Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina23/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30
/2S>/


Seiffert kon immens eten. Het heugt my dat wy eens met ons tienen pannekoeken aten aan de boerderij, en er aan Vrouw Vogel, last gegeven was om eerst Anna te bedienen, dan Seiffert, vervolgens Tane en dan weer Seiffert, dan Henriette en weer Seiffert and so on, zodat hy er 10 at tegen wy ieder één. By het verlaten der boerderij ze&de hy:"Ik houd toch meer van " flensjes!". By Willem Borski zag ik hem eens 30 kievitseieren verslinden en enige kippeneieren.

"Dinsdag 30 Oct. Seiffert geeft my les en is zeer vriendelijk. Ik " bestel pannekoeken voor hem, die weer blijft eten. 's Avonds quatre- " main met S. die morgen ochtend vertrekt. Dit spijt my zeer." (Men ziet dat Lore nog niet van haar passie voor de piano genezen was. Het hielp niet of ik haar al waarschuwde, haar moeder deed het nèet en zy nam daardoor te weinig of geen beweging.)

Zaterdag 3 Nov las ik een stujg van Papa over het Binnenhof en at by Hendrik, die 24 jaar was, maar ik had er een nare indruOCvan toen ik deze verjaardag met de vorige vergeleek. Destijds was hy uitermate vrolijk en joegen wy samen, maar het was of nu reeds alle energie by hem was uitgedoofd ten gevolge van te grote rijkdom. Lore zond hem pomade en een vouwbeen en Henriette Insinger zeide my dat Lore voor Caecilia zou overkomen.

Er was ijs als surprise, maar ik had liever Lore als surprise gehad.

Zondag receptie by Mevr.Willet. Te vergeefs op Lore gewacht. 's Middags by da Costa; interessant onderhoud over de komst des Heren en I Thess. 4. 's Avonds met Papa by Seiffert diens compositie op Papa's dramatisch stuk aangehoord.

Woensdag 7 Nov kreeg ik eindelijk weer eens een brief van Lore van 10 bladz, waaruit ik enige volzinnen wil aanhalen. Na my voor myn laatste brief bedankt te hebben zegt zy: "Kindlief het zal je pleiziet doen te " horen dat ik heel wel ben, zo gezond en zo vrolijk als een vis; ook ben " ik heel gehoorzaam en volg ik je recommandaties getrouw op. Daar je ech- " ter alles wilt weten moet ik je bekennen dat ik Donderdag aan het ontbyt " byna flauw gevallen ben, maar je eau de cologne heeft my genezen. Vrij- " dag heeft men my van 11-| - 9^ laten slapen en toen was ik geheel her- " steld. Van die dag af zit ik in een warme kamer en niet meer in myn koud " réduit. Ik ben Woensdag in Utrecht geweest, waar wy over een tiental ja- " ren ook eens tezamen zullen heengaan omdat ik je nog aan Tante Craeyvan- " ger moet presenteren. En dan moet je ook nog kennis maken met de Generaal " Forstner. I wonder if you will like him. Neen waarlijk je moet van hem " houden en hem pleizierig vinden. Nu moet ik gaan wandelen om je te ge- " hoorzamen en myn pianostudie heb ik aan je opgeofferd.

" Zaterdag moet je niet naar het Manpad gaan, dat zou al te cutting " voor Willem Borski zyn, maar naar Elswout.

" Ik bedank je nog zeer voor al de détails van het feest; wat heeft " dat lang geduurd! De partij voor Hendrik was toen veel gauwer afgelopen,

" want naderhand konden wy nog een heel bal vieren. Ik vind je toast heel " goed en begrijp best dat Saar van opinie veranderde toen zy hem hoorde.

" Kunje my het vers van je Papa ook niet zenden? Dat zou ik zo graag wil- " len lezen. Je hebt echter niet verteld hoe de Bruid gekleed was. My is " dit onverschillig maar al myn zusters willen het weten.

" Ik vind dat je wel gelijk hebt lievert, van toekomende Zondag hier " niet te komen en je niet te storen aan hetgeen Seiffert en Cees je zeg- " gen. Ik heb gisteren aan Mama verteld dat ze je next Sunday naar Hilver- " beek wilden meenemen, maar dat je geweigerd had omdat je haar beloofd " had niet zo dikwijls te komen. "Nu dat vind ik heel lief van hem ",was " Mama's antwoord. Doet je dat geen pleizier?" (Neen, dat deed my natuurlijk niets geen pleizier, en ik zou het honderdmaal pleizieriger gevonden hebben indien zy geantwoord had:" Nu dat vind ik zó lief van hem, dat je hem schrijven moet van wel te komen." Iedere andere minder stoïcyn- sche moeder zou zo geantwoord hebben. Hoe is het mogelijk, vraag ik myzel- ven dikwijls af.dat Tante noöit,nooit op het denkbeeld is gekomen om zoal niet eqt, dan haar kind, dat zó buitengewoon lief was, nu en dan eens een pleiziertje te doen b.v. door my en surprise te laten komen. Myn hart zou voor goed gewonnen zyn. Hoe kon zy aan Lore's lievigheid weerstand bieden? Maar neen! zy deed juist het tegenovergestelde, zy deed ons dis- pleizier. Evenals zy in de vroegere jaren vóór '54 aan Lore verbood om in Leiduin of op het Manpad te gaan logeren, evenals zy in '54 verbood dat zy de feesten ter ere van Kees van Lennep en Sophie Teding van Berkhout op het Manpad bywoonde, en my verbood om Lore te Zeist te bezoeken en Mama zo

buitengewoon onvriendelijk bejegende toen deze aarzelend vroeg of zy Lore mocht ten eten hebben, zo had zy ook nu weer de invitatie voor Davids aan- tekeningsdiner geweigerd. Ik kan het aan niets anders toeschrijven dan aan haar afkeer van my, en aan het feit dat de zenuwen haar niet hinderden.

Ware dit het geval geweest dan zou zy geen 83 geworden zyn en dan zou haar hart gebroken zyn by het zien hoe Lore's gezondheid er onder leed van my te zelden te zien.

Lore vervolgt : " Ik geloof niet dat ik naar 't Caeciliaconcert kan " gaan, maar er is nog niets bepaald. Ik heb een gedrukt briefje van David " Koning gekregen om my voor Woensdag 1 uur op de repetitie uit te nodigen " en die zou ik graag horen." (_Ik hoopte dat zy voor het concert zou komen, éaar ik die wel kon bywonen, de repetitie niet omdat ik geen donateur was.)
/Z si

/Z S 3

/ZSV

nas-


" Liefste weet je wel dat verleden, toen ik over de mogelijkheid van " myn dood nadacht, ik ben gaan huilen? Eenmaal zal het toch gebeuren, dat " God ons roept. Mochten wy dan maar bereid gevonden worden,met onze lam- " pen brandende, dan zullen wy deze aarde niet meer regretteren maar die " geheel vergeten, zó heerlijk zullen wy het daarboven hebben. Ik hoop zo " Mausje dat uod ons daal- tezamen zal laten werken en ons niet zal schei- " den, maar wat Hy ook over ons beschikke, goed en gelukkig zal het zeker " &en, onuitsprekelijk gelukkig zal Hy ons zeker maken.

" Adieu lievert, ne tarde pas trop longtemps à me répondre, je me ré- " jouis de te revoir, sois prudent,heureux et content comme je le suis et " continue d'aimefc ta toute affectionnée Lore.

"Mardi à 4 h. J'ai oublié mon cher van Lennep de te demander si le " projet du Wapen a déjà couru la ville."

Deze brief van 5 en 6 Nov.ontving ik eerst de 7de 's middags te 2 uur en tussen 's Graveland en Amsterdam is de dienst nog niet veel verbeterd.!

Thans is Lore al sedert byna twee jaren in de heerlijkheid en o hoe vurig stem ik met haar bede in om met haar herenigd te zyn en met haar samen te mogen arbeiden tot Gods eer !

Als zy my van Lennep noemde deed zy het om my te plagen of om my te straffen als ik haar een complimentje had genaakt.

Ik neem nu weer Lore's journaal op: "Donderdag 1 Nov. Gedurende de lec-

" tuur flauw gevallen doch door M's eau de cologne genezen. Aan Mama ge- " zegd dat ik ziek ben geworden omdat ik niet naat-het aantekeningsdiner " mocht gaan. J'ai suivi cette fête dans mon imagination et langui d^en " apprendre les détails.

"Zaterdag 3 Nov .Met Agnes gewandeld en o.a. gepraat over H.v.Karne- " beek. 'sAvonds gelijk ik hoopte lange brief van M.gekregen, enorm geluk- " kig daarmede, ben byna nooit zó gelukkig geweest met een brief als met " deze. Ik moest dadalijk naar de piano gaan om lucht te geven aan myn ge- " voel. Ik wou dat M. ook al zo ver was om dat te kunnen doen, want dat is " zo pleizierig. Met Willem weer moeten spelen en niet voor 12jt in bed."

(Dat moeten duidt genoeg aan hoe onaangenaam zy het vond.)

"Dinsd 6 Nov. Brief aan M.geëindigd. Mr van Lynden komt logeren en " spreekt aantafel met enthousiasme over een dokter die in zyn buurt woont,

" bewerende dat er geen knapper bestaat en hy merveilleuse |(uren doet.

" Ceci me fit sourire pensant que nous ne sommes pas lesiéuls qui avons de " l’enjouement ! !"

(Hierby tekende ik aan: Maar vorderde hy ook dat iedereen er in deelde?)

" Woensdag y Nov.Weer in een vochtige mist gewantfeld; onze rokken " waren doornat toen wy thuiskwamen. 'sAvonds niets gedaan dan werken aan " myn kraag voor Tante Craeyvanger. very nice and satisfactory letter van " Mrs neywood aan mus ik." (By die dame is Prl.Thumm in 1856 gouvernante

geworden)

8 nov. J'ai été complètement la servante des pauvres aujourd'hui,

" car je n'ai fait que courir toute la matinée de la porte à la chambre " pour les annoncer à Maman et leur apporter de dont ils avaient besoin " à tel point que je n'ai pu jouer que quelques gammes jusqu'à 12-|. C'est " dans le fond une si triste occupation parce que l'on y apprend à deve- " nifo insensible et peu charitable en entendant tous les mensonges que cej " gens employent pour veniï- à leurs fins. Après midi apporté quelques vê- " tements et provisions d'hiver à femme v.d.Brink, qui était touchante et " affectueuse. Vrouw Keeling me rencontre et me recommande une autre pau- " vresse; j'y vais de suite et trouve une grande misère jointe à une granW«. " propreté. Je promets une Bible et pars heureuse d'avoir pu être un peu " uti-£e et employée par Dieu pour soulager la misère de ces pauvres créa-
" tures. Willem me gronde pendant que nous jouons ensemble, ce qui m'in- " digne paree que cette fois-ci c’était lui qui jouait mal."

Lore had er wel by kunnen zeggen: comme toujours. Ik heb ontelbare malen de muzieksoirées by Cees Hartsen bygewoond, wanneer Willem op de viool en Hendrik (voor zyn huwelijk) op de violoncel of Seiffert op de alt accompagneerde, maar het was altijd Willem die buiten de maat was. Hy vloekte dan wel en speelde op, maar de anderen stonden hem, de arme Lore . daarentegen kromp ineen onder zyn imprecaties. Hy had wel talent, maar was /Z&o veel te lui om te studeren en bracht het dus nooit verder. Hendrik speelde na getropwd te zyn nooit meer.

"Vendredi 9 Nov. Vanochtend zyn er maar 9 armen geweest, dus was het " een stille ochtend."

Dat Tante van Loon niet alleen door haar tuinbass en koetsier maar oofC door haar leveranciers en door de armen bedrogen werd zal niemand verwonde - ren. De tuinbaas Tennissen was een doortrapte dief^ en de rekeningen die de timmerman en schilder schreven, waren schandelijk. Na myn huwelijk vertelde Tante my dat de enige rekening, welke zy zonder beven opende, die was van de metselaar van Dijk. Of er destijds werkelijk zoveel armen te 'sGrave- land waren betwijfel ik. Zolang wy op Bantam woonden, dus van 1878 tot ’99 zeiden de diakenen v.d.Berg en Gijzel en ook de predikanten en de dokter dat er byna geen armen waren omdat er altyd veel werk was, en de Diaconie in de behoeften van ouden en weduwen kon voorzien, terwijl het door Ds.Barbas gestichte Armenhuis in veler behoeften voorzag. Maar het ongeluk'was dat Tante van Loon zonder onderzoek weggaf en dus bedot werd.

De destijds te *s Graveland wonende bakker v.d.Brink moest zyn bakkerij sluiten toen myn schoonmoeder en Mevr.v.d.Oudermeulen gestorven wa- /ZS} ren, wel een bewijs hoe hy ze afzette, en het mooiste was dat hy zyn meel op een muffe zolder bewaarde, zodat zyn brood horribel was. Dit nam niet weg dat myn schoonmoeder de ganse week de krentebroodjes at, die Zaterdagavond gekomen waren, en waarvan de krenten, die voor een deel door steentjes vervangen werden, niet waren gewassen, zodat het brood zwart zag. Zy sneed dan elk krentebroodje in schijfjes en besmeerde elk schijfje met een even dikke laag boter, zodat haar dochters, Lore niet het minst, er van. koorden, want zy had niet alleen ijzeren longen, maar ook een ijzeren maag

Ik schreef op 8 en 9 No-^aan Lore: " Verleden Zaterdag heb ik je op " het feest van Hendrik zeer gemist. Ik had zulk een stille hoop dat je ook " zou komen, maar ofschoon ik tot elf uur gebleven ben heb ik je niet zien " verschijnen. Cees begreep volstrekt niet waar je bleef zoals hy my later " vertelde. Ter ere van Hendriks verjaarddg hadden Cees en ik witte dassen en zwarte rokken aangetrokken tot Hendriks grote verontwaardiging, die in " zyn burgermansjasje ons opwachtte. Ik zat tussenMmdrik en Insinger, Cees " tussen Henriette en Louise. Er was warm^ ossevlees, bloemkool en lof,
/i8S


" getruffeerde patrijzen, pastei, macaroni, houtsnippen en een geglaceerde cabinet-podding. Wat heeft Louise je raad van my geen podding te geven dus " slecht opgevolgd ! Ik was zé blij dat ik hem zag verschijnen ! Op het " dessert kwam....ijs ! Daarom begreep ik niet waarom je wegbleef. Het di- " ner was dus exquisite, maar het werd bedorven door een sfschuwelijke " drank, die aan het dessert uit een grote bowl geschept werd, ananas ge- " trokken op Steinberger cabinet en aangevtld met champagne, maar ondrink- baar geworden door de massa suiker. Ik verbeeldde my in een suikerraffi- " naderij te zyn en stroop te proeven. Erge gevolgen heb _ik er niet van ge- " had, maar Cees is er een ganse nacht en dag ziek van geweest. Het diner " duurde van 5-7. Daarna he^bei^wy heren tot 9 uur cigaren gerookt en ge- £ redeneerd o.a. over Parijs, waaromtrent Insinger en Cees het niet eens ” waren. Van 9-11 thee gedronken en cadeaux gezien. Je vouwbeen vond ik al— " lerliefst. Ik had gaarne Cees nog wat piano horen spelen, maar het is " hem niet gevraagd. Hendrik heeft o.a.van Louise een stok gekregen met K een gouden knop, veel te Borskiachtig. *tls wel jammer dat zy zo rijk " zyn, dat neemt een boel pleizier weg en op my maakte deze verjaardag " geen vrolijke indruk in vergelijking met die van 3 en 4 jaar geleden.

" Om aan te vullen wat ik in myn vorige brief vergeten had diene dat " de Bruid een perelgrijze japon aanhad van moiré antique. Ik dacht niet " dat dit van belang was omdat ik meende dat Bruiden altijd zo gekleed " moesten gaan. Dearom is het zaak dat wy in *t volgende jaar trouwen dan " kan je je rosé moiré aantrekken. Saar had er ook een aan van gris de per— " le, die zy indertijd van Mevr. Ernst van "ïuyll gekregen heeft om als
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30

 • 9^
 • /ZSV
 • en
 • 12jt
 • y
 • "
 • mus
 • )
 • nifo
 • .
 • oofC
 • /ZS}
 • n.
 • ook
 • /i8S

 • Dovnload 3.64 Mb.