Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina28/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
3^ gedaan " had, wat my een beetje speet. 'sAvonds heel mooi concert ten minste wat " het door Lubeck gespeelde betreft, want de rest was niet veel byzondera " Cees komt een beetje met my praten en vertrekt na de pauze. Om 11^ naar " huis. Miss vertelt dat zy byna gehuild heeft omdat ik niet by da Costa " was, daar hy zo mooi sprak.

" Ik ben half ziek van zenuwachtigheid daar ik verleden nacht in een " vloed van tranen ben wakker geworden omdat ik droomde dat Mausje ging " sterven en deze nacht dat ik Mama dacht te verliezen; je crois que c'est " cette affreuse histoire de Mr Lardner qui me trotte encore dans l'esprit. " A 11 h. lepon de Seiffert qui me fait un grand speech, me demande pardon " et est tellement triste et nerveux que j’avais grande envie de lui dire " que ce n'était rien, et de le récomforter un peu, mais ayant promis â " Willem d'être sévère je dus me tenir à cela. Pauvre homme j'étais aussi " malade que lui de cette histoite en had wat willen geven indien het niet " ware gebeurd. Après tout, si jamais je me plains de lui encore à Willem,

" mon nom n’est pas Caroline et si j'ai quelque sujet de plainte je te lui " dirai plutôt moi-même.

A 4§- j’allai me promener et courus seule pendant § d'heures aussi vi- " te que possible pour faire plaisir a Maurice. Pendant tout ce temps je

" me suis sentie si peu agréablement moralement, non physiquement, je sen-

" tais que j'étais tout autant à blâmer que Seiffert et que Maurice a bien

" raison de dire que je suis trop libre avec lui. Si je l'étais moins il

" n'aurait jamais osé dire ce qu’il a dit et la scène ne serait pas arri- " vée et le pauvre homme n'aurait pas eu ce chagrin. Je sentis tout cela " si vivement, que je me jetai â genoux en Centrant pour supplier le Sei- " gneur de me pardonner, de réparer tout le mal que je fais par mes fau- " tes et de rendre â Seiffert le calme et la gaité. Et a présent je me " sens si calme et si heureuse après ma prière que je suis sure que le " Seigneur veut m'exaucer. Oh que font les personnes qui ne prient pas et " qui ne remettentp^tes à Dieu tous leurs fardeaux et leurs peines? Comment " peuvent-ils en porter le poids tout seuls ?"

1

/3JS

Ik herinner my niet meer welke onbeschoftheid seiffert aan Lore had gezegd, ook niet waarover het liep, maar ik geloof niet dat het de muziek betrof, daar Lore het zich dan niet zou hebben aangetrokken en zich zeker niet by Willem zou beklaagd hebben, daar seiffert dikwerf lomp was by het lesgeven en aan Lore op dikwijls grove wijze aanmerkingen maakte en zy het alleronaangenaamst vond als S. slaperig was onder de les en haar maar liet spelen of, zoals zy het noemde, liet knoeien zohder iets te zeggeh. Ik wee^" my echter best te herinneren dat toen ik hoorde wat S.zich had durven permitteren, ik woedend was en hem zeide dat wy geen goede vrienden konden blijven tenzy hy Lore excuus vribeg en zich in 't vervolg van dergelijke grofheden onthield. De enige verschonende omstandigheid was dat hy metCees Hartsen, met Willem en Hendrik en met Piet Six te veel als frère en compa-

myn pleidooi te Alkmaar. Lore ontmoet die bedroefd is omdat zy niet naar Felix gaat, waar Ernst Lubeck zal spelen, maar thuis komende vond ik het

volgend briefje van Lore: " Deux mots pour te dire que nous allons

" pourtant au Felix et suivrons la voiture des Insingers. I am so glad."

/.) J


gnon omging en zich met ons allerlei vrijheden veroorloofde. Zo was ik eens niet weinig geërgerd toen ik ontdekte dat hyyop Hilverbeek met my logerende^de vrijheid had genomen in myn kamer te komen, myn kleine agenda te openen en daarin enige hoogst ongep!fte en zelfs een vuile aantekening te schrijven. Maria ging ook te familiaar met hem om en 't is waar wat Lore schrijft dat ook zy vrij met hem was, gelijk ik haar onder ‘tootf had gebracht, en daal? Lore zelve erkende indertijd met Cees H. veelte 3 vrij geweest te zyn en dit tot zulke rampzalige gevolgen had aanleiding gegeven, zo was zy nu dubbel bedroefd dat zy die les niet had ter }iarte genomen en vergeten had dat jonge meisjes met haar leermeesters niet sty^ en deftig genoeg kunnen zyn. 't Ongeluk was dat Tante van Loon de lessen van Seiffert niet bywoonde gelijk zy had behoren te doen. Het speet my dat Lore er zo onder leed, zeker meer dan Seiffert, want deze heeft zich later nog wel meer grofheden tegen haar veroorloofd, zonder dat zy er meer over durfde klagen.

" Zondag 9 Dec. Gisteravond was ik by Mica, maar in gedachte was ik " by Cees, waar Ernst L.speelde. Ik benijd Mevr.Hartsen die alle dagen " mooie muziek kan horen zonder haar huis te verlaten, en ik geloof dat " ik er in haar plaats meer van zou genieten dan zy doet.”
/MO


(Hierby tekende ik in Lore's journaal aan:”Mevr.Hartsen komt nooit luisteren en het eeuwige studeren en pianospelen verveelt haar ontzettend. )

Indien Lore met een pianist als Cees getrouwd ware, zou zy waarschijnlijk even als diens vrouw Eveline haar nood geklaagd hebben dat Cees van het kantoor thuiskomende niet naar haar omkeek, maar terstond de piano opende om te spelen. . Lore vervolgt haar journaal: Niet naar de " kerk. Ik had by Jamieson willen gaan maar Agnes en Maria verkozen " thuis te blijven en toen moest ik het ook wel doen."
/3W


Lore wist dat _ik gaan zou en durfde nu niet gaan uit vrees van met my te moeten teruglopen, alsof wy dit, niet geëngageerd zynde, niet als niet als neef en nicht hadden mogen doen. Die vrees voor haar moeder was absurd. Zy had het immers niet behoeven te vertellen, maar het ongeluk was dat zy het in haar oprechtheid niet had kunnen verzwijgen.
/3VZ,


"’s Avonds komt Hendrik en zegt my dat hy met Maurits de Meer omge- " wandeld heeft en dit doet my heel veel pleizier. by Tante Cateau omdat " ik gehoord had dat zy alleen was. Tante vond het jammer dat zy het " niet bytyds geweten had, om M.te kunnen waarschuwen.

"Maandag 10 Dec. Seiffert komt Maria les geven en ik tracht heel " vriendelijk met hem te wezen to make up for my scolding. Hy was intens ” beleefd en dus zyn wy weer goede vrienden. Om 1-J- met Maria by Tante " Henriette om over de pantoffels van M. te spreken. Zy was op het punt " van uit te gaan en de vigilante van Mevr.Hodshon kwam haar spoedig ha- " len. Nochtans had ik de tijd om haar alles te zeggen wat ik moest ver- " tellen, maar M. dien zy ï?iet roepen, kon miet bytyds komen zodat ik he*»» " niet meer zag. Hy vertrok te 4-| naar Alkmaar. Poor boy, it is so cold " to-day! Ik verlang naar zyn terugkomst en houd er niets van dat hy weg " is. By D jé om arrangementen te maken voor haar diner van ?/oensdag."
/Jrt

/J*//


De reden waarom ik Lore niet zag toen zy by Mama was, bestond hierin dat ik my juist kleedde toen Mama my riep en toen ik 5 min. later beneden kwam was Lore al weg. Zy durfde natuurlijk niet even op my wachten, zelfs niet nu Maria er by was. De reis naar Alkmaar was koud, want de boot moest zich door het ijs een weg banen. Ik logeerde by van Maanen in een ijskoude kamer en moest my de volgende ochtend met ijskoud water behelpen.De volgende dag keerde ik via Haarlem per diligence terug, maar die tocht tot Amsterdam duurde 5 uur, zodat ik pas te 7 uur ’s avonds thuis kwam en terstond aan Lore myn behouden terugkomst meldde.

Woensdag raadpleegde ik de suikermakelaar Zimmerman die my boeken beloofde en Dumas "Raffinage du bucre" meegaf, waarin ik een paar uur studeerde, nadat ik een advies geschreven had over een kwestie van beslag.
/33S


Te 5 uur diner by Insinger met Lore. De keuze van spijzen trof my omdat er buiten Lore en my niemand at als Maria,Sylvia en Jochem Rendorp, maar later vertelde Lore my dat Henriette,my willende onthalen, haar had gevraagd welke my favorite dishes waren. Na het eten lokte Insinger Lore uit de kamer om haar eengroot geheim te zeggen, en daarna vroeg Henriett« my of ik even beneden wilde gaan zien of het gas al in de kamer van Insinger brandde. Ik begreep dat ik daar met hem en Jochem een sigaar moest gaan roken en daar ik dit na een diner met Lore nooit deed teneinde by haar te kunnen blijven, zo antwoordde ik dat ik liever boven by haar bleef indien Henriette my dit vergunde.Daarop hernam HenrietteJawel!” en ging zy de kamer uit. Een ogenblik later kwam zy terug en stelde zy my de vraag duidelijker voor, namelyk of ik een weinig met Lore alleen beneden wilde zyn. Dat was zulk een onverwacht pleizier dat ik van blijdschap nauwelijks antwoordde en naar beneden stoof, waar ik Lore èn Insingers kamer vond. Ik was toch boos op myzelven dat ik Henriettes eerste vraag niet terstond begrepen had, en dacht:Wat zal zy my een onhandige lover vinden! En toen had ik met Lore dolle pret.

Ik zond aan Lore op haar verzoek enige boeken over Willem de Zwijger, te weten de eerste twee delen van de Archives de la Maison d’Orange Nassau, de eerste twee delen van Mr Groens vaderl.Gesch, de Vaderlandse Zangen, de Apologie du Prince d'Orange en de Oorsprong der Nederl.vlag.

'SAvonds zag ik L£re by Mevr.van Lennep en vertelde zy my tot myn blijdschap dat zy evenmin deze winter in d^Haag als aanstaande zomer by Mevr.Minter zou gaan logeren, terwijl ik haar mededeelde dat ik by het doen van gymnastiek myn voet had verzwikt.

Ik heb nog nooit verteld dat ik, sedert Papa lid der Staten uen. was, de Bijbladen, die de redevoeringen bevatten, geregeld las.

Ik at 6y Mevr.Voombergh met Lore, die ’s avonds een polka en haar geliefkoosde Rhapsodie speelde, waarna wy tekeningen van haar Oom Piet bekeken.

18 Dec moest ik myn declaratiën voor reis-en verblijfkosten naar Alkmaar,Hoorn en Haarlem voor de Directeur der belastingen en die voor myn reizen naar den naag inhet celang van het Domein voor dien der Registratie in duplo opmaken, een vervelend en tijdrovend werk. By van Goch kocht ik elf delen van Papa's werken
/}■/}


Woensdag at ik met Lore by mevr.van Lennep; 's avonès wilde Lore absoluut hombre spelen, maar haar tante beval haar met my te blijven praten.

Ik vernam dat Anna Pauw alles behalve gelukkig was omdat haar man met iedereen charmant was behalve met haar, (zy waren pas 4 maanden getrouwd). Zondag 30 Dec woonde ik de doop by van Hendriks eerstgeborene door Ds van Marken in de Amstelkerk, na de vorige avond in de voorbereiding by Chavannes gekerkt en Zondagochtend van 10-1^ de bediening van he/" Avondmaal door Ds Mounier bygewoond te hebben, ik zeg drie en een half uur lang ofschoon er slechts drie tafels waren, maar Mounier had dezelfde fout als ae meeste predikanten, n&mexijk die van de bediening door een lange preek te doen voorafgaan en aan elke tafel lang te bidden en lang te praten, zodat alle stichting werd weggenomen. Ik herinne//üat Elout, die de doop bywoonde, zeer gesticht was toen de koster hem zeide dat hy het byzender trof daar hy nu de langste predikant kon horen, terwijl 's ochtends de kleinste gepreekt had. l/an Markens preek was hoogst onbeduidend.

Maandag 31 Dec studeerde ik weer voor de suikerzaak en kwam de Heer Janssens my voor rookvlees bedanken, dat ik hem had gezonden. Ik at by Piet Six met Cees en Seiffert, die onverdragelijk was en zich 's avonds oneerbiedig over Lore uitliet, zodat myn bloed kookte. Toen ik,om aan myn drift niet toe te geveilde ksmer verliet, liep Seiffert my na en vroeg hy my excuus.

Aan het slot van myn kleine agenda van 1855 schreef ik onder meer: Droevige Verschijnselen. Engeland. het eerste prot.land der wereld, steeds onze bondgenoot, schoon het ons dikwerf verried, toont in de oorlog met Rusland zyn nietigheid, zyn gemis aan kracht en zyn onvermogen.

In de even schandelijke krijg met de boeren, die in Oct 1899 aanving en nu, Mei 1901, nog steeds voortduurt, zyn dezelfde verschijnselen zichtbaar ,

In Nederland wordt de Bijbel vertaald door mannen als Kuenen en Dozy, die niet aan de Godheid van Christus geloven, en door tekstvervalsing en verdraaiing een Christus willen geven die niet meer is dan eeh buitengewoon man. 'Voorts moeten alle onkiese uitdrukkingen uit de Bijbel geweerd worden, en de wonderen geschrapt, zodat het een boek zonder ziel en leven zal zyn. Kuenen te Leiden maakt van de Christus een charlatan, en Prof de Vries geeft aldaar college over het Evangelie in het Gothisch en vertelt o.a. dat de bruiloft te Kana een dronkemanspartij was, waar het dus zeer gemakkelijk was wijn binnen te smokkelen en zodoende de gasten te doen geloven dat het water wijn geworden was.
/3So


Thorbecke creëert een Akademie van Wetenschappen die het Kon.Ned. Instituut moet vervangen en in welks program te lezen is dat genie niet in aanmerking komt en dichters dus niet benoemd worden. Dus geen da Cos- ta, ofschoon hy een historiekenner, schrijver en criticus is, kennelijk uit vijandschap tegen het Evangelie, maar zeer inconsequent wel Papa, hoezeer deze bovenal poëet, toneel-en romanschrijver is.Vele leden van het oude Instituut worden gepasserd als ter Haar, Halbertsma, Scholten en van 's Gravenweert, die 35 jaar lid van het I. was. Beets wordt wel benoemd, misschien evenals Papa op last des Konings, Onder de buitenlandse geleerden treft men geen enkel archaeoloog aan, geen Numismaat, geen Alex.von Humboldt,

Napoleon III, een avonturier, wordt ridder van de kousenband, en Koningin Victoria bindt hem die zelve geknield om.

Prof van Hengel leert dat de Uitstorting des H.Geestes op het Pinksterfeest te Jeruzalem niets meer betekende dan dat de apostelen nu met meer vrijmoedigheid oVer hm^zy ’t ook dikwijls ongerijmde/opinie en hun dwaas geloof aan de opstanding van de Rabbi van Nazareth durfden uitkomen.

Ik neem nu Lore's journaal weer op: " Djé ontmoet, die my al de

" favorite schotels van M.vraagt. Ik verbied haar een podding te geven,

" maar zy zegt dat haar keukenmeid niets anders weet te maken. Ik bid en " smeek dus tevergeefs. De sneeuw joeg my nasr huis. Ik laat van ochtend JJS.2 " vuur aanmaken, en het bevalt my z6 goed dat ik die grap elke ochtend

tt denk te hebben. Met een paar turven is de kamer warm."

Ja ! warm genoeg voor Lore, maar ieder ander zou op dat zolderkamertje bevroren zyn. Lore had echter destijds zulk een kolom van warmte by zich dat haar zusters zich van tijd tot tijd tegen haar rug kwamen verwarmen. En hoe dikwijls heb ik later op Bantam de deur van haar boudoir moeten sluiten omdat zy die liefst open liet. Flanel droeg zy niet en eerst toen zy in 1881 in Marienbad was, schafte zy dunne velletjes aan, des crêpes de santé !

"Woensdag 12 Dec. Eerst gestudeerd, toen les van Seiffert, die ui- " terst beleefd is en my toch goed myn fouten aanwijst. De sneeuw belet " my uit te gaan; ik kan dus nu myn japon verstellen. Musik leest ons " uit de Ilias voor. Om 5 uur met Maria en Sylvia naar Djé. Maurits was " er al; even later kornet Jochem," (Natuurlijk weer die vervelende, alomtegenwoordige fatterige Jochem!}

"Donderdag 13 Dec By Saar, die nogal ongerust is over haar kind en " zeer zenuwajc^rtig. Tante Cateau, Oom en Mies van Loon^Jan Oorver en.... " Jochem aten by ons en ’ s avonds speel ik met Mama, Oom en ....Jochem." ( Het zou jammer geweest zyn, schreef ik erby, als je vandaag niet van Jochem genoten had.!)

"Vrijdag 14 Dec. Het dooit en regent en ’t is glad. Ik tracht de " pantoffels op het laken te tekenen, maar daar de lap te klein is, ge- " lukt het niet. Ik trek naar Latour, viel byna op de Botermarkt en te- " ken de pantoffels met Mietje’s hulp op een andere manier. Naderhand " komt de Digue (Juffr.Dijkers) en span ik op. By Tante Cateau, geen " gemakkelijke visite, daar zy my absoluut morgenavond wilde hebben met " Maurits, die zy reeds gevraagd had, maar ik weigerde pour des raisons " a moi connues, en bleef weigeren ofschoon zy zeer pressant was en ein- " deltfcjk knorrig werd. ’sAvonds mooie lezing van da Costa over Willem " van Oranje. M. zie ik maar een ogenblik en verzoek hem voor Woensdag " by Tante Voombergh. Mevr.Hartsen komt met my praten, ce qyi me plonge " dans 1'étonnement.

"Zaterdag 15 Dec.Mausje stuurt my de boeken die over Willem I han- " delen en daar het een regenachtige middag is lezen Agnes en ik de eer- " ste 60 bladz.uit de Archives de la Maison d'Orange Nassau. Ik laat be- " let vragen by conny voor vanavond, maar zy antwoordt dat zy my liever " een andere avond ontvangt en daarop besluit ik toch maar naar Tante " Cateau te gaan to make up for my rudeness of yesterday night, et ne " pensant pas du tout que je verrais Maurice. Tante C.is heel blij van " my te zien en wil absoluut iemand zenden om M.te halen, prétendant que " ce serait traitreux pour lui si je suis lè seule chez elle; je m’y " oppose naturellement, mais a
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

 • te
 • 1
 • J
 • 3
 • /MO
 • /3W
 • /3VZ
 • ."
 • neden
 • naar
 • moest
 • /}■/}
 • l/an
 • JJS.2

 • Dovnload 3.64 Mb.