Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina30/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
6 onaangenaam gevonden " dat ik my voorneem in 't vervolg wat vroegervop te staan. Gekerkt by " Boucher en naast Saar gezeten. Preek over Gloire soit à Dieu dans les " lieux très hauts etc. Krachtig en mooi, maar naar myn smaak wat teveel " redeneringen en te weinig voor het hart. Si l'on doit parvenir à ai- " mer Dieu à force de raisonnement je crois que l'on n'y parviendra pas " facilement. Maurive vient déjeuner et nous restons causer dans la cham- " bre à diner, où d'abord le domestique et ensuite Anna et Mad.boucher " viennent nous interrompre. Voilà donc de nouveau ces deux jours de No- " ël écoulés, jours qui auraient dû me transporter de bonheur et de re- " connaissance à cause de cette immense bénédiction du Seigneur, dont " nous célébrons le souvenir. Hélas! c'est si triste à dire mais j'ai " eli. tant de peine à sentir la moindre parcelle de reconnaissance. J'ai " prié le Seigneur de me donner de me réjouir de coeur et d'âme de la " naissance du Sauveur, mais je suis restée froide et indifférente. Il " m'est si difficile om gelukkig en dankbaar te zyn, ik zou byna zeggen " op commando, en voel dikwijls het minst feestelijk als ik zo'n feest " vier. Bit is echter heel verkeerd en ik hoop en bid God dat ik de vol- " gende feesten meer doordrongen moge worden van de liefde welke riy ons " betoond heeft.

"Donderdag 27 Dec. de gehele dag thuis gebleven en niets gedaan " dan werken, bladeren,steeltjes en viooltjes. Ik heb ze byna af.

"Vrijdag 28 Dec. Gewerkt tot 1^, toen kreeg ik zulk een zwaar hhofd "(ik was sinds Dinsdag niet uitgeweest) dat ik uitging om visites te ma- " ken, maar ik vond niemand thuis en speelde daarom van 3§--5. Te 7% naar " Jan, die 40 is geworden. Er kwamen meer mensen dan ik dacht, Maurits " bracht my myn flacon terug en bedierf my als naar gewoonte door my die " opnieuw met Eau de Portugal gevuld terug te geven.

"Zondag 30 Dec. Om 5 uur naar de Amstelkerk. Onbeduidende preek van " van Marken, maar mooie doop, 'sAvonds by Hendrik, Mausje was er al.

" Pleiaierige avond. Je me sens fatiguée et éprouvée,probablement à cau- " se des différentes émotions de la journée. Il me semblait que c'était " mon enfant qu’on baptisait ce soir et je sentais avec Louk le grand " bonheur mais aussi le sentiment de grande responsabilité qui pèse sur " elle et sur Henri par rapport à cette âme qui leur a été confiée."Maandag 31 i)ec 1855. Te 4 uur waren myn pantoffels af; de vergeet- " mynietjes,bladen en stelen. Ik ben blij dat er nog tijd is voor het " opmaken. Van myn plan om naar de kerk te gaan afgezien.
FciULo

r oL-c

^ /h

/3JO


"En nu is een geheel jaar weer voorby, gekenmerkt door menigvuldige " zonden en overtredingen, maar tevens door oneindige zegeningen en on- " verdiende weldaden.

'■"Heer! leer ons alzo onze dagen tellen dat wy een wijs hart be- " komen !"

/Jé? 1_8_5 6

Te beginnen met het jaar 1856 heb ik een uitvoerig journaal gehouden en dit volgehouden totdat ik de 17de Oct. tot subst.Officier te Ny- megen benoend werd en dus tevens publiek geëngageerd. Van die dag af tot Dec kon ik dagelijks met Lore verkeren en hield dus myn journaal evenmin by als Lore, wat my nu zeer spijt, daar ik my van die tijd niets herinner. Van Dec '56 tot ons huwelijk 3 Maart ’57 schreef ik myn journaal weer met uitzondering van de tijd dien ik weer met Lore doorbtacht namelijk van Kerstmis ’56 tot 7 Jan *57, maar van onze bruidsdagen, ons huwelijk, onze honeymoon trip en van het eerste jaar van ons huwelijk he/ ik helaas geen dagboek gehouden en dit spijt my bitter, omdat ik my ook van die gebeurtenissen en die tijd byna niets herinner. Lore schreef evenmin iets op. Ik hoopte uit brieven het een en ander te kunnen aanvullen, maar dit mislukte.

Het jaar 1856 was voor ons een heel ongelukkig jaar, althans de eerste negen maanden. Lore werd al zwakker en zwakker totdat zy de kuur in Driburg moest doen en ik had my van lieverlede zó overspannen en overwerkt dat ik de 4de Juni het land moest verlaten, eerst naar Parijs om myn ontwrichte polsen te laten genexen, daarna naar Laubbach waar de koudwaterkuur my meer kwaad dan goed deed en myn zenuwgestel zeer leed, en eindelijk tot 9 October naar Weilbach, een zwavelbad dat my hoegenaamd niet dienstig was.

Zo waren L^re en ik dus 18 weken gescheiden en ik behoef u nieyte zeggen hoezeer wy daaronder leden. Lore werd aldoor zwakker en bleker, zó dat zelfs haar moeder het begon te bespeuren en in een briefje aan Agnes de hoop uitsprak dat ik een post mocht krijgen, opdat wy zouden kunnen trouwen. Maar toen ik eindelijk in October de lang gewenste post kreeg en ik nu hoopte zo spfcedig mogelijk te kunnen trouwen, begon het oude liedje weer en vond Tante v.Loon dat daarmede geen haast behoefde gemaakt te worden, en zo moest ik myn dagen nog in eenzaamheid in Nyme- gen slijten, dagen, die my eindeloos la^ toeschenen en enigermate hadden kunnen verzcKÓjfrj^ worden, indien Lore by W. Sing end on ck had mogen logeren, maar ook dit werd evenals/"door Tante v.L. geweigerd. Eindelijk toen wy bruid en bruidegom werden, moest ons huwelijk nog worden uitgesteld en moest ik nog 8 dagen alleen ig. Nymegen doorbrengen, totdat ik nach heis- sem Kampf, gelijk Thumm het uitdrukte, myn liefste de myne mocht noemen. Van haar getuigde Thumm:"Sie ist das edelste Kind das ich je kennen gelernt und aus Tausenden würde auch ich sie gewählt haben."

Dinsdag 1 Januari. By Jamieson en met Henriette Insinger naar huis gelopen, met wie ik zo lief mogelijk ben. visite by Grootmama; het kind van Kees en Sofie, Jacob. trekt een kop chocolaat over zyn geborditurde jurk. Visite by Tante vam Loon, wie ik een derde schoonzoon toewens. 'sMiddags maak ik nog meer nieuwjaarsvisites en vond ik Lore met Maria en Thumm by Mevrouw Cadeau, hetgeen Maria deed^ zeggen dat het laf was ze na te lopen. Ja met de van Loons was het moeilijk zee te bouwen.

Nu eens was het gebrek aan empressement, dan weer te veel. Ik zeide iets liefs aan Thumm, want hiervan maakte ik toen een studie. MCveouw Hartsen die ik op straat ontmoette, wenste my een post van f.3000,-toe. Met Lore at ik by Grootmama en week ik niet van haar zijde. Lore zeide my o.a. dat haar moeder haar heden had gezegd dat zy nog wel van my afkon, hetgeen my pijnlijk aandeed.

Lore schrijft in haar journaal: 1 Jan. Tegen 1 uur komt M.een ogen- " blik, later zyn vader die my een zoen geeft, zonder een woord daarby " te voegen, la seule démonstration qu'il m’ait jamais faite, by Tante " Professor gegeten en my daar zeer goed geamuseerd. De koffytarel valt " om en Tante houdt zich magnifiek.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

  • %
  • FciULo
  • /3JO
  • he/

  • Dovnload 3.64 Mb.