Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Thema: Is er plaats voor de Messias Zijn plaats aangekondigd (in het ot)

Dovnload 68.59 Kb.

Thema: Is er plaats voor de Messias Zijn plaats aangekondigd (in het ot)Datum14.09.2017
Grootte68.59 Kb.

Dovnload 68.59 Kb.


Kerstprogramma 2016

Is er plaats voor de Messias?
Door:

Joke Meijer-Kloosterman

Eveline de Lijster-Meijer

Reinate Meijer-Koopman

Janny Meijer-Willems

Lid van vrouwenvereniging “Dient elkander” uit Ouderkerk aan de Amstel


Thema: Is er plaats voor de Messias ??

1. Zijn plaats aangekondigd (in het OT)

In het Oude Testament wordt op veel plaatsen (in de Wet van Mozes, in de profeten en in de Psalmen) de komst van de Messias, de Verlosser, aangekondigd, meestal door beloften van verlossing en beloften over Gods toewijding aan Zijn volk. Een vaak weerkerend refrein is: “Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn”. Zijn komst op aarde was nodig om de verlossing van de zonden voor de mensen mogelijk te maken! Maar omdat God rechtvaardig reageert op de zonde, geeft Hij ook waarschuwingen, dreigementen en vervloekingen en wijst op deze manier ook heen naar de noodzaak van Christus’ komst, want “Hij is het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt”.


Zingen: Uit aller mond 63:1
Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd

En wie doorzag Gods hand’len van omhoog

Hij was een loot die opschoot voor Zijn oog

Uit dorre aarde

Want wij, verblind, wij zagen niets van waarde

Geen grootsheid, pracht die wij begeren konden

Aan Hem was niets dat wij aantrekk’lijk vonden

Hij was veracht


Schriftlezing: Jes. 11:1-2
.

Declamatie: Wie heeft op aard' de prediking gehoord dichter: Nicolaas Beets

Wie heeft op aard’ de prediking gehoord, n.a.v. Jes. 53: 1-3

de prediking van het vleesgeworden Woord?

Wie durft geloven?

Wie ziet in Hem Gods reddende arm, van boven tot ons gestrekt?
Wie durft Hem te belijden?

Wiens hart zich in Hem verblijden, met smaad bedekt?

Een rijsje dat zo woest een storm bewoog

Een wortel uit een aarde, dor en droog

Had geen gedaante of schoonheid in ons oog.

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen

Wie durft zich Hem tot Zaligmaker wensen?
Zingen: Psalm 14: 1 en 2 (OB)
De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed:

"Daar is geen God". Zij doven 't licht der rede,

En maken zich, door gruwelijke zeden,

Afschuwelijk; daar is geen mens, die goed

Op aarde doet.
De grote God, die 't recht verdedigt, sloeg

Van 's hemels troon Zijn ogen naar beneden

Op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden;

Hij zag, of zich geen mens verstandig droeg,

En naar Hem vroeg.
Zingen: Psalm 14: 1 en 2 (NB)
De dwaas zegt in zijn hart: “Er is geen God”,

En ieder doet wat goed is in zijn ogen.

‘t Gebinte van het leven wordt bewogen,

De zonde woekert, ieder drijft de spot

Met Gods gebod.
De Heer ziet uit de hemel, of nog één

De wijsheid heeft om naar zijn woord te horen,

Of één Hem zoekt. Geen wil zich aan Hem storen.

Geen mens die goed doet in de wereld, neen,

God vindt er geen.
Lezen: Jes. 60:1-4
Declamatie: Als 't duister de aarde zal bedekken (uit de bundel "Licht en schaduw")

van F. v.d. Schoot- van Dam

Als ’t duister de aarde zal bedekken,

De volken gaan in donkerheid,

Dan zal des HEEREN licht verschijnen

in majesteit en heerlijkheid.
De heidenen uit verre landen,

getroffen door dat vergezicht,


zullen zich onweerstaanbaar wenden,

eenparig tot dat stralend licht.


Ook vorsten zullen tot U komen

en sprakeloos van verre staan,

wanneer zij zien de volle luister,

de glans die U is opgegaan


Zingen: Psalm 148:1 (OB)

Halleluja! Prijst God en zingt,

Gij, die in 't glansrijk hemelhof,

Die in de hoogste plaatsen woont,

Waar God u Zijn nabijheid toont.

Looft Hem, gij eng'len, legermachten,

Die op Zijn wil en wenk blijft wachten;

Looft, held're sterren, maan en zon,

Looft d' Almacht, looft der lichten bron
Psalm 148:1 (NB)
Looft God, zingt eeuwig 's HEEREN lof,

gij fiere hemel die daar blinkt,

gij legioen dat naar Hem hoort,

Gij engelen, die draagt zijn woord,

zonlicht en maan en alle sterren,

hemel der hemelen van verre,

peilloos verschiet boven ons hoofd:

de naam des Heeren zij geloofd!Schriftlezing: Jesaja 50:10

Declamatie: Voor wie in 't duister wand'len (uit de bundel "Mijn tijden zijn in Uw hand) van Joke van Sliedrecht
Voor wie in ’t duister wand’len

zonder een grein van licht,

niet weten, hoe te hand’len

geen hand voor ogen zicht


heb Ik een blij bericht;

het zal u niet berouwen,

als u gelovig zwicht

in Gods Naam te vertrouwen!


Ik weet er alles van,
Ik ken het diepste duister,

Ik was in Gods gericht….


Ik breng u naar het Licht;

Steun op Mijn Woord en luister –

Weet, dat Ik alles kan!
Zingen: Uit aller mond 26: 1 en 2

Nu daagt het in het oosten ,

Het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

Die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken

Van d’eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken

Met ongekende pracht.2. Zijn plaats bereid (in het NT)


Toen Johannes de Doper kwam, was het duidelijk dat Gods reddende beloften nog niet verwezenlijkt waren. De Romeinen regeerden over Israël. Er was geen gerechtigheid, de zonde heerste. Daarom riep Johannes de Doper het volk op om zich te bekeren en de doop te ontvangen van bekering tot vergeving van zonden, om zo de weg te bereiden voor de Heere Jezus.
Zingen: Gezang 10:1 en 5

Daar is uit 's werelds duist're wolken

een licht der lichten opgegaan.

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood:

de nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.
O Vredevorst, Gij kunt gebieden

de vreed' op aard' en in mijn ziel!

Doe elke zondaar tot U vlieden,

dat al wat ademt voor U kniel'!

Dit zal de God des heils bewerken,

Hij zal de zetel,u bereid,

met recht en met gerechte sterken;

Hem zij de lof in eeuwigheid!


Schriftlezing :Markus 1: 1-4


Schriftlezing: Lucas 1: 68

Schriftlezing: Lucas 1: 76

Zingen: Lofzang van Zacharias: 4
Dus wordt des HEEREN volk geleid,

Door 't licht, dat nu ontstoken is,

Tot kennis van de zaligheid,

In hunne schuldvergiffenis;

Die nooit in schoner glans verscheen,

Dan nu, door Gods barmhartigheên,

Die, met ons lot bewogen,

Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,

Een ster in Jakob op doet gaan,

De zon des heils doet aan de kimmen staan.


Schriftlezing: Lucas 3: 15 en 16
Zingen: Uit aller mond 27: 1 en 3
Heft op uw hoofden, poorten wijd!

Hij komt, de Heer der heerlijkheid,

Een Koning, groot van majesteit,

Een Heiland vol barmhartigheid!

Het heil, het leven brengt Hij weer.

Juicht allen! Zingt de Koning eer,

Nu Christus, groot van daad,

De poorten binnengaat.


Gezegend is het land, de stad,

Waar deze Koning binnentrad;

Gezegend ‘t hart, dat openstaat

En Hem als Koning binnenlaat!

Hij is de ware vreugdezon.

Doe weg wat Hem verhind’ren kon,

Nu Christus, groot van daad,

De poorten binnengaat.


3. Geen plaats voor Hem


De reactie van Johannes de Doper was bedoeld om het volk te laten weten dat de Christus metterdaad gekomen was. Maar zijn boodschap werd door de meesten niet

begrepen. Er was bij hen geen plaats voor het evangelie van verlossing. Toch gaat de Heere door met Zijn werk en zorgt ervoor dat er plaats komt in de harten van mensen..


Schriftlezing: Lucas 2:1-7

Declamatie: Geen plaats voor Hem (1) uit de bundel "de grootste schat"

van Christien de Priester

Voor ieder was een plaats in Davids stad,

Een rustbank stond gereed om t’ overnachten.

Een stroom van reizigers, vaak moe en mat,

Kon ’t eeuwenoude Bethlehem verwachten.

De deuren zouden gastvrij openstaan

en niemand moest ontmoedigd verder gaan.
En dan die jonge man daar met zijn vrouw?

Voor hèn was juist een rustplaats heel hard nodig:

De tijd brak aan waarop zij baren zou

En naad’re uitleg was hier overbodig.

En toch, géén plaats voor hen in deze nacht;

Géén plaats voor ’t Kind, dat spoedig werd verwacht!


Tenslotte in een vuile beestenstal

werd Christus, Gods geliefde Zoon, geboren.

Hij, Die de koning is van het heelal,

werd arm, opdat Zijn volk, zó diep verloren,

door Hem verlost zou worden van de schuld

en met genadegaven rijk vervuld.


Zingen: Op toonhoogte 70: vers 1 en 3
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,

In doeken gehuld, als kindje terneer.

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,

Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.


Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,

Dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht;

Ik kniel voor Uw kribbe met dankend gemoed,

En breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet.Meditatie : ...omdat er voor hen geen plaats was... (de meditatie is onderaan te vinden)


Declamatie: Geen plaats voor Hem (2)

uit de bundel "de grootste schat" van Christien de Priester
Wij leven van nature zonder God

en zitten vol met kopen en verkopen;

voor satans lokstem met zijn schijngenot

staan onze hartedeuren altijd open.

Maar voor de nodigende Heiland niet,

we letten niet op 't goed dat Hij ons biedt...


"Schuif, Heere, Zèlf de grendelen opzij

en wil mij door Uw Woord en Geest bekeren.

Wil door Uw koninklijke heerschappij,

door Woord en Geest mij leiden en regeren.

Doe mij als een gewillig' onderdaan,

aan U verbonden, in Uw wegen gaan."


Zingen: Lofzang van Maria: 3 en 5
Hoe heilig is Zijn naam!

Laat volk bij volk te zaâm

barmhartigheid verwachten;

nu Hij de zaligheid,

voor die Hem vreest, bereidt,

door al de nageslachten.


Die stout zijn op hun macht,

heeft Hij versmaad, veracht,

gestoten van de tronen;

maar Hij verhoogt en hoedt

het nederig gemoed,

waarin Zijn Geest wil wonen.


Declamatie: Voor jou is er plaats! van Rieteke Hoogendoorn
Bethlehem Efratha

jij kleine stad

waar Micha over gesproken had

jou werd een koning beloofd

toen Hij kwam werd het niet geloofd

voor jou geen engelenberichtBethlehem

voor deze Koning bleven jouw deuren dicht.


Wij knielen voor U neer

vergeef ons Heer’.


'En week uit naar Egypte'…
Herodes

jij wrede vorst

macht en glorie was jouw grote dorst

Zijn geboortebericht had je gehoord

in Rama bracht jij de kindermoord

gunde Hem geen levenslichtHerodes,

voor deze Koning gingen Israëls deuren dicht.


Wij knielen voor U neer

vergeef ons Heer’.


'En wierpen Hem de stad uit'…
Nazareth , zo klein en veracht

je had een machtig koning verwacht

één die de Romeinen zou verjagen

zo’n koning kon jou wel behagen

maar een timmerman, heel gewoon

dat gaf wrevel, gejoel en gehoon

je wilde niet horen van het verlossende licht

Nazareth,

voor deze Koning gingen jouw stadsdeuren dicht.


Wij knielen voor U neer

vergeef ons Heer’.


'Eli, Eli, lama sabachthani'...
Golgotha

op jou hebben drie kruizen gestaan

de Koning der Joden is aan het vloekhout gegaan

Hij hing daar en hoorde gespot

'koning Jezus: waar is nu Uw God'

met een stem vol pijn en smart

riep Hij tot het Vaderhart

de duisternis verborg Gods aangezichtGolgotha

voor deze Koning gingen de hemeldeuren dicht


Wij knielen voor U neer

vergeef ons Heer’.


'Ik ga heen om u plaats te bereiden'…

Mensenkind,

door de Vader geliefd en bemind

voor jou heb Ik gebeden

voor jou heb Ik gestreden

voor jou hing Ik aan een kruis

voor jou is er plaats in het Vaderhuis

voor jou is de deur niet dicht

voor jou is er hemels licht.


'Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden en hij met Mij'…
Ik kniel eerbiedig voor U neer

en wil U danken Heer

voor alles wat U heeft gedaan

wilt U bij mij binnen gaan?

4. Door Hem plaats bereid in de hemel


Toen Jezus op aarde kwam, was er geen plaats voor Hem. Toch kwam Hij naar deze aarde om voor de Zijnen plaats te bereiden in de hemel, in het Vaderhuis.
Johannes 14:1-3
Hij verliet Zijn plaats in de hemel om niet te rusten voordat Hij zeggen kon:
Johannes 17:4-5

Zingen: Psalm: 21: 4,5,13 (OB) Psalm 21: 3,4,7 (NB)
Hij heeft, o God, van U begeerd Al wat de koning had begeerd

Het onvergank’lijk leven; Van U, o God, was leven;

Gij hebt het hem gegeven. En Gij hebt hem gegeven

Zo zijn de dagen hem vermeêrd; Een leven dat de tijd trotseert,

Zo leeft de vorst altoos Een leven voor altijd

Zo leeft hij eindeloos. . In onvergank’lijkheid.

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, Groot wordt zijn roem, zo Gij hem helpt.

Door 't heil, aan hem bewezen! Hij zal naar alle zijden

Hoe is zijn roem gerezen! Het heilzaam licht verspreiden

O alvermogend' Opperheer, Waarmede Gij hem overstelpt.

Wat glans, wat majesteit Vertouwend op zijn Heer

Hebt Gij dien Vorst bereid! Wankelt hij nimmermeer.


Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; Verhef U in uw kracht, o Heer,

Zo zal ons vrolijk zingen Toon uw geducht vermogen

Door lucht en wolken dringen; Aan sterfelijke ogen.
Zo wordt Uw heerschappij en macht Wij willen zingen tot uw eer,

Door ons, nog eeuwen lang, Willen uw wondermacht

Geloofd met psalmgezang. Lofzingen dag en nacht.

Declamatie: Vrede op aarde

uit de bundel “Hij heeft gedacht aan Zijn genade”

van Christien de Priester

En tòch: ‘Vrede op de aarde!’

Want het Kerstfeest spreekt van Hèm,

Die de maagd Maria baarde

in de stal van Bethlehem.

Jezus kwam om door Zijn lijden,

door Zijn sterven aan het kruis,

weer een toegang te bereiden

tot het hemels Vaderhuis.
Voor een ziel, bevlekt met zonden,

die met smart belijden moet:

‘k Heb Gods heil’ge wet geschonden’,

is er vreed’ in Christus’ bloed.

Daarom zongen eng’lenkoren:

‘Vreed’ op aarde! God zij eer!’

‘Jezus Christus is geboren,

in de kribbe ligt Hij neer!’


Zalig vrede te ervaren,

Die Hij heeft teweeggebracht.

Hij brengt stormen tot bedaren,

Hij geeft licht in donk’re nacht.

Hij leidt door dit moeilijk leven,

vol van zorgen, angst en strijd.

Ja, Hij zal de Zijnen geven

VREDE tot in eeuwigheid.


Zingen: opwekking 525 (Joy to the world)

Jubel het uit, de Heer is hier;

ontvang het Koningskind!

Als redder van de aarde

geeft Hij het leven waarde.

Dus hemel en aarde, zingt! (2x)

Dus hemel, dus hemel

en aarde, zingt!


Jubel het uit, de Heer regeert;

wees blij, verhef je stem!

Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt

een vreugdelied voor Hem (2x)

een vreugde-,

een vreugdelied voor Hem!


Zijn koningschap zal eeuwig zijn,

rechtvaardig en vol kracht!

Laat ieder volk op aarde

zijn heerlijkheid ervaren;

de liefde die Hij bracht (2x)

de liefde, de liefde die Hij bracht!


5. Is er bij ons plaats voor Zijn wederkomst?


De Messias is naar de aarde gekomen om het volk te verlossen van de zonden. Zijn werk is volbracht aan het kruis.

De wederkomst en de voleinding zijn het moment waarop het laatste oordeel over de zonde uitgevoerd wordt. Maar tegelijkertijd ook de beloning voor de Zijnen die Hem hebben liefgehad.Declamatie: Zingend naar Jezus wederkomst: door Diny Beijersbergen-Groot

Wij zingen, o God, Uw komst tegemoet

En hopen dat velen het horen.

Een lied dat Uw vrede blijde begroet:

Een Kind is tot redding geboren.
We zingen ons lied in duistere dagen,

Begroeten het licht in de wereldse nacht.

Een wereld voorbij de zorgen en vragen

Die al zo lang Jezus wederkomst wacht.


We zingen de boodschap vreugdevol voort:

“Gods Zoon is geboren en komt eens weer”.

We hopen dat men in de wereld dit hoort:

“Advent is uitzien naar de komst van de Heer”.


Schriftlezing: Mattheus 25: 31-40

Zingen: Uit aller mond 2
Halleluja, eeuwig dank en ere,

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

word' op aard' en in de hemel, Heere,

voor uw liefd' U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;

uw gemeenschap, Geest van God,

amen, zij ons eeuwig lot!


Meditatie kerstprogramma 2016

....omdat voor hen geen plaats was.....

naar aanleiding van Lucas 2 : 7:"En zij (Maria) baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.”
Stel je een kerstmaaltijd voor en het is tijd om aan tafel te gaan. Wat zou er door je heen gaan als je naar de tafel loopt en er wordt tegen je gezegd: “Nee, geen plaats!” , terwijl je ziet dat er nog stoelen leeg zijn. Nee, voor jòu is er geen plaats, voor ànderen wel. Het zou voelen alsof je een klap in je gezicht krijgt; je voelt je verworpen, weggekeken.
Iets dergelijks overkwam ook Jozef en Maria. Ze zijn in Bethlehem aangekomen en zijn op zoek naar een onderkomen voor de nacht. Uit dit ène Bijbelvers weten we waarom de Heere Jezus na Zijn geboorte in een kribbe werd gelegd, namelijk “omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”. We zijn geneigd om snel tot de conclusie te komen dat dit 'om Jezus' was, maar er staat niet dat er geen plaats was voor "Hem" maar voor "hèn", voor Jozef en Maria dus. En dat is merkwaardig, want Israël en andere oosterse landen staan bekend om hun gastvrijheid. Bovendien was het voor iedereen duidelijk dat Maria elk moment een kind ter wereld moest brengen. Uiteraard was het druk in Bethlehem vanwege de inschrijving op last van keizer Augustus. Maar het is haast niet voor te stellen dat alleen ruimtegebrek in een stad als Bethlehem, waar toen al veel logeergelegenheden waren, er de oorzaak van was dat er voor dit hoogzwangere paar geen plaats was in de herberg.
Op grond van wat er staat te lezen in Handelingen 5:37: "Na hem (Theudas) stond Judas de Galileër op, in de dagen van de inschrijving, en hij maakte veel volk afvallig, dat hem volgde; " zou het kunnen zijn dat Jozef en Maria bij het vragen naar een slaapplaats door hun spraak werden herkend als Galileërs en dat door het optreden van deze Judas alles wat Galileër was, verdacht was.

(zie ook Matheüs 26:73) . En misschien werden ze daarom door de herbergier tot de groep van 'veel volk' die afvallig achter Judas de Galileër aanliep, gerekend.

In elk geval werd het wel duidelijk dat zij niet welkom waren! Afgewezen. Voor hen 'geen plaats'...

In het jaar 2016 hebben we veel te maken gehad met vluchtelingen uit allerlei landen die naar Europa en ook naar ons land kwamen. Misschien zeiden wij ook wel: in Nederland is geen plaats en zeker niet in ons dorp of in onze stad. Herkennen we iets van de reactie van de herbergier en waren we zelf misschien ook niet objectief in onze meningsvorming over wel of niet toelaten van vluchtelingen, op grond van uiterlijkheden en wat we over sommigen van hen hadden gehoord en gezien?


Als Kind wordt Jezus dus al uitgewezen op grond van een valse beschuldiging, terwijl Zijn komst met engelenkoren en lofgezang werd ingeluid! Wat een teleurstelling: als God Zijn Zoon stuurt, de Verlosser, is Hij niet welkom. Geen plaats! De engelen zingen “Ere zij God en vrede op aarde”. Maar de mensen zingen en zeggen heel andere dingen! Geen plaats. Hij blijft een vreemdeling. Al vanaf het eerste begin en dat werd er naderhand niet beter op. Vluchteling naar Egypte. Geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen. De vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben nesten, maar voor Mij…geen plaats.

We weten hoe Zijn leven is geëindigd: geen plaats voor Hem. Weg met Hem, kruisig Hem.

De enige plaats die er voor Hem is: “…en zij brachten Hem naar een plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, Golgotha, alwaar zij Hem kruisigden…”
Daar kunnen wij ons hoofd over schudden. Maar…kunnen wij Hem wèl verdragen? Verjagen wij Hem ook niet vaak uit ons leven? Is er plaats in onze herberg? In ons leven? In ons hart? In onze agenda? Jezus zoekt een plaats. Vindt Hij die bij ons?
Hoe zal God reageren nu er eigenlijk nergens plaats is voor Hem? Wonderbaarlijk genoeg geeft God Zijn enige, Zijn geliefde, aan deze slechte en ongastvrije en vijandige wereld. Ook al is er bij òns geen plaats voor Hèm, bij Hèm is er wel plaats voor òns! Dat is nou genade van Gods kant. Onverdiend, Zijn gunst! Zijn liefde, die helemaal van één kant komt! Plaats op deze aarde, plaats in de gemeente, plaats aan de avondmaalstafel.

Jezus vond geen plaats hier op aarde, maar (Joh. 14:1-6): Hij bereidt ons plaats bij God, in het Vaderhuis. Ieder die in Hem gelooft en Hem volgt. Ieder die Hem wel plaats geeft, de eerste plaats, de ereplaats, de Heereplaats.


Laten we vanuit dit Kerstevangelie ook omzien naar al die vluchtelingen die op zoek zijn naar een plaats om te wonen, en, als we daar gelegenheid voor krijgen, hen ook wijzen op de plaats die er is bij de Heere Jezus Christus. Want “….voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

Joke Meijer-Kloosterman

  • Thema: Is er plaats voor de Messias 1. Zijn plaats aangekondigd (in het OT)
  • 2. Zijn plaats bereid (in het NT)
  • 3. Geen plaats voor Hem
  • Meditatie : ...omdat er voor hen geen plaats was... (de meditatie is onderaan te vinden)
  • 4. Door Hem plaats bereid in de hemel
  • 5. Is er bij ons plaats voor Zijn wederkomst
  • Declamatie: Zingend naar Jezus wederkomst : door Diny Beijersbergen-Groot
  • ....omdat voor hen geen plaats was.....

  • Dovnload 68.59 Kb.