Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina4/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
ff3


" Oh! sotte de Veuve, comme je t'envie d’avoir la chère image du Général " plus cher encore; quelle idée de t'imaginer que nous ne le devinerions " pas, c'était notre première pensée naturellement. Il a fait de la prose " sans le savoir en disant que tu devais le pendre au grenier." (LoreSs kamertje was inderdaad op zolder!). "Comme il sera sot à côté de Willemien- tje; ta chambre aura l’air de celle d’un étudiant.

"Miss a de nouveau reçu un billet du cher Dentz pour lui dire qu'il " la recevra demain à 8 heures op de Shabath; 't is een beetje erg. De " goede Miss invente mille excuses pour n’avoir pas besoin d’aller, mais " sent bien dat geen enkele door zal gaan, et qu’il faudra bien se résou- " dre à faire entrer dans sa bouche ses gros doigts salés (vomme dit Louise

" van Loon). Le terme n&est pas choisi mais très expressif Voilà que

" Miss a inventé qu'il faisait trop mauvais temps pour aller chez Dentz.”..

Het zullen wel noch de zoute vingers van de oude Dentz noch het slech- te weer geweest zyn die Thunm weerhielden van by hem te gaan, maar het was de Sabbat, want zy was Joods orthodox en vreesde te zondigen door hem dan te laten werken. Maar Dentz was een spekjood, die er even weinig om gaf als zyn zoon tegenwoordig.

Wat spijt het my dat ik Lore niet meer heb om al die oude souvenirs met haar op te halen. Hoe jammer ook dat ik eerst nu die brieven van Maria onder de ogen kreeg en zovele andere brieven vernietigd zyn, en hoe vreemd dat het my nooit in het hoofd gekomen is om die aan Lore te vragen. Maar ik zou dit misschien indiscreet gevonden hebben en ik had ook teveel andere dingen in ’t hoofd. In 1875 en ’76 hebben wy elkaar wel onze eigen oude brieven en journalen voorgelezen, maar niet die van anderen. Wat zou Lore nu nog een massa kunnen ophelderen dat my duister is en veel by myn levensbericht kunnen voegen. Maar ik moet het nu helaas! zonder haar doen. Wat zom. zy haar moeder en zusters tegen myn invectives verdedigen. 0 ik heb zo'n heimwee naar haar !

Zo krijg ik dan eindelijk 6 Febr en dus 23 dagen na Lore’s vertrek een brief en ik betwijfel of zy my die wel geschreven zou hebben indien Saar haar niet had verteld dat ik zo ongelukkig en zo ongerust was en indien myn laatste brief niet van hevige zenuwachtigheid getuigd had. Het begin van haar brief jroont helaas weer aan hoe benauwd zy was van verkeerd te handelen:

"Mon cher Maurice, Que dis-tu bien de moi qui, sans en demander la " permission à Maman, m’émancipe à un tel point que de prendre une grande " feuille de papier et cela dans le but de m'entretenir unpeu avec toi.
f9}

ff5

w


Je suis sûre d'être du moins approuvée d’une personne, quand même tout le

" reste du monde condamnerait ma manière de faire. Ai-je tort?

’’ Cher, tu n’oses pas me gronder ainsi de mon long séjour à la Haye. Que " veux-tu que j'y fasse? Tu devrais plutôt te réjouir du fond de ton coeur " de ce que pour une fois de sa vie ta petite Lore ait pu être de quelque " utilité! J’ai mangé pendant 20 ans le pain de paresse; 21 jours de tra- " vail pendant ces 20 ans, je dois dire c’est terrible et il est bien temps " que je me repose un peu.! Ik denk dat Saar je wel al de interessnte dé- " tails van myn erge ziekte zal vertellen, daarom zal ik er nu maar over " zwijgen. Al myn tegenwoordige huisgenoten zyn nu Goddank ook weer gezond " en daar het veel minder koud is dan tevoren, hebben wy ruime stof tot dan- " ken. Droevige dagen hebben wy doorgebracht en ik verzeker je dat ik ze " niet licht zal vergeten, maar nuttige dagen en nachten waren het ook en " God geve dat zy my niet tevergeefs gegeven zyn.

"Il vaut mieux que je ne te racdmte pas trop de mes entnevues avec les " Forstmer, car alors j'ai peur de réveiller tin petit défaut à toi qui com- " menbe par un j. et qui trouverait un long champ pour se déployer. J’ai- " merais que tu fisses la connaissance du Général et je suis bien sure que " tu l'aimeras. Quand dans une douzaine d’années nous serons engagés, alors " je te présenterai à Son Excellence et je pense bien qu’il sera aimable " avec toi, sachant que je t’aime un tout petit brin. Ik heb je nog enorm " veel te vertellen maar myn papier is bijna vol en het voornaamste heb ik " nog niet gezegd., namelijk dat ik deze keer gelukkiger geweest ben by Loui- " se dan ooit tevoren en weet je waarom? Omdat ik deze keer iets om myn lin» " kerarm en iets anders om myn hals draag, two object s I value, not because " they are pretty, but for a total different reason. You understand me dont " you? Dear Maurice I so much want to see you again and to tell you once " more that your love makes me so happy; never neglect that duty, dear of
/ óoo

" loving me, and then I will also love you with all my heart. Nu dag lieve,

" ik moet nog eens een naampje voor je bedenken, want Maurits is zo lang.

" I hope you are cheerful and happy; I remain wij*h much love your little L.

Neen! cheerful and happy was ik alles behalve en myn antwoord van 32 bladzijden bewees dit genoeg;nu iedereen weer by Elout op de been was^ zag ik geen reden waarom Lore langer by hen blijven zou, en ik begreep niet waarom zy niet flinkweg zeide dat zy naar huis verlangde. Wat my ook verdrietig maakte was dat zy, zowel in de brief aan mji als in die aan Saar, zo sterk deed uitkomen dat zy voor 't eerst in haar leven nuttig geweest was, terwijl zy de oorzaak was dat ik de Heer had leren kennen en zy my dus van meer nut was geweest dan door zieken op te passen en kinderen te leren. In de brief aan Saar schreef zy o.a.:"J’ai eu si rarement 1'occasion d'être " utile ou nécessaire a quelqu'un enz...." en deze phrase deed my pijn, daax zy my zo nodig en nuttig geweest was en tot het laatst van haar leven gebleven is.
/ öoJ


Ik exerpeer nu weer uit Lore's journaal:

Donderdag 1 Febr. Voelde my zeer uncomfortable de gehelAdag door er- " ge hoofdpijn en koortsachtig. Had grote lust om naar bed te gaan maar " durfde niet omdat Juffr Roulet komt eten. Na het eten vlieg ik naar bo- " ven om dessert aan Miss B. te brengen, maar daar gekomen word ik zó dui- " zelig en voel ik my zó ziek dat ik my spoedig uitkleed om my in myn koud " kamertje neer te leggen. Grande fut la surprise de Louise en me trou- " vant quelques instants après au lit; elle me fit boire du thé de til- " leul en dat deed my goed."

Eerst 8 dagen later schreef Lore een kort résumé van hetgeen de vorige dagen gebeurd was. Gelukkig had Louise de goedheid om Vrijdag 's avonds Lore's bed uit haar hok, waar zelfs het suikerwater bevroor, naar Miss B“.S kamertje te doen overbrengen, waar het dus lieflijk benauwd was;maar het was dan ook, gelijk Agnes schreef, geen bewoonbaar huis maar een réduit, en in een^ der koudste hoeken van den Haag gesitueerd, maar in een aanzienlijk kwartier, en daaraan hechtte Elout.

Zaterdag avond kreeg Lore een briefje van Marie Forstner "pour me " demander des nouvelles de ma santé^surtout au nom de ses parents, et " pour m'assurer de la sympathie de son père. Zondagmiddag at ik beneden,
/ O Osb


" onvoorzichtigheid die my duur te staan kwam, want 's avonds kreeg ik,

" terwijl Elout voorlas weer op zul] k een wijze de koorts dat ik niet wist " hoe ik my goed zou houden. Maandag bleef ik in bed, kreeg een goede tma " troosk, namelijk een brief van Maurits en beantwoordde ik dien. Dinsdag " visite van Mevr Forstner en Marie. Woensdag sta ik te 10 uur op en kan " dus iets anders doen dan kinderen leren. Donderdag nog sneeuw en erge kou. " Verwacht M. met elke schel omdat hy my gezegd heeft dat hy my zou ko- " men halen. Ik verlang naar huis en gevoel dat ik hier niets meer kan doen, " sedert zy allen gezond zyn. En sedert byna 4 weken heb ik geen piano aan- " geraakt. Oh! if they only would come to fetch me

Mijn werk verhinderde my gedurende jfore's verblijf in den Haag haar te komen bezoeken; in ieder geval zou zy niet met my naar Amsterdam zyn teruggekeerd. Ik zat nog steeds te studeren voor myn pleidooi van 8 Maart in Kluits Holl. Staatsregeling, in van Hall Over het Zeventuig, in de Handvesten van Enkhuizen, in het Jus Agrarium van Trotz, in het Dijkrecht en in de Kronijk van Medemblik. Woensdag werkte ik 18 uur lang of beter_, lag ik slechts 6 uur te bed. Vrijdag 9 Eebr. vernam ik dat Juffr Thumm de volgende dag Lore zou gaan afhalen. Ik liep dus Zaterdag naar de Herengracht maar vernam daar van Juffr Thumm dat Lore niet voor Woensdag 14 Febr zou terugkomen, omdat Louise vond dat zy zicft nog wat moest amuseren ! Ik beklaagde my dat men my zo slecht op de hoogte van Lore's doen en laten gehouden had, zodat Saar om tijding had moeten vragen, daar ik 3 weken lang geen letter ven Lore had ontvangen, waarop Thumm antwoordde dat ik haar naar tijding had moeten vragen. Zy vroeg my uit Tantes naam ten eten voor de eerste dag na Lore's terugkomst. Dit verblijdde my zeer, dewijl ik er uit afleidde dat Tante met my te doen had en er Lore mee wilde verrassen.
/ b o3


's Avonds was ik bitter bedroefd en huilde ik van heimwee naar Lore, terwijl ik het wreed van Louise vond haar nog te willen houden. Thumm had my gezegd dat niet alleen zv,maar allen naar Lore verlangden.
/o oy


Ik hervat nu weer Lore's journaal: "Vrijdag 9 Febr. Voor 't eerst

" weer uit geweest. Verschrikkelijk koud. Maria schrijft dat ik Zaterdag " of Maandag moet terugkomen, maar Louise wil er niet van horen en ik " schrijf dus dat ik niet voor Woensdag kom. Tevens vraag ik of zy Maurits " voor Donderdag willen verzoeken, vóór het eten lange brief van M. van 32

/o oS~

Jo o $» bladzijden; vóór 't eten las ik er 16 en 's avonds 16. Geplaagd geweest.
/O /O

/on


" Jetty nieuwsgierig. Feit happy fpr a whole month."

" Zaterdag 10 Febr. Naar de Geverssen çet de oudste drie. (Een van Elouts zusters was met de Heer Gevers getrouwd.) "Gewandeld in het Bosch, cold,

" cold, cold. Louise gaat heden avond naar de koningin. Ik heb hoofdpyn."

"Zondag 11 Febr. Heel mooie preek van de la Saussaye. Gedejeuneerd " by de Forstners; Mr.si aimable:"Je me suis tellement inquiète pour vous,

" vous ne pouvez vous en faire une idée, et je n’ai fait que penser à vous " parce qufcn me disait que vous aviez la fièvre. On dit quelquefois: uit het " oog uit het hart, mais cela n’a pas été le cas, car quoique vous fussiez " loin de mes yeux, vous étiez tout près de mon coeur." Later thuis met de " 6 kinderen. Hevige hoofdpijn. Brief van Maria met bevel van overmorgen " terug te komen met de oude Heer Oorver."

Uit de brief van Maria: "Ta lettre de hier soir, mon ange de chou,

" nous a tous plongés dans le deuil et dans la tristesse, ton mari le plus " naturellement, et j’ai peine à t’en remercier de bon coeur, car je com- " mence maintenant à languir cordialement après ton retour et toute la mai- " sonnée manifeste la même impatience. Ce retard prolongé nous ennuie si " fort que nous avons trouvé un moyen magnifique pour le raccourcir en te " procurant un vieux chaperon pour Mardi. Maman désire que tu te mettes " sous le chaperonage du vieux Monsieur Corver, qui loge en ce moment A La " Haye au Doelen et qui compte revenir Mardi. Tu n'as maintenant rien de " mieux à faire que de sonner à sa porte pour lui demander l’heure de son "cdépart et la permission de l'accompagner. Miss aurait beaucoup aimé te " chercher Mercredi; mais elle trouve aussi plus raisonnable que tu pro- ” fites de cette occasion pour épargner des frais de voyage inutiles; elle " te fait dire qu'elle aurait volontiers bravé les plus grands dangers pour " te ramener dans nos bras et qu'elle le fera encore si tu ne peux pas ar- " ranger ton retour avec le seigneur de Gooilust. Informe t'en vite et " fais nous part du résultat de tes informations aussi promptement que pos- " sible^, pour que nous puissions envoyer la voiture à la Station et, quêau " cas que cela ne s'arrange pas ainsi, Miss ait le temps de venir te^cher- " cher Mercredi. Maintenant j'espère que tu as bien compris quel est ton de- " voir, car je te l'ai tracé clairement et il n'y a pas possibilité que tu " aies à y répliquer. Tout cela est de la part de Maman entends-tu?

"Hier Miss et moi nous avons parlé un instant à ton mari chez da Cos- " ta, où il demanda avec anxiété après ton retour et avait complètement " mauvaise mine à force de languir. Nous croyions alors encore que t.u re- " viendrais aujourd'hui et nous le bernâmes de ce doux espoir, ce qui pa- " rût le réjouir fort. Il voulut néanmoins s'en assurer, car il accourut " vite un moment à 4-J- aujourd'hui et demanda après Miss. Celle-ci alla le " rejoindre au salon et reyut alors toute la volée de ses impertinences et " tout le poids de sa mauvaise humeur; il prétendait, n'avoir rien su de ta " grippe et était terriblement fâché de ce qu'on ne lui en avait pas fait " part ainsi que ta longue absence depuis le commencement, car il croyait " que tu ne partais que pour quelques jours et il aurait aimer s’y prépa- " rer d'avance. Ce petit sot! au lieu de venir demander de tes nouvelles " ici, était allé en demander à. Jean Six, qui em était entièrement igno- " rant. Miss lui répondit par des paroles sages et sensées et lui mit sous " les yeux toutes ses vérités, enfin, après s'être longtemps chamaillés " ils se sont quittés si bons amis qu’ils se seraient pcesque embrassés.

" Il vit un instant Punk (Agnes) qui l'invita vite à diner pour Mercredi " au cas que tu viendrais Mardi, ou pour Jeudi si tu reviens Mercredi; il " viendra s'en informerMercredi matin et il demanda que sa venue reste un " secret pour toi pour une surprise; le bon garçon avait la naïveté de " croire dat wy het bedacht hadden en dat zyn vrouwtje er niet een halve " brief vol over geschreven had.'! Vois-tu comme on est aimable pour vous " deux, tu dois bien lui reprocher son ingratitude et son exigeane, car " aujourd'hui il s'est conduit comme un véritable sot, mais il l'a recon- " nu et voilé ce qui fait le gentil de son caractère et c'est pourquoi on " lui pardonne tout."

Het is volkomen waar dat ik aan Thumm een scène gemaakt had, want ik was geweldig zenuwachtig en geëmporteerd, maar my dunkt dat er grond voor was. Die buitengewone vriendelijkheid van my te eten te vragen kon ik niet inzien, Verbeeldt u dat het de eerste keer was sedert ons engagement, en ik er niet meer gegeten had sedert de 8ste April 1853 !Nadat Lore Marias brief ontvangen had schreef zy aan de Heer Oorver, die destijds lid der Eerste Kamer was, en haar antwoordde dat hy eerst Woensdag vertrok, waarna zy ham bezocht en afscheid ging nemen by de Sin- gendoncks en anderen. De avond bracht zy door by Mevrouw Groen, wier man binnen bleef en heel pleizierig sprak. Ik heb de Heer Groen slechts eens gezien, toen ik by Elout zat in diens kamer. Deze woonde toen in een mooi huis in 't Bezuidenhout, genaamd Het Huis ter Noot. De knecht (in livrei natuurlijk) annonceerde de Heer Groen en toen^ amuseerde het my te zien hoe Elout opsprong en hem tegemoet ijlde, waaruit ik afleidde dat Elout in hem zyn meerdere zag. En dit was ook zo, want hy was opeens zo soumis en nederig als iets. En hy had het land dat zo’n min persoontje als ik by hem zat, en dit toonde hy duidelijk. Niet minder amuseerde my Groens grote verlegenheid, de stamelende wijze waarop hy sprak alsof hy vreesde zich voorbij te ptaten. En toch was hy in die tijd de leider (of gelijk van Mels placht te zeggen de le-aader, spreek ik het goed uit Meneer?) der antirevolutionaire partij in de Tweede Kamer, die niet meer dan 5 leden telde: Groen, Mackay, W.van Lynden, van Reede en Elout. Groen was redacteur van de Nederlander, waarop Papa geabonnerd was; ik vergis my, dat hy cadeau kreeg, en dat ik trouw las, ook al vond ik het blad ongenietbaar. Het bevatte slechts politieke en godsdienstige beschouwingen en bestond uit korte volzinnen, die de lezer vermoeiden. Groen had de gewoonte voortdurend zichzelf te citeren en het blad was vol van aanhalingen uit vroegere nummers of van hetgeen Groen vroeger in de Kamer gezegd had. Het blad bestreed het ongeloof en de liberale beginselen. Groens grootste werken zyn lo/zyn^Va- derlandsche Geschiedenis, ook al moge de stijl daarvan m.i. even stoterig zyn als die van zyn blad, en 2o de^Archives de la Maison d’Orange Nassau.''

Hy was zeer rijk en zeer genereus en ondersteunde o.a. da Costa, die daardoor in een moeilijk parket kwam, want met Groens orthodoxe, wy zouden thans zeggen dolerende of gereformeerde beschouwing kon da Costa zich niet verenigen; Groen zwoer by de Formulieren, waaraan da Costa niet hechtte. Groen was orthodox, da Costa ethisch; deze stond in de vryheid als Paulus, Groen was gebonden als Jacobus, da Costa stond meer aan de zijde van van der Brugghen, de la Saussaye, Hasebroek en Beets, die eens zeide:"Groen moge myn meerdere zyn, maar ik ben een andere," Maar met dat al was da Gos- ta door zyn positief finantieel niet vrij doch afhankelijk en dit belemmerde hem in zyn uitingen. Van zyn orthodoxe vrienden heeft hy meer te lijden gehad dan van zyn ongelovige tegenstanders. Deze deden zyn rechtvaardige ziel geweld aan, maar gene kwelden hem. Zo was er een zekere Brugmans, broeder van de advokaat, die hem na elke voordracht of prediking over zyn ketterijen kwam kapittelen, een dwerg, die een reus onder handen nam, een mug, die een leeuw stak. Maar ik wijk af van hetgeen ik zeggen wilde, namelijk dat ik genoot van Elout, den klfnen und kleinlichen Elout te zien kruipen voor groen, zyn meester, in cujus verba jurabat.
/o / Z,

/0/b

j
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

  • ff
  • Jo o $

  • Dovnload 3.64 Mb.