Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina26/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
zyn oom Willem Borski en toen hy 19 Aug *84 trouwde was hy volgens

Hendrik al heel rijk en in staat om het grote maar sombere dubbele huis op de Keizersgracht, naast Couturier te kopen, terwijl de familie hoopte dat hy eenmaal het door zyn voorvader Willem van Loon in de 17de eeuw gestichte en sedert voortdurend door een der nazaten bewoonde huis op de Herengracht zou betrekken. Hendrik kreeg nog 2 dochters en 2 zoons en toen beduidde zyn vrouw hem dat haar leven gevaar liep indien zy nog eens beviel !!

Ik schreef aan Lore om haar met haar nieuwe neefje te feliciteren en vernam van Mama dat zy haar ontmoet had en twee zoenen van haar gehad had.

s Avonds met Cees by Hehdrik veel pleizier gehad.

Ik kocht een flesje kau de Portugal voor Lore en bracht dat in haar kamer terwijl ik een brief voor haar aan Santje Wijnen, de huisbewaarster ter hand stelde daar zy de volgende dag voor goed in stad zou komen.

Zondag ging ik by Jamieson aan de bediening en daarna dejeuneerde ik by Lore met Maria en Thumm zonder Tante, en bleef ik met Lore alleen tot 4.20, zeer verwonderd dat zy my niet vroeger wegzond, gelijk zy anders deed, wan/- het spreekt van zelf dat z^ my altijd het sein tojr vertrek gaf, uit vrees dat haar moeder boos zou zyn als ik te lang bleef. Meer dan ooit gevoelde ik hoeveel ik van Lore moest houden om haar gelukkig te maken, daar ik nooit iemand heb gekend die zoveel behoefte aan affectie had. Ik was ijdel genoeg om te geloven dat niemand haar zó lief zou kunnen hebben als ik en ik heb haar altijd blijven liefhebben.

Maandag 26 Nov moest ik pleiten en had ik het geluk Lore met Saar te ontmoeten en een tijd lang met ze te wandelen, toen Mica ons kwam storen en Lore enleveerde, bewerende dat wy niet te zamen mochten wandelen. Waar bemoeide zy zich mee, wat ging het haar aan, maar Lore liet zich weer gedwee meeslepen. Op de wandeling had Lore voor het eerst haar Parijsche fluwelen wintermantel aan.

Dinsdag goed gewerkt, brieven geschreven en rapporten gesteld. Van 1-3 Aristophanes bestudeerd, van 3-4-g- gymnastiek, van 6-7^ piano. Seiffert zeide my dat Lore de les voor morgen liet afzeggen en hy vroeg my of dit my niet verontrustte. Ja dat deed het wel degelijk, daar ik vreesde dat zy ziek geworden was, maar dit was niet het geval.

Uit Lore’s journaal: "Maandag 19 Nov. Lou Elout 8 jaar. Mausje ver- " trekt met Agnes en Mica en praat eerst nog met Musik wat my zeer geluk- " kig maakt. Gewerkt tot toen nog een uur gelopen om M.pleizier te doen " ofschoon het heel naar weer was. ’t Is zo stil en leeg vandaag! Myn " kraag voor de moeder van M.af, hetgeen wel een felicitatie waard is."
"Dinsdag 20 Nov. 29 armen ! Evert de huisknecht komt afscheid nemen; heel koud, maar mooi weer. Piano gestudeerd van l-2^. Met Mama en Maria gewandeld; myn handen zyn ijskoud sedert M.ze niet meer verwarmt. 'sAvonc^d hard gewerkt aan myn kraag voor Agnes."

" Woensdag. Voor *t laatst revalenta gegeten want ik ben er zo verveeld van. 19 armen, 10 minder dan gisteren. 'sMiddags by Vrouw v.d.
Ti

tt

tt

/j/7

/ n

tt

«i

tt

tt

H

tt

ff

tt

»1

tt

tt

J3/S «

tt

tt

tt

tt
tt

tt

/J/? :


Brink, die my van de winter wil schrijven, omdat zy het zo naar vindt gedurende zo lange tijd niets van my te horen. Aan Greetje van Essen en aan Vrouw de Heus kleren gebracht.„Nu heb je eens goed opgepast, zei Vrouw de Heus."

" Donderdag 22 Nov. Such an eventful day. Ik versliep my en droomde dat ik met Maurits wandelde, en alles was zé natuurlijk dat Maria my wakker moest schreeuwen. Ik sprong op en haastte my zeer, doch eer ik klaar was liep Mama onze kamer binnen om te zeggen dat Louky om 6 uur was bevallen. Tot myn grote blijdschap werd eenstemmig besloten dat ik Mama eh Tane zou vergezellen. Dadelijk na onze komst in Amsterdam vlogen wy naar Hendrik, die niet weinig gelukkig en dankbaar was. Ma tante Henriette vint nous féliciter et je la chargeai de remercier Maurice pour moi de son aimable billet, trouvé a mon arrivée. En chemin j’avais déjà un peu pensé qu’il se pourrait bien que je trouvasse un petit mot de félicitation, et j'étais si contente de voir que j’avais bien deviné!

Je dinai chez Henri et nous bûmes à la santé du petit avec du punch â l’ananas, qui n'était pas trop doux cette fois. A huit heures départ. J'éèàis fatiguée des agitations de la journée et m'endormis de suite.

Tane me réveilla à 'sGraveland toen ik dacht dat wy nog te Weesp waren.

"Maandag 26 Nov. Ik heb deze laatste 4 dagen niet kunnen schrijven omdat wy naar Amsterdam verhuisd zyn en ik dit boekje moest inpakken. Vrijdag heb ik 's ochtends armen geholpen, 'smiddags gepakt tot 3 uur, toen by Vrouw de Heus en de boerin afscheid genomen. Deze zeide my dat zy zoveel van M. houdt en altijd wel gedacht had dat wy samen zouden trouwen. Hendrik geeft goede tijding en schrijft o.a.:" Quand je pense à toutes ces bénédictions que Dieu m’accorde, j’ai de la peine à croire que tout puisse être réellement vrai. C’est comme si le Seigneur beut m’attirer è Lui à force de bienfaits et de bénédictions. Dites-moi, connaissez-vous des moyens plus doux ?"

Wie zou hem dat geluk niet gegund hebben ? Hy verdiende het zo ten volle. En hoe dikwijls hebben wy, niet alleen Lore en ik, maar al zyn zusters het betreurd dat zyn aanvankelijk geluk niet duurzaam geweest is en wy eenstemmig moesten erkennen dat zyn huwelijk een failure was en hy een andere vrouw had moeten hebben, die minder mooi, minder rijk, minder onbeduidend was, en die niet haar tijd verkwistte aan toilet, opschik en gezondheid. Hoe het mogelijk was dat Hendrik eenvoudig gebleven is weet niemand. Dat zyn geluk slechts van korte duur is geweest is genoeg bekend. Al spoedig na zyn huwelijk vond zyn vrouw Elswout en Schaep en burgh vervelend en vochtig en zocht zy des zomers haar heil in een badkuur, hetzy te Spa, te Trouville^ te Ischl, te Uns, te Creuznach, terwijl zy ook enige weken te Parijs doorbracht om voor het haar, de tanden en de toiletten te zorgen. Hendrik bleef op die wijze veel alleen, en toen ik hem in 1859 daarover hoorde klagen, zeide ik hem day hy veel te zwak was en haar niet moest toestaan telken jare zé lang van huis te gaan. Eerst werd hy boos, maar tenslotte erkende hy dat ik gelijk had. De arme/zat echter te veel J~ onder de pantoffel en om scènes te vermijden bleef hy goedig en wel toegeven, totdat" zy na de dood harer ouders hem deed geloven, dat zy nood- /}2o zakelijk 's winters in het Zuiden moest verblijf houden. Hy kocht toen

Beaulieu te Cannes en zy bracht in het vervolg daar de winter door, hield er een lijfarts (homeopaath) op na, had de tandmeester Bursige lang te logeren, totdat hy zich van kant maakte, en gaf er bals en partijen, waarvan de beschrijving in de Figaro of in de New York Herald te lezen was, terwijl aan Hendrik dan de titel van Baron werd toegekend.

Geen der 5 kinderen heeft een school bezocht, en daardoor hebben zy weinig of geen instructie. Achtereenvolgens wafcen er gouverneurs, Redard^ Jacquard en anderen en deze gaven ook aan de meisjes les, maar een gouvernante hebben zy nooit mogen hebben. Toen ik in 1873 met hen te Ems was en bemerkte hoe het de meisjes aan instructie en educatie ontbrak, drong ik er by Louise op aan ze nog naar een kostschool te zenden of een gouvernante te nemen; Olga was toen 15, Ada 14 jaren; maar Louise werd driftig en zeide dat een kostschool een pesthok en iedere gouvernante een spook is en zo hebben zy zich moeten vergenoegen met Miss Ayres en Thawburne, die niet veel meer waren dan bonnes.Manieren heeft geen der kinderen ooit geleerd en 't is een wonder dat Olga en Louis niet even lomp zyn als Willem, Ada en Ernst. Olga aardt naar haar vader, Louis is noch een Borski noch een van Loon, en de andere drie zyn Borski’s. Men weet dat Louky door een noodlottig ongeval haar leven verloren heeft. Zy keerde in haar coupé, bespannen met één paard, uit de avondkerk te Cannes terug, toen het paard schrikte en het rijtuig zulk een schok kreeg dat de koetsier van de bot viel. Louise werd angstig, leunde h uit het portier en riep om hulp, maar daar het paard voortholde, opende zy het portier en sprong zy uit de coupé, met dit gevolg dat zy bewusteloos bleef liggen en de 8ste Januari 1893 stierf zonder haar bewustzijn te hebben teruggekfcegen. Zou men niet zeggen dat dit een waarschuwing is voor allen, die hun ganse leven hun lichaam verzorgen en alles voor hun gezondheid ober hebben ? En toch heeft het niet gebaat en gaan de kinderen voort het voorbeeld der moeder te volgen.
/32Z

SJ23

/3ZV

/.ui


Voor Lore en my is Louise altijd goed en vriendelijk gebleven, en het trof my dat als zy aan Lore een kledingstuk cadeau gaf, dit niet minder mooi en kostbaar was dan wanneer zy er een voor zichzelve kocht. Zo herinner ik my dat Lore eens een prachtige fluwelen mantel van haar kreeg, die zy een ontelbaar aantal jaren gedragen heeft. Ook gafl zy de kleren, waar Olga en Ada waren uitgegroeid, voor Miek cadeau. De intimiteit, welke oudtijds tussen Lore en haar bestaan had, is spoedig verflauwd, want hete- rogener karakters en naturen bestonden er niet. Lore was doodeenvoudig en had een afkeer van alle opschik, Louise hield ervan; Lore was ijverig, SSi Louise lui, Lore hield niet van in de wereld te gaan, Louise ging veel uit en dit was vergeeflijk daar zy mooi was en perfect danste; Lore had veel conversatie, Louise speelde stommetje, zodat het een penitentie was om op een diner naast haar aan tafel te zitten; Lore was altijd bezig, Louise bracht haar tijd door met niets doen. Maar wat hiervan ook zy, voor Lore en my is zy altijd lief gebleven en wat Hendrik betreft, ontelbaar zyn de weldaden, waarmede hy ons overladen heeft, en toen wy geëngageerd waren, lieten zy niets onbeproefd om te maken dat wy elkander meer zagen dan geoorloofd was en zouden zÿ htm halve fortuin gegeven hebben om ons te laten trouwen.

Ik vervolg nu weer Lore’s journaal van Zaterdag 24 Nov. :

" De schuit vertrekt te 9 uur. Om 11 uur ga ik afscheid nemen by Vrouw v.

" d.Brink en Vro|tw Reitsman en dejeuneer ik by de van Weedes, waarna ik " met Musik, Willem en Maria in één rijtuig naar Amsterdam rijd. cette " paufcre Musik est bien affligée et ces derniers jours sont des jours bien " mélancoliques pour elle. Hier soir nous avons causé longtemps et fini " par prier ensemble. De nouveau une époque de notre vie terminée et com- " me cela va vite. Nous serons si vite à la fin de toutes ces périodes, et " alors nous toucherons à l'éternité, quelquefois je languis et soupire " d'être déjà là, mais je sais que ce n'est pas un bon motif, mais la fa- " tigue de toutes mes luttes et de toutes mes chûtes en est la causef

"Diner chez Jean et Constance assez tard. M. ne vint pas ce qum me " fit bien plaisir préférant le voir le lendemain. Je suis si contente de " ma bouteille d'Eau de Portugal'. Il n'y a rien de plus agréable que de " recevoir une petite surprise à laquelle on ne s'attend pas du tout, et " je ne suis pas peu heureuse de la mienne. Dommage que M.ait vu mon pe- " tit réduit dans son appareil d'été, car à présent que je l'ai arrangé " et que j'yiai de nouveau pendu le petit Samuel il est bien plus joli.

Ik lees in myn agenda dat ik 28 Nov. adviezen moest stellen op rekesten om gratie van veroordeelde bekeurden en zie dat ik daarby geschreven heb;" Ik geloof dat ik te genadig ben,". Dit treft my omdat ik later als Raadsheer streng was als het de veroordeling betrof maar zeer clement als er een verzoek om gratie besproken werd.

Vrijdag moest ik ter wille van een suikerkwestie de suikerraffinadery der Heren de Bunger bezichtigen, waar het gloeiend heet was en ik een smerige lucht inademde. Ik werd misselijk toen ik zag uit welke bestanddelen de stroop bestaat,(die men destijds nog ongeclarifieerd gebruikte) en hoevéél vuil er nog in de bruine suiker zit.

De Sint Nic.avond bracht ik by Lore door. Toen ik kwam vond ik haar niet en het duurde een half uur eer zy binnen kwam. Zy was erg opgewonden en beweerde dat zy nog niet klaar was met de cadeaux. Het deed my denken aan haar vaders vrijage, die ook eens zyn aanstaande op Voorland kwam afhalen en een uur bleef wachten zonder dat zy zich vertoonde. Eindelijk liep hy naar de stal, en déar vond hy haar in een boek verdiept. Zy had de afspraak totaal vergeten. Prettige vrijage !
Ik was een beetje boos op Lore omdat zy my had laten wachten en nog bozer toen zy later nog een paar maal de zaal verliet. Eindelijk werd het raadsel opgelost. Daar kwam een delicieuse podding voor my binnen met een briefje er by, waarby ik verzocht werd daarvan terstond een stuk^ te eten. Dit liet ik my geen tweemaal zeggen, want podding was one of my favorite dishes, maar nauwelijks had ik er het mes in gezet of ik stuitte op iets
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

  • zyn
  • /j/7
  • J3/S
  • J
  • /}2o
  • /32Z
  • /.ui

  • Dovnload 3.64 Mb.