Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina6/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

/o y/

AW*


Papa schrijft dat hy in den Haag de podagra heeft, weshalve Willem hem gaat bezoeken.

Woensdag 14 Maart vertrok ik met een rijtuig van het Tolhuis,(het Y lag dicht) naar Purmerend, vanwaar ik met de advokaat Faber, die uit Hoorn gekomen was, gronden in de lip ging inspecteren. Uit de verte zagen wy opeens een fata morgana, namelijkhet dorp Ilpendam in de lucht weerspiegeld zo duidelijk mogelijk. Dit is de enige keer in myn leren dat ik zo iets gezien heb. In Jesaja 35:7 komt in 't Hebr.het woord Scharab voor, dat in onze Bijbel door het dorre land vertaald ms. Scharab betekent echter juist dat wat wy door mirage of fata morgana verstaan; door het effect ener straalbreking neemt de dorre zandwoestijn soms de schijn aan van een watervlakte te zyn, en daardoor is menig reiziger, die ven dorst versmachtte, bitter bedrogen. Nu voorzegt Jesaja dat die schijnbare watervlakte op de verheerlijkte aarde in een meer verändere^ zal en dat de woestijn met gras, riet en biezen zal bedekt zyn.

Te 7 uur was ik opgestaan en te 7 uur 's avonds kwam ik van myn expeditie terug. De velden waren bedekt met sneeuw, maar de zon scheen prachtig. Nu had ik 's avonds nog wel naar de receptie willen gaan, maar ik moest my voor myn pepliek prepareren en werkte dus nog van 7t?-12 uur.

Donderdag 15 Maart voortzetting van de pleidooien van 8 Maart. De reen duplieken duurden van half elf tot half drie. Thuis komende vond ik een engelachtige brief van Lore:

" Mon bien c^er Maurice. Quoique j’espère bien que tu n’en " doutes pas je tiens cependant à te dire ce matin combien je pense à toi!

’’ Quand tu liras ces lignes tout sera fini et je t'en félicite de tout mon " coeur, mais en ce moment tu es encore au milieu du combat et je n’ai pas " besoin de te dire que je souffre avec et pour toi. Et cependant cher,

’’ j'ai la ferme conviction que Dieu qui t'a si miséricordieusementvassisté " Jeudi passé, ne te délaissera pas cette fois-ci, mais que tu éprouveras " Sa douce présence, Son soutien et Son aide pendant tout le temps que " dureront tes difficultés. J'aimerais pouvoir les porter avec toi. I would " readily take a part of that heavy burden on my shoulders, but as that " cannot be, je veux tâcher de t'être utile et nécessaire d'une autre ma- " nière, de la manière d'AroGret de Hur, qui soutenaient les bras de Moïse f) pendant le combat contre les Amalécites."

"Quant à moi pendant que tu te fatigues et que tu travailles ainsi, je " mène une vie très dissipée. Hier matin j'ai assisté è la répétition du " concert de Caecilia, ce qui m'a bien amusée et le soir j’ai été au bal.

" Yes dearest, and what do you think of that? Imagine-toi que les Luden " ont fait mettre le piano dans la chambre à diner, qu’elles ont établi " Mr Kluppel devant l'instrument, et qu'au son de ses polkas et de ses wal- " ses nous avons été priés de danser. Je n'avais pas une toilette de bal " and nevertheless your little girl hopped away as if she had done nothing " elsfduring her whole life. Le bal cependant ne dura pas longtemps et " nous nous retirâmes déjà à 10 heures, moi pour ne plus reparaître au " grand monde. Mb van Vessem me dit que j'étais juste une comète ne me mon- " trant qu'une seule fois par an! En ik dacht er by, dat het elk jaar eens " te veel was.

"Vrijdag 9 Maart. By Tante Cateau op de Eliassen gewacht, die ten- " slotte niet gekomen zyn. Later hoorde ik dat Ede, waar zy woonden, nog " niet onder water is, maar dat 500 mensen uit Veenendaal naar Ede gevlucht " zyn.Thumm et Marie chez da Costa. Marie me rapporte mne lettre de ffiau- " rice qui me rend extrêmement heureuse, mais Miss est si fâchée de ce " qu'il l'ait donnée devant toute la congrégation^ que je suis chargée de " l'en gronder. Cela m'ennuie beaucoup mais qu'y faire?’

Is het niet meer dan bespottelijk dat Thumm my dat kwalijk nam?

Stel dat ik haar myn brief gegeven heb met de vraag of zy die aan C.wilde ter hand stellen en dat dit door de naastbystaande mensen gehoord is, wat kwaad stak daar dan in? Immers wist iedereen, inzonderheid zy die da Costas voordrachten bywoonden, dat ik met Lore geëngageerd was. Maar het was weer een schone gelegenheid om een aanmerking te maken op iets wat ik gedaan had. Ik stond toen onder ieders curateele, zelfs onder die der gewezen gouvernante van Lore en eigenlijk heb ik myn leven lang onder curateele gestaan, thans op myn 71ste jaar onder die myner kinderen en als ik nog langer leef onder die myner kleinkinderen.186 A - dwars getypt in linkermarge onderaan. Geen specifieke plaats. (En nu op myn SI5*6 opnieuw onder die myner kinderen!)"Maandag 12 Maart. Ik blijf de gehel^dag thuis om cantiques voor M.

" over te schrijven, maar het is fameus koud in myn zolderkamertje en het " sneeuwt weer. Les Elias ne peuvent pas encore venir à cause des inonda- " tions.

"14 Maart. Te 1 uur met Willem naar 't Odeon om de repetitie van Cae- " cilia by te wonen; ik laat my als donatrice ihschrijven. Men speelt niet " heel goed. Cees zie ik van verre, il a bien mauvaise mine. Saar est très " aimable et m’invite pour Samedi. Je dois rire en ik vind dat het tijd «« " werd dat zy het eens deed. "Och lieve kind, hoe zal het toch gaan van de "" winter," me dit-elle cet automne," je Mama zal het zeker niet goed vin- "" den als wy je dikwijls inviteren." Elle a terriblement peur de Maman,

" parait-il, puisque quatre mois après notre arrivée en ville elle fait la " première tentative de m’inviter. Jean, Henriette et Henri ont été plus ’’ aimables envers Maurice! Enfin, c’est bien bête à moi de vouloir forcer " ma société à ceux qui n’ont pas envie de me voir, mais je ne puis m’em- " pêcher de remarquer ces espèces de choses et d’en être un peu peinée."

Hier is Lore onbillijk in haar oordeel over Saar. Dat Jan, Henriette en hendrik my met Lore verzochten was niet vreemd daar zy Tante’s toorn /ü i8 niet behoefden te duchten en in elk geval niet zo bang voor haar waren als Saar. Ik zelf vonö het even naar als Lore dat Saar ons niet eens tezamen vroeg, maar Saar kon niets doen zonder Hartsen, en deze gafi alleen grote diners. Intussen blijkt ook hier weer welke impressie Tante van Loon maakte, dat zelfs Saar, die een byzondere favoriet van haar was, zé bang voor haar was.

" Le soir réception chez les Luden. Mr de Geer dit que Maurice ne " vient pas et me glisse 3on billet dans la main. J’ai ma robe haute et " suis fameusement grondée d’Agnes. The bride looked charming, mais le ^6 " fiancé est plus jaune et plus déplaisant que jamais. Cees cause un mo- " ment avec moi. Je ne vois rien des cadeaux.Anna Luden gagna son point ’’ et fit transporter le piano dans la salle à manger, établit Mr Kluppel " devant l’instrument et nous pria de danser. J'avais bien chaud et ne m’amusais pas beaucoup. Une chose était bonne cependant, c'est que Mausje ne " pouvait pas me voir de loin, car sans cela il aurait certainement été " extrêmement jaloux. Miss trouve que j’ai l’ait triste en Rentrant et m’en " demande la raison. C’est bien étonnant puisqu’il n'y était pas."

Lore had hier heel onvriendelijk met my gehandeld. Zy wist reeds de vorige Zaterdag dat ik die Donderdag weer tegen van Nierop zou moeten pleiten en dus de avond tevoren my daarvoor moest prepareren en niet naar de receptie kon gaan. Desniettemin koos zy die avond uit inplaats van Zaterdag te gaan. Zy wist ook dat er zou gedanst“worden, want Anna Luden had het aan Agnes gezegd, die dan ook lownecked verscheen en Lore knorde omdat deze niet verkozen had een lage japon aan te doen. En wat had zy er per slot van rekening aan? Niets dan verdriet. Cees sprak haar aan en dit maakte haar ongelukkig. Zy moest dansen met individu's die zy niet kon uitstaan, zy kwam bedroefd thuis, en last but not least, zy had my niet alleen bedroefd, maar bitter jaloersch gemaakt, en een lange tijd lichamelijk en geestelijk pijn doen gevoelen, zo dikwijls de herinnering aan die ongelukkige avond by my werd opgewekt. Ik kon niet verdragen dat anderen haar omvatten en beademden, want de beweging van het dansen deed my altyd aan de tedere omhelzing van geliefden denken, en allerminst kon ik het uitstaan dat liederlijke sujetten als van Vessem en jan Druyvestein myn reine Loretje naderden. Ik schreef dan ook in myn aantekeningboekje :

There is but one

Wiÿh whom she has heart to be gay.

When will the dancers leave her alone?

She is weary of dance and play.

" Donderdag 15 Maart. Aan M.geschreven afin qu'il ait un petit plaisir " après ses fatigues. A 3.2-Jr chez Anna van der Vliet pour déjeuner chez elle " comme nous en étions convenues, mais elle est en haut à la chambre d’en- " fants, et quoique je reste jusqu'à 2 heures, pas question de déjeuner.
/OS'O


" Il fait un temps superbe et je cours chez Cateau van Loon, qui voulait " faire une longue promenade, wy gaan de poort uit, maar dat doe ik nooit " weer, daar ik later van Miss gehoord heb dat dit geen wandeling is voor " jonge meisjes, 's Avonds naar Caecilia. Het concert was niet heel mooi " en in ’t geheel niet goed uitgevoerd. Cees sprak my niet aan en stond aan " de ingang toen wy vertrokken. Chaque fois que je vois ce garçon mon coeur " se serre et je me sens profondément humiliée, car je ne pui$ me disculper " entièrement à son sujet, et c'est bien en partie ma faute qu'il ait souf-

" fert et qu’il souffre peut-être encore."

Op 16 Maart las ik in de Haarl.Courant dat de post van Subst.Griffier by het Hof vacant was door de benoeming van Herman Bosscha tot Subst.Off. te Amsterdam. Terstond zond ik een rekest in en ging ik visites maken by de President Cramer, de Proc.Gen.van der Kemp, de Griffier Goedkoop enz.
/osV

)öSZ

/ö 5*3

/OSV


Ik vreesde echter weinig kans te hebben omdat ik pas 25 was en eerst sedert een jaar adjunct Rijksadvokaat. Ik kan er nji reeds dadelijk bijvoegen dat in Bosscha’s plaats benoemd werd F.vatftt Litaar, die later Raadsheer werd en daarna een paar jaar Minister van Justitie. Hy was Rooms, maar enn liberaal, ofschoon hy zyn kinderen in het Piusgesticht liet onderwijzen, en hy dronk; eens, toen er ’s avonds moest gedelibereerd worden, was hy te onbekwaam om aan de deliberatie deel te nemen. De oude bode by het Dep.v.Just. vertelde my in 1899, toen ik de Minister Cort v.d.Linden wilde spreken, dat hy éet met alle ministers had kunnen vinden, zowel met Donker Curtius en van Hall als met Boot en van der Brugghen, met van Lynden, Jolles, Pické en Modderman, maar dat Litaar onmogelijk was, een lompe buffel, een ongelikte beer, een brutale vlegel, een dronken lap.

Zaterdag bracht ik 's avonds een uurtje met Lore by Saar door en schreef ik voor haar op wat ik van da Costa’s explicatie van Joh.13 onthouden, had. Wy hadden namelijk de afspraak gemaakt om dit in ’t vervolg telkens te doen, en elkander onze stukken ter correctie te zenden, en dit hielden wy vol tot in de winter van 1856. Ganse vellen hebben wy volgeschreven, en hoewel het my by myn weinig éeschikbare tijd dikwijls een deel van myn nachtrust kostte heb ik het toch niet als een verloren tijd beschouwd omdat ik my daardoor in het memoriseren en stellen oefende en ip de Bijbel beter thuis raakte.

Zondag dronk ik by Lore koffie, maar joeg zy my al te 2 uur weg en moest ik ’s avonds thuis met Röells en Cliffords souperen, wat onbeschrijflijk vervelend was. Dinsdag reed ik te 4 uur per diligence naar Hoorn, omdat de Zuiderzee nog niet open was en maakte ik kennis met de 18-jarige Engelberts, componist, pianist en teringlijder.

Donderdag 22 Maart troonde ik de bruiloft by van Jan de Geer en Liz,zy Luden. (Lizzy stierf reeds 5 Febr 1867.) Ik zat naast Lore, die met mjr het bouquet kreeg, waarna wy de avond by Mevr.v.Lennep-van Loon doorbrachten.

Lore wilde hombre spelen en ik begreep dat zy niet met my in een hoekje wilde blijven praten uit vrees dat haar Moeder dit zou afkeuren, maar daar Tante er niet by was behoefde zy het niet te weten. Later zeide Lore my dat zy aftijd alles biechtte.

Van de volgende dagen is weinig merkwaardigs te vertellen. Vrijdag maakte ik een stijve visite aan Tante van Loon zohder Lore te zien en hoorde ik ’s avonds da Costa een magnifieke explicatie geven van de zeven kruiswoorden, waarvan ik noteerde wat ik onthouden had.

De 24ste tobde ik over een moeilijke conclusie in een zaak die ik tegen van Goor moest bepleiten, en werkte ik die tweemaal over. Deze van Goor woonde op dmze gracht, was ongehuwd, maar had een maitresse. Hy had een grote praktijk maar nam ook vuile zaken aan en vertelde eens aan Bram da Costa dat hy ongeveer f, 30.000- 's jaars verdiende. Hy droeg een bril op het puntje van zyn neus en hy pleitte hatelijk^ en scherp.

De 27ste begon ik aan myn tepeede lezing voor het Nut te werken, die de weldadigheid tot onderwerp had. De volgende dag woonde ik de instella- k' tie by van Mr Hartogh tot Officier en van Bosscha tot sui&SOff. Weinig vermoedde ik dat ik zes jaar later zelf als substituut te Amsterdam zou geïnstalleerd worden.

De 29ste soupeeéde ik by Tante Calkoen met Lore die beeldig piano speelde en beloofde ik haar een brief waarvan de lectuur haar twee uur zou kosten, maar dit is nooit gelukt.

Zien wy nu wat Lore van 16 tot 31 Maart deed.:

" Vrijdag 16 Maart. Djé is 30 jaar.Haar man bederft haar met een bracelet " en twee mooie platen. Willem en Agnes gaan ’s avonds dansen by de Heer " Jan Luden. (Janbaas met een gouden bril, een dergenen die Djé hadden ten huwelijk gevraagd en getrouwd was met de beeldschone en schatrijke lpje van Lynden van Beetsterzwaag. Later hertrouwde hy met Anna Doef, by wie hy twee kinderen kreeg, van wie het meisje, Marie Luden, met de gouverneur haors broeders Soulier tro«wde, die zich le Chevalier Soulier noemde.

Janbaas was horribel maar schatrijk. Zyn broer Toon was even lelijk en getrouwd met eennicht Henriette Luden, die ook beeldig was en het mooie Mevrouwtje Luden heette omdat zy alle woorden als diminutieven uitsprak.)

"Agnes était paree eomme une fiancée; quand je la vis partir j’étais" trop heureuse de pouvoir rester à la maison. Je tâche de trouver dans " Chambers un sujet de lecture au Nut pour Maurice. Willem et Agnes re- /05S " viennent indignés de la conduite de de Geer. Lizzy a pleuré. C'est af-

" freux comme il la traite:"Lizzy je moet je niet verbeelden enz ! Pauvre " petite!”

Ik meen my te herinneren dat de oorzaak van de Geer's boosheid jaloezie was. Hy kon niet dansen en die bals, waar Lizzy steeds met anderen danste, waren voor hem een marteling en nu geloof ik dat hy haar in zyn drift heeft toegevoegd dat zy zich niet moest verbeelden dat zy met een ander geëngageerd was en dat hy langer als malle Piet daar bedaard onder zou blijven.

"Zaterdag 17 Maart. De gehele dag gepraat over Lizzy en de Geer; de " ganse stad woedend op hem; hy verdient het en heeft excuus moeten vragen ” aan haar vader, qui était bien touchant et a pleuré comme un enfant."

(De Heer Luden had altijd lopende ogen ten gevolge van het vele drinken, et avait la larme facile.}

"Zondag 18 Maart. Met Mama by Stuart (Remonstr.Kerk) Mooie preek. M.

" va au chapel et vient déjeuner, mais il ne mange pas et a très mauvaise " mine. Maman et mes soeurs restent avec nous jusqu'à ijg après quoi elles

" nous laissent seuls jusqufà deux heures. Nouvelle perplexité!


/osi" Autre sujet de crainte et d'espérance, c'est qu'il a sollicité le poste " de subst.Griffier à la Cour, et quoiqu'il he croit pas qu'il l'obtienne et qu'il me prêche de douter comme lui, il m'ouvre cependant par là un vaste " champ d'espoir. Je ne puis m'empêcher d'espérer de temps en temps, et " quoique je tâche de combattre cette idée, mon imagination trotte souvent £*et je fais de bien jolis châteaux en Espagne. J'aimerais tant qu'il l'ob- " tint puisqu'il parait désirer^ ce poste plus que bien d'autres, and then " if only we could marry!....
/os(9


"A 3^ chez Swanny, pâle et fatiguée, suite bien naturelle des agitation^ " nerveuses de Vendredi! Heden avond souper by Tante Henriette. Zy wilde ooK " my verzoeken, maar ik ben blijls( dat zy het niet gedaan heeft omdat ik lie- " ver Zondags niet uitga et de plus j'aurais été si embarassée devant tous " ces Clifford, Rô'ell etc." (Wel nodig na jaar geëngageerd geweest te zyn, terwijl al wat Rëelle en Clifford heette van alles even goed op de hoogte was als jeder ander.! )

"Dinsdag 20 Maart. Maurice parti pour Hoorn où il doit plaider demaih.

" Nous invitons ma tante Henriette à diner pour demain. "Mevrouw alleen?,"

" demanda le palfrenier, que cette invitation semblait surprendre," (en niet zonder reden, want _ik werd nooit, nooit ten eten verzocht!). "I wonder quand " nous saurons qui sera nommé à ce poste."

"Woensdag 21 haart. Tante Henriette, Saar, Piet Six en de van Weeèes " eten by ons. Ma tante est bien aimable, je cause avec elle et joue un peu " pour elle jusqu'à 8 h, lorsqu'elle part pour aller chez Betje Rahusen."

"Donderdag 22 Maart. Trouwdag van Lizzy. Ds van Marken sprak heel mooi.

" Te 3 uur met Hendrik en Louise naar de bruiloft. Ma place était entre M.

" et Mr van Dyk. J'étais bien heureuse de revoir M. et d'avoir un bon moment " de causerie avec lui. Hop autre voisin était si ennuyeux et débitait mille " fadaises. Quant aux speeches il y en avait bon nombre, et c'était presque " risible pour ceux qui savaient un peu le fond des choses, d'entendre tous " ces Luden se dire et Jte répéter combien ils s'aiment. M.en ik kregen de " bouquetten en de Heer Luden dronk op onze gezondheid, voorbeeld dat door " de gehele.tafel gevolgd werd, hetgeen my niet weinig verlegen maakte.

" M. wil een toast instellen, maar op myn verzoek ziet hy er van af, hetgeen " my zeer verblijdt. De bruid zag er zeer tevredeh uit en de bruigom een " beetje minder ongelukkig dan anders. Dadelijk na het diner vertrokken wy " en ik dacht nu dat ik zo mooi mogelijk was, maar neen, thuis krijg ik " knorren au sujet van myn kapsel, dat te ouderwets was. Agnes gaat naar de " Opera en ik om 7 uur naar Tante Cateau met de van Loons, Cootje van Weede " en naderhand Maurits, Jan Oorver, Piet Six en Frits van Lennep. Ik werd " verzocht kaart te spelen en deed ditof schoon ik er niets geen lust in had^

" omdat ik begreep dat Mama het niet goed zou vinden indien ik zoals verle- " den met M. in een hoek bleef praten. Ma tsnte nous retint à souper mais je " ne m'amusai pas tant; je commence à devenir exigeante, n'étant pas satis- " faite quand je ne vois pas Maurice seul."

En zo ging het my ook. Die dag had ik Lore geen ogenblik alleen gezien.

"Vrijdag 23 Maart. Met Agnes lang gepraat over de Baron (Rein v Lynden)

" en haar sering bewonderd. M.komt een visite aan Mama maken, 's Avonds naar " da Costa. M.was er ook en rijdt terug met de Borski's om kalkoen te eten.
" Da Costa sprak magnifiek over de 7 kruiswoorden en ik schrijf tot half " twee op hetgeen ik er van heb onthouden; plotseling ging myn kaars uit " en moest ik my in het donker uitkleden."

"Zaterdag 24 Maart, 's Avonds wordt Maria aangenomen en komt zy pas " te llïg- thuis. Agnes en ik geven haar een ring. Je me sens au fond si in- " différente au sujet de la réception de Marie, c'est si triste et si mé- " chant à moi, quand je pense que c'est l’acte le plus important de sa vie. " Si seulement j’étais un peu meilleure!"
/o b o

!obJ

b Z

JO &3

/ùé>

JO

/o 6}


"Zondag 25 Maart. Such a nice day; unexpected pleasure! Sermon de " Chavannes et ensuite déjeuner avec Maurice chez Henri. Nous y restons " jusqu’à 3-J-."

"Dinsdag 27 Maart, ’s Avonds bevestiging van Maria door Ds Meunier.

" Het was heel lang maar toch heel mooi." (Hier sprak Lore’s liefde voor haar biechtvader, want Meunier preekte ontzettend vervelend.') ...
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

  • AW*
  • 186 A - dwars getypt in linkermarge onderaan. Geen specifieke plaats. (En nu op myn SI
  • 6
  • /ö 5*3
  • fö b Z
  • /ùé>

  • Dovnload 3.64 Mb.