Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina3/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
vee-h " werkt. Je moet nodig weerom komen om er een stokje by te steken. Il est " parti pour aller se promener avec Seiffert de Meer om, maar ik geloof ss " niet dat zy zo ver gekomen zyn, want daarvoor heeft hy 2-g- uur nodig en " ik heb ze net met hun beiden te vier uur by Piet Six zien aanschellen.

" Met Tante Philippine gaat het hard achteruit, zy scheurt en vernielt nu " ook al wat zy in handen kan krijgen vooral 's nachts. Verleden nacht " heeft zy een heel pijpje chocolaad met haar nagels tot poeier gemaakt^

" Raconte-moi ton déjeuner chez le Ministre de la guerre in al zyn kleuren " als je blieft und überhaupt schreibe mir schnell. Wie es deinem Samuel " und Wilhelmine gehe weiss ich nicht; frage das Anna, Tane oder Grietje,

" die sie jeden Tag sehen, es ist zu kalt finde ich, um dort hin zu gehen " wenn man dort nichts zu tun hat." (Samuel, de plaat welke ik Lore gegeven had en Wilhelmine Clauss hingen in haar zolderkamertje, waar niet gestookt kon worden. Daarnaast sliepen Anna en Tane, die wel konden stoken,' grietje was haar kamenier.) "Adieu mein liebes, ich grüsze Dich herz- " lieh und verbleibe Dein Dich liebendes Schwesterherz Mariechen."

Opmerkelijk is wat Maria schrijft dat zy myn schrijven aan Lore geheim gehouden heeft en dat deze my niet antwoordde bewijst wel hoe benauwd zy nog was om het zonder Tante's verlof te doen. Even curieus is dat M. schrijft dat men over 't algemeen vriendelijk met my was, ten bewijze dat ik daarop niet altijd kon rekenen en 't is volkomen waar dat men my het liefst accueillerde als Lore afwezig was.

Woensdag 31 Jan sprak ik Hendrik maar hy wist van Lore niets, alleen dat zy in den Haag allen ziek waren. Vrijdag kiep ik by Tante van Loon aan en vernam ik van Anna dat Lore ziek geweest was. Voorts deelde men my mede dat zy nog wel een week zou wegblijven. Dit alles irriteerde my geweldig. Het was of ik een vreemde was geworden nu ik nooit rechtstreeks iets van Lore hoorde en het by de van Loons altyd by een half woor<=£ bleef. Het scheen my toe alsof zy zich verbeeldden dat ik in Lore even weinig belang stelde als zy. Ik gevoelde my miskend en mishandeld en schreef Zondag daarop een lange brief aan Lore waarin ik aan myn gemoed lucht gef, haar verweet van my zonder tijding te latenyvan in geen harer brie$L een enkel woord aan myn adres te schrijven, van haar herhaaldelijk geuite belofte dat zy niet langer dan 14 dagen zou wegblijven niet na te komen, en ïk vroeg haar 4f zy dacht dat ik van ijzer of ijs gemaakt was om langer in zulk een toestand te leven. Ik schreef haar voorts dat ik voor myn pleidooi in Maart nog in den,Haag de referendaris Vrancken moest spreken en het my speet dit niet nu te kunnen doen, maar dat als zy langer weg

bleef ik haar zou komen halen en ons engagement dan toch publiek zdm

worden.

Nu nêam ik Lore's journaal weer op:

"Maaftag 29 Jan. Zo kan men op de hulp van meiden bouwen. Mina ging ter- " stond slapen en sliep de ganse nacht door zonder zelfs eenmaal wakker " te worden, totdat Misje haar te 7 uur moest wakker schreeuwen. Toen " zy by my kwam vertelde zy my met opgewondenheid:"De juffrouw heeft de " gehele nacht door geslapen en alleen tegen de oçhtend verlangde zy wat " te drinken!", Nu had de juffrouw zo erg goed niet geslapen et je me pro- " mis bien de ne plus la laisser sous la protection de Mina.

"Om 4§- naar de Forstners. Marie me reçoit par ces mots:"0h Papa est " tellement content que vous veniez, il l'a dit deux fois ce matin!".

" Mevrouw komt een half uur later en wy blijven by de lamp werken tot 6ï?

" toen Mr.Forstner thuiskwam. La réception qu'il me fit ne peut se décrire; je devins toute confuse de tout ce qu'il me dit pendant tout le temps que " j'y fus. Au diner toujours les mêmes différents: " Maman je voudrais que " tu te tusses à présent; je ne te parle pas è toi, je parle à Melle Caro- " line. Eh bien! à présent je te laisse la parole et je me tais," en toen " tegen my:" Q,ue dites-vous bien de ces gens qui veulent toujours avoir rai- " soft?N'est ce pas, c'est ce qu'on entend de suite à l'intonation quand les " gens sont déterminés d'avance a vouloir avoit raison coûte que coûte."
ei

" Madame: "Oui,cher ami,ces espèces de personnes je le rencontre bien quel-

" quefois."—Monsieur: "Oui vraiment? Moi aussi." And so they njdit on.

" Mrs Forstner was worse than ever. I only think it so very strange that ahx " is always so kind with me although I am ever of her husband's opinion and " never of hers, and then I wonder too that she does not seem a bit jealous " that Mr F. is so very very kind and gracious with me. Instead of that laat " ze het my altyd opmerken:" 0! men Mek kan wel zien dat Caroline hier is,

" want anders blijft hy nooit een ogenblik langer by ons dan nodig is," ou " bien: "0 nu geloof ik zeker, indien F. dat voor je doet, dat je alles van " hem gedaan kunt krijgen, want dat heeffc' hy voor geen mens over." And so " on. Et puis elle m’invite toujours quand elle sait qu'il est à la maison " comme aujourd'hui. Elle m'a envoyé une commission hier pour me dire que " son mari^voulant à toutes forces me voir, elle me priait de venir diner " chez eux; que je pouvais partir le soir si je voulais, mais que je devais

" absolument venir diner. Monsieur resta causer avec nous jusqu'à mon dé-

part. Louise en Henriette Gevers haalden my af en wy trokken naar de Sin-

" gendoncks. Ik was liever by de Forstners gebleven, maar daar was het toch

" ook goed. Mr S. was exceedingly kind:" U moet myn huis beschouwen als het " Uwe."— I wonder why they are all so kind with me, for I am far from be-

" ing so kind with them. I hope this will prove to be a good lesson for me.

" Miss B.in bed gevonden. Zy vertelt my de scène die Mr Forstner verleden " zomer, de dag vande opening der Kamers, gemaakt heeft, toen Maria en ik

" niet dadelijk thuis kwamen. Ik bleef 's nachts by Miss Browne."

Niets amuseerde my zo als Lore over Forstner te horen spreken en te horen hg?e dodelijk hy van haar was, want dit maakte my hoegenaamd niet jaloers. Hy was een allersmakelijkste man met levendige ogen en gebaren en hy stak zyn verliefdheid niet onder stoelen en banken. Hy was een Belg en heette Forstner de Damberry, en was vroeger Gouverneur van de Prins van Oranje, maar in 1854 en '55 Minister van Oorlog. Zyn vrouw zag er als jong Ibeisje beeldig uit, althans volgens Anna, wier vriendin zy was, maar zy was een d’Ablaing en dus koppig als een stier en daarby geweldig orthodox, ter- wyl zy haar man voor onbekeerd hield. Vandaar dat hun huwelijk zeer ongelukkig was en dat hun dochter Marie (later Mevrouw Maschenbach) aan Lore zeide:" Que je suis contente que tu y sois, puisqu’à présent nous entendront" au moins la voix de Papa." Lore woonde eens by dat Mevrouw F aan tafel aan haar man zeide:" Tu ne demandes pas même des nouvelles de Julie." (Julie was Mevr. Constant, haar zuster) "Eh! c'est vrai, comment se porte Julie?" vroeg hy met zyn vrolijke prettige steunde r's latende klinken. "A présent ty ne le sauras pas," antwoordde zy. Zulk een kat was zy!

Seen wonder dat Lore even gevleid was door de préfèrentie van Mr F. als vroeger door die van Cees Hartsen, maar de lieve schat had er berouw van bli jkens hetge en nu volgt.

"Maandag 29 Jan. Je me sentis humiliée et triste d'avoir été si vani- " teuse hier de la préférence de M.Forstner. Quand deviendrai-je un peu " plus humble? Comme les enfants furent assez actifs, j'eus de la peine " à les occuper utilement jusqu'à 12-g-. Na het eten van vermoeienis in " slaap gevallen, voelde my niet wel, om 8 uur weer aan Misje voorgelezen " en om 9 uur naar beneden. Elout ontevreden dat ik zo lang boven bleef."

Waar bemoeide hy zich al niet mede ! Prettige logeerpartij!

"Dinsdag 3C Jan. £ou stond eerst te 12 uur op. Eén kind minder te " leren geeft dadelijk rust. Misje heeft de gehele nacht goed geslapen zon- " der wakker te worden. Naar Mevr.Caroline Elout, Mr Boucher verliet haar " huis juist toen wy het naderden. Wat ben ik blij dat ik hem daar niet heb " aangetroffen. En devenant je fis un acte de dévouement. Il pairait qu'ils " sont encore bien rares mes actes de dévouement puisque je les note comme " urue particularité. Si seulement je n'étais pas si égoïste. Si l'on veut " être ami du monde il faut être ni trop près de Dieu ni trop près du dia- " ble. On demanda à Luther ce qui faisait les meilleurs théologiens? Il ré-

" pondit:" Les tentations!" Singular answer I think. Gisteren en heden

" was het zo koud als het de gehele winter niet geweest is. Ik ben zeer ver- " kouden, heb keelpijn en lippijn.

"Wofnsd 31 Jan, Erg verkouden, kinderen geleerd, 's Avonds voor Miss " Browne's bed op de grond geslapen, 's Nachts gelukkig maar eenmaal behoe- " ven op te staan want het was zeer koud."Uit brief van Maria: " Tu aurais absolument dû écrire a moi au lieu

" de le faire à Punk^vu ton diner chez le Général ,dont bous parlons conti- " nuellement Miss et moi et dont nous brûlons de savoir tous les détailâ.
f ? "

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Dovnload 3.64 Mb.