Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina27/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
/328 hards en toen haalde ik er een papier uit, waarin het beeldige gouden potlood gewikkeld was, dat nog in myn bezit is, en dat ik in de hand hield toen ik my een jaar later in 1856 liet photographeren. Lore had de podding zelve geheel gemaakt en hieraan was het toe te schrijven dat zy niet in de kamer was toen ik kwam en later nog een paar maal weg moest om er de laatste hand aan te leggen. De podding was van rijst met wijnsaus.

Myn moeder gaf my een pince-papier en Piet Six gaf my een wrapper.

Lore kreeg van haar broer Willem 2 zilveren zoutlepeltjes met een vers waarin hy schreef dat dit voorwerpen waren, die ons rijker maakten dan zyn moeder, daar zy ze niet bezat. En dit laatste was inderdaad het geval. Hendrik gafi aan Lore een werkdoos, haar moeder geborduurde zakdoeken.

Tante Voombergh zond ons een doos met zilveren theelepelt jes en myn moeder zond aan Lore een linnenkastje met één exemplaar van elke doek, die men in een huishouden nodig heeft, hand-,lampe-,vaas-,komme-,potte-,stof-,schuur- doek, servet terwijl David daarby een tweeregelig Italiaans rijmpje gevoegd had.

Myn cadeaux aan Lore bestonden in een geborduurde kraag en in een ring met een blauw steentje, welke ring Dora thans draagt. Hy verliet Lore<; vinger nooit, en Davids vrouw feliciteerde haar altijd dat de steen zo moo<' '31* blauw bleef, omdat dit bewees dat Lore gelukkig was in haar huwelijk.

/ Thuiskomende vond ik nog vier quatremains van Blumer, welke Lore my niet

in presentie van de anderen had willen geven, en welke ik later ook met haar met succes heb gespeeld.

Lore zeide my dat zy op een vrijer had gerekend, waarop ik antwoordde dat ik zien zou in 't vervolg wat betercte vrijen. Haar gezegde doelde hierop dat ik wel een vrijster gekregen had van myn moeder. Welnu dan had de hare een vrijer kunnen geven. Eerst te middernacht was de soiree afgelopen, want het regende cadeaux en Juffr.Thumm kreeg de meeste omdat het de laatste St Nic.avond was die zy by de van Loons bywoonde.

Lore schrijft in haar journaal onder meer:

" Woensdag 28 Nov. ’sAvonds by Tante Antje, by wie Leonard Beels een visite. " maakteen vertelt dat er een rechter te Haarlem is overleden. "Voor die " plaats, voegt hy erby,"zullen zeker veel sollicitanten wezen " en Tante " zeide my later dat hy my lachende had aangekeken, als wilde hy zeggen:

" Dat zou een goed postje voor M. wezen." Tante van Lennep en Maria hadden " het ook opgemerkt, maar my was het ontgaan. Heden ochtend zpraken wy af " dat wy elkaar geen cadeaux zouden geven met St Nicolass. Het is mischien

" beter maar _ik vind het laf en droog en evenals Agnes heb ik al berouw
'3 30

7


" van myn belofte.

"Donderd.29 Nov. Gewerkt aan de kraag voor Agnes van ’t ontbijt tot 12 " en van 1-4 en van 6§-ll uur zodat ik enorm vorderde. St Nic.versjes ge- " maakt." Vrijdag weer gewerkt tot 1 uur. ’sMiddags boodschappen en weer " gewerkt tot 5 uur. ‘sAvonds thuis met Maria, de anderen by da Costa. Ik " envieerde ze wel heel veel, maar toekomende week komt myn beurt. M.by " Hendrik en ik was er gisteren; wy gaan daar schijnt het, om de andere

" dag. Gisteren avond is M.by Tante V. geweest, zoals Anna my vertelde.

" Wy spelen dus chassez croisez.

"Zaterd 1 Dec. Heel mooi weer zodat ik myn raam niet sloot. Indien M.

" my gezien had zou hy my zeker geknord hebben. Portemonnai«-voor Willem " en nécessaire voor Thumm gekocht. ’sAvonds kraag en mouwen voor Agnes " afgekregen. Je ne me sens pas de joie." Mofjes voor Mama begonnen. Ik " heb een razende lust om piano te spelen maar ik moet er tot Donderdag " niet aan denken, daar ik veel te veel te werken heb.

"Zondag 2 Dec. Musik jarig, melahkolieke verjaardag, de laatste die " zy hier viert. Ik kan dat nog niet realiseren en de scheiding zal my te " harder vallen omdat ik er my maar niet op kan voorbereiden. By Jamieson,

" die over de tweede komst des Heren preekte. Ik verlang daarnaar en hoop " vurig dat ik dan nog leven zal. Comme ce sera beau. C’est singulier " qu’anciennement j’avais des shudders quand je pensais è cette venue du " Seigneur et a present c’est une de mes idees favorites. Et cependant je " ne suis pas plus avancée dans la foi qu'alors! Maurice était aussi è " l’église et avait si mauvaise mine que je m'en effrayai complètement." J’aimerais tant pouvoir lui faire un peu de bien, et lui donner un peu " de repos, car il se fatigue trop. Nu kan ik er nog niet veel aan doen,

** maar als wy eenmaal getrouwd zyn zal ik myn tyranny uitoefenen."

De eerste vier jaren van ons huwelijk was dit onnodig, daar ik het in Nymggen niet druj^ had en later hielp het weinig, daar ik 16 jaar lang als substituut en als Officier te Amsterdam bespottelijk veel te doen had, en ik eerst in '77 als Raadsheer rust kreeg, zodat Mr van Valkenburg my zeide dat ik er van toen af beter begon uit te zien. Eerst in 1904 heeft van Praag my genezen; jarnner dat Lore dit niet heeft beleefd.

" Uit de kerk niet teruggewandeld maar gereden omdat M. liep,"

Dus alweer uit vrees van knorren te krijgen indien zy me$“my over straat gelopen had. Pare incredibile !

" Donderdag 6 Dec. ^edert Maandag niet kunnen schrijven omdat ik het " veel te druk heb gehad. Maandag gewerkt tot 3 uur en ’s avonds by Hen- " riette myn mofjes afgemaakt. Dinèdag boodschappen en ik weet niet wat al " meer; ’s avonds by Tante Cateau met Mausje, Aernout en jochem en daar ik " niet behoefde te spelen kon ik met M. blijven praten en amuseerde ik my " zeer. Met Agnes en Maria tot 2 uur opgebleven om St.Nicolaas verzen te " maken.
;J3Z

/333

/JJL/

/jjy


"Woensdag 5 Dec. Lange les van Seiffert, die my zeer vermoeide en im- " pertinent was. Willem knort hem daarover. Podding voor M.gemaakt, ge- " plakt en gelakt tot het eten. Aan ’t dessert opgestaan, maar niet klaar " gekomen omdat M.kwam, hetgeen my verveelde. Djé en Insinger komen om 8 " uur en de drukte begint. Ik krijg heel veel moois en werd immens bedor- " ven door Mausje, hetgeen niet weinig nice was.

"Heden Donderdag alles geëtaleerd en bekeken en herkeken, myn linnen- " kast bewonderd en bestudeerd, alles was gemerkt v.L.v.L.!, en naar myn " ring verlangd, die iets te groot was. Ik heb veel lust om myn kraag te " ruilen en vraag myn zusters wat zy er van vinden, waarop een van haar " antwoordt:" Ja dat moet je zelf weten of de voet waarop je met M. ver- " keert, je dat veroorlooft," phrase dite très sérieusement mais qui m'a- " musa royalement."

Lore schreef my die dag o.a.: "Cher M. Je suis bien aise que tu aimes " ma petite surprise de hier soir; moi aussi j'ai eu tant de plaisir à te " l'envoyer, et comme la musique est excessivement facile, j'espère que " nous pourrons sous peu l'essayer ensemble. Comme cela sera amusant n'est " ce pas? plus amusant en tout cas que les études de Czerny qui doivent " beaucoup t'ennuyer il me semble, surtout puisqu'elles sont assez diffi- " ciles. Ces petits morceaux-ci ont fait un lon^ voyage avant de parvenir " jusqu’à toi, car comme elles n’étaient pas à trouver ici, on a dû les " faire venir de Leipzig ! J’espère cher qu'on arrangera un peu vite ma ” bague car il me tarde tellement de la porter. Indien ik nu niet om je " dekk zo weet ik niet wanneer ik het zal leren doen, want drie van je ca- " deaux verlaten my nooit en een vierde draag ik gedurig by my. Enfin,

" c'est si excessivement agréable d’être gâtée par toi, que je ne te gron- " derai pas comme j'en aurais le droit après tous les bienfaits de hier ” soir; au lieu de cela je préfère t’envoyer deux bons baisers de remer- " ciments. Tu vois cher Ange que je prends un^e grande liberté, celle de " te renvoyer le col que tu m’as donné. Je t’en dirai la raison

Ik schreef in myn agenda van 6 Dec.; "Brief van de Heer G.v.a.Linde " uit Highgate, Lardners schrikkelijke dood berichtend." Lardner was nadat ik hem in ’51 bezocht had, met zyn nichtje Denys getrouwd en kreeg in Nov '55 de typhus, althans een hevige ko&ït$,en op een ogenblik dat hy niet bewaakt werd, sprong hy het raam uit en werd hy dood opgenomen.

Papa schreef my dat het loon der Rijksadvocaten weer voor een jaar verlengd is. Telken jare trachtten enige liberale leden der St.Gen. deze post, die op de begroting voor het honorarium der Rijksadvocaten werd uitgetrokken, te schrappen,bewerende dat hun wer|C aan de subst.Off.v.Justitie kon worden opgedragen, maar telkens werd hun voorstel afgestemd op grond dat men dan voor elke civiele procedure een advokaat zou moeten nemen en dit veel duurder zou uitkomen, en zó komt het dat de Rijksadvocaten nog leven en dit ambt in N.Holl.en Utrecht thans wordt bekleed door Mouthaan.

Om 12 uur by Lore die juist bezig is my te schrijven. Ik zie haar een paar minuten alleen!! Hoe heerlijk!! ik ga de kraag ruilen en doe 'smiddags gymnastiek en keer te 5 uur met de kraag en de ring by L°re te© tug, die er zo lief uitziet in haar zwart japonnetje.

Vrijdag advies geschreven, stukken nagezien en my geprepareerd voor
/33éIk at by Piet six die 28 was geworden, by wie na afloop van het concert ook Cees en Lubeck kwamen. Laatstgenoemde had volgens Piet geen succes gehad. Toen ik in 1897 in de muziekwinkel in de Leidse straat te A.

Lubecks^Souvenirs du Pérou wilde kopen, kende men die evenmin als de componist, en in Wiesbadeh had de grote pianiste brandt, die Dora in 1901 hoorde spelen, nooit van Lubeck gehoord. Sic transit gloria mundi !

De volgende dag at ik in de Doelen met Cees, Willem van Loon en Lubeck, waar deze beroerde principes verdedigde en door Willem gesteund maar door Cees en my bestreden werd. 'sAvonds gingen wy by Cees van 9-10 en speelden vooral Cees en Lubeck, die my als mens niet beviel, daar hy allerlei beestachtigheden verkocht en de Bijbel het vervelendste boek noemde dat hy kende.

Uit Lore's journaal van Vrijdag 7 Dec. "Daar noch Hendrik noch In-

" singer, noch Piet Six ons naar Felix konden brengen, trok ik tegen 2 uur

" naar Tante Henriette om te horen of zy ons kon meenemen. Ongelukkig was zy niet thuis en juist volgens de meid, naar my toe, maar lftter hoorde ik " van Maurits dat zyn moeder niet naar Felix ging. Naar huis gaande tracht H ik my tetroosten en was ik daarin nègal geslaagd toen Djé, die by ons in " de zaal zat, my zeide dat wy wel achter het rijtuig van haar schoonmoe-

" der konden rijden. Ik vloog daarop naar boven om gauw aan M. die tij-

" ding te schrijven, terwijl Djé beneden wachtte. Zy beloofde my myn brief " dadelijk te bezorgen maar bekende naderhand dat zy het pas te
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

 • 31*
 • "
 • 7
 • Je
 • è
 • de
 • te
 • ;J3Z
 • /jjy
 • sera
 • un^e
 • koït$,en

 • Dovnload 3.64 Mb.