Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina8/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Ik vat nu Lore's journaal weer op:
/0&2-

ft

n

/c83 " «

H

ft


"Maandag 2 April. De ganse dag aan de eopie van M.'s lezing vtffartge- schreven. Thumm brengt my myn déjeuner boven. M.gaat 's avonds naar den Haag om eerst morgen terug te komen. Ik ga by Djé met H. Bicker en twee Insingers. Haar man zit beneden met een dikke wang en ze zendt hem thee.

If ever I'll leave my hussy alone downstairs and have myself company upstairs! I would not do that for the world. Ho indeed! Rather remain quite alone during a whole week than leave him one evening which we could have spent together." (En aan dat besluit is myn liefste Lore trouw gebleven)

"Woensdag 4 April. J'ai fait tous mes comptes; myn uitgaafboek komt " uit op 8 centen na. Got a very nice letter from dearest Maurice. Il est " très reconnaissant de la peine que j'ai prise; s'il savait comme je suis " heureuse quand je ptis lui rendre service! Ma tante Cateau, Jean Corver " et Willem Borski dinent chez nous." (Alweer Willem Borski, naast wie zy zat, waarom werd ik nooit gevraagd?

"Goede Vrijdag. Heel goede dag gehad. My 's middags een weinig voorbe- " reid voor 's avonds en te 5^ met Thumm en Anna Elias naar de Walekerk.

" Ds Meunier bediende het avondmaal; het was heel vol, heel lang, maar heel

" mooi. Ik zat dicht by Maurits en het was zo'n heerlijk idee van er met " hem te zyn. De laatste keer was ik er alleen en toen gevoelde ik my zo " eenzaam. II y a quelque chose de si doux la dedans de pouvoir prier 1'un " pour 1'autre. By het uitgaan spreekt M. met Thumm en Anna en bemerkt hy " niet dat ik vlak achter hem sta, hetgeen my amuseert. Wy gaan te voet naar huis, ofschoon het regent, maar het was heerlijk om weer lucht te voe- " len, want ik had een hevige hoofdpijn. M. bleef thee drinken en souperen, " and I, though overtired, enjoyed it much."

"Zaterdag 7 April. Thought much about death and what I should do if ” it pleased the Lord to take dearest Maurice away. I don't think I would

" be able to bear it, but the Lord is powerful. I should not like to die.

" Is that very wicked? I don't know,but I pray God to spare me some years " more. But His will be done. If only He keeps my treasure in heaven!"

En dit heeft Hy niet alleen gedaan, maar Hy heeft ons ook voor elkander gespaard en overgelukkig gemaakt. Lore zeide my dikwijls dat zy hoopte my te zullen overleven omdat ik het zonder haar niet zou kunnen uithouden, en Maria schreef haar eens dat, indienLore vóór my heenging, ik maar spoedig moest volgen, omdat er anders niet meer met my zou te leven zyn. Doch de Heer heeft er anders over beslist. Hu Lore de laatste jaren haars levens zo lijdende was geworden zou zy my te veel gemist hebben, indien ik haar ware voorgegaan. Nu echter hoop ik vurig haar spoedig te mogen volgen.

Is dit egoïsme?"Zondag 1ste Paasdag. By v.d.Goot lang gestaan, eindelijk op Louise n van Loons stoof gezeten. Mooie preek, 's Avonds in de Schotse kerk da ^


/o (P 6" Costa horen preken. Op een krukje gezeten. Heerlijk mooi. Dankzegging na " het avondmaal. Tekst: Totdat Hy komt!" Da Costa stelde o.a. in ’t licht " dat het avondmaal geen dodenmaal is, daar de Heer leeft en terugkomt.
/VCj /


" De pareils sermons font tant de bien. Te voet naar huis, doodmoe en vroeg " naar bed."

"Woensdag 11 April. Seiffert komt huilende vertellen dat zyn zuster " getroubleerd is. Je ne sais si j’aurai le courage de lui en parler Samedi. " De gehele dag voor M* geschreven."

En hier acht ik het ogenblik gekomen om nog eens te herhalen dat Lore’s activiteit werkelijk bewonderenswaardig was; Ziehier wat zy zelve eens in haar journaal schreef: "Marie Huydecoper schrijft ons een briefje om ons " by haar om half elf te verzoeken. Quoique je trouve très agréable de la " voir, néanmoins cette visite matinale m’ennuie un peu, parce qu’elle me " fait perdre de nouveau tout mon temps. J’aimerais au fond être enfermée " dans ma chambre pendant quelques jours,matin et soir,, et alors je m’amuse- " rais et j’avancerais à bien des choses. Je languis quelquefois après la " campagne, où j'ai mille fris plus de temps pour m’occuper, mais d’un autre " côté je me reproche d'être bien égoïste, et j'aimerais bien être unpeu " élus dévouée, car alors je me sentirais plus heureuse au milieu de ce " drukte."

Later, gedurende ons huwelijk had ik alle moeite om Lore te doen uitgaan en zelfs in Baiatam bleef zy het liefst in haar boudoir zitten werken.

" Zaterd 14 April. Je m’enhardis à dire quelques paroles sympathiques " â Seiffert au sujet de sa soeur. Les tantes viennent déjeuner et je pro- " mets ma société è ma marraine, mais je prends des shudders quand j'y pense " Comme Maurice en sera ennuyé! Enfin je crois que c'est mjfti devoir, et si " je ne dois pas y aller Dieu y mettra bien des obstacles. A 2 heures Ma- " man se prépare pour sortir avec moi et pendant ce temps je regois des man- " ches et un col de M. avec une délicieuse lettre. Je ne sais pas ce qui " me rend plus heureuse la lettre ou le cadeau; je crois presque la lettre,

" parce qu'elle dépeint si bien his own dear self.!" (Dit was de brief waar- in ik myn jaloezie beleed over Willem Borski’s cadeau.)

Die Zondag ging ik, na Lore's brief ontvangen te hebben, met opzet by Willem Borski doorbrengen om als 't ware door dit te doen excuus te vragen voor myn slecht humeur. Tevens prepareerde ik my voor myn oppositie tegen Pijnappel, die de 24ste zou promoveren en zag ik nogal tegen het Latijn spreken op. Daar Paps in stad was en dus de belastingzaken weer behandelde, had ik het minder druk.

Donderdag aten Papa en Mama by Tante van Loon met Herman, maar zonder my, en daarom ging ik de volgende dag by Herman om nouvelles van Lore te vragen, naast wie hy gezeten had. Aan de overzyde voorbylopende zag haar voor het open raam

Vrijdag woonde ik met Lore da Costa’s laatste lezing by en reed ik met haar tot haar huis terug. Sedert de zomer van 1851 had ik niet met haar in hetzelfde rijtuig gezeten. Zaterdag maakte ik met Cees Hartsen een visite by den Heer da Costa, gelijk wy reeds meer hadden gedaan en dan was de conversatie, of liever hetgeen hy zeide, altijd interessant. Het gesprek liep uitsluitend over de Bijbel.

23 April pleitte ik tegen Westerwoudt en wandelde ik om uit te rusten van 2-4^ met Cees de Watergraafsmeer om; Dinsdag concludeerde Mr del Ciburt, Off. van Justitie te Haarlem, in myn voordeel in de strandvonder!jzaak, welke ik tegen Haas gepleit had,die voor de burgemeester van Zandvoort was opgetreden; en van Haarlem vertrok ik naar#£echt om Pijnappels promotie by te wonen, die natuurlijk de le graad kreeg. Ik bezocht Oom Piet van Loo^ at met Pijnappel en keerde per laatste trein naar Amsterdam terug.

/OqZ. Woensdag zond ik een briefje in uriekse letters aan Lore ten geleide ' van myn opstel over da Costa’s laatste lezing, waarna ik Oom Henk met zyn 55ste verjaardag ging feliciteren, en naar ik vreesde voor het laatst.

s Avonds moest ik aan een allervervelendst souper in het Nut deelnemen, maar te 1 uui? thuis komende werd ik niet weinig verrast door een antwoord van Lore te vinden, dat evenzeer met uriekse letters was geschreven, zonder dat er een enkele fout in was. Waar had zy dit geleerd? Ik stond verbaasd over haar vlugheid. Zy schreef dat ook haar opstel af, doch nog niet overgeschreven was en dat zy het my een dag of twee later zou zenden.
Donderdagavond voorby Hendriks huis lopende om de Griekse soiree by Jan Six te gaan bywonen, werd ik door Louky.die voor het raam zat, gewenkt om binnen te komen en vond ik Lore by haar, by wie ik tpt half elf bleef, waarna ik nog tot middernacht met Dommisse, Cees en Jan Six Plautus las, namelijk de Bacchi^des. Ik vond die zó geestig dat ik er de volgende dag 380 regels van vertaalde met het oogmerk om de comedie geheel over te zetten en er een decent stuk van te maken en het dan aan Lore te geven.

/OyVDezelfde avond kreeg ik haar opstel over da costa's lezing, dat ik zeer mooi vond; haar stijl werd steeds beter, maar de spelling liet nog wel iets te wensen over. Tevens zond zy my de beurs terug, welke ik het vorige jaar van haar gekregen had en waaraan zy nu nieuwe kwasten had gemaakt. Ik bedankte haar daarvoor zowel als voor haar opstel per brief van 28 April en voegde er een correctie by van de door haar gemaakte fouten. Ik liet haar opstel aan Mama lezen, die my zeide:"'t Is magnifiek! ik sta verbaasd over zulk een knapheid!"
/oef}Ik had Seiffert verzocht by my te komen omdat ik hem wilde raadplegen over de vraag of hy het mogelijk achtte my nog enige notie van muziek te geven. Ik vond het namelijk zo naar,dat dit een onderwerp was, waarover ik niet met Lore van gedachten kon wisselen, terwijl zy er zoveel belang in stelde en er zoveel van afwist. Seiffert achtte het volstrekt niet onmogelijk omdat ik nfcet volkomen onmuzikaal was, en verklaarde zich terstond bereid my te helpen. Hy beloofde my er niet met Lore over te spreken, aan wie ik er een surprise van wilde maken. Achteraf beschouwd was het een dwaas plan, daar ik al genoeg te doen had, maar het was louter myn liefde voor Lore, die my daartoe bewoog.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

  • " Ds Meunier bediende het avondmaal; het was heel vol, heel lang, maar heel
  • " be able to bear it, but the Lord is powerful. I should not like to die.
  • Is dit egoïsme"Zondag 1ste Paasdag. By v.d.Goot lang gestaan, eindelijk op
  • van Loons stoof gezeten. Mooie preek, s Avonds in de Schotse kerk da
  • /oe f}

  • Dovnload 3.64 Mb.