Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina29/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
8$ arrivé Willem van Lennep et lè dessus " ma tante l'envoie tout de suite a la chasse de son frère, qui arrivé " quelques instants après."

"Zondagmiddag by da costa, daarna in Ezechièl gelezen, *s avonds " het Wilhelmus en een en emder over Marnix overgeschreven, jan komt en " wy praten eerst over de kinderen, wier kindermeid hy tegenwoordig is,

" daarna over fortuinen en over de vraag of het goed is om in gemeen- " schap van goederen te trouwen; hy vindt het verkeerd. Eindelijk werd " de conversatie interessant en opent Jan schatkamers van geleerdheid bh " ons vertellende wat hy aan zyn scholieren van het Seminarium vertelt.
Ten einde te voor komen dat de toekomstige godsdienstonderwijzers en evangelisten uitsluitend door modern^ onderwezen werden, hadden enige heren een Seminarie geopend, waar o.a. Jan van Loon, da Costa, Ds.Schwar^i' en de Heer James Teding van Berkhout in verschillende vakken onderwijs gaven. De evangelist Geel was een der scholieren.

Lore vervolgt: "Enige punten wil ik hier noteren. In de laatste tijd heb- " ben twee Engelsen het chaldeeuwse spijkerschrift ontcijferd, en by de " opgravingen te Babel en te Ninevé heeft men belangrijke zaken ontdekt.


/3S^" Daniël vermeldt dat in de nacht waarin Cyrus £abel innam, Koning Bel- " sazar gedood werd. Herodotus schrijft dat Nabonidus destijds koning " was en niet in Babel, maar in een vesting naby de stad leefde en dat " Cyrus hem niet doodde, maar hem het leven en een pensioen schonk. Er " bestond dus tegenspraak enjer ontstonden twee partijen: de gelovigen " om de Bijbel, de ongelovigen om Herodotus gelijk te geven. Eerst nu " heeft men echter ontdekt dat er destijds twee vorsten te Babel re- " geerden, dat Nabonidus zich zyn zoon Belsazar als mederegent had toe- " gevoegd en zich op hem had verlaten, by het herlezen van Daniël 5 ging " aan Jan opeens een licht op.In het 7de vers staat dat de Koning aan " hem, die het geheimzinnige schrift ontcijferde, niet alleen eer en " heerlijke kleding beloofde, maar tevens dat hy de derde bewaker in " het Koninkrijk zal zyn. Ofschoon dus de bijbel nergens gewag maakt van " Nabonidus, bewijst dat woord derdedat er reeds twee heersers in babel " waren. Ook heeft men ontdekt dat bemiramis niet zo ver in de grijze " Oudheid leefde, masr de vrouw was van Koning Phul, dezelfde die zich " op de prediking van Jona bekeerde.
/3b

o

/3é*


"Ook is Sanheribs portret ontdekt, waar hy op zyn troon zit en " Lachis belegert, terwijl mannen met grote neiizen, die men terstond " voor Joden herkent, voor hem staan. Al wat Jan ons vertelde omtrent " de uittocht der Israëlieten uit Egypte, de veelkleurige rok van jozef,

" de bezwaren van Voltaire, waren hoogst interessant.

" Maandag 17 Dec. Gelezen voor Agnes tot 12jr, na^ het dejeuner leest " zy my voor tot 2 uur en teken ik het patroon van de pantoffels twee " keer, waarna ik uitga en my by Mimi van boetzelaer amuseer omdat Mevr.

" my zoveel van Mr Forstner vertelt. Diner by Tante Voombergh,heel plei- " zierig. Visite by Jan en Constance (die ook in de Doelenstraat woonden " vlak naast het huis harer moeder mejr een eommunicatiedeur in de zij- " muur.) C'était la première visite que nous faisions ensemble kausje " et moi et cela m'amusa beaucoup. Après on nous dispensa de jouer et " nous pûmes causer et regarder l’Album de mon Oncle Pierre ensembles.

"Dinèdag 18 Dec. Veel geèfacht over hetgeen wy gisteravond besproken " hebben, tó.zei dat hy geen marteling zou kunnen verdragen en in zulk " een geval zyn geloof zou afzweren. Dit maakte my eerst zeer treurig " omdat wy de Heer toch bovenal moeten liefhebben en niets ter wereld " ons moet kunnen scheiden van Zyn liefde. Ik had my altoos verbeeld dat “ ik wel standvastig zou blijven en dat ik liever alles zou ondergaan " dan myn Heiland te verlochenen, maar by enig nadenken week myn droef- " heid, want ik begreep dat kaurits dat gezegd heeft; denkende aan zyn " eigen kracht en wetende hoe weinig hy kan verdragen. wanneer ik nu " echter bedenk dat de beer gezegd heeft: "Myn kracht wordt in zwakheid " volbracht," en Paulus:"Wanneer ik zwak ben dan ben ik machtig!" zo ver- " trouw ik dat Mausje, indien hy maar daaraan vasthoudt, wel de nodige “ kracfet zal krijgen om vervolging te lijden om des neren wil. En ik, die " my verbeeld wonderen te kunnen doen voor myn dierbare Jezus, zou wel " evenals Petrus diep kunnen vallen en beschaamd worden. Daarvoor behoe- “ de my Gods genade !"

"Vanochtend gelezen voor Agnes en van l-3g met magnesia het pa- " troon op het laken getekend, hetgeen niet gemakkelijk was. 'sAvonds " by Louky met Anna van der Vliet. Het was heel pleizierig en het kindje " heel aardig."

"Woensdagmiddag met Mama kraamvisites by Louky opgewacht een uur " lang. Gegeten by Tante Cateau met Maurits ,lillem en Leonard Beels.

" 'sAvonds wilde ik kaart spelen, maar dat mocht niet.

" Donderdag 20 Dec. Sgnes leest my vèor, maar de gehele dag verlies ik,

" hetgeen my knorrig maakt, daar ik op die manier myn pantoffels niet " klaar krijg. Eerst visites, toen met karna uit en nu is het 5 uur en " om 7 uur moet ik naar Mevrouw Borski tot 10 uur."

"Vrijdag 21 Dec. Van 't ontbijt tot het eten aan de pantoffels gewerkt,

" de fuchsia's en de ranonkels gemaakt. ’sAvonds by da Costa. Naast Mevr.

" Hartsen gezeten, die my zeide:"Kom je naast my? Je tâcherai de me fai- " re bien petite."
" Zaterdag 22 Dec. Eerst gestudeerd, naderhand Seiffert die my het " concert van Hummel meebrengt. Hy slaapt naast de piano en let niet op.

" Dit maakt my knorrig, maar daarvan had ik later berouw want denkelijk " was hy gepreoccupeerd, hetgeen licht gebeuren kan.”

Dit is waar, maar gedurig klaagde Lore over Seifferts slaperigheid, en daar hy ook aan Maria 5 uur 's weeks les gaf en dus 8 in 't geheel, en op die wijze veel geld verdiende, had hy zich wat meer moeite moeten geven.
/3éZ

/3év

/j6s~

/3t>L

'U£


" 's Middags visites, o.a. by saar. Tane gaai’by Keejet Labouchere " de post waarnemen van gouvernante van Anna en Gratia, ce que j'admire " excessivement. 'sAvonds by Tante Professor, waar M.ook komt. Ik slaap " nu alleen boven omdat Anna naar beneden is verhuisd. I think it mighty " comfortable en sluit de deur harer kamer goed dicht.'1 Anna was een onrustige buur 's nachts, daar zy dikwijls opstond, licht opstak en haar deur opende.

"Zondag 25 Dec.Slecht weer en heel glad. Wy blijven allen thuis,

" maar trekken 's middags te 2^ naar de Chapel, waar behalve wy (Agnes,

" Maria en ik) nog 3 heren en 4 dames waren, zodat de arme Jamiwson ons " zeide dat hy verder de kerk maar sluiten zou indien er niet meer men- " sen kwamen, 'sAvonds geen piano gespeeld omdat ik het te koud had."

Ik ging nu en dan in het huis van Saar op de Heerengracht piano spelen, maar in die kamer werd niet gestookt, hetgeen voor zulk een instrument heel slecht is en dan werden myn vingers, die toch al stijf waren, blauw van de kou. De kamer lag op het Noorden !

"Maandag 24 Dec. De gehele dag thuis gezeten en aan M's pantoffels " gewerkt: de korenaren, ericas, enige bladeren en viooltjes. Agnes lees/ " my tot 11 uur voor en daarna praten wy nogal intiem. Zy vertelt my " veel van haar verborgen leven en dit interesseert my zeer. Je trouve " qu'elle est devenue beaucoup plus aimable qu'autrefois et qu'elle fait " de grands progrès; pourvu qu'Anna Luden ne revienne pas trop vite,

" puisque je redoute son influence.

"Dinsdag le Kerstdag. Verhinderd van naar v.d.Goot te gaan omdat Ma- " ma en Agnes te laat beneden kwamen. Dus by Jamieson.

"Woensdag 2de Kerstdag. My verslapen en dat z
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

  • /3S^
  • Jan
  • /3év /j6s
  • 2^

  • Dovnload 3.64 Mb.