Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina22/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30
nè*Donderdag 25 Oct had ik zaken te Haarlem en dronk ik koffie by Tante Bet je, waarna ik naar gewoonte in een lokaal boven de Lej^e Poort gymnastiek deed met Cees en Frederik hartsen onder toezicht van de Tamboer majoor der Schutterij Vlieten. Frederik H. kon de saut përilleux maken, maar my is dit nooit gelukt.
/Ijo


De 26ste was er vergadering van de Orde der Advokaten en werd Papa niet herkozen, zonder daarvan de reden te kunnen gissen. Het hinderde hem zeer en hy vermoedde dat de Joden hem die kool hadden gestoofd, daar hy nu en dan een kwinkslag sloeg aan het adres van Lipman, Cosman,van Nierop en anderen, van wie de eerste twee medeleden waren van de Raad van toezicht en discipline. Btft was ook mogelijk dat het een hatelijkheid was van de liberalen, daar Papa tot de partij der conservatieven behoorde, terwijl tal van jonge advokaten als M.H.s’Jacob, Tydeman, van Goor en anderen leden waren van de Amstelsociëteit.

Zaterdag spoorde ik met Cees naar Vreeland en vonden wy Seiffert, die reeds de vorige dag naar Hilverbeek was vertrokken. Piet Six, Kees en Seiffert maakten muziek tot half twee 's nachts. Zondag wandelde ik te 12-fc naar S.enB. met Cees en gaf Lore my haar journaal. Zy had hoofdpijn en vertelde my dat Mica van Loon ons als huwelijkscadeau twee komforen beloofde. Wy wandelden met de gehele familie tot 4 uur, waarna Cees tot 5 uu* piano speelde. Aan hem had ik te danken dat Tante niet onvriendelijk bleef, ofschoon zy my niet vriéndelijk ontving, en toen zy hem verzocht om 'savon<£» terug te komen zeide Lore my:"Jy zult wel niet mee durven komen," sn wedde zy zelfs dat ik Cees niet zou vergezellen. Ik deed dit echter wel, want te 6% 's avonds waren Cees en ik opnieuw op S.enB. en durfde Tante my niet zuur aankijken omdat Cees er by was. Hy speelde tot 10| terwijl Lore en ik in de kamer of in de gang konden babbelen en ik my hoogst gelukkig gevoelde.

Maandag moest ik voor het Hof pleiten en édmiddags vertrok ik te Sipper boot naar Hoorn, waar ik eerst te 7 uur arriveerde. Ik genoot van de lectuur van Lore's journaal en het was my alsof ik een lange brief van haar las. Van Hoorn voer ik de volgende dag,na gepleit te hebben, te 1 uur per trekschuit naar Purmerend terug om in Lore's journaal te gunnen lezen, en van Purmerend met 5 andere heren in een rijtuig voor vier naar Amsterd.

Woensdag ging ik Cee Willet bedanken voor de leuningstoel van H.... j? die zy my cadeau gegeven had, en die ik tot de dag waarop ik Bantam verliet, gebruikt heb. ^Die stoel gebruik ik nu weer sedert ik in Haarlem woon).Evenveel pleizier heb ik gehad van de lederen zak voor myn geweer, dien ik van haar kreeg.

Seiffert was uit zyn humeur omdat hy 's Graveland had verlaten. De vorige dag had hy aan Lore vijf uur lang les gegeven en hy was dus moe.

Ik was boos omdat ik Lore veraocht had niet meer zoveel piano te speken en vooral geen les te nemen als zy, gelaijk dikwijls het geval was, hoofdpijn had, en ik begreep niet dat Tante onverstandig genoeg was om zo iets onzinnigs toe te laten. Seiffert vroeg my of ik„Oranjeboom heette, omdat Caroline zo bedroefd was dat die er niet meer was. Ik antwoordde ontkennend omdat zy nooit met anderen over my sprak en dit allerminst met Seiffert zou doen. Maar ik begreep wel wat Lore bedoeld had. Als de oranjebomen naar de Oranjerie werden getransporteerd, zag het er achter het huis zo kaal uit en dit vond Lore jammer.

Cees Hartsen en Seiffert kwamen my engageren om Zaterdag 10 Nov. weer met hen mee te gaan naar Hilverbeek, maar ik durfde niet aannemen, le omdat de termijn van 4 weken nog niet zou verstreken zyn, 2e omdat Tante weer in een boze luim was^vermoedelijk omdat ik de 28ste op S.enB. geweest was en dus binnen 4 weken. Zy had dit toen niet getoond omdat cees er by was, mais dans son for intérieur elle le désapprouvait. Seiffert en Cees vonden my een flauwe lammeling, maar zy hadden van Tante's boze buien nooit geleden. Met hen was zy altijd lief en couleur de rosé,en Cees was nu eenmaal haar favorite, maar ik kon het haar nooit naar de zin maken.

Zy, die Agnes Beels gekend hebben als zy kwaad was, kunnen zich het beste voorstellen hoe haar moeder, vóór myn huwelijk en soms ook nog later altijd my bejegende, en als Fanny o^ Dora in zulke ogenblikken voor haar Tante Beels sidderen, dan kunnen zy nagaan welke indruk Lore's moeder altijd op my maakte. Fanny is met Agnes Beels te Bus geweest in 1896 en nu in April 1901 met haar hier in Tïiesbaden, en zy betuigde my dat zy in het begin dacht dat zy het niet uithield en zou weglopen, maar er van liever-lede aan gewend geraakte en zich er in schikte en Dora is altijd als een wezel indien Agnes in een boze bui is. Welnu dit humeur heeft zy heisas van haar moeder geërfd. Evenals deze kan zy engelachtig lief zyn met hen die in de gunst staan. Tante van Loon was en bleefaltijd allercharmantst met Cees Hartsen, en evenmin als deze haar ooit boos gezien heeft, zomin hebben Max en Em ooit een boze bui van Agnes bijgewoond.

izjzToen na de dood myner schoonmoedef haar te S.enB. hangende moderne schilderijen verloot werden en Agnes niet die trok, welke zy begeerde, vloog zy plotseling brullende de zaal uit. Daarop kwam Beels naar my toe en vroeg my op zyn hesitante manier van wie zy dat had? Ik antwoordde:
/IfS


" Wel van haar moeder! Heb je dat nog niet gemwrkt?" Maar dit was een domme vraag van my, want ik had moeten begrijpen dat Beels nooit zulk een boze bui van zyn schoonmoeder had geëssayeerd om de eenvoudige reden dat hy in de gunst was en hy reeds als lover van Agnes steeds charmant door haar was bejegend.

Ik zeide reeds dat Tante weer in een kwade luim was. Donderdag 1 Nov. zouden David en Kee aantekenen en hadden Papa en Mama, gelijk van zelf spreekt, Caroline op het diner ten onzen huize genodigd. Van Kee’s familie kwam niemand als haar moeder, haar jongste broer en enige zuster, en van Davids kant alleen Grootmama, Cateau, Jan en Carry, Herman, Warner en syl- via, Rahusen, Tante Keetje Röell, Ofjm Hendrik Röell en Piet Six, en wy twy~ felden er dus niet aan of Lore zou aannemen, daar zy er even goed bijbehooz., de als ik op het aantekeningsdiner van Hendrik. Maar neen! Tante van Loon was weer eens met het verkeerde been uit bed gestapt, want zy schreef een briefje aan Mama om te zeggen dat zy L°re niet kon toestaan om de invitatie aan te nemen. Toen Grootmama dit hoorde zeide zy:"Dat ié gemeen," Herman vond het ouderwets onbegrijpelijk, Tante Keetje onvriendelijk en uniek. Piet Six laf en Papa was woedend en zeide in zyn drift dat hy Lore nooit meer op een aantekeningsdiner zou vragen. Het meest gechoqueerd was natuurlijk de familie willet, die de weigering aan trots toeschreef, en dit werd er niet beter op toen Lore evenmin op de receptie kwam, hetgeen iedereen honds vond. Mevrouw Willet bedankte er toen voor om Lore op de bruiloft te vragen. Ik was bitter bedroefd en daar ik de plaatsen mocht schikken, ging ik tussen Herman eb Piet Six zitten.

Papa droeg een allerliefst vers voor, waarin hy op de tegenstelling wees tussen het koude weer en de warme harten waarmee zyn nieuwe dochter zou ontvangen worden. Daarna sprak ik; even vóór het diner had Saar my gezegd dat ik geen serieuze toast moest slaan, daar men dit bespojrtelijk pedant zou vinden; na my stond nartsen op, die in vloeiend Hollands sprak en eloquent was, waarna David eindigde. Oom Hendrik moest al te 6-| vertrekken, anders zou hy ook wel een woordje gezegd hebben, Bram Willet zweetf, Albert Röell en Sylvia kregen de bouquetten, die anders voor Lore en my f bestemd waren.

Ik citeer nu weer uit Lore’s journaal: "Zondag 28 Oct. Niet terkerkc.

" Mama leest Stichtelijke Uren voor: Abrahams offer en Rom.l2:l. Ik lees " naderhand in Jesaja en Vinets discours sur les enfants de Dieu. Te 12-^

" kwamen Maurits en Cees. Ik was heel blij van willems raad te hebben op- g gevolgd. Wy wandelen en familie op de heide en achter Hilverbeek offreert " Maurits aan Cees om weg te trekken. Dit deed hy om Cees pleizier te doen " maar ik vind het niet erg pleizierig, omdat wanneer hy op zulk een ma- " nier praat of plaisanteert, de mijnen reflecties maken en weer aan zyn " affectie beginnen te twijfelen en hem froid vinden, en dat verveelt my " verschrikkelijk."

Ik schreef hier op de kant van Lore’s journaal: "Ik deed dit omdat je " Mama my weer zo raar ontvangen had dat Cees zelf er verwonderd van was;

" toen ik namelijk met hem binnenkwam, zeide zy hem allerminzaamst goeden " dag, maar voegde zy my op bittere toon toe:"Ben jy daar alweer?"

" En daarom wilde ik haar niet langer mishagen door te lang te blijven,

" en toen ik je zeide dat ik aan Cees zou vragen of wy niet naat Hilver- " beek zouden terugkeren, had jy my moeten zeggen dat ik dit niet moest " doen." Lore vervolgt:

"Wy komen thuis en Tane vraagt aan Cees om te spelen, hetgeen hy zo " vriendelijk is van terstond te doen. Seiffert en Piet komen hen halen " en wy verzoeken hen voor ’savonds weer. Ik dacht echter niet dat zy ko- " men zouden, omdat Piet er geen lust in scheen te hebben, maar tot myn " blijdschap zyn zy toch gekomen en nogal laat gebleven. This was an un- " expected pleasure en ik was heel gelukkig. Aan M. myn beplakte journaal " gegeven." Maandag 29 Oct. Seiffert komt eten en wy eten è tour de róle hard " mee om hem te voeren; c'était tout-a-fait une distribution de travail."
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

  • /Ijo
  • j
  • izjz
  • /IfS
  • en my f

  • Dovnload 3.64 Mb.