Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Trainer-coach en bevoegdheden/licenties artikel 17 Trainer-coach

Dovnload 32.65 Kb.

Trainer-coach en bevoegdheden/licenties artikel 17 Trainer-coachDatum13.04.2019
Grootte32.65 Kb.

Dovnload 32.65 Kb.


TRAINER-COACH EN BEVOEGDHEDEN/LICENTIES

Artikel 17 - Trainer-coach

1. Onder trainer-coach wordt verstaan degene die

- leiding geeft bij het oefenen van voetballers in conditioneel, technisch en tactisch opzicht en

- de daarbij behorende coaching tijdens wedstrijden verzorgt,

ongeacht of hij dit wel of niet tegen een vergoeding doet.

2. a. Alleen degene die in het bezit is van een door het bondsbestuur verstrekte geldige trainerslicentie, is bevoegd om als trainer-coach werkzaam te zijn.

b. In afwijking van het onder a bepaalde geldt binnen de sectie amateurvoetbal de eis van een geldige trainerslicentie uitsluitend voor de trainer-coach die werkzaam is met teams en elftallen die uitkomen in door het bestuur amateurvoetbal aan te wijzen competitieklassen. Jaarlijks niet later dan zes maanden voor aanvang van het seizoen maakt het bestuur amateurvoetbal de aangewezen klassen bekend door publicatie in het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium.

3. a. Alleen degene die in het bezit is van een erkend voetbaltrainersdiploma komt in aanmerking voor een licentie. Het bondsbestuur stelt bij besluit vast welke voetbaltrainerdiploma's zijn erkend en recht geven op welke licenties. Het besluit zal worden aangehaald als het Besluit trainerslicenties en wordt gepubliceerd in het door het bondsbestuur voor publicatie aangewezen medium.

b. Een licentie heeft een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar.

c. Het bondsbestuur kan aan het verlenen of verlengen van een licentie voorwaarden verbinden, waaronder de voorwaarde dat de trainer-coach een of meer nader aan te geven studie- en/of praktijkbijeenkomsten zal bijwonen. d. Tegelijkertijd met het toekennen van de licentie wordt aan de trainer-coach een trainerspas uitgereikt. Deze trainerspas vermeldt in ieder geval de naam van de pashouder, de licentie, de looptijd van de licentie en de competitieklassen waartoe de licentie ten hoogste bevoegdheid verleent.

4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk de bevoegdheid geven tot het als trainer-coach werkzaam zijn voor standaardelftallen of teams, die uitkomen in de hierna per licentie te noemen competitieklasse of in een lagere klasse:

a. UEFA Pro:

- eredivisie betaald voetbal

- eerste divisie betaald voetbal

b. UEFA A:

- beloften eredivisie

- beloften eerste divisie

- topklasse amateurvoetbal

- hoofdklasse amateurvoetbal

- eerste klasse amateurvoetbal

- eredivisie vrouwen

- eredivisie betaald voetbal, doch uitsluitend als assistent

- eerste divisie betaald voetbal, doch uitsluitend als assistent

c. UEFA A Jeugd:

- A-junioren eredivisie

- A-junioren eerste divisie

d. UEFA B:

- tweede klasse amateurvoetbal

- derde klasse amateurvoetbal

- vierde klasse amateurvoetbal

- hoofdklasse vrouwen

- A-junioren tweede divisie

- A-junioren derde divisie

- B-junioren eredivisie

- C-junioren eerste divisie

e. UEFA C:

- vijfde klasse amateurvoetbal

- zesde klasse amateurvoetbal

- eerste klasse vrouwen

- overige standaardklassen jeugdvoetbal

f. Zaalvoetbalcoach II:

- eredivisie

- eerste divisie

- hoofdklasse

g. Zaalvoetbalcoach III:

- eerste klasse en lager.

5. Het bondsbestuur kan personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, doch die wel in het bezit zijn van een door het bondsbestuur erkend diploma, een licentie verlenen als trainer-coach van spelers, die uitkomen in nader door het bondsbestuur aan te geven competities.

6. a. Indien:

- het eerste elftal van een vereniging promoveert, en

- de in dienst zijnde trainer-coach daardoor niet meer over de vereiste licentie beschikt,

kan het bondsbestuur de trainer-coach dispensatie verlenen van het in lid 4 bepaalde met betrekking tot het gepromoveerde elftal voor de duur van ten hoogste twee seizoenen aansluitend aan het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.

b. De dispensatie genoemd onder a dient aangevraagd te zijn uiterlijk twee weken na afloop van het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.

c. Dispensatie wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde van inschrijving en deelname aan scholing die nodig is om alsnog de voor de hogere competitieklasse vereiste licentie te kunnen aanvragen. Inschrijving voor de scholing dient te geschieden tijdig voor aanvang van het tweede seizoen na het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.

7. a. Het bondsbestuur kan op gezamenlijk verzoek van een trainer-coach en diens club dispensatie verlenen van het in lid 4 bepaalde, mits het eerste elftal uitkomt in de laagste standaardklasse van het district.

b. Indien de klasse genoemd onder a niet hoger is dan de vierde klasse standaard amateurveldvoetbal, dient bij de club ten minste een trainer-coach werkzaam te zijn die in het bezit is van een trainerslicentie niet lager dan de licentie UEFA C.

8. In andere dan de in de leden 6 en 7 genoemde situaties kan het bondsbestuur na overleg met betrokken partijen dispensatie verlenen.

9. Het bondsbestuur kan de licentie weigeren of een reeds verstrekte licentie intrekken indien de betrokken trainer-coach heeft gehandeld in strijd met de Statuten en reglementen van de KNVB of met besluiten van organen van de KNVB, dan wel de belangen van de KNVB, naar het oordeel van het bondsbestuur, heeft geschaad. 10. Het bondsbestuur is bevoegd te beslissen in zaken die de trainerslicentie betreffen en waarin niet is voorzien.11. Het bondsbestuur kan taken en bevoegdheden die verband houden met de uitvoering van het in dit artikel bepaalde delegeren aan de sectie- en de districtsbesturen.Dovnload 32.65 Kb.