Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Toelichting 04

Dovnload 87.2 Kb.

Toelichting 04Datum21.09.2017
Grootte87.2 Kb.

Dovnload 87.2 Kb.
043-04-090120

Toelichting 04

Toelichting voor het opstellen en de verificatie van het Monitoringverslag

1.Inleiding

Het Auditconvenant stelt in Art. 9 – lid 1 :
Iedere onderneming brengt jaarlijks, uiterlijk op 1 april, en ten vroegste 6 maanden na het indienen van het energieplan bij het Verificatiebureau, aan het Verificatiebureau verslag uit over het in het voorafgaande kalenderjaar bereikte specifiek energieverbruik in de betrokken vestigingen, evenals de hiermee samenhangende vermeden CO2-emissies. Daarbij wordt tevens aangegeven in hoeverre die verlagingen in overeenstemming zijn met het energieplan.

In bijlage 3 van het Auditconvenant worden de vereisten van deze “Verslaggeving door de Onderneming” verder opgelijst.


Deze toelichting vertaalt enerzijds de opgegeven monitoringvereisten uit het Auditconvenant in een praktische aanpak en anderzijds de wijze waarop het Verificatiebureau de verificatie van deze verslaggeving in 2009, betrekking hebbende op het kalenderjaar of verbruiksjaar 2008, zal uitvoeren.

2.Terminologie

* Monitoringverslag : Het geheel van documenten die door de onderneming aan het


Verificatiebureau toegestuurd dienen te worden.

* Monitoring 20xx : Het geheel aan activiteiten in het kader van de verslaggeving


betreffende het kalender- of verbruiksjaar 20xx.
In de komende jaren zal deze term systematisch herbruikt
worden.

3.Inhoud van het Monitoringverslag

3.1.Spreadsheet (rekenblad)


Het belangrijkste document van het monitoringverslag is de spreadsheet met de energiebalans en de maatregelenlijst die jaarlijks door de onderneming dient ingevuld te worden. In bijlage 1 wordt aan de hand van enkele screenshots dit document nader toegelicht.

In deze paragraaf beschrijven we de inhoud en enkele belangrijke vereisten met betrekkingen tot deze spreadsheet.


Teneinde de administratieve verplichtingen van de onderneming in het kader van het monitoringverslag zoveel mogelijk te beperken en de relevante informatie over de
uitvoering en status van het energieplan zoveel mogelijk te verzamelen, werd er vanaf de Monitoring 2007 door het Verificatiebureau één enkele Excel-spreadsheet aangemaakt. Voor de Monitoring 2008 worden hierin volgende gegevens opgelijst in verschillende werkbladen (worksheets) :
- De energiebalans van de voorgaande jaren (één werkblad per balans) :

Voor de Monitoring 2008 betekent dit, op enkele ondernemingen die later toege-treden zijn na, de energiebalans van 2005 – het referentiejaar voor de meeste onder-nemingen – en de energiebalansen van 2006 & 2007.

Deze werkbladen betreffen historische gegevens en zullen door de onderneming niet kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand contact met het Verificatiebureau. Het is tevens de plicht van de onderneming deze cijfers te controleren op consistentie met voorgaande monitoringverslagen en/of energieplan.
Om in het kader van internationale rapporteringsverplichtingen consistent te kunnen rapporteren worden, naar analogie met het Benchmarkingconvenant, de onderste verbrandingswaarden en CO2-emissiefactoren voor de meest gangbare brandstoffen overgenomen uit de Handleiding voor het Monitoringplan 2008 – 2012 voor bedrijven die onder CO2-emissiehandel vallen.

In navolging van de beslissing van de Commissie Benchmarking van 03/06/2008


wordt deze omrekeningsfactor voor elektriciteit vanaf Monitoring 2008 aangepast naar 400kg CO2/MWh of 44,44 kg CO2/GJP. Dit zal aanleiding geven tot andere waarden voor de berekende resp. vermeden CO2-emissies in alle balansen resp. maatregelenlijsten.

- Het invulblad voor de energiebalans van het kalenderjaar waarop de monitoring


betrekking heeft (één werkblad) :
Hierbij zal a.h.v. een kleurlegende duidelijk aangegeven worden welke cellen er door de onderneming dienen/kunnen ingevuld worden. De onderneming zal hierin enkel finale verbruiken dienen in te vullen; de omrekeningen naar primair verbruik, specifiek primair verbruik en de daaraan verbonden CO2-emissies worden automa-tisch berekend. De processen en produktie-eenheden zullen steeds overgenomen worden uit de voorgaande verslaggeving of uit het energieplan. Deze gegevens kunnen, mits toelichting (zie verder item 3.2 – Het verslag), gewijzigd worden door de onderneming.

- De maatregelenlijsten (één werkblad per jaar) :


De Maatregelenlijst 2007 is het resultaat van de voorgaande Monitoring 2007 en kan door de onderneming niet aangepast worden.
In de Maatregelenlijst 2008 werd voor elke maatregel de laatste status – uit het voorgaande monitoringverslag – overgenomen. Van elke nog uit te voeren maatregel vult de onderneming de nieuwe status, de gerealiseerde besparing op jaarbasis en de planning in (enkel ingave mogelijk in de gele cellen).

Wijzigingen in planning – indien vertraagde uitvoering in vergelijking met het energieplan of vorig monitoringverslag – dienen steeds toegelicht te worden (zie verder – item 3.2 Het verslag).


De onderneming kan eveneens nieuwe of bijkomende maatregelen toevoegen aan deze lijst. In dergelijk geval dient alle relevante informatie ingevuld te worden in het onderste gedeelte van de maatregelenlijst.
- De evolutie van het verbruik (één werkblad) :
Dit werkblad geeft per proces een overzicht van het primair verbruik, de productiehoeveelheid en het specifiek verbruik vanaf 2005 (of enig ander referentiejaar bij latere toetreding) tem het huidig monitoringjaar waardoor het voor de betrokken onderneming duidelijker wordt hoe het specifiek verbruik van de diverse gedefinieerde processen evolueert.
Het totaal primair verbruik wordt met constante productie van het monitoringjaar 2008 tevens teruggerekend naar de vorige jaren teneinde een evolutie van de energie-efficiëntie bij constante productie te kunnen weergeven. De E.P.I (Energie Prestatie Index) is de verhouding van het verbruik t.o.v. het referentieverbruik en is een maat voor de evolutie van de specifieke verbruiken van de diverse processen van de onderneming.

Elke ongunstige evolutie van de E.P.I dient door de onderneming toegelicht te worden in het verslag (zie item 3.2).BELANGRIJK :
Voor elk convenantbedrijf zal het Verificatiebureau jaarlijks deze spreadsheet voorbereiden voor de komende Monitoring. Pas na ontvangst hiervan, voorzien tegen uiterlijk 28 feb. 2009 voor de Monitoring 2008 dient het bedrijf deze spreadsheet verder in te vullen.

3.2.Het verslag


De onderneming dient jaarlijks tevens een beknopt verslag op te stellen.
Dit tekstuele verslag bestaat uit :


 • Algemene gegevens (contactpersoon en bevoegd persoon die het monitoring-verslag ondertekent)

 • Aanvullende informatie betreffende de monitoring van de energiebalans (verbruiken van de gedefinieerde processen/installaties).

 • Aanvullende informatie betreffende de monitoring van de maatregelen.

 • Handtekening van de bevoegd persoon

Bijlage 2 geeft een sjabloon van dit verslag weer. Dit sjabloon bevat enkele toelichtingen (telkens in cursief aangeduid). Deze toelichtingen dienen geschrapt te worden. Invulteksten en optionele tekstgedeelten worden steeds tussen vierkante haken weergegeven.3.3.Het monitoringverslag indienen


Het tekstuele verslag uit item 3.2. dient, samen met een afdruk van de energiebalans van het monitoringjaar, de maatregelenlijst van dat jaar en de evolutie van het jaarverbruik uit item 3.1., ondertekend door de bevoegd persoon, opgestuurd te worden naar het Verificatiebureau vòòr 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de monitoring betrekking heeft.
Een elektronische kopie van het tekstuele verslag (item 3.2.), samen met de spreadsheet uit item 3.1, wordt tevens elektronisch opgestuurd naar info@auditconvenant.be vòòr 1 april.

4.Verificatie van het Monitoringverslag

4.1.Administratieve verificatie


Na het opsturen van het Monitoringverslag zal het Verificatiebureau eerst een administratieve controle uitvoeren op het toegestuurde verslag en het Excel-rekenblad.
In geval van ontbrekende, ontoereikende of schijnbaar onlogische informatie of gegevens zal de onderneming gevraagd worden het verslag aan te vullen en/of aan te passen tegen een onderling vastgelegde datum.

Het Verificatiebureau beslist vervolgens of :of

 • alvorens over te kunnen gaan tot goedkeuring, eerst een dataverificatie (ter plaatse in het bedrijf) uitgevoerd wordt. Hiervoor worden stap 4.2 tot 4.3 uitgevoerd.4.2.Inplannen plaatsbezoek


Het Verificatiebureau neemt vervolgens contact op met de onderneming en plant een plaatsbezoek voor “Verificatie ter plaatse” in.

4.3.Verificatie ter plaatse (dataverificatie)


Tijdens het plaatsbezoek kunnen volgende activiteiten door het Verificatiebureau uitgevoerd worden :


 • Verificatie van de energiebalans :

- De totaal gerapporteerde verbruiken voor de diverse energievectoren (elektri-citeit, aardgas, stookolie,…) worden geverifieerd aan de hand van voor te leggen aankoopfacturen van deze energievectoren.

- De gerapporteerde verbruiken en produktiehoeveelheden van de diverse pro-cessen worden geverifieerd. M.a.w.: Hoe komen deze cijfers tot stand ? Uit welke andere bronnen binnen het bedrijf worden deze cijfers gehaald ? …


 • Verificatie van de maatregelenlijst :

- De als “uitgevoerd” aangeduide maatregelen worden gecontroleerd in de betrok-ken afdeling(en) van het bedrijf.

- De opgegeven gerealiseerde besparing van de uitgevoerde maatregelen wordt geverifieerd.

- De “voorwaarde(n)” van de potentiële maatregelen (“onzeker” en “ voorwaar-delijk”) wordt(en) geverifieerd.

- De stand van zaken met betrekking tot de uit te voeren “studie/onderzoek” maat-regelen en de daaruit voortvloeiende conclusies (en planning van uitvoering) worden geverifieerd.


 • Energiezorg / Energiehousekeeping / energie-opvolging :

- Hierbij wordt nagegaan welke inhoud de onderneming geeft aan het aspekt “Energiezorg” teneinde, zoals het convenant voorschrijft, vooraanstaand te worden/blijven op het vlak van energie-efficiëntie.
 • Betrokkenheid van de Directie :

- Hierbij wordt in aanwezigheid van een Directielid nagegaan welke betrokkenheid de Directie vertoont op het vlak van energie binnen de onderneming en de uitvoe-ring van het energieplan. De door de Directie genomen initiatieven en/of perio-dieke interne rapporteringen t.a.v. de Directie kunnen tevens het onderwerp uitmaken van dit item tijdens de bespreking. • Oplijsten uit te voeren akties :

- Indien blijkt dat uit vorige items onder 4.3 de onderneming bijkomende acties of aanpassingen dient uit te voeren aan het monitoringverslag zal dit door het Verifi-catiebureau tijdens deze bespreking aangegeven worden. Er wordt in overleg met de onderneming een streefdatum afgesproken waartegen het Verificatiebureau de gewenste informatie zal ontvangen.

Teneinde de plaatsbezoeken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt de onderneming verzocht om volgende documenten ter inzage klaar te hebben vòòr de aanvang van de bespreking :


 • Facturen van aangekochte energievectoren.

 • Interne meetgegevens – energieboekhouding – periodieke rapporten m.b.t. energieverbruiken – …

 • Rapportering van productiegegevens teneinde de traceerbaarheid in de energiebalans aan te tonen.

 • Dossiers van “studie/onderzoek” maatregelen

 • Investeringsdossiers van de uitgevoerde maatregelen.4.4.Definitieve goedkeuring van het monitoringverslag


Na een succesvol plaatsbezoek of na indiening (door de onderneming) en goedkeuring (door het Verificatiebureau) van de aanvullende informatie ontvangt de onderneming van het Verificatiebureau een schrijven waarin het monitoringverslag aanvaard wordt.

5.Bijlagen
5.1.Bijlage 1 : Toelichting van de SpreadsheetDe spreadsheet voor de Monitoring 2008 bestaat uit volgende rekenbladen

- Energiebalans 2008, Energiebalans 2007, Energiebalans 2006 en Energiebalans


2005 (allen volgens dezelfde template)
- Evolutie energieverbruik
- Maatregelenlijst 2008 en Maatregelenlijst 2007
Elk van deze werkbladen wordt verder toegelicht :
1. Energiebalans 2005, 2006 en 2007 :

De gegevens uit het energieplan of Monitoring 2007 zijn hierin overgenomen.

Zoals reeds vermeld zullen er verschillen merkbaar zijn in de CO2-emissies door de aanpassing van de omrekeningsfactor voor elektriciteit naar 44,44 kg CO2/GJP. In onderstaande tabel vindt U de belangrijkste calorische onderwaarden (voor conversie naar primaire energie) en emissiefactoren van de meeste gangbare brand-stoffen. De emissiefactoren houden rekening met de oxidatiefactoren van deze brandstoffen.


Energievector

Meeteenheid

Conversie naar
GJp (= GJovw)


CO2-emissie-factor
[kg CO2/GJp]


aangekochte elektriciteit

MWhsec

9

44,44
(in overeenstemming met Commissie Benchmarking)

Aardgas

MWhbvw

3,251

55,820

gasolie (=lichte stookolie)

1000 liter

36,292

73,326

(extra) zware stookolie

ton

40,604

76,593

aangekochte warmte

GJsec

1,11

Afh. van brandstof;
default = 55,820 (aardgas)

propaan / butaan

ton

45,937 (gemiddelde)

62,751

cokeskolen (=steenkolen)

ton

29,300

92,708


A


B

C

D
Deze energiebalansen voor 2005, 2006 en 2007 kunnen niet gewijzigd worden.

2. Energiebalans 2008 :

Bovenstaande figuur geeft een verkleinde weergave van de energiebalans 2008 om de structuur (zone A t.e.m. D) beter te kunnen weergeven. Belangrijk is reeds aan te geven dat enkel de lichtgele velden kunnen ingevuld worden in deze balans.


 • zone A :

Hierin worden de processen/installaties gedefinieerd; de gekende processen uit het voorgaande monitoringjaar worden steeds overgenomen.


Grondige wijzigingen in de Energieblans 2008 n.a.v een nieuwe opdeling in processen, zullen pas in het tweede energieplan weergegeven (en tegen de volgende Monitoring 2009 verwerkt worden).

De productiehoeveelheden en –eenheden dienen voor het monitoringjaar ingevuld te worden voor elk van de gedefinieerde processen/installaties.

Teneinde de evolutie van het specifiek verbruik te kunnen weergeven dient de productie-eenheid steeds dezelfde te blijven. Wenst men hier een wijziging aan te brengen gelieve hiervoor eerst het Verificatiebureau op de hoogte te brengen.

- zone B : (overwegend) lichtgele zone


Hierin worden de diverse energiedragers (of –vectoren) gedefinieerd en de finale verbruiken ingegeven voor de diverse processen.

Eventueel nieuwe of bijkomende energiedragers kunnen onder het groene gedeelte toegevoegd worden met hun resp. meeteenheid (kolommen ‘B’ en ‘C’ in zone B).

- zone C : (overwegend) oranje zone


Hierin wordt de omrekening van finale verbruiken (in de meeteenheid zoals in zone B aangegeven) naar primaire verbruiken (in GJ onderste verbrandingswaarde) uitge-voerd door vermenigvuldiging van de resp. verbruiken uit de gele zone met de conversiefactor (meestal verbrandingswaarde) uit kolom ‘C’ in zone C.

Indien er een bijkomende energiedrager ingegeven werd in zone B dan wordt deze automatisch overgenomen in zone ‘C’ (kolom B) en dient enkel de verbrandings-waarde ingevuld te worden (in kolom ‘C’ van zone C – lichtgele vak in de oranje zone).

Bedrijven die geen bijkomende energiedrager gedefinieerd hebben dienen in deze oranje zone aldus niets in te geven.
- zone D : (overwegend) lichtblauwe zone

Hierin wordt de omrekening van primaire verbruiken (uit de oranje zone) naar CO2- emissies uitgevoerd door vermenigvuldiging van de resp. primaire verbruiken uit de oranje zone met de CO2-emissiefactor uit kolom ‘C’ in zone D.


Indien er een bijkomende energiedrager ingegeven werd in zone B dan wordt deze automatisch overgenomen in zone D (kolom B) en dient enkel de CO2-emissiefactor ingevuld te worden (in kolom ‘C’ van zone D – lichtgele vak in de blauwe zone).

Bedrijven die geen bijkomende energiedrager gedefinieerd hebben dienen in deze

lichtblauwe zone aldus niets in te geven.
Zoals U in dit werkblad tevens zult merken wordt er in heel wat cellen aan de hand van een kommentaarveld bijkomende info gegeven omtrent de betekenis van de betrokken velden en aangegeven wat er dient ingevuld te worden of wat er berekend wordt.
3. Evolutie energieverbruik :

In dit rekenblad wordt vanaf 2005 (of enig ander referentiejaar) tot het huidig monitoringjaar een overzicht gegeven van de productiehoeveelheden, de reële verbruiken en de specifieke verbruiken van de gedefinieerde processen/installaties uit de voorgaande balansen alsmede het totaal primair verbruik van elk jaar en de procentuele evolutie van dit absolute verbruik.

Per proces wordt er tevens aangegeven of het specifieke verbruik lager (in groen) of hoger (in rood) is dan in het voorgaande monitoringjaar.
Teneinde de opeenvolgende jaren beter met elkaar te kunnen vergelijken dient er enerzijds een referentie gekozen te worden en anderzijds dienen de diverse jaren vergeleken te worden bij een constante productie. In overleg binnen de Auditcom-missie werd vastgelegd dat die “constante productie” telkens de productie van het huidig monitoringjaar is (gezien op die manier de komende jaren de “realiteit” qua productievolumes en processen het nauwst gevolgd wordt).
Voor het monitoringjaar en elk voorgaande (tot 2005) zal het (fictief) primair verbruik berekend worden door de productie van het monitoringjaar “P 20xx” te vermenigvul-digen met het reële specifieke verbruik “SV 20xx” in elk van de voorgaande jaren.
M.a.w. voor de Monitoring 2008 : voor elk voorgaand jaar (2007, 2006 en 2005) wordt het verbruik berekend dat men zou gehad hebben indien men het productievolume van 2008 zou geproduceerd hebben met het specifiek verbruik van het resp. jaar.

Vervolgens wordt hieruit de Energie Prestatie Index (E.P.I.) berekend om de procen-tuele evolutie van het totaal primair energieverbruik - bij gelijkblijvende productie van het monitoringjaar - te kunnen weergeven; de basis is steeds 100% in het referentiejaar 2005.


Opmerking : voor bedrijven die later toegetreden zijn en een ander referentiejaar gebruiken zal dit overzicht aangepast worden door het Verificatiebureau.
Zowel de evolutie van het primair energieverbruik bij constante productie in het monitoringjaar als die van de Energie Prestatie Index worden tevens grafisch voorgesteld.
Een afdruk van dit werkblad zal tevens toegevoegd worden aan het in te dienen en ondertekende monitoringverslag.
4. Maatregelenlijst :

Naast de energiebalans van het monitoringjaar dient het bedrijf tevens de maatregelenlijst 2008 in te vullen :


Ook hier geldt dezelfde regel : enkel de gele velden dienen ingevuld te worden.

A

B

C


Zone A : kolom ‘A’ t.e.m. ‘Q’

De groene velden zijn ingevuld op basis van gegevens uit het energieplan (niet te wijzingen). De oranje velden (primaire energiebesparing en CO2-emissie) worden berekend.

Alle maatregelen uit het energieplan of vorig monitoringverslag worden reeds vooraf ingevuld (groene maatregelen) door het Verificatiebureau en dienen in de gele vel-den aangepast en/of aangevuld te worden :

- Investering : de reële investering van de maatregel


- Zekerheid : indien bvb een voowaardelijke maatregel zal uitgevoerd worden, pas
men dit aan naar “zeker”.

- Status : de status van elke maatregel wordt ingevuld.


- Realisatie : begin en eindjaar van realisatie ingeven (jaar van uitvoering of gepland
jaar)


Zone B : kolom ‘R’ tot ‘AL’
Voor elke maatregel geven de groene velden per energiedrager de geraamde energiebesparing (in MWh voor elektriciteit, in Gjovw voor de andere) weer.

In de gele velden dient het bedrijf na uitvoering van de maatregel de gerealiseerde of reële besparing – op jaarbasis – op te geven voor de relevante energiedrager(s).


Mogelijkheid tot aanvullende info wordt gegeven in de kolom ‘AL’ (opmerkingen).

Zone C : kolom ‘A’ tot ‘AL’

Indien er door het bedrijf nieuwe of bijkomende maatregelen genomen werden (of zullen genomen worden) dienen deze in het onderste gedeelte (overwegend gele zone) ingegeven te worden. Voor deze nieuwe maatregelen dienen ook de kolom-men ‘B’ tot ‘D’ (ID, omschrijving en aard) en ‘G’ tot ‘J’ (geraamde investering, IRR, zekerheid, gepland jaar van realisatie) ingevuld te worden.Opmerking :
Gezien Uw spreadsheet gelinked is met een ander bestand (dat niet meegeleverd wordt) krijgt U bij het openen van deze spreadsheet volgend bericht.


Gelieve op “Don’t update” te klikken en bij het volgende bericht op “Cancel”.

5.2.Bijlage 2 : Sjabloon voor het verslagAUDITCONVENANT

Monitoringverslag van ……...[nummer + bedrijf]……..…. over 2008


Ingediend bij het Verificatiebureau

VERTROUWELIJK

-2009


1. Algemene gegevens :

Contactpersoon :Naam :
Tel. :

E-mail :


Bevoegd persoon (= de persoon die dit rapport of verslag ondertekent) :Naam :
Tel. :

E-mail :2. Toelichting bij de Energiebalans 2008 en de evolutie van het verbruik.

Het werkblad “Energiebalans 2008” en “Evolutie energieverbruik” werden afgedrukt en aangehecht aan dit verslag.


(In deze paragraaf wordt aanvullende info gegeven worden met betrekking tot : • Wijzigingen in de energiebalans (nieuw proces, installatie uit dienst, nieuwe energiedrager,…) t.o.v. het vorige jaar.

 • Toelichting bij de evolutie van het specifiek verbruik van de diverse processen
  (sterke dalingen en stijgingen toelichten) en van de E.P.I.(Energie Prestatie Index).


 • Reeds gekende of verwachtewijzigingen voor het volgende monitoringjaar)3. Toelichting bij de Maatregelenlijst.

Het werkblad “Maatregelenlijst 2008” (kolommen ‘A’ tot ‘Q’ – print area staat zo ingesteld) werd afgedrukt en aangehecht aan dit verslag.(In deze paragraaf wordt aanvullende info gegeven worden met betrekking tot : • Uit te voeren of uitgevoerde maatregelen (gerealiseerde besparing hoger of lager dan raming in energieplan, wijziging qua planning van een maatregel, e.a. rele-vante aanvullingen)

 • Informatie m.b.t. nieuwe of bijkomende maatregelen

 • Welke acties heeft het bedrijf ondernomen op vlak van energiezorg (bijkomende metingen, energieboekhouding, datacollectie, sensibiliseringsacties,…) ?)

Aldus ondertekend,

[handtekening]

[naam bevoegd persoon]

[bedrijf – stempel]Toelichtingen op het Auditconvenant inzake energie efficiëntie worden opgesteld door de Commissie Auditconvenant. Zij hebben het doel de lezer op de hoogte te brengen van een actuele visie op de interpretatie van convenantclausules. De teksten zullen worden aangepast naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en ervaring.

Commissie Auditconvenant

043-03

Toelichting 0420 januari 2009

Versie 02

Pagina /12
 • 2.Terminologie
 • 3.Inhoud van het Monitoringverslag 3.1.Spreadsheet (rekenblad)
 • 3.2.Het verslag
 • 3.3.Het monitoringverslag indienen
 • 4.Verificatie van het Monitoringverslag 4.1.Administratieve verificatie
 • 4.2.Inplannen plaatsbezoek
 • 4.4.Definitieve goedkeuring van het monitoringverslag
 • 5.Bijlagen 5.1.Bijlage 1 : Toelichting van de Spreadsheet
 • 5.2.Bijlage 2 : Sjabloon voor het verslag

 • Dovnload 87.2 Kb.