Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina24/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30
" sleep op de receptie by de Koningin te dienen. Toiletten frapperen my " zelden tenzy ze hideus zyn. Op deze aantekeningsparty trof my alleen de " japon van Sylvia, een zyden met allerlei opnaaisels, omdat die veel ge- " leek op de blauwe,die je uit Parijs hebt meegebracht. Wanneer trek je " nu eindelijk eens die rèse met strikken voor irçy aan? Kee heeft my een " allerliefst stoeltje gegeven, licht als een veer met een matten zitting " en zwart houten lage leuning, zeer geschikt en gemakkelijk. Met komt per, " fect by de drie matten stoelen die ik van Jan Six gekregen heb, en myn " kamer ziet er tegenwoordig, op de tafel na, heel chique uitrf grâce à ton " portrait. Seiffert geeft my tegenwoordig op zyn kamer les omdat hy be- " weert dat je portret boven myn piano my distracties geeft en van de wijs " brengt, terwijl ik volhoud dat het my inspireert en beter laat spelen.
" Maandagavond ik van 9-11 muziek by Cees gehoord en Dinsdag wou hy my " weer by zich hebben, maar daar Papa vertrokken was, viel er veel werk te " doen. Ook gisteravond heb ik van 8-11 gewerkt aan een rapport over een " vrij epineuse kwestie. Ik vrees echter dat Papa het niet met my eens zal " zyn.
/Z y/

h

/Zqj


" Heden ochtend heb ik van 10-2-rr zaken aan de Rechtbank behandeld en " tegen Mr Rutgers moeten pleiten. Ik was na de afloop zó moe, dat ik in " myn enigheid een grote wandeling ben gaan doen, zodat ik geheel uitgerus^ " thuis kwam.

" Je zult misschien verwonderd zyn dat jy noch je moeder een uitnodi- " ging van Mevrouw Willet voor de bruiloft hebt gekregen; Mevr.had er plan " toe maar heeft er van afgezien omdat zy zich niet aan een weigering wil- '* de bloot stellen. Dat komt nu van dat altijd weigeren. Papa en Mama zyn " dan ook wanhopig en hebben er nu van afgezèen om je ooit ofte immer meer " te vragen, daar zy toch tevoren het antwoord weten. Grootmama evenzeerl " 'tls heel vrolijk Î Op die wijze zal ik je dikwijls ontmoeten ! Ik ben " eigenlijk nogal blij dat je niet op de bruiloft gevraagd zijt, want je " weigering zou my zeer boos gemaakt hebben.

"Papa’s vers heb ik niet, maar als hy terugkomt zal ik het hem vragen.

" Er zyn geen partijen en Kee’s familie betoont geen belangstelling 1-n " haar huwelijk. Als je Piet Six ziet zeg hem dan dat hy in de kerk moet " komen, daar hy het aantekeningsdiner heeft bijgewoond en op de bruiloft ” gevraagd is. Caroline van Loon behoeft er niet te komen, want die hoort " er volstrekt niet by. Indien zy met een broeder van David geëngageerd " was, zou zy niet thuis kunnen blijven en ook op het diner en op de re- 11 ceptie gekomen zyn, maar nu is het wat anders !

"Ik ga morgen naar Leiduin en niet naar Elswout omdat Willem Borski " by Wilson gaat jagen. Hier kom ik dus goed af. De geschiedenis van het " Wapen is dood en niemand schijnt het te weten. Nu Tante Antje op S.enB.

" is moet je eens luisteren naar de Geschichte van het huis dat zy ge- " huurd heeft, die is al te amusant." (Zy huurde het huis op de Herengr. by het Koningsplein, waar zy *t eerst na hasr huwelijk gewoond had en waar osa de naam Mr H.A.van Lennep, schoon flauw leesbaar,was op de muur onder het raam by de stoep.) "Toen ik haar gisteren bezocht, had ik een droe— " vige indruk van Oom niet meer te vinden, maar zy was er niet minder vro- " lijk en spraakzaam om. Zy is toch een wonderlijke verzameling.

" Mama is naar de Opera en toen ik de knecht om thee vroeg zeide hy " my: Ik brgrijp niet Meneer, waarom jy ook niet eens gaaf kermis houden;

" je zit je altijd thuis te vervelen.".

Eer ik Vrijdag naar Leiduin ging werd ik by Mr Karseboom ontboden, die my opdroeg de gemeente Haarlem te dagvaarden tot uitkering van gelden aan de Commissie tot liquidatie der voormalige Wees-en Momboirkamers.

Zulk een dagvaarding had ik nooit gesteld en ik zat dus deerlijk in de brand. Plotseling herinnerde ik my dat soortgelijk stuk by de zaak tegen Beverwijk behoorde. Maar de processtukken had ik in der tijd verzonden en wel juist aan Karseboom, wien ik ze niet durfde terug vragen. Toen bedacht ik dat de procureur Willekes Macdonald te Haarlem misschien nog het concept kon hebben en schreef ik hem te 3 uur een briefje, waarna ik ’savonds naar Leiduin spoorde, waar ik Menrick alleen vond, daar Tante op S.enB. logeerde. Zaterdag was het heerlijk weer en joeg ik van 10^ tot 4|- met Dik, Aer- nout»Herman en Henrick in de bosschen van Boekenroode. Ik at op het Manpad en woonde weer aan tafel en 'savonds scènes by. Jan wilde uit godsdienstwaanzin zyn Engelse romans verbranden en Kees dreef er de spot mee.

Er heerste een hatelijke, vijandige toon en Grootmama nam altijd de partij van Kees. Een en ander maakte dat Papa er liever niet kwam.

Zondag 11 Nov. by Gewin. Ik zat naast jochem Rendorp, die in Hendriks plaats by Ketwich en ‘Voombergh op het kantoor gekomen was. Jochem was een lieve jongen maar oliedom. Trakranen had my de plaats van Hendrik geweigerd, maar Jochem aangenomen. Dit kon jochem niet helpen maar het maakte toch dat ik hem niet goed verdragen kon en daar kwam nog een andere reden/Sff

by, waarom ik jaloers van hem was, namelijk deze dat hy ’swinters elke week by Tante van Loon at, terwijl ik er ’s winters nooi-tëj nooit gevraagd werd. zondagavond keerde ik naar Amsterdam terug. Die beide dagen verkeerde ik ijj angstige spanning en onzekerheid of Macdonald het concept hebben zou. En indien hy het niet had wat zou ik dan doen? 0 wat bad ik vurig dat hy het my mocht toezenden. Ik kwam thuis doch vond beneden geen brief van M. Bedroefd stak ik myn blaker op en liep ik naar boven. Goddank! daar lag de brief met het concept er in. Nu was ik gered. Ik viel op de knieën om de Heer te danken dat Hy myn gebed had verhoord. De volgende ochtend stelde ik de dagvaarding en liep ik er met een popelend hart mee naar Mr Karseboom, die het stuk las en goedkeurde. 0 Heer hoe hebt Gy my hierin weer bygestaan !

Diezelfde dag liep ik by Insinger aan om te vragen of Lore in stad kwam; hy antwoordde dat zy wel voor de repetitie maar niet voor het concert zou komen. Dus opnieuw een deceptie !

S~ Kee Willet geeft zich de moeite om gedurende de bruidsdagen les te nemen in het kousen mazen, maar de zuinigheid weet zy nog niet te betrachten, want tegelijker tijd koopt zy een kraag voor elf gulden. Later zeide David my dat hy veel moeite had om de wagen recht te houden, daar zy verkwistend was en ook dit veroorzaakte verwijdering.

Dinsdag kwam Seiffert my zeggen dat hy Lore ontmoetten zy o wonder ! hem op straat aangesproken had ! Ik liep dus »savonds naar het huis van Hendrik en vond er Lore, die er lief en goed uitzag maar niet door my alleen wilde thuis gebracht worden, hetgeen my speet en verwonderde, zodat Hendrik moest meegaan.

Woensdag 14 Nov was Seiffert jarig en zond ik hem thee, suiker en sigaren. Ik werkte tot lij-, moest toen naar ’t O.I.Huis, doch zorgde te 12-| voor het Odeon te staan ten einde Lore te zien komen maar zy verscheen nie£ Eerst toen ik weer thuis was reed zy aan de overzijde in het rijtuig van de oude Heer Insinger voorby. ’Waarom ging zy niet te voet? Dat is toch gezonder.

Ik neem nu weer Lore’s journaal op: "Ayant l’intention de prendre

" une leçon de Seiffert après-demain, j’étudiai ce matin avant midi, d'au- ” tant plus que j’avais négligé de le faire ces derniers jours. J’eus de " nouveau un tas de pauvres â soigner, mais surtout à renvoyer, car la " plupart étaient des Erzbettler.De lit 3 je travaillai chez Agnes et Mica, " ensuite j’allai chez la femme Heitsman, que je trouvai en société d^4on " affreux vieux mari, pour me promener encore un peu dans la campagne.

’’ Ce soir je dus beaucoup jouer. On en était insatiable et on fit des drô- ” leries en applaudissant et en criant bis. Et moi je ripostai en faisant " des révérences comme Melle Clauss.

"Dinsdag 13 Nov. Om 9§ met Tane en Musik naar Amsterdam. Diner chez " Louky, gort en ijstaartjes. Maurice arriva à 9 h. et Henri un peu p]us ” tard. A lof ils me reconduisirent et je reste causer avec Tane jusqu’à

llf.

"Woensd.14 N. Les van Seiffert die jarig is. üncomfortable vraag van " hem et mon embarras. Il croit que c'est moi seule qui lui ai envoyé de " l’argent l’année passée et il y a deux ans, tandis que Louky a donné une " part égale à la mienne. Que c’est vexant! Je n’aime pas accepter des re- " merciments pour quelquecflose que je n’ai pas fait. Om 12|r met de par- " tituur Mevr.Willink afgehaald en met haar en Djé's schoonmoeder naar " het Odeon, waar wy plaats namen naast de blinden. Eerste gedeelte: Symf.

" van Haydn (heel mooi), Ouverture Ruy Bias van Mendelssohn (eenvoudig en " lief). Tweede gedeelte: Symphonie van Hiller (onverstaanbaar), Ouvert.

" van Egmont (overheerlijk). Ik redeneerde heel geaffecteerd met de Heer " van Dapperen en volgde de muziek vrij pedant i$ de partituur; enjoyed it " however very much. Om 3 uur naar huis en drie kwartier later naar buiten, " muni du Camera Obscura, que Maurice m’avait envoyé avec un cher petit " billet. Ik mijmerde in het rijtuig toen het donker begon te worden, en " zag met weemoed en schande hoeveel beter de meeste mensen zyn dan ik.

" Geen mens is byna zo ijdel en op mensenlof gesteld dan ik, en ofschoon ” ik dit in de grond veracht, schep ik er desniettemin behagen iH. Och!

" wanneer zal toch beter worden ?"

Donderdag 15 Nov. trouwden David en Kee. Een korte beschrijving van de bruiloft volgt straks in myn brief van vrijdag aan Lore. Ik was koud als een steen en had gruwelijk het land van haar te missen. Aan het diner nam o.a. Dick Willet, Kee’s oudste broer, zuurmuil, het woord en begon:

" Iedereen aan^deze tafel weet dat ik altijd het land aan de Heer van Len- nep gehad heb. Hierop begonnen wy jongeren met onze messen tegen de glazente slaan en zo’n leven te maken, dat hy in de war raakte, maar sans se dóconcerter, haalde hy een papier uit zyn zak en begon hy voor te lezen: "Iedereen enz,enz. Zyn toespraak was van ’t begin tot het eind één doorlopende aanklacht tegen David, en o.a. kwamen daarin de woorden voor: Liefde is maar kwik, gedrag is alles," en zette hy uiteen dat er by de bekende antecedenten van David weinig heil van dit huwelijk te wachten was.

Dirk was in de medicijnen gepromoveerd en niet onknap. Na zyn promotie kreeg hy een longontsteking en dacht een ieder dat hy sterven ging. Men jammerde en klaagde zó dat de goede man zich inbeeldde heel wat te zyn en dat zyn dood een onherstelbaar verlies zou wezen. Daarop kwam hy op het denkbeeld om per zeilschip een reis naar Java te maken. Zulk een reis duurde 3 maanden a 100 dagen en zie! de heen-en terugreis herstelden hem volkomen. Wel was zyn ene long onbruikbaar geworden, maar tal van jaren bleef hy op de andere leven. Hy trouwde met de dikke en rijke tóarie Bloemen, die een allerliefst gezicht had. Zy kregen 3 kinderen, van wie nog een zoon in leven is, Marius Willet, die met een dochter van Ds Lauril- lard getrouwd is en Coos Willet, die weduwe is van Henri Luden, Met een andere zoon was Max op het Gymnasium. Dirk Willet overleefde zyn vrouw en toen hy weduwnaar was moest ik hem bezoeken om getuige te vragen van Mietje Kroes, die de kindermeid van Frank geworden is, later met Jostmeyer getrouwd en door haar tweede kind doodgezogen is.(Dit tweede kind, een meisje, trouwde eerst met van Olst, by wie zy twee kinderen kreeg, en later met v.d.Merk, een vroeger veroordeelde, die haar in 1904 wurgde. )
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   30

  • h /Zqj
  • osa
  • S

  • Dovnload 3.64 Mb.