Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina9/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Ik neem nu weer Lore’s journaal op,te beginnen met Maandag 16 April: "Mama gaat een dagje naar buiten en wil Tane en my meehebben. Ik vind het " in ’t geheel niet pleizierig, maar....(voilà M. qui passe. Ik zie altijd " willekeurig op als hy voorbygaat, )-.ging natuurlijk toch mee. North and " South nam ik mee alsook myn werk, au grand amusement de Maman et de Tane,

" qui prétendaient qu’on n’allait pas à la campagne pour travailler. Comme ” il faisait bien chaud je proposai un tour en voiture ouverte et à cet ef- " fet on fit atteler le char-à-bancs. Nous nous promenons ainsi et Je me " sentis très heureuse en parcourant toutes ces allées, où j’avais tant " joui l'année dernière et où j’espère beaucoup jouir l’été prochain. J’ai- " merais que tout le monde fut aussi heureux que moi. Om 6 uur vertrek.

" Doodmoe! "

"Dinsdag 17 April. Heel stout geweest; ’s avonds berouw gehad. Niets " gedaan dan om geld te denken en te murmureren dat ik er te weinig heb om " alles te kopen wat ik nodig heb; my ook (dans mon for intérieur) geërgerd " over Maria, de ce qu'elle ne se gêne pas d’acheter tout ce qu’elle trouve " joli, parasol, chapeaux, robes, fichus, en faisant mettre tout cela sur " le compte de Maman sans même la consulter, et aussi de ce qu'elle ne songe " jamais à demander la moindre des choses à Maman pour moi, quoiqu’elle sache " très bien que je suis trop fière pour demander en dat ik het toch wel nodia " heb. Naderhand innig berouw gehad toen ik bedacht hoe ondankbaar en slechv " ik geweest ben, en hoe weinig ik al het goede dat ik gekregen heb verdien.

" J'espère bien n'être plus jamais aussi avare. Ik gevoel my weer niet heel " wel. Alweer datzelfde zwakke gebfcel vanverleden jaar."

Hetzelfde verschil dat er tussen Willem en Hendrik bestond, bestond ook tussen Maria en Caroline. Maria was egoi'st en verkwistend, C. genereus en zuinig, en later klaagde Nepveu my dikwijl over de rekeningen der modistes en costumières. Maria had ook moeten bedenken dat Lore geëngageerd was en dat de cadeaux, welke zy my gaf, haar ook veel kostten. Dat de moeder zo onbillijk handelde en met twee maten mat door Agnes en Maria boven Lore te bevoorrechten was zeker heel treurig daar zy zeer goed zag dat Lore haar nooit om hulp vroeg. Hoe het mogelijk was dat zy deze nooit uit eigen beweging iets extra's gaf kan ik niet verklaren.
'o cj E


f?

tt


it


*i

tt

h


" Donderdag 19 April. Met Mama by Mevrouw Labouchere en by Oom Henk, die zo wit was als een lijk. Diner by ons van M's ouders. Oom Ko was niet heel spraakzaam, Tante heel vriendelijk. Heiman sprak na 't eten een uur met my; il était très intéressant. Tante Cateau me donne une bague.?,

" Vrijdag 20 April. By da Costa.'üpenb 7. Je prends quelques notes , mais n’ai [pourtant aucune envie de faire un extrait de cette lecture."

" Zaterda^.21 April, ’s Avonds met Djé naar het Park; het concert was heel mooi, vooral de Loreley van tóendelssohn. Piet Six gaf ons bestuurs- plaatsen; Cees m’évita plus que jamais, et ne vint pas même du côté où nous nous trouvions(Tant mieux, schreef ik£ er by.)

"Zondag 22 April. Niet naar de kerk. to. kwam te 1^ en na het dejeuner


" zat ik met hem in de rode zykamer. Ik beloof hem toch het extrait van " Vrijdag maar weet niet of het zai gelukken. Na *t eten by Louky sodawater " met Willy gedronken tot 7 uur. Te 8 uur by Tante Cateau met Maria. Very " nice evening, talked the whole time with Maurice; he looked a little sad " at the end of the evening, j’espère que je n’en suis pas la cause et que " je ne lui ai pas fait du chagrin. Ce serait bien involontaire vraiment.”

Neen zy had geen schuld, maar aan ’t eind was ik altijd verdrietig van te moeten scheiden en bovendien zat ik met de twee pleidooien van de volgende dag in myn maag.
/O


"Maandag 23 April. M. twee pleidooien vandaag. I long to see him again.

" De gehele dag aan myn opstel gewerkt et comme mes soeurs avaient des amis " chez elles, je pus passer ma soirée tout tranquillement au grenier. C’était " délicieux et je regrette de ne pouvoir me procurer^ ce plaisir plus sou- "v«nt; men kan zoveel afwerken in een avond."

"Dinsdag 24 A. Discussion entre Anna et Tane sur la prière avant et " après le repas. Tane vindt het onnodig om na afloop van de repas te danken.

"Woensd.25 April, vóór *t eten een briefje van Maurlts gekregen in " Griekse letters. Na het dessert naar Jan om hem te vragen my die te leren,

" toen gauw naar huis en een dito briefje aan M. gezonden. Alweer boven in " myn kamer kunnen werken. ”

"Donderd 26 A. By Louky gegeten, aan ’t raam gezeten; zy roept Maurits " binnen; je trouvais cela un peu singulier, mais d’un autre côté si agréable " que je n’eus pas le courage de l'ariTer."
//O O


"Vrijdag 27 A. Kwasten aan M’s beurs gemaakt. Myn opstel aan hem ge- ’’ zonden. J’ai plus retenu que lui mais par contre il a détaillé les points " principaux, que je n’ai fait que toucher en passant."

"Zondag 29 ApriJ. Met Mama naar Stuart, maar in plaats van te luisteren " de gehei£tijd door aan M. gedacht en aan de délicieuse brief die hy my " gisteren gezonden heeft met myn gecorrigeerde opstel. Vraiment son affec- " tion me fait tant de bien. Je ne puis certainement plus m’en passer.

" ’s Middags met Thumm een ogenblik de Roomse Franse kerk binnengelopen.

" It was sickenlng to behold and I feit as unpè’sslich als es nur möglich " ist.

MEI 1855

//O 3, In die dagen interesserde my zeer de lectuur van Bilderdijks„Ziekte

der Geleerden met aantekeningen van de Leuvense Hoogleraar j.David.

Ik ve&am Anna Voomberghs engagement, wat my zeer verbaasde, omdat ik haar voor te verstandig hield om met iemand te trouwen, dien Mevrouw van Reede- Singendonck un enfant trouvé noemde en van wie zy absoluut niets wist.

//oj Bram da Costa kwam my vertellen dat hy Louise Gevers, nièce van Elout, gevraagd had, maar ook deze bedankte hem evenals Carry en later trouwde hy met Juffr.de Bordes. Everard van Weede vsn Dijkvelds engagement met 'Mina Hooft werd publiek doch werd later weer verbroken. Hiervan beweerde Lore onwillekeurig de schuld geweest te zyn. Zy vertelde namelijk aan Mina, die een grote vriendin van Lore was, hoe intiem zy met my was, hoe wy samen omgingen, hoe wy niets voor elkander verborgen hielden, hoe groot onze weder- zijdsche affectie was, enz. en toen riep Mina uit:" 0 maar dat lijkt er by ” ons niet naar!” en daarover nadenkende kwam zy van lieverlede tot het besluit dat indien een huwelijk op zulke grondslagen moest steunen, het beter was om met Everard niet te trouwen en bedankte zy hem. Zy bleef ongehuwd, hy trouwde later met Adèle Schuyl.

Cees Hartsen kwam my vertellen dat hy Zaterdag by Tante van Loon was te eten gevraagd. Waarom hy wel en ik nooit? Sedert 8 April ’53 at hy er niet. Ik hoopte dat men delicaat genoeg zou zyn om hem niet weer naast //0 Lore te plaatsen, want het feit dat zy hem voor ’t eerst wwer by zich aan huis zou zien moest haar al uncomfortable en zenuwachtig genoeg maken.

//oS~ Davids engagement met Cee werd wel nog niet publiek, maar toch zo goed als beslist. Ik lees ook in myn agenda dat ik met Cees Hartsen assurantie- recht bestudeerde. Donderdag sprak ik Lore by haar tante Cateau en gaf zy my de raad by haar moeder afscheid te komen nemen eer deze voor goed naar buiten ging. Die dag trouwden Jan van Nellesteyn en Madelon Hartsen. Dat ging vlugger dan ons huwelijk en nu zyn wy beiden weduwnaars.

//oé Maandag 14 Mei voer ik 's middags te 3| nasr Hoorn en de volgende dag

pleitte ik tegen Mr de Vicq, waarna ik per rijtuig naar Amsterdam terugkeerde, Die dag won ik de strandvonder!jzaak te Haarlem.

Als een byzonderheid vind ik onder 16 Mei opgetekend dat ik met Sanders van 2-4 billard speelde in het Café Restaurant op de Dam, het tegenwoordige
Zeemanshoop. Daar ik geen lid meer was van Arti, speelde ik nooit meer billard.

//o 8Vrijdag kreeg ik van Cees een piano te leen en de Musiklehre van Marx, waarin ik een uur studeerde en van die dag af speelde ik in de verloren ogenblikken gammes, vooral 's ochtends van 7 tot het ontbijt, Het was te meer verkeerd om daaraan tijd te besteden omdat ik daardoor minder beweging nqm en toch reeds zulk een zittend leven leidde, terwijl ik al sedert enige weken weer last had van hemorrhorden en daarvoor Prof Schneevogt had geraadpleegd. Van die tijd af heb ik er ontzettend veel last van gehad en tal van medici geraadpleegd en tal van middelen gebruikt, totdat ik verleden jaar (1900) in Baden-Baden van Dr Burger vernam dat hemorrhorden het gevolg zyn van constipatie((waaraan ik echter nooit heb menen te lijden) en dat een irrigatie met lauw water of, gelijk Dr van Praag te Haarlem my aanried, met lauw water en een weinig olie de constipatie doet ophouden. Sedert ik dat middel toepas steken de h. my niet meer. (In 1904 is dit weer begonnen ondanks de olieirrigatiè’n).
///O

////

///z.


Het was ook dwaas my te verbeelden dat ik nog piano konleren spelen op myn25ste jaar daar myn vingers veel te stijf waren, maar wat doet men als men verliefd is?

Ik kreeg een moeilijke turfzaak te behendelen en bestudeerde de wet op de turf en bracht de avond van 24 Mei by Sasr door met Lore die de Moi'èe van Thalberg voor my speelde. Die dag gaf het Hof arrest i.z. de Enkhuizer dijkettingen in het nadeel van het Domeinbestuur.

Zaterdag 26 Mei mocht ik mee naar Schaep en Burg en reed ik te 6 uur 's avonds in hetzelfde rijtuig als Tante en Lore. De rit duurde uur maar de tijd vloog om en *s avonds maakte ik nog een wandeling met Lore in de maneschijn.

Ik wil nu weer 't ean en ander uit haar Journaal van ltot26 Mei optekenen: "Dinsdafe 1 Mei. Na 't eten by Tante Cateau. Maurice passa, mais

" il ne me vit pas parce que Je me détournai exprès, pendant que Maman " n'aimerait pas que ^fe le visse si souvent, mais ma tante me gronda sévè- " rement. Voor Mama thee geschonken, die vindt dat ik het al beter tfegin te " doen. Hoofdpijn en vroeg naar bed, maar op 't ogenblik dat ik half insliep, " door Agnes van beneden geroepen om te beoordelen of haar japon goed zat.

" Ieder ander zou daardoor geheel uit de slaap geraakt zyn, maar ik sliep " terétond weer in en werd niet voor
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

  • qui prétendaient qu’on n’allait pas
  • o cj E
  • "Maandag 23 April. M. twee pleidooien vandaag. I long to see him again.
  • " toen gauw naar huis en een dito briefje aan M. gezonden. Alweer boven in " myn kamer kunnen werken. ”
  • MEI 1855
  • der Geleerden met aantekeningen van de Leuvense Hoogleraar j.David.
  • //o 8

  • Dovnload 3.64 Mb.