperçants, une voiture soit-disant fermée par en haut, mais telle- " ment ouverte de côté que les éléments avaient plein jeu à l'intérieur,

" puis pour comble de comfort nous avons été obligés de nous poser
(pour " moi ce n'était littéralement que cela) tous les trois sur la banquette " du fond, ma mince personne en petit pâté, zodat ik blij was toen wy aan- " kwamen et ce trajet a duré une heure. En arrivant Louise se mit à cou- " rir par la maison, ce qu’elle continua à faire jusqu’au thé, ne se lais- H sant interrompre que par le diner, servi à 5 heures. Wat zy toch in de " wereld doet begrijp ik niet. Pour moi je me suis consolée par la lee- " ture, mais comme elle ne me procurait aucun soulagement, j’ai essayé " de la musique.Oh! I am so glad that we are going away from here to-mor- " row morning at six o’clock; de nacht is gauw om en wy gaan, hoop ik,

" vroeg naar bed. Ce vefcfest affreux. Nu dag lieve Kipje, myn hart is " vol vreugde over myn trip, ik begrijp nog niet dat het waar is.”

"Deine Dich liebende Marie."

De zes kinderen Elout waren op S.en B. gebleven, maar gelukkig voor Lore met Miss Browne en de kindermeid, zodat Lore alleen de Hollandse lessen voor haar rekening had, nu en dan met hen moest wandelen en hen na het eten moest amuseren. Henriette was toen 8, Louise 7 en Willem 6 jaar, maar het waren onbeschrijflijk ondeugende rakkers en Lore zou niet in staat zyn geweest hetzelfde met hen dèor te staan ajs ’s winters in den Haag, daar het geringste haar vermoeide.

Ik kon, nu Papa van zyn reis terug was, een weinig vacanjrie nemen en na myn kamer in orde gebracht, myn boeken geschikt en boodschappen gedaan te hebben, vertrok ik naar Leiduin, wasr ik Henrick alleen vond, daar zyn moeder naar Sedan vertrokken was. Ik bleef tot 28 Aug in Leiduin, moest toen een familieraad byaonen over Oom Henks nalatenschap, maar kon toch 's middags weer naar buiten gaan en tot Zondagavond 2 Sept, in Leiduin blijven. Aldaar bracht ik myn tijd door met wandelen, rijden, nu en dan een bad in Zandvoort te nemen, lezen, één lange brief van 20 bladz. aan Lore te schrijven, met Henrick te springen, waarin wy het tpt 10 voet brachten, op het Manpad piano te studeren en een les van Sylvia te krijgen en mynhart aan stukken te verlangen naar Lore. Uit myn brief citeer ik het een en ander naar aanleiding van haar in Parijs geschreven journaal, hetwelk zy my had meegegeven:

"Ik vind het zo jammer dat je zo'n massa tijd by de Evans hebt ver- " loren en begrijp niet waarom je altijd met je beiden gingt. Als je wilt ” dat ik my onder zyn behandeling stel wanneer hy in het land komt, moet " je my eerst opgeven hoeveel hy voor een filling vraagt.

"Het verwondert me niet dat je 't vervelend vond om in de Champs El.

" te zitten, want Papa vond dit ook uit hoofde van de ogen verblindende " stof en tabakswalm.

"Wat het zingen der responses in de Episcopal Church betreft, zo " herinner ik my dat dit ook in Amsterdam geschiedde voor 15 jaar, toen " ik met David en Christiaan onder de vleugelen van
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   30

  • 2
  • èjprtiT
  • met
  • één
  • /23J
  • /Z3‘J

  • Dovnload 3.64 Mb.