Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina5/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
o /y


Myn lief Loretje was ook orthodox maar gedurende ons huwelijk is dat overgegaan. Dezelfde wijziging ondergingen later Roos, Geel en van Mels, die zich aanvankelijk aan myn ketterijen geweldig ergerden. Maar het waren geen ketterijen van myn inventie, doch die welke ik van de grote de la SauS-- saye, van Keerl en van van der üfrugghen geleerd had, en die illen stonden in de vrijheid waarmede Christus hen vrijgemaakt had.
/O/f


Na Groens dood zeide my zyn neveu van der Hoop van Slochteren dat het fortuin van zyn oom zeer verminderd was en vooral de Nederlander hem enorm veel geld gekost had. Hy was dan ook geen financier en evenmin een administrateur, maar een geleerde en een man die buiten de sociëteit leefde en dus geen mensenkennis had. Hy was eigenaar van een grote boerderij, ik meen te 's Heerenberg, waarvan hy weinig huur trok. Na zyn dood scheurde de koper het land in drie delen, bouwde een boerenwoning op elk der twee afgescheurde stukken, en trok toen driemaal meer huur dan Groen.

Ik vervolg nu weer Lore’s journaal: "Woensdag 14 Febr. I am at home

" again! I am so very happy, came here at three o’clock with Mr Corver and " Henriette d’Ablaing. Thejr all looked so glad that I was come back, feit " so thankful and happy. M.mag morgen komen eten. Agnes vertelt my dat hy " er een surprise voor my van had willen maken. This amuses me. Ik speel- ” ’s avonds een ogenblik piano maar ben te gelukkig om het lang te kunnen " doen."

Lore vertelde my dat Miss Browne herhaaldelijk zeide:"Isn’t she glad " to go away?’ , zodat zy er tegenover Louise verlegen onder werd, die toen wel begrepen zal hebben dat Lore haar bekomst had van de logeerpartij./8s*


/0/ê


"Donderdag 15 Febr. Aggy 5 jaar. Te 12^ komen er zeven kindertjes,

Ik pleitte die dag te Haarlem tegen Westerwoudt doch kon te 3 uur terugkeren en at by Tante. In myn boekje vind ik aangetekend:Lore engelachtig. Dit behoeft er eigenlijk niet by te s£aan omdat het vanzelf spreekt.
eerst déjeuner daarna poppekast en eindelijk dansen au son du piano.

Te 5 uur kwam Maurits. I was so happy to see him that I quite forgot to


J. C UUi IyVVCUJI iyid U_1 1 bo i _L Wao oU «/U oc?

thank him for his long letter. After dinner we sat down on the sopha and remained there till supper."


Ik vond dat zy was afgevallen.

Vrydag spoorde ik ’s avonds naar den Haag en logeerde ik by Papa, die kamers had op de Beestenmarkt, maar dien ik niet vond daar hy by Prins Hendrik was. De volgende ochtend bezocht ik eerst Louise Elout en confereerde ik vier uur lang met de Heer Vrancken, waarna ik met Papa in het Bos wandelde. Ik zou gaarne Zaterdag avond naar Amsterdam teruggekeerd zyn, maar wilde Papa nof een dag gezelschap houden en bleef daarom de Zondag by hem. Wy kerkten by Ds Jas, en toen ik daarna by de Eloufcs déjeuneerde en Elout my vroeg of ik by Ds Jas ter kerke was gegaan omdat men in deze koude aan een jas behoefte had, begreep ik wat hy bedoelde, want de preek was uiterst dun geweest, 1 s Middags bezochten Papa en ik Mevrouw Bosboom-Tous- saint, oude belle van Ds Hasebroek, en *s avonds keerde ik naar Amsterdam terug. De koude was doordringend en trof my vooral in het huis van Elout, die zyn benige handen aan het koffykannetje warmde. De Noordzee was zover men zien kon bevroren. De volgende dagen had ik het weer geweldig druk, omdat ik een brief van de Minister van binnenl.Zaken ontvangen had met last om een actie in te stellen tegen de Burgemeester van Zandvoort die zich een anker had toegeeigend, bewerende als strandvonder daartoe het recht te hebben.
/o

7


21 Febr werd Mama 63; de vorige dagen had zy met rheumatische verkoudheid te bed gelegen, en haar verjaardag vierde zy in haar slaapkamer.

Tante van Loon en Lore kwamen haar feliciteren, zodat ik deze een ogenblik kon zien. Ik had wel lust gehad om reeds Maandag aan Lore te komen vertellen hoe ik het in den Haag gehad had, maar durfde niet omdat Tante my verboden had zonder permissie by Lore te komen en dus besloot ik mjm bezoek tot Zondag uit te stellen.

/ 0/8 Terwyl ik Vrydag naar den Haag reisde schreef Lore o.a. in haar jour

naal:" Pendant toute la journée j'éprouve un tel besoin d'écrire à Maurics, " mais je n'osais pas le faire et je compris que je dusse faire le sacri- " fi ce de ce désir."

Deze frase was beplakt opdat ik die niet lezen zou. Arme lieve Lore om zé bang voor haar moeder te zyn. Ik heb my myn leven lang verweten dat ik my niet meer heb laten gelden en zulk een ingeboren vrees voor Tante had, maar ik troostte my met de gedachte dat indien Lore, haar eigen kind en nog wel een lieveling, reeds zé bevreesd voor haar was, het my niet kwalijk te nemen was dat ik my zo flauw betoonde. Toch was het geen excuus maar nu ik slechts verlof had om Lore eenmaal in de maand te zien, vreesde ik altyd dat Tante my nog meer zou beperken indien ik overtrad, te meer daar ik Lore 's winters veel meer zag dan eens in de 4 weken. Maar het was en bleef el- /o/J lendig.

Lore vervolgt Maandag 19 Febr. Al myn rekeningen en finantiè'n ge- " schikt. In Mary Milton gelezen, daarna piano gespeeld, maar gestoord door " Anna Luden, Cateau van Loon en Mimi van Boetzelaer. J’aimerais que ces " visites fussent abolies; elles nous font perdre tant de temps; 's avonds " slaap ik van vermoeidheid in. Mama leest aan Musik (Thùmm) en my 1'Ecole ttpdes Vieillards van de la Vigne voor. Ik ben voor myzelve ontevreden om- " dat ik zo weinig heb uitgevoerd.

/C ZO " Dinsdag 20 Febr. Ik weet nog niets van M.af, of hy thuis is of niet.

" Ceci m’ennuie excessivement. Cateau avait l'air très étonnée de ce que " je ne savais pas où il était et Maman aussi a l'air de l’attendre chez " nous pour nous donner des nouvelles de la Haye." (Lore schrijft terecht Maman a l’air de l'attendre, want Tante wist best dat ik niet durfde komen) " I am quite sure that he will nojt corne but I am annoyed and vexed. I long " to know everything about his stay there. To morrow I hope to hear some- " thing about him, as it is his mothers birthday."

Zo ziet men: eeuwig misverstanden !

" Woensd.21 Febr. Na 12 uur Italiaanse werkwoorden geleerd en met " Mama by Tante Henriette, die boven zit omdat zy verkouden is."

Daar Tante van Loon Papa's Tante was, waren haar kinderen Papa's germain neven en nichten en noemden zy hém en Mama Koo en Henriette, maar Lore en Maria hadden hen altyd Oom en Tante genoemd, en nu Lore myn vrouw zou wor-181 A - in marge bovenaan bij ‘Aggy’:

Agnes V. Loon, dochter v. Jan en Constance Voombergh de latere nicht Agnes v. Hoog Beek en Royen.

den was dit heel gelukkig. Het hinderde my altyd dat Hendrik, die jonger was dan ik, hen by hun naam noemde. Lore vervolgt:" Saar en Hartsen, Bet je " Rahusen en Maurits komen de een na de ander, we could not talk about " the Hague but he promised me to come next Sunday."

" Vrydag 23 Febr. Door de sneeuw om de lucht te voelen en "Un récit de l’Ancien Testament " voor M. te kopen." (Dit gaf een uitlegging van het verhaal in I Kon.13, dat my volkomen duister was.)
]öl1

/O Z Z

/o Z3

/O

/o2ï

/o2, è>


"Zond8g 25 Febr. Heel slecht weder. Niet naar de kerk. De profetie van " Habakuk bestudeerd; ongekende schoonheden daarin gevonden. M.komt niet " déjeuneren; dit verveelt my en in plaats van te denken dat hy verhinderd " kon wezen, geef ik er de schuld van aan zyn nonchalance. Na het déjeuner " ga ik met Thumm naar boven en praten wy er o«er. Elle l’excuse, mais moi " je suis un peu fâchée, ce qui provient de mes sensations de toute la se- " maine. Pour moi-même cela ne me faisait pas tant puisque je ne pensais " pas à douter de son affection, mais cela m’ennuie tant à cause de tous " mes alentours, qui n'y croient pas tant et qui trouvent singulier qu’il " ne soit pas venu encore depuis son retour de la Haye. Nous étions encore " occupées à en causer quand Maman vint m’appeler. M. était dans le salon " et avait été empêché de venir déjeuner. This made me happy and I had a " very pleasant afternoon."

Ik was inderdaad verhinderd geweest, want natuurlijk had ik niets liever gedaan dan by Lore te dejeuneren ten einde langer met haar te zyn en hoe het mogelijk is dat de van Loons nog steeds aan myn liefde twijfelden, nadat ik die zoveel in myn vermogen was meer dan een jaar lang had getoond, verklaar ik niet te begrijpen. Onder kerktijd had de advokaat van Nierop my verzocht te 12 uur by hem te komen daar hy my dringend spreken moest en hy hield my tot 1-^- bezig.

"Maandag 26 Bebr. By Hendrik gedejeuneerd; 10 voet modder. Insinger en " 2)jé eten by ons en Insinger parieert met my dat ik vóór Juli 1856 zal " getrouwd zyn. Tane vertelt dat Anna McLaren alles aan haar man zegt en " condemneert dit. Mama vraagt verwonderd of zy hem ook de geheimen ver- " telt welke een ander haar heeft toevertrouwd? Wat is dat indiscreet! Tane " réplique:"0h, c’est assez explicable chez elle, parce qu’elle aime beau- " coup babiller, et je crois que ce ne sont que les gens qui aiment causer,

" qui défendent ce système, et cela puisque cela s’accorde avec leurs goûts.

" I did not say one word the whole time, et n’ai pas encore d’opinion très " arrêtée à ce sujet."..... Later schreef Lore er by:"A présent je sais ce " que je trouve. A mon avis Anna M.a raison, et il vaut mieux que mari et " femme se disent tout et ne se cachent rien, si du moins ils savent gar- " der les secrets."

Ik voor my ben het met Lore eens, en wy hebben nooit iets voor elkandeZ verborgen gehouden. Wanneer de mensen hun geheimen voor zich willen houden, doen zy beter van die niet aan een getrouwde vrouw of aan een getropwd man te vertellen, gén myner vele fouten is altijd deze geweest dat ik nooit precies wist of iets al dan niet moest geheim gehouden worden. Daar Lore dit wist duurde het wel eens een paar dagen eer zy my iets oververtelde, maar langer kon zy het niet voor zich houden en dan kwam het er uit met de vermaning om het geheim te houden. Wy hadden slles gemeen en Hendrik schreef my eens dat hy geen huwelijk kende waar man en vrouw het zó eens waren.

"Woensda 28 F. Met Hendrik,Louky en Willem by Jan en Conny gegeten.

" Conny en Louky spreken ’s avonds over de feesten, die zy ons geven wil- " len. Wanneer zal dat geschieden ?"

..Vrijdag 2 Maart. Amused myself very much. Aan Marie Huydecoper,die ja- " rig is,geschreven en Ie Nouveau Recueil des Cantiques gezonden. Te 12-§- " met Tane naar Félix, hoorden Frans Coenen heel mooi viool spelen, daarna " een clarinet die nogal lelijk was, maar eindelijk de Eroi’ca, die alles " bekroonde, ’s Avonds by da Costa die over Calvijn sprak. Heel warm en " tamelijk lang. M.was er niet; ik begrijp niet waarom. Wellicht had hy te " veel te werken."

Ja dat was zo. Ik werkte van 6-11. Amusant is Lore’s opmerking dat de clarinet lelijk was. Waarom vond zy dit? Louter en alLeen omdat haar qua- tre-mainder (6ees Hartsen) alle blaasinstrumenten afkeurde.

"Zaterdag 3 Maart. Agnes 26; haar een kleedje gegeven. Te 11 uur les van " Seiffert." (Wat nu volgt was door Lore beplakt opdat ik het niet lezen zou: "Maurits is by Agnes geweest terwijl ik in de leerkamer zat te werken.

" He did not ask to see me! Pleasant, pleasant! Enigen ma$en er grappen ovel. anderen roepen:"For shame!" My verveelt het zo. Je suis sure qu'il rejet

-
" tera tout sur sa timidité, mais Djé trouve que ce n’est pas une excuse,

" et qu’il devrait un peu s’en défaire. Louky et Henri viennemt cet après- " midi. Agnes le leur raconte et ils sont tous les deux indignés. Pleasant! ” Et puis ces plaisanteries! Oh! if only they would spare them to me. They " give me such pangs and instead of laughing I feel inclined to cry.*7
Dit alles bewijst hoe meer dan onvriendelijk de van Loons over my dachten en hoe zy er een genoegen in smaakten om haar nog altijd aan myn liefde te doen twijfelen. Tot myn diep leedwezen moet ik hier byvoegen dat Agnes, die nu zo anders is en die ik liefheb, destijds een hekel aan my had en geen gelegenheid liet voorbijgaan om my iets hatelijks te zeggen of iets onaangenaams aan te doen. Zo ook op die ongelukkige 3de Maart. Ik was met opzet vóór de middag gegaan om haar te feliciteren in de hoop van Caroline te zien en misschien wel in de kamer van Agnes te vinden, by wie ze wel meel zat en by wie ik haar nu des te eer hoopte aan te treffen omdat A. jarig was. Ik schelde aan, vroeg of Juffr.Agnes thuis was en hoorde, de marmeren benedentrap oplopende, piano spelen. Het kon Caroline maar het kon ook Maria zyn die studeerde. Ik liep terug en vroeg aan barend of hy wist wie er speelde. Hy antwoordde dat juffr C. van de Heer Seiffert les had.
/O 28

/Oil


(In Amsterdam Meld Tante van Loon twee knechts, destijds Evert en Barend. Laatstgenoemde poetste het zilver, sleep de messen en paste op de schel, en als hy open deed, had hy altijd een lepel of vork of zilveren schotel in de hand, welke hy bezig was te poetsen, zeer verleidelijk voor de bedelaars.)

Zodra ik dus hoorde dat oeiffert er was, begreep ik Lore niet te zullen zien, want in de zaal durfde ik niet komen, omdat Tante daar zat en ik deze liever niet dan wel zag, terwijl zy het terecht kon kwalijk nemen dat ik Lore in haar les stoorde. Verdrietig liep ik dus naar de kamer van Agnes, die ik alleen vonden nu is het volkomen waar dat ik niet met zoveel woorden gevraagd heh om'Lore te zien, maar wel heb ik gezegd: C.speelt piano of heef# Seiffert, daarmede willende te kennen geven dat ik wist dat ik haar niet kon zien. En hierin ligt nu de valsheid van Agnes. Ware zy my toen gelyk nu genegen geweest dan zou^/bven naar de zaal gelopen zyn om aan Lore te zeggen dat ik boven was en deze zou dan na de les terstond gekomen zyn. Ik bleef maar kort by haar omdat ik niet van haar hield en nu is het waar dat ik beneden komende niet meer hoorde spelen, maar ik dacht dat C. slechts een ogenblik rustte, en weinig vermoedde ik dat zy inmiddels naar boven was gegaan. Wat was nu het lelijke in Agnes’ gedrag? Dit, dat zy aan Lore zei- de:"M.heeft niet eens naar je gevraagd," in plaats van te zeggen:"M.dacht dat je les had en is daarom gauw weggegaan. In de tweede plaats was het lelijk van haar om er behagen in te scheppen Lore te kwellen in de hoop van haar en ook de anderen weer aan myn liefde te doen twijfelen. By Lore gelukte dit weliswaar niet,maar by de anderen des te beter en zy schenen er een genoegen in te vinden Lore weer eens verdriet te doen, gelijk uit de beplakte passage blijkt, want de lieve schat had meer lust tot huilen dan tot lachen, en geen van allen nam myn partij, zelfs niet Hendrik.

Lore vervolgt haar journaal van die dagL "In Agnes' kamer gezeten.

" Saar zendt my nog een kaartje voor heden avond en komt my halen. Jenny " Lind zingt magnifiek uit de Norma en die Schöpfung. C’est tout à fait re- " marquable, mais le talent de son mari n'est pas fameux à mon avis.

Mr Rein van Lynden fait une cour assidue à Agnes et Leonard est très on- " handig. Ik blijf tot Ig- met haar praten, she trusts me entirely."

Ik vermoed dat Lore haar over haar behaagzucht de waarheid gezegd heeft. Agnes had er pleizier in de jongelieden aan te halen, zich door hen het hof te laten maken en hun dan de bons te geven. Zo had zy al met Herman Karnebeek, Egidmus, Hamilton en anderen gedaan en toen zy eindelijk in 1856 28 jaar werd en zag dat zy aan niemand haar hart kon schenken en er gevaar bestond dat er geen meer zou komen opdagen, dien zy werkelijk kon liefhebben, nam zy faute de mieux Leonard Beels aan, die al haar avances verdragen had en toch trouw gebleven was, maar zonder hem te beminnen.

Een meisje dat 28 jaar is, neemt alligt hem aan die haar ten huwelijk vraagt.

"Zondag 4 Maart. Boucher preekt, maar ik ben dapper genoeg om met Wil- " lem naar Jamieson te gaan. Je m’admire moi-même dans eet acte de courage. " By Hendrik gedejeuneerd; later by Tante Cateau die zich verder laat excu- " seren. Terwyl ik by haar zit brengt de knecht de kaartjes binnen van Mau- ” bits en L.Beels." (Ik wist dat Lore by haar was en was bitter teleur

gesteld van niet te worden ontvangen.)

1, Maandag 5 Maart. Myn duim gepapt en daardoor niets kunnen uitvóeren.

" Ik had er my een feest van gemaakt Beets in de My te hofcen spreken, maar " kon niet gaan, mais j’appris plus tard qu'il ne fit pas une lecture ex- ” trêmement intéressante et a mon grand étonnement M. n'y était pas.

" Jenny Lind eet by de Heer Ernst Sillem, maar zy is niet erg beleefd en " veEtrekt al te 8 uur. "

Men zal zich misschien verwonderen dat ik in lang de naarn van Cees Hartsen niet genoemd heb. Daarvoor bestond echter een goede reden. Hy was voor enige tijd naar Parijs vertrokken om na zyn promotie enige afleiding te zoeken, en zich wat te ontspannen. Maar er was nog iets dat hem aanleiding had gegeven om Amsterdam te verlaten. Men herinnere zich dat Lore in haar journaal van 1853 de wens uitspreekt van op reis te gaan ten einde w&_ te vergeten, daar elke laan in S.en B. haar aan my deed denken. Welnu, zo ging het ook C.Hartsen. Aanvankelijk of liever terstond na de slag hem toegebracht, toen Herman hem vertelde dat Lore niet hem maar my liefhad, was hy zó gefroisserd, zó diep gekrenkt, zó boos op Lore, wie hy verweet hem voor de gek gehouden en de coquette met hem gespeeld te hebben, dat zyn wxgvsi liefde in wrevel veranderde, en dat hy zich verbeeldde onmiddellijk genezen jre zyn, maar dit was niet het geval. Van lieverlede kwam nu en dan haar beeld hem weer voor de geest en herleefde de oude passie. Het was dan ook haast ondenkbaar en niet te vergen dat hy haar zo spoedig zou vergeten; wel vermeed hy haar te zien en had hy na dien rampzalige 19de April van het jaar 1853 noch in stad noch buiten een voet meer by de van Loons gezet,
/€

/O 33

;o3V

/ojf


maar het zat te diep by hem dan dat hy niet telkens aan de gelukkige dagen

herinnerd werd toen hy meende van haar bezit zeker te zyn. Thans hoopte hy door een uitstapje naar Parijs de overwinning te behalen en dit gelukte hem Die 5de Maart kwam hy terug en vertelde hy my dat hy genezen was, en ik geloof dat dit inderdaad het geval is geweest, want in de zomer van dit jaar 1855 had hy de moed Lore door zyn moeder te Driebergen te doen inviteren,

voor haar te spelen en haar te horen spelen Ik wandelde met hem

van 2ijr tot 5 en werkte gelijk ik meest alle avonden deed van 6-12. Vóór de

middag werkte ik ook wel soms tot 2 è 3 uur en gewoonlijk al vóór het ontbijt, daar ik dikwijls al te 6 a 7 uur opstond.

Ich hatte damals Pech, want Dinsdag 6 Maart kreeg ik 's ochtends vroeg een invitatie van Insinger om de volgende middag te komen eten. Ik begreep dqt Lore ook zou komen en toch kon ik niet gaan. Myn pleidooi op Donderdag zat my te dwars in de maag en de avond tevoren wilde ik nog eens al wat ik er voor bestudeerd en opgetekend had nazien. In latere jaren heeft de ervaring my geleerd dat dit verkeerd is en heb ik, zo dikwijls ik de volgende

dag een of meer majeure zaken als subst.Officier te Amsterdam aan de Rechtbank te behandelen had, juist niet die maar andere zaken bestudeerd, en in elk geval ander werk gedaan. Van uitgaan of ontspanning was geen sprake.

Hy, die de strafzaken had,moest dat jaar onafgebroken werken. Maar even min was er tijd om a la veille van de twee zittingdagen de zaken nog eens na te zien, omdat er dan weer andere te prepareren waren, voltooide instructies te lezen, criminele processen met een uitvoerige brief aan de Proc.Gen. ter examinatie te zenden, dagvaardingen te stellen en last but not least de talrijke verbalen der 5 Commissarissen van Politie te lezen,

en in het Register in te schrijven. Onder het diner begon ik er al mee en

de ganse avond was dus bezet. Gelukkig had myn vader my geleerd in myn hoofd door te schrappen en steeds alles terstond in het net te schrijven, waardoor ik immens veel tijd won, en terwijl myn medesubstmtuut johan Bij- leveld nooit en de ander C.H.Backer, die knapper was dan ik maar minder vlug, niet voor ’s nachts 2 uur klaar was, heb ik nooit later dan middernacht behoeven te werken en nimmer des Zondags een letter op het papier gezet. Bijleveld was een prtil en zeer slordig en Backer werkèe uiterst solide maar langzaam, zodat hy zelfs van een eenvoudige dagvaarding eerst een kladje moest maken. Dit was ook het geval met J.v.Meerbeke, thans vice- president v.d.Hooge Raad, die ongetwijfeld geleerd was maar altijd ten achteren. Kist was vlug maar te vluchtig, op ten Noort kon niet in gezelschap van anderen werken en kwam dus ook zelden gereed, terwijl Verloren buitengewoon langzaam werkte.

Ten blijke van de drukte wil ik slechts één voorbeeld citeren. Bijleveld of Backer, ik herinner my niet meer wie van beide, werd ziek en Har- togh, die niets uitvoerde, verzocht de President Jhr Mr C. Dedel een der rechters-plaatsvervangers aan te wijzen om de substituut gedurende diens ongesteldheid te vervangen. De President benoemde Driessen, die niet een der minste plaatsvervangers was. Ru kwam elke ochtend behalve Zaterdag de bode van de Rechtbank te half elf de Officier voor de Raadkamer roepen, en dan spoedde zich de substituut, die de strafzaken had, naar de zitting om
zyn requisitoiren tot bekrachtiging der bevelen van aanhouding, tot gevangenneming enz. voor te dragen. Wy zorgden dus altyd te tien ure op het Parket te zyn, en toen Diehl, de bode, die van Duitse afkomst was, kwam zeggen: Hem Offizier für die Rathkammer, bleef Driessen doorpraten. Ik zeide hem dat hy voor de Raadkamer geroepen was. "Waarom?" vroeg hy. "Wel, hernam ik "om je requisitoiren in te brengen,." " Ik heb er geen," gaf hy ten antwoord. "Die heb je wel, er zyn immers gevangenen ingekomen."- "Jawel! maar ik heb geen tijd gehad om de requisitoiren te schrijven."- "Wat heb je dan gedaan?" -"Ik heb enkel de nieuw ingekomen processenverbaal van de politie gelezen en ben tot halfdrie vannacht daarmede bezig geweest, voordat ik er enigermate van op de hoogte was, en toen had ik te veel slaap om iets meer te doen."- "Ga dan maar je ontslag vragen, zeide ik, "dan zullen wy het werk wel doen," en zo geschiedde het. Ettelijke aktEKxhefehsn weken hebben wy de strafzaken buiten en behalve ons gewone werk behandeld.

Ik keer na deze digressie tot de invitatie van Insinger terug, en ik behoef niet te zeggen dat ik vreeslijk het land had van te moeten weigeren, niet alleen omdat het my de gelegenheid benam van Lore te ontmoeten maar ook omdat ik wist dat de zusters daar weer venijn uit zouden zuigen en my van gebrek aan liefde zouden beschuldigen. Ik handelde heel dwaas door te bedanken want ik had moeten voorzien dat ik die avond toch door aan Lore te
Jù 3é

/o 37

/03&

Jo3cj

/D Vo


denken te veel verstrooid zou zyn om goed te kunnen werken. Hoe het zy, ik

liep by Insinger aan om te zeggen dat ik tot myn spijt zyn uitnodiging niet kon aannemen, werkte tot 2 uur, las tot 3 uur stukken in het Stedelijk Archief, schreef aan Papa, wandelde van 4-5 met Jacob en reikèe by Tante van

Loon het volgende briefje voor Lore aan:

"Chère petite, Tu sais sans doute que ta soeur Insinger m’a invité è " diner, mais ce que tu ignores c'est que j'ai refusé. NSest ce pas horri- " blement impoli et surtout peu aimable envers toi mon ange? Je suis tout " à fait de ton avis mais que faire? Tu sais que je dois plaider Jeudi; et " il me faut toute la veille pour mettre la dernière main à l’oeuvre. A pré- " sent je m’adresse à toi afin de te prier de prendre ma défende en cas que Henriette m’accuse de froideur ou d’indifférence. Als jy nu maar zegt dat " jy het heel goed begrijpt dat ik wegblijf, dan kan my niet veel schelen

wat de rest er van vindt. Tu sais bien chère combien il m'en coûte de de

voir me mettre ainsi à la torture en me privant de ta délicieuse société.

" Maak het nu maar voor my in orde by Henriette. Ik ben zo boos dat het

" juist zo treft want zy vraagt my stellig niet weer na zulk een onvrien

delijk refus. "

Diezelfde dag liet Mevr .van Lennep-van Loon my weten dat Lore 's avond-*# haar pianino zou komen probereï* en vroeg zy my ook te komen, maar te 8 uur juist toen ik wilde gaan, schreef zy my dat Lore niet kwam.Ik werkte weer tot middernacht en bad ernstiger en dringender dan ooit om hulp. De volgende dag ging ik by de Heer van Nierop om hem te vragen of hy inzage wilde nemen van de uit het Archief in den Haag ontvangen Kroniek van Medemblik, waarop ik my by het pleidooi dacht te beroepen en die hem wellicht onbekend was. üy vond dit natuurlijk hoogst beleefd doch zeide my dat hy het boek kende, ’s Middags/ in myn kamer werkende zag ik Lore tweemaal aan de overzijde voorbygaan. Mynbeleefdfaeid aan vaMH Nierop had deze uitwerking dat hy my enige akten zond welke ik 's avonds nog kon bestuderen, en voorts werkte ik, terwijl Lore by de Insingers at, tot middernacht, waarna ik my door het lezen van Lore's lievelingspsalm 34 sterkte.

En zo brak de 8ste Maart aan, die voor de pleidooien bestemd was.

Wy pleitten van 11-lg- en van 2-3g en ik was dankbaar dat het was afgelopen. Ik wist dat Lore voor my had gebeden en daaraan had ik te danken dat ik het er beter had afgebracht dan ik verwacht had.

Nu weer iets uit haar journaal: Donderdag 8 Maart: Pleidooi van M.

" tegen van Nierop. Ik krijg een invitatie van de Meer Luden voor de 16de " ter ere van Swanny, maar ik bedank. Te 3 uur by Lizzy die my de corbeille " toont die heel mooi is. Wat ze echter met die echte kant zal doen begryp " ik niet. De shawl is magnifiek. Mevrouw Borski zeide my: De volgende keer hoop ik by jou te komen zien Lien." Mr de Geer me parla de Maurice et me " dit que Mr van der Hoeven pensait dat hy vooruit zou komen, et de Geer " ajouta:" Ja! als ik van alles zé zeker was als van dat, dan zou ik nogal gelukkig wezen!".

Zaterdag 10 Maart ging ik naar de receptie van Lizzy Luden en wachtte daar op Lore van 1-J--3 uur maar zy kwam niet, hetgeen my zeer teleurstelde daar ik Woensdag, als er/ weer receptie was, niet zou kunnen gaan omdat ik dan te Purmerend moest zyn.
De vorige dag was Veenendaal overstroomd en waren -thl van inwoners naar Ede gevlucht en het bleef vriezen. Zondagavond sprak ik Lore by haar Tante Cateau en beloofde zy my myn lezing voor het Nut te copieeren.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 • /O/f
 • /o
 • Agnes
 • Jan
 • latere
 • Hoog Beek
 • /O Z Z
 • /Oil
 • /O 33
 • lezen

 • Dovnload 3.64 Mb.