Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina7/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Lange visite van Tante Henriette die ik geheel alleen opwacht. Ella ne n f&rit pas en éloges quand elle parle de Maurice, et je ne comprends pas " qu’elle désire nfctre mariage puisqu'alors elle devra se séparer de lui."

(Wel een bewijs dat Mama minder egoi'st was dan Lore's Moeder.

" *E»afce Cata&ïA.Jft lève pour partir; voilà Maurice qui entre et mon " départ est un peu remis par son arrivée, ütobrassée par lui en descen- " dant l’escalier.

"Donderdag 29 Maart. Promenade avec 2<4MMtol4ui a l'Air sombre. J'ap- " prends plus tard pourquoi. Louise lui a parlé de Boucher. Ik ben blij ** dat ze het gedaan heeft.” (Lore was namelijk verontwaardigd dat de intercourse van Tane met Boucher bleef voortduren oéschoon hy met een ander getrouwd was.) »

hVrijdag 50 Maart. By da Costa die over Théodore de Bèze en John Knox " sprak, heel pittig. Jammer dat M. er niet was; hy had het te druk.”

By de toezending van myn opstel over de 7 kruiswoorden had ik een briefje gevoegd om ook Lore’s opstel daarover te vragen en knor ik haar omdat zy Donderdagavond na ons souper by Tante Calkoen te laat naar bed gegaan is. Ik was namelijk by deze blijven plakken en had te middernacht nog geen licht in Lore's kamer gezien, en rekende dus uit dat het wel 1 à l| kon geweest zyn eer zy insliep.

Daarop kreeg ik Zaterdag haar opstel met het volgende briefje:” Cher Maurice, Sais-tt que je suis extrêmement gentille et aimable de t'envoyer ” mon commentaire, et surtout peu vaniteuse, car tu ne te fais pas d'idée ” comme il est inférieur au tieh. J'aurais envie d’en pleurer, indien ik je ” die superioriteit niet van harte gunde en er my zelfs met dankbaarheid in ” verheugde. Mais tu dois pourtant avouer que c’est misérable d'avoir une " mémoire pareille à la mienne, car j'oublie comme tu vois les choses qui " m’intéressent le plus. Enfin, tu seras indulgent, n’est ce pas, et tu re- " garderas moins à l'exécution qu'à ma bonne volonté. J'espère aussi que tu " voudras bien noter toutes les fautes que j'ai faites, et m'en apporter la " liste, car je cribis que j’en ai fart bon nombre. Je moet me nu maar Hol- ” lands leren en je dan geen zorgen maken al maak ik thirteen mistakes on " one page. J'ai dit à Maman que nous avions des sujets â discuter et lui " ai demandé quand elle désirait que cela se fit. Elle choisit Dimanche " après le service, ainsi je t’attendrai alors avec plaisir.

"Je veux encore me discùlper et te dire que je ne suis pas aussi cou- " pable que tu le penses. Jeudi soir j'étais au lit et par conséquent en- " dormie (want die twee woorden zyn by my synoniem) une petite heure avant " le temps que tu m’indiques, 5 â 7 minutes passé 12^-; tu peux donc ra’épar- " gner tes gronderies ou plutôt les garder pourv'toi-même, car je suis sure " que c'est pour appaiser ta propre conscience que tu t’es mis à mfaccuser."

Na haar opstel gelezen te hebben schreef ik haar o.a. En da

eindig ik aldus: "Je denkt dat je stuk vol fouten is, en ik verklaar je " telkens meer en meer verbaasd te zyn over de wijze waarop jy je in onze " taal uitdrukt. Wat moet _ik dan wel dien als ik het krabbelfrans, dat ik de " audace heb neer te schrijven, daarmede vergelijk. Als ik $e eens vroeg " om my myn brieven verbeterd terug te zenden, zou je gerust kunnen ant- " woorden dat dit ondoenlijk is, omdat je de gehele brief zou moeten om- " werken teneinde daarvan iets dragelijks te maken, dewijl er geen enkele " zin ooit in voorkomt die zich kan beroemen frans te zyn. In het Hollands " dat jy schrijft weet ik niet wat meer bewondering verdient, de perfecte " constructie van je frases, de moed waarmede je schrijft, of het gemak,

" waarmede je je uitdrukt; en wanneer ik bedónk dat je een meisje zijt, dat " je huis een Babel van spraakverwarring is, en je meestal je brieven in " een andere taal schrijft en zelfs in een vreemde taal denkt, dan sta ik
" verbaasd over de zuiverheid van je Hollsnds. Je teder liefh. M. n
Zondag 1 April ging ik dus by Tante déjeuneren en mocht ik van 1-3 met Lore alleen zyn. Op goede Vrijdag 6 April ging ik by Ds Meunier aan het nachtmaal, waar Marie voor 't eerst aanzat. Het nas horribel benauwd in de kerk en Meunier had evenals de meeste predikanten de slechte gewoonte van aan de bediening een even lange preek te doen voorafgaan als hy gewoonlijk debiteerde, en dientengevolge duurde de dienst van 6 tot by lo uur, dus byna vier uur! De laatste maal dat Lore aan 't avonjjinaal is kunnen gaan, duurde de dienst van 6^ tot 9^-, en bad Ds de Bel te Bussum, na lang gepreekt te hebben, 13, zegge dertienmaal! Zulke diensten schrikken de mensen af. Het was niet te verwonderen dat Lore met een affreuse hoofdpijn uit de kerk van Meunier kwam, maar daar ik hasr naar huis had vergezeld en tot 11^- by haar bleef, hield zy zich goed.
/ofr

/Ojt&

/o

ƒ/


In de volgende dagen had ik twee moeilijke zaken, werkte ik enorm en studeerde ik in Voorduin, de Bosch Kemper, Savigny, terwijl ik nooit verzuimde de Pandecten daarop na te lezen, omdat ik door de heerlijke colleges, welke Prof v.d.Hoeven daarover gehouden had, inhet Romeins Recht beter thuis was dan in het Nederlandse. De 10de April pleitte ik te Haarlem tegen

Haas van 10 tot 2 en zó tevreden was ik over de afloop dat ik op straat ko

mende sprong van blijdschap. De lldê at ik by i;eejet met Lore, die my vertelde dat Willem norski haar een stuk muziek cadeau gegeven had en haar dit met een brief had toegezonden. Dit maakte my weer geweldig jaloers. Willem was een vroegere beau van Lore en het had my al gehinderd dat ? haar enige tijd tevoren op zyn veraoek had te dejeuneren gevraagd en zy toen alleen met hem en Melle B. gedejeuneerd had. En nu vond ik dat hy niet het

recht had om haer te schrijven en een cadeau te geven, maar ik durfde niets

aan Lore zeggen. Het duurde vier dagen eer ik haar schreef hoe aufgeregt ik was, en tevens zond ik haar een chemisette. Ik wist wat Paulus zegt:

"De liefde is niet afgunstig, zy wordt niet verbitterd, zy verdraagt alle dingen," maar desniettemin bleef ik jaloers. De volgende dag, Zondag, sprak ik Lore na de dienst in de kerk, en verwonderde het my dat zy my niet bedankte, en even verwonderd was ik van thuis geen briefje te vinden, maar terwijl ik aan tafel zat ontving ik een brief waarvan de eerste vier woorden "Mon si cher Maurice," my reeds deden huppelen van liefde.

(Uit de lange, vele bladzijden tellende brief van myn grootmoeder haal ik alleen de volgende zinnen aan:) :"Pour moi du moins je dois avouer que Je " ne comprends pas les grands torts de Willem Borski dans cette affaire.

" Tu oublies je crois, qu’ayant logé souvent et/ très longtemps à Elswout,

" j’ai fait assez bien sa connaissance, et que depuis ce temps nous sommes " sur un pied assez familier ensemble, qu’étant toujours avec Louky, j’ai " appris à le considérer un peu comme un frère." (later erkende Lore my dat dit even dwaas was als indertijd t.a.v. Cees Hartsen, met wie zy ook als met een broer omging, en dat zulke relaties in de grond der zaak niet bestaan, daar zy altijd in liefdesrelaties overslaan.) "Il n’y a donc rien " d’étonnant là dedans qu’il m’ait envoyé une petite plaisanterie, want " meer was het niet, daar het muziekstuk zelf heel lelijk is. A présent je " te recommande de ne plus devenir jaloux de ce pauvre gardon, car ce serait " un peu bespotte^ijk, puisqu'il ne m'aime pas et que je ne l'aime pas non " plus. Je t’envoie ci-joint sa lettre pour que tu puisses prendre connais- " sance des grands secrets qu’il me confie; tu peux la garder, la déchirer,

" la brûler, la jeter, enfin tu peux en faire ce que tu veux, je ne me sou- " viens plus ce que je lui ai répondu, sans cela je te ferais aussi part " de mon billet; qu’il te suffise de savoir que je le nomme "Monsieur' ,

" que je ne le tutoie pas et que je ne lui ai pas écrit plus de huit mots,

" deux mots sur chaque page."

Lore schreef my nog dat het engagement van Théodore van Eys en Adèle Labouchere iedereen verbassde. hy was archidom, gierig, zonder enige andere conversatie dan over rijtuigen, bitten en paarden, en zonder bezigheid, terwijl hy de voormiddag in de stal zyner moeder aan onze overzijde doorbracht; zyn uiterlijk was evenmin dashing, want hy had een zeer laag voorhoofd en dit geeft altijd iets doms aan het gelaat. Het mooiste was dat hy enige tijd na zyn engagement dat verbreken wilde, maar dat Adèle, de mooie, lieve, fijnbeschaafde, ontwikkelde, gedistingeerde Adèle niet van hem af kon zien, en daarop zyn zy toch getrouwd doch slechts kort. In 'tlaatst vanj.1856 beviel zy van een jongen, Jan geheten, en kort daarna stierf zy. Jaren later hertrouwde hy met Jacoba Karnebeek. By haar verwekte hy twee dochters, van wie de ene trouwde met een Duits officier von Schwerin, maar na haar huwelijksreis stierf, en de andere met van Tuyll.Enige weken voor zyn dood liet Theo van Eys my hy zyn ziekbed komen en vroeg hy my of ik hem raad wilde geven omtrent de vraag of hy zyn zobn Jan omtrent zyn fortuin al dan niet zou inlichten. Ik wist dat hy een zeer groot vermogen had en ried hem ten sterkste aan om Jan geheel op de hoogte te brengen, terwijl ik tevens myn verbazing uitsprak dat hy dit niet reeds sinds lang gedaan had. Jan Kluppel, germain neef van Theo van Eys, die er by zat, zeide my dat hy reeds dezelfde raad gegeven had, daar hy by ondervinding wist hoe onaangenaam het was omtrent het ouderlijk fortuin geheel onkundig gelaten te worden. Toen zyn vader stierf wist hy van niets, kon hy de branxast niet openen omdat het een letterslot was, en hy vond in het bureau zyns vaders geen geld genoeg om de begrafeniskosten te betalen.
Daarop had hy aan de Associatiekas gevraagd pf deze hem enig geld wilde voorschieten en had hy ten antwoord gekregen dat er honderdduizenden van hem aldaar en depót lagen, zodat hy een allergekst figuur maakte. Ik weet niet of van Eys onze raad heeft opgevolgd, maar ik betwijfel het, daar hy als alle domme lieden even koppig als dom was. De erfenis was slecht verdeeld, want zyn enige broer Willem had een lief, schoon, een beetje ver- ,f wijfd uiterlijk en was knap. Hy trouwde met Mplle Klei'man en bestudeerde la langue Basque, waarover hy een spraakkunst en een woordenboek samenstelde. Hy leeft nog en bewoont met zyn vrouw San Remo, hun huwelijk bleef kinderloos. Van hun 5 zusters trouwde er slechts één en wel met de Heer van de Poll. De jongste zuster Mina stierf verleden jaar (1900), zy bewoonde het huis harer ouders op de Herengracht tussen Spiegel-en Leidse straten, hetwelk volgens myn schoonmoeder, die het amusant vond om de dubbele huizen met haar kleine voetstapjes te meten, het breedste dubbele huis van Amsterdam is.
/o8o

/O #

/o&r

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

 • geheel
 • elle parle de Maurice, et je ne comprends pas " qu’elle désire nfctre mariage puisqualors elle devra se séparer de lui."
 • ui a lAir sombre. Jap- "
 • Haas van 10 tot 2 en zó tevreden was ik over de afloop dat ik op straat ko
 • recht had om haer te schrijven en een cadeau te geven, maar ik durfde niets
 • " Tu oublies je crois, qu’ayant logé souvent et/ très longtemps à Elswout
 • " que je ne le tutoie pas et que je ne lui ai pas écrit plus de huit mots
 • my
 • iedereen verbassde. hy was
 • Adèle

 • Dovnload 3.64 Mb.