Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tijd: van 11. 00 tot 12. 00 uur Onderwerpen: Opening

Dovnload 9.57 Kb.

Tijd: van 11. 00 tot 12. 00 uur Onderwerpen: OpeningDatum28.06.2017
Grootte9.57 Kb.

Dovnload 9.57 Kb.


Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) van

Zorgcoöperatie Rooi u.a. op vrijdag 9 december 2016

Plaats: De Knoptoren, Kerkdijk-Noord 8 (zijstraat Eerschotsestraat)

Tijd: van 11.00 tot 12.00 uur
Onderwerpen:


 1. Opening
 1. Vaststelling agenda
 1. Bericht van verhindering
 1. Benoeming nieuw bestuurslid, tevens nieuwe voorzitter

De huidige voorzitter, Piet Bekkers, is volgens het rooster van aftreden sinds

1 april 2016 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Na enig speurwerk heeft het Bestuur in de persoon van de heer Theo Scholten een geschikte kandidaat gevonden om Piet Bekkers op te volgen.

Het Bestuur vraagt op grond van artikel 12.1 van de statuten de Algemene Ledenvergadering Theo Scholten te benoemen tot bestuurslid en in te stemmen met het voornemen van het Bestuur om hem te benoemen tot voorzitter van het Bestuur per 1 januari 2017.

Theo Scholten heeft ruime ervaring in de zorg, met name de gehandicaptenzorg. 1. Voorstel wijziging rechtsvorm ZCR en Statuten

Bij de oprichting van Zorg Coöperatie Rooi in 2015 is als rechtsvorm gekozen voor “de coöperatieve vereniging”. In de afgelopen tijd is gebleken dat deze vorm voor ZCR onvoorziene fiscale en financiële problemen oplevert. Vanwege deze rechtsvorm beschouwt de Belastingdienst ZCR als onderneming en wordt over het batig saldo van de vereniging op het einde van het jaar 25 % vennootschapbelasting geheven.

Dit betekent dat ZCR daarmee een deel van haar inkomsten, die hoofdzakelijk bestaan uit contributies van leden en enkele donaties, moet afstaan aan de belasting.

Omdat ZCR beschikt over beperkte middelen dreigt dit op den duur nadelig uit te pakken voor de activiteiten en wellicht zelfs het voorbestaan van ZCR.

Met de Belastingdienst en Notaris is hierover overleg gepleegd. Dit heeft er toe geleid dat het Bestuur besloten heeft een procedure in gang te zetten om over te gaan naar een andere rechtsvorm voor ZCR.

Het bestuur wil “de coöperatieve vereniging” om laten zetten in een “gewone vereniging”.

Door deze omzetting van rechtsvorm verandert er niets aan de uitgangspunten en activiteiten van ZCR. Ook de naam van de vereniging zal niet gewijzigd hoeven te worden. Het allerbelangrijkste is dat er voor de leden niets verandert.
Op grond van artikel 15.1 van de statuten heeft het Bestuur van ZCR deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen en vraagt het de leden om in te stemmen met het voorgenomen besluit van het Bestuur om de rechtsvorm van ZCR, zoals hierboven beschreven, te wijzigen en (als voortvloeisel hiervan) met de statutenwijziging.


 1. 2e Bijzondere Algemene Ledenvergadering 23 december 2016 (voor het geval dat…)

Het is van belang dat de wijziging van rechtsvorm en statuten nog gerealiseerd kunnen worden vóór 1 januari 2017.

In artikel 15.3 van de Statuten staat dat een besluit tot wijziging slechts genomen kan worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is dit aantal niet bereikt dan wordt binnen een termijn van 14 tot 30 dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Voor het geval dat op 9 december 2016 het vereiste aantal leden niet aanwezig (of vertegenwoordigd) is roept het Bestuur de leden bij deze alvast op voor een

2e Bijzondere Algemene Bijzondere Ledenvergadering op vrijdag 23 december 2016

in Campus Fioretti (Kasteellaan 6) om 9.30 uur. 1. Rondvraag
 1. Sluiting


23-11-2016 / Bestuur ZCR

 • Tijd
 • Voorstel wijziging rechtsvorm ZCR en Statuten
 • 2 e Bijzondere Algemene Ledenvergadering 23 december 2016 (voor het geval dat…)
 • Rondvraag Sluiting

 • Dovnload 9.57 Kb.