Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina25/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
/Joo

/3ói

13oz

/Joj


Dirk zat toen een sigaar te roken en zeide my dat hy zich natuurlijk wel menageerde maar overigens wel was. Doordat een der longen ingezonken was, liep hy scheef, hy practiseerde weinig en was schatrijk. Gelijk ik zeide was hy een knorrige,zure,ontevreden brompot en zyn toast alleronaangenaamst maar au fond had hy gelijk en de uitkomst heeft dit bewezen.

Davids gedrag als student was niet onberispelijk geweest, hy had zich dikwijls aan drank te buiten gegaan en was onbeschrijflijk amoureus van Complexie, zodat er weinig kans bestond dat Kee, die volgens ons geen charme had, hem fang zou boeien. Na met joh.Bogaers geëngageerd geweest te zyn was hy nog verliefd geweest van een danseuée, Ballot geheten, en ontzag Kee zich niet van daarover grappen te verkopen en my te vragen hoe het met zyn ballotage ging, en reeds voordat zy 12 jaar getrouwd waren, consulteerde Kee myn broer Willem over een eventueele scheiding.

Na de bruiloft moest ik het concert in Caecilia bywonen en verveelde ik my enorm. Het was een leven dat horen en zien my verging. Sedert de fatale datum van Nov 1852, toen ik getuige was van de courtship van Cees H.

had ik geen Caeeiliaconcert meer gehoord, en na ons huwelijk gingen Lore en ik slechts eenmaal, in April *76 tezamen een horen, maar de repetitief woonde zy als donatrice altijd in April en in November by, dg laatste maal in 1891, toen Maria Oyens haar by het huiswaarts keren moest ondersteunen.

Lore schrijft die Donderdag 15 Nov in haar journaal: "Van ochtend wa- " ren er zoveel armen, dat ik niet vóór 12^ weer kon gaan zitten."

Dat aanhoren der klachten van de armen was een koude liefhebberij.

Zy bleven op de stoep staan, zodat Ltfre telkens de voordeur moest openen Om ze daór te woord te staan of ze in de koude gang te laten komen. Destijds wist men nog niet hoe een gang kon verwarmd worden en die van S.enB.

was enorm groot en breed en byzonder kil, gelijk trouwens het gehele huis, daar de schoorstenen niet of slecht trokken. Tante van Loon gaf daar niet om en zat de ganse dag tot het eten Engelse romans te lezen èn de enorme koude eetkamer, maar haar kinderen leden kou; daarby kwam dat Tante altyd tot laat in het najaar, soms tot in December buiten bleef, als het vochtig was, en evenveel moeite had om naar de Stad terug te keren als in ’t voorjaar om naar buiten te gaan, zodat zy zelden het bloemhout in bloei zag en meestal eerst kwam als de seringen byna uitgebloeid waren en als de nachtegalen niet meer zongen. Op Lore na waren de van Loons geen buitenmensen, in die zin dat zy het natuurlijk heerlijk vonden om de zomer niet in stad te behoeven te blijven, maar geen beuk van een eik, geen ribus van een ander soort bloemhout wisten te onderscheiden, ja geen rozen wisten te knippen zonder een massa andere toekomstige rozen, waarvan nog slechts het puntje zichtbaar was, te verdelgen. Zy klaagden dikwijls dat er zo weinig rozen waren, maar dit was hun eigen schuld^. Tante ging/evenals Agnes latei op Swaenenburg, de moestuin in met een mandje en een schaar en knipte dan de mand vol, maar zonder oordeel en zonder te zien dat de stelen vol knoppen of oogjes zaten.Lore's zusters hadden een hekel aan S.enB. omdat zy een hekel aan 's Graveland hadden en honderd, ja duizendmaal liever gingen ze op reis. Hun moeder daarentegen hield dol van S.enB. en zeide my later eens dat het haar paradijs was. Zy behoefde daar weinig visites te maken of te ontvangen, en geen diners te geven, terwijl de collectanten, die plaag 's winters, haar niet lastig vielen, en buiten verslond zy de ene Eng. roman aa de andere. Al te gelukkig waren Anna en Tane toen zy in 1876 voor *t laatst behoefden S.enB. te bewonen. De immens grote beuk achter het huis had van lieverlede alle licht en zon benomen en de kamer, die zy bewoonden was kil geworden en z<5 vochtig, dat alles er in beschimmelde. En aan het gehate 'sGraveland konden zy nu voor goed de rug toedraaien. Later erkende Anna my dat zy groot berouw had van zich niet meer aan de dorpelingen te hebben geïnteresseerd en voor hen volstrekt niets gedaan te hebben. Te Hilversum had zy met Marg.Corver een bewaarschool en een tijd lang hield zy Zondagschool voor onbevattelijke giegelende *sGravelandse meisjes, maar huisbezoek deed zy niet gelijk Lore, die by enkele armen ging voorlezen.

Lore vervolgt: " 'sMiddags piano gestudeerd tot 3 uur, daarna by de boerin, die ons voor zaterdag op pannekoeken verzoekt. 'sAvonds briefje " van Djl om te zeggen dat zy deze week niet buiten kornet Daarop vraag ik " Mama verlof om Maurits te verzoeken en eindelijk verkreeg ik die."
/3 0

/3oS

/W


Lore’s brief aan my luidde aldus: "Liefste Maurits, Je schrikt zeker by he£* " zien van myn schrift en denkt dat ik je voor Zaterdag kom afzeggen, maar " stel je gauw gerust. Integendeel, ik kom je verzoeken, plechtig invite- " ren voor het déjeuner in plaats van maar voor de avond en ik hoop dat " het je mogelijk zal zyn alreeds zo vroeg te komen. De boerin verwacht " ons om pannekoeken te eten en toen ik heden avond hoorde dat Insing#éti-£»*

" Djé van hun plan om te komen afzagen, nam ik de gelegenheid waar om Ma-

" ma te doen opmerken dat er veel te weinig mensen waren voor de partij en

" daarop kreeg ik verlof je er by te vragen. Nu moet je absoluut komen,

" W8nt ik vind het zo pleizierig je wat langer dan gewoonlijk te zien en " Zaterdag middag na het feest een goede wandeling met je te kunnen maken.

Indien Seiffert Vrijdagavond te Hilverbeek komt, moet je hem Zaterdag " ook meebrengen, car il est précieux quand il s'agit de manger. Kindlief,

" is het niet vriendelijk van Mama dat zy haar toestemming gegeven heeft?

" Deze laatste 14 dagen ben ik perfect wel geweest en heb niets gehad dat " op hoofdpijn,flauwte of zwakte geleek. Integendeel, wanneer na een lange " wandeling iedereen moe was, was ik het niet en wanneer een iegelijk in n slaap viel bleef _ik wakker, zodat ik zo gezond ben als je maar wensen

" kimt. Est-ce que la fête a été jolie? Et ton toast a-t-il bien rlussi?

" Je languis d'apprendre jrpus les détails et te félicite en attendant de " ta nouvelle soeur. Dow you have got two of them ! when will you get 8 " more at once? A propos si Pierre et Cees ont le moins du monde envie de " t'accompagner Samedi chez nous, lis seront les trés bien-venus, car plus ” il y a d'amateurs mieux cela vaut."

Men kan begrijpen dat ik na het ontvangen van deze brief opsprong van blijdschap. Weliswaar was het myn beurt om weer op S.enB. te komen, maar dat ik nu met Tante's toestemming reeds Zaterdagmiddag mocht komen, deed my trillen van pleizier; kennelijk, zo dacht ik, heeft Tante ben beetje schande van Lore niet naar het aantekeningsdiner te hebben laten gaan en wil zy dit enigermate vergoeden. In elk geval won zy hierdoor myn hart en begreep ik dat zy my nu vriendelijker dan gewoonlijk zou ontvangen en bejegenen. En dit is ook, gelijk ik in myn agenda vind opgetekend, werkelijk het geval geweest.

Ik ontving Lore's brief reeds Vrydagochtend te kwart voor elven, door dat de een of ander hem 's ochtends had meegenomen en ik schreef terstond het volgende antwoord: "Liefste Lore! Zo even ontvang ik je engelachtige " invitatie, welke ik met onbeschrijflijk veel genot aanneem. Ik was juist " beneden op het kantoor toen je brief kwam en ik behoef je niet te zeg- " gen dat myn hart bonsde en myn vingers zowel als myn ganse lichaam beef- " den van schrik, zo zeker vreesde ik een afzegging te krijgen. Maar even " groot als de schrik is geweest zo groot is myn vreugde en dankbaarheid.

" Dank je Mama duizendmaal voordat ik het zelf kan doen, aan je zelve zal

ik mondeling m$m dank betuigen. 0! ik ben zé gelukkig ! Wat ben je toch " lief om zo aan my te denken en wat is het heerlijk van weer door je be- " dorven te worden. En lievertje! je weet niet hoe gelukkig je my gemaakt " hebt door my te schrijven dat je gezonfl, vrolijk en sterk zyt. Daarvoor

" dank ik God, die zo goed is! Ik vertrek vanavond met Seiffert per trein

" van 6 uur en blijf dan op Hilverbeek tot morgen 12 uur, dan kom ik by je ƒ
" en zyn wy weer gelukkig. Cees Hartsen komt niet voor Zaterdagavond op " Htlverbeek en zal zich dus niet by ons op het pannekoekenfeest kunnen " voegen. Wat zal Seiffert blij zyn als ik het hem deze middag vertel en " wat zal hy je weer lief vinden ! Morgen op dit uur popelt myn hart nog " sterker dan nu. Je weet niet hoe ik naar je verlang !


/3o8" Gisteren is alles goed afgelopen. Mooie toespraak in het Stadhuis " van de Heer James Berkhout,die als gedelegeerde van de Raad de post vsn " Wethouder vervulde. Zeer lieve degelijke toespraak van Ds van Marken.
/J/o

/SH

///£


" (Ofschoon Gee Willet in de Wale Kerk was bevestigd en David door Ds Mun- " tendam was aangenomen, verzochten zy Ds van Marken hen te trouwen omdat " David hem gaarne hoorde preken, zó zelfs dat hy soms naar de vroegpreek " ging om hem te horen, waar Lore niet weinig verbaasd was hem eens te " ontmoeten.) "Ik was echter koud en dacht teveel aan myzelven, smach- " tend verlangende naar myn eigen trouwdag en je zo ontzettend missende.

" Te 3 uur bruiloft. Ik zat tussen Cateau en Benriek v.L, bitter vervelend " Aan het dessert eerst een mooi vers van David aan zyn bruid, toen een " magnifieke toast van Papa, daarop een kranige speech van Willem, voorts " een paar woorden van my aan myn tweede zuster (hoezeer verlang ik er elf te hebben !) daarna een hoogst treurige toast van Dirk Willet, een zeer " lieve van Hartsen, een van Aernout en eindelijk nog een vers van David " aan Mevouw Willet. Dankzegging van Ds van Marken.

" Te 5g- was alles gedaan. Toen ben ik gaan wandelen met Piet Six, .ffle? " Hartsen en Henrick, heb by Piet thee gedronken en ben toen,o wonder, uit " verdriet naar Caecilia getrokken, ofschoon ik wist dat myn engeltje er " niet was. Hoe ik het concert vond zal ik je liever zeggen dan schrijven. " Iedereen was er behalve jy, en ik geloof dat iedereen medelijden met my " had; Mimi Hodshbn en de Dames de Wildt keken my althans zo deelnemend " aan. Ik gevoelde my zo verlaten. De executie was volgens Cees,Piet en " Seiffert (I quote their word) alierbeestachtigst (vergeef my de uit- " drukking! ). Als je deze brief leest ben ik al in Hilverbeek en dan duurt " het nog slechts 16 uren eer ik je zie. Je M. "

Te 6 uur spoorde ik met Seiffert naar Vreeland, waar ons het rijtuig der Sixen wachtte en 'savonds wandelde ik nog van Hilverbeek tot aan het hek van S.enB. en terug. Zaterdag liep ik te 12 uur met Seiffert naar S.en Burgh en aten wy pannekoeken in het zomerhuis derboerderij. Ik geloof dat het die dag was dat Seiffert evenveel at als wy allen tesamen en hy, na de afloop op een enorme barst in de grote beuk vlak by de boerderij wijzende, van Willem van Loon te horen kreeg:"Het verwondert me dat jy niet barst !" Lore was wel en engelachtig lief; wy wandelden samen en ik was hoogst gelukkig. Ook mocht ik blijven eten en met Lore na het eten in Anna’s kamer zitten waar vuur was. Wy maakten plannen voor de inrichting van ons huis, dat wy ons altijd op de Prinsengracht of op een der burgwallen van Amsterdam droomden, weinig vermoedende dat het in de Molenstraat te Nyme- gen stond. Lore speelde ook nog de Rhapsodie voor my, die ik sedert die dag zo dikwijls door haar heb horen spelen, die op myn verzoek na Lore's heengaan door het orkest te Pyrmont in Sept '99 gespeeld werd, en die my te Monte Carlo in 1900 zó zenuwachtig maakte dat de herinnering aan Lore my deed huilen.

Zondag 18 Nov.kwam ik te 12?? op S.enB. en las Lore my Jesaja 51 en Joh.19 voor.Opnieuw mocht ik blijven eten en fsavonds tot 9 uui? met haar in de gele kamer zitten, waar wy de nacht tran 3 op 4 Maart »57 voor het eerst tezamen sliepen en later zo dikwijls logeerden. Het bed in die kamer was immens breed, even breed als twee bedden voor één persoon te zamen.

Dit kwam hierdoor. Toen de Heer en Mevrouw van Verschuur (hy is 3 Jan.

1901 aet.91, en zy 26 Maart 1901 aet, 83 gestorven) na hun huwelijksreis op S.enB. kwamen logeren werd hun de gele kamer aangewezen, waarin twee beddeh op vrij grote afstand van elkander afstonden. De volgende ochtend vond de meid de bedden tegen elkander aangeschoven en deelde zy dit aan Tante van Loon mede. Oom, die een spotvogel was, plaagde het jonge paar er mede en liet na hun vertrek de twee ledikanten aan elkander bevestigen en onder één hemel brengen, twrwijl hy één brede matras en brede dekens en lakens aanschafte.

Cees nartsen kwam 'savondjen zowel Lore als ik bemerkten dadelijk dat hy tipsy was, daar hy vuurrood zag en zyn tong dubbel sloeg. Ongelukkig kon hy weinig verdragen en de wandeling van Hilverbeek had hem niet afgekoeld. Seiffert was met hem gekomen. Op verzoek van Cees speelde Lore twee mazurka's van Chopin. Willem was weer zo vriéndelijk van te zeggen dat zy slecht had gespeeld, maar cees en seiffert spraken dit tegen en zeiden dat zy zeer goed had gespeeld. Later zeiden zy:" Wat was ?/illem weer "grof!" waarop ik antwoordde: Dat is hy altijd."
Op Willems verlangen zette Oees zich aan de piano maar hy had heter gedaan te weigeren, want hy speelde slecht gelijk hy later zelf erkende. Lore vond het onbegrijpelijk dat hy in die toestand op S.enR. had durven komen.

Maandag vertrokken beiffert en Cees al te 7% maar ik mocht met Agnes en iviica in 't rijtuig meerijden, dat ons op de tweede trein naar ‘vreeland bracht. Ik kon dus Lore nog even zien, die my zelve de voordeur opende omdat zy de armen hielp. Op myn verzoek had zy een sjawl om daar het bitter koud was. Lore ried my iets vriendelijks aan Thumm te zeggen, die eerlang zou vertrekken, uit is echter eerst later geschied dan zy dacht. Zy gevoelde zich un peu de trop nu ook Maria de leerkamer had verlaèen.

In haar journaal schreef Lore: "Zondag 18 Nov. Ik wil je wel zeggen
/3/i

fi/f

Jj/(>


" dat het my spijt je geplaagd te hebben. Ik had er naderhand berouw van " en toen je vertrokken waart bedacht ik dat het toch niet erg vriendelijk " van my was om je te verbieden podding te eten, nu je er zoveel van houdt . " Je weet toch dat ik het goed met je meen niet waar? en dat ik je niet " met opzet wilde plagen? Ik deed het om een heel andere reden, die ook vi&t " stom is, maar die je toch moet begrijpen."

Ik geloof dat Lore bang was dat ik er niet meer van zou houden als

ik te dikwijls podding at. Thuis kwam die nooit op tafel en daarom vond

ik het zulk een tractatie.

Donderdag 22 Nov stond Hendrik te 7’iuur ’s ochtends voor myn bed om my de blijde tijding mee te delen dat hem een jonge zoon geboren was, die later door ons den Jonker genoemd werd en thans chef is van v.Loon en Co.

Hy is zó lelijk dat Tane eens over Thora sprekende van hem zeide: "C’est " trop ridicule d’avoir une si jolie femme lorsqu'on est tellement laid." Zyn lelijkheid belette hem niet knap te zyn, vooral in money matters en daarin betoont hy zich een echte Borski, want ik geloof niet dat hy ooit aan iets anders denkt, en de jonge Charles Latoouchere zeide my eens, na by hem gegeten te hebben, niet te begrijpen hoe het mogelijk was dat Willem van Loon zyn geld liever had dan zyn vrouw. My begon op het kantoor

van
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

  • oz
  • /3 0
  • W8nt
  • "
  • 7%
  • /3/i
  • vit

  • Dovnload 3.64 Mb.