Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uiterste data aanpassingen waarden parameters belastingdienst

Dovnload 57.78 Kb.

Uiterste data aanpassingen waarden parameters belastingdienstDatum31.07.2017
Grootte57.78 Kb.

Dovnload 57.78 Kb.


UITERSTE DATA AANPASSINGEN WAARDEN PARAMETERS BELASTINGDIENST

1 Inleiding
Tijdens het debat over het Belastingplan 2016 van 11 november 2015 is een overzicht toegezegd van de data waarop het nog mogelijk is de waarden van parameters aan te passen.1
Parameters zijn bedragen en percentages in de systemen van de Belastingdienst waarvan de waarden zich eenvoudig laten aanpassen. Veruit de meeste bedragen en percentages waarmee de Belastingdienst werkt zijn parameters. Voor de loon- en inkomstenbelasting kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: de tariefpercentages voor de schijven, de lengte van de belastingschijven, en de bedragen en percentages van heffingskortingen; en voor de accijnzen aan: de bedragen en percentages in de tarieven.
Niet alle percentages en bedragen zijn echter parameters. Geen parameters zijn bijvoorbeeld:

 1. getallen die ‘hard zijn geprogrammeerd’: het gaat om bedragen die rechtstreeks in de programmeercode zijn opgenomen;

 2. getallen die niet uniform in de systemen zijn opgenomen. Een voorbeeld van deze laatste categorie zijn de verhogingspercentages voor de specifieke zorgkosten. Deze worden toegepast in de aangifteprogrammatuur, waarna het resultaat als onderdeel van een meeromvattend bedrag aan de centrale systemen wordt aangeboden. Gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is bij de voorlopige aanslagregeling rekening te houden met aanpassingen van het verhogingspercentage.

De vaststelling of wel of niet sprake is van een parameter moet van geval tot geval plaatsvinden door middel van een uitvoeringstoets. De introductie van een nieuw bedrag of een nieuw percentage is nooit een aanpassing van de waarde van een parameter, maar vergt een (ingrijpender) structuurwijziging. Voorbeelden van dergelijke structuurwijzigingen zijn de introductie van een extra schijf in de loon- en inkomstenbelasting, of van een extra ‘knikpunt’ in een heffingskorting.


Hierna wordt een overzicht gegeven van de uiterste data waarop de waarden van parameters nog kunnen worden gewijzigd. Ook wordt kort stilgestaan bij de doorlooptijden voor andere aanpassingen dan wijzigingen van de waarde van parameters. Deze doorlooptijden zijn sterk afhankelijk van de precieze aard en omvang van de voorgestelde wijzigingen, waarbij in het bijzonder ook van belang is of: 1) een wijziging tot aanpassing van de geautomatiseerde systemen moet leiden; en 2) een wijziging inpasbaar is in, of juist moet concurreren met andere aanpassingen die in de systemen moeten worden doorgevoerd.2 De beschreven doorlooptijden geven dus weliswaar richting, maar van geval tot geval is een individuele beoordeling in de vorm van een uitvoeringstoets noodzakelijk om de echte doorlooptijd voor een bepaalde wijziging te kunnen vaststellen.
De genoemde data en termijnen behoeven periodiek actualisering, als gevolg van onder meer ontwikkelingen binnen het systeemlandschap en de beschikbaarheid en verdeling van capaciteit binnen de Belastingdienst. Het systeemlandschap is het geheel van software en hardware waarmee de informatievoorziening van de Belastingdienst wordt ondersteund.


Voorbeeld: inkomstenbelasting 2017
Ter illustratie van het in deze notitie beschrevene is een voorbeeld uitgewerkt met de uiterste data voor de inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2017.


 • Op 15 september 2015 heeft de Belastingdienst de specificaties vastgezet voor de voorlopige aanslag 2017. Vanaf dat moment bouwt de Belastingdienst de programmatuur waarmee vanaf eind 2016 de voorlopige aanslagen 2017 zullen worden opgelegd.

 • Op 13 oktober 2016 moeten bij de Belastingdienst de parameters bekend zijn waarmee de op initiatief van de Belastingdienst massaal opgelegde voorlopige aanslagen 2017 worden berekend. Na verwerking van deze parameters in de systemen start de productie van deze voorlopige aanslagen op 20 oktober 2016. De eerste voorlopige aanslagen 2017 rollen in de tweede helft van november 2016 bij belastingplichtigen op de mat.

 • Begin november 2016 wordt in het burgerportal mijn.belastingdienst.nl de aanvraag voor de voorlopige aanslag 2017 opengesteld. Daarmee kunnen burgers zelf een nieuwe, of gewijzigde voorlopige aanslag aanvragen. Het burgerportal rekent op dat moment met de parameters uit de Prinsjesdagstukken.

 • Na de stemmingen in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2017 verwerkt de Belastingdienst de binnengekomen verzoeken om een voorlopige aanslag 2017. Deze worden berekend met de parameters na de stemmingen in de Tweede Kamer.

 • Op 15 december 2016 zet de Belastingdienst de specificaties voor de definitieve aanslagregeling 2017 vast. Vanaf dat moment bouwt de Belastingdienst de programmatuur waarmee de definitieve aanslagen 2017 zullen worden opgelegd.

 • Op 1 maart 2018 wordt het burgerportal mijn.belastingdienst.nl opengesteld voor de aangifte inkomstenbelasting 2017.

 • Op 15 september 2016 zet de Belastingdienst de specificaties vast voor de voorlopige aanslag 2018. Dit is de start van een (parallel) traject waarmee de voorlopige- en definitieve-aanslagregeling 2018 worden gerealiseerd.


2 Samenvattend overzicht uiterste data wijziging waarden parameters
De tabel hieronder geeft een overzicht van de uiterste momenten van een aantal belastingmiddelen3 en toeslagen waarop de waarden van parameters bekend moeten zijn om per 1 januari van het eerstvolgende jaar in werking te kunnen treden.


WIJZIGING WAARDEN PARAMETERS4

UITERSTE DATUM

IN DE PRAKTIJK


Inkomstenbelastingvoor de massaal op initiatief van de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslagen

13 oktober

Prinsjesdagcijfers

bij het verwerken van door belastingplichtigen zelf aangevraagde voorlopige aanslagen

18 november

cijfers na stemmingen Tweede Kamer (bij een regulier Belastingplantraject)


Loonheffingenten behoeve van de loonbelastingtabellen per 1 januari

18 november

cijfers na stemmingen Tweede Kamer (bij een regulier Belastingplantraject)


Toeslagenaanpassing parameters MAC-proces

 • kindgebonden budget, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag

 • zorgtoeslag standaardpremie

15 oktober

12 novembercijfers worden voorafgaand aan de deadlines aangeleverd door de vakdepartementen


Schenk- en erfbelastingaanpassing parameters

1 december

Omzetbelastingaanpassing tarieven omzetbelasting *

3 maanden voorafgaand aan de start van een nieuw kalenderkwartaal**
tariefsindelingen omzetbelasting

1 december
* In een periode van twaalf jaar is het maximaal drie maal mogelijk de tarieven voor de omzetbelasting aan te passen (zie paragraaf 7.1).

** Het bedrijfsleven heeft een langere voorbereidingstijd nodig.


Milieubelastingenaanpassing parameters milieubelastingen

1 december

Accijnzenaanpassing accijnstarieven

15 december
 • met uitzondering van: tarieven tabaksaccijns

1 oktober

met de 3-maandentermijn wordt rekening gehouden door tariefaanpassingen uit een Belastingplan per 1 april in werking te laten treden


Autobelastingenaanpassing tarieven motorrijtuigenbelasting

1 december***
aanpassing tarieven belasting van personenauto's en motorrijwielen

1 december***
aanpassing tarieven belasting zware motorrijtuigen

1 november
*** Het bedrijfsleven heeft een langere voorbereidingstijd nodig.3 Inkomstenbelasting
3.1 Aanpassing parameterwaarden

Het uiterste moment voor aanpassing van parameterwaarden in de inkomstenbelasting wordt gedicteerd door de voorlopige-aanslagregeling. Deze wordt op 20 oktober van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar (t-1) in productie genomen. Het doel van de voorlopige-aanslagregeling is belastingplichtigen de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid over het jaar te laten betalen (‘pay as you earn’), dan wel hun teruggaaf in maandelijkse termijnen te laten ontvangen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de teruggaaf voor hypotheekrenteaftrek worden ingezet voor de betaling van hypotheekrente. Bij de doorlooptijden voor de aanpassing van parameterwaarden in de voorlopige-aanslagregeling moet onderscheid worden gemaakt tussen: 1. de massaal op initiatief van de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslagen; en

 2. de op verzoek van de belastingplichtige opgelegde voorlopige aanslagen.
 • Ad a: de massaal op initiatief van de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslagen. De Belastingdienst legt vanaf de tweede helft van november van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar (t-1) circa vier miljoen voorlopige aanslagen op. In de weken daarvóór vindt de selectie plaats van belastingplichtigen die een voorlopige aanslag moeten ontvangen en wordt berekend hoe hoog de voorlopige aanslagen moeten zijn. De parameterwaarden waarmee deze selecties en berekeningen worden gemaakt, moeten uiterlijk op 13 oktober bekend zijn (een week vóór de start van de productie). In de praktijk betekent dit dat de Belastingdienst bij het berekenen van de voorlopige aanslagen de Prinsjesdagcijfers gebruikt.

 • Nadat de berekening van de massaal opgelegde voorlopige aanslagen is gestart, is het niet meer mogelijk daarin in te grijpen. Aanpassingen van parameterwaarden voor de inkomstenbelasting van later datum kunnen nog wel worden verwerkt in de definitieve aanslagregeling voor jaar t die na afloop van het belastingjaar (t+1) wordt opgelegd. Ook kunnen burgers zelf een nieuwe voorlopige aanslag vragen waarin wel met de bijgestelde parameterwaarden wordt gerekend (zie hierna). De praktijk leert echter dat de meeste burgers zo’n aanvraag niet doen. Optredende verschillen moeten worden rechtgetrokken bij de definitieve-aanslagregeling na afloop van het jaar en resulteren dan in terug te vorderen bedragen, of nabetalingen. Afhankelijk van de aangepaste parameterwaarde(n) kan verrekening voor werknemers al eerder geheel of gedeeltelijk verlopen via de loonheffingen.

 • Momenteel onderzoekt de Belastingdienst of, en zo ja op welke termijn, het mogelijk is het voorlopige-aanslagproces zo in te richten dat nog rekening kan worden gehouden met de parameterwaarden zoals deze luiden na de stemmingen in de Tweede Kamer.
 • Ad b: verwerking van door belastingplichtigen zelf aangevraagde voorlopige aanslagen. De Belastingdienst stelt belastingplichtigen in staat de door hen ontvangen voorlopige aanslag bij te stellen, of zelf initiatief te nemen een voorlopige aanslag aan te vragen. Daartoe kunnen zij gebruik maken van het burgerportal (mijn.belastingdienst.nl). Het burgerportal voor het aanvragen van een nieuwe of gewijzigde voorlopige aanslag voor het eerstvolgende jaar gaat begin november van het jaar voorafgaand (t-1) live. Het burgerportal rekent op dat moment met de parameterwaarden zoals die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De parameterwaarden in het burgerportal worden indien nodig enkele dagen na de stemmingen in de Tweede Kamer aangepast voor wijzigingen uit nota’s van wijziging en aangenomen amendementen.

 • De berekening van alle nieuw aangevraagde voorlopige aanslagen vindt plaats nadat die bijgestelde parameterwaarden in de systemen zijn ingevoerd. Daardoor sluit de hoogte van de voorlopige aanslag zoveel mogelijk aan bij de cijfers zoals die van kracht zullen zijn.

 • Vorig jaar werden enkele parameterwaarden in de tweede helft van december aangepast als gevolg van een novelle. Deze aanpassingen zijn enkele dagen na de stemmingen in de Eerste Kamer in het burgerportal doorgevoerd. Ook in deze situatie is de verwerking van verzoeken om een voorlopige aanslag aangehouden, zodat met de definitieve parameterwaarden kon worden gerekend. Het gevolg hiervan was dat de voorlopige aanslagen later werden verstuurd dan gepland.


3.2 Andere aanpassingen

De specificaties voor de voorlopige aanslag voor jaar t – anders dan aanpassingen van parameterwaarden – moeten bekend zijn op 15 september van het tweede jaar voorafgaand aan het belastingjaar (t-2). De specificaties voor de definitieve aanslag voor jaar t anders dan wijzigingen van parameterwaarden moeten vaststaan op 15 december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar (t-1). Bij ingrijpende wijzigingen kan de benodigde doorlooptijd langer zijn, afhankelijk van:

4 Loonheffingen
4.1 Aanpassing parameterwaarden

Voor de loonheffingen moeten wijzigingen veelal worden verwerkt in de software van externe leveranciers die de aangepaste software leveren aan circa 650.000 inhoudingsplichtigen. Deze inhoudingsplichtigen moeten op hun beurt tijdig hun loonadministratie op orde brengen. De Belastingdienst onderhoudt hierover nauwe contacten met de softwareleveranciers. De dag na de voorziene stemmingen over het Belastingplanpakket 2017 in de Tweede Kamer (18 november 2016) start bij de Belastingdienst de verwerking van de parameterwaarden. De definitieve parameterwaarden voor de loonheffingen 2017 worden op 29 november 2016 aan de softwareleveranciers aangeleverd.


4.2 Andere aanpassingen

De benodigde doorlooptijd voor het opstellen van de specificaties voor de loonheffingen is afhankelijk van: • de mate van ingrijpendheid van de voorgestelde aanpassing; en

 • andere wensen in het IV-portfolio waarmee de aanpassing moet concurreren.

Veelal kunnen wijzigingen die op 1 april van het jaar voorafgaand (t-1) bekend zijn, per 1 januari daaropvolgend worden doorgevoerd. Met de softwareleveranciers, UWV en CBS is de afspraak gemaakt dat zij de concept-specificaties voor de loonaangifte voor het volgende belastingjaar uiterlijk op 1 juli van het jaar voorafgaand (t-1) ontvangen.

5 Toeslagen
5.1 Aanpassing parameterwaarden

Voor toeslagen geldt net als voor de inkomstenbelasting dat de Belastingdienst al vóór de jaarwisseling begint met het vaststellen van rechten. Daarvoor start de Belastingdienst in de tweede helft van oktober (t-1) het proces massaal automatisch continueren (MAC), waarin circa zes miljoen toeslaggerechtigden bericht krijgen over de hoogte van hun toeslag per 1 januari van het volgende jaar.


Met de verantwoordelijke beleidsdepartementen is de afspraak gemaakt dat zij de benodigde parameterwaarden voor huurtoeslag, kinderopvangtoeslag zorgtoeslag en kindgebonden budget uiterlijk 15 oktober (t-1) bij de Belastingdienst aanleveren. Zodra de parameterwaarden binnen zijn, worden deze in de systemen geladen en wordt het MAC-proces voor deze toeslagen gestart. Omdat de premievaststelling voor de Zorgverzekeringswet niet eerder bekend is, worden de zorgnormen elk jaar uiterlijk 12 november (t-1) aangeleverd. Dit is net op tijd om dit laatste element van de zorgtoeslag nog aan het verder al geheel gereedstaande MAC-proces toe te voegen. Nadat het MAC-proces is gestart, is het niet meer mogelijk om met gewijzigde parameterwaarden in de voorschotverstrekking in te grijpen.
5.2 Doorwerking wijzigingen in het toetsingsinkomen

De hoogte van een toeslag is onder meer afhankelijk van het toetsingsinkomen. In de praktijk is dit het belastbare inkomen, of – indien geen aanslag inkomstenbelasting wordt opgelegd – het belastbare loon in het jaar waarop de toeslag betrekking heeft. Het MAC-proces draait voorafgaand aan het jaar (t-1), terwijl het toetsingsinkomen pas na afloop van het jaar (t+1) vaststaat. De Belastingdienst maakt in het MAC-proces dan ook zoveel mogelijk gebruik van historische inkomensgegevens.


In het verleden is het meermaals voorgekomen dat een wijziging in de loon-/inkomstenbelasting per 1 januari doorwerkte naar het toetsingsinkomen voor toeslagen voor datzelfde jaar. In de praktijk beschikt de Belastingdienst in de meeste gevallen niet over informatie waarmee kan worden vastgesteld wat voor individuele toeslaggerechtigden het effect van die wijziging is voor hun toetsingsinkomen. Dat blijkt pas als het toetsingsinkomen na afloop van het jaar is vastgesteld en wordt gebruikt bij het definitief toekennen van de toeslag(en).
Dit betekent dat toeslaggerechtigden zelf actie moeten ondernemen om wijzigingen in hun toetsingsinkomen die het gevolg zijn van aanpassingen in de loon-/inkomstenbelasting te laten verwerken in de hoogte van hun toeslagenvoorschot. Doen zij dat niet, dan trekt de Belastingdienst dat na afloop van het jaar recht in de vorm van een nabetaling aan de toeslaggerechtigde, of een door de toeslaggerechtigde te betalen terugvordering.
5.3 Andere aanpassingen

De uiterste datum waarop andere aanpassingen moeten vaststaan, is sterk afhankelijk van de aard van de wijziging. Kleine wijzigingen, waarbij op basis van bestaande gegevens regels worden aangepast, moeten uiterlijk 1 januari voorafgaand aan het toeslagjaar vaststaan (t-1). Grote wijzigingen waarbij gebruik moet worden gemaakt van nieuwe gegevens moeten minimaal anderhalf jaar van te voren vaststaan.6. Schenk- en erfbelasting
6.1. Aanpassing parameterwaarden

De aangifte schenk- en erfbelasting kan worden gedaan vanaf eind februari van het jaar waarop deze ziet. Om de aangifte daartoe tijdig gereed te hebben, moeten aanpassingen van parameterwaarden uiterlijk op 1 december in het jaar daaraan voorafgaand bekend zijn.


6.2 Andere aanpassingen

Over de aangifte voor de schenk- en erfbelasting vindt afstemming plaats met externe softwareleveranciers. Andere aanpassingen dan aanpassingen van parameterwaarden moeten uiterlijk 1 juli vaststaan om per 1 januari van het eerstvolgende jaar in werking te kunnen treden. Het huidige ICT-systeem voor de schenk- en erfbelasting is zodanig verouderd dat het niet mogelijk is daarin systeemwijzigingen door te voeren. De Belastingdienst streeft ernaar het bestaande systeem in 2018 door een nieuw systeem te vervangen. Dat moet ook het doorvoeren van systeemwijzigingen weer mogelijk maken.7 Omzetbelasting
7.1 Aanpassing parameterwaarden

Tariefaanpassingen voor de omzetbelasting moeten zowel in de systemen van de Belastingdienst als in de systemen van het bedrijfsleven worden verwerkt. De Belastingdienst heeft daarvoor een voorbereidingstijd nodig van minimaal drie maanden. Het bedrijfsleven heeft een aanzienlijk langere voorbereidingstijd nodig, omdat daar naast de systemen ook prijzen en afspraken moeten worden aangepast.


Tariefaanpassingen voor de omzetbelasting kunnen alleen per de eerste dag van een nieuw kalenderkwartaal in werking treden. De reden is dat veel ondernemers op kwartaalbasis aangifte omzetbelasting doen.
Zoals is beschreven in de ICT-ontwikkelaanpak voor de Belastingdienst, vragen de omzetbelastingsystemen bijzondere aandacht6. Gevolg hiervan is dat mogelijkheden tot het doorvoeren van tariefsaanpassingen beperkt zijn. Het systeem kan maximaal drie tarieven bevatten: het geldende tarief en twee voorafgaande tarieven. Een tarief moet tot 10 jaar na zijn geldigheid beschikbaar blijven in het systeem. Als gevolg hiervan is het naar de huidige stand de komende zeven jaar eenmaal mogelijk het tarief voor de omzetbelasting aan te passen.
7.2 Wijzigingen in tariefsindelingen

Wijzigingen in de tariefsindelingen voor bepaalde goederen en diensten, bijvoorbeeld van laag naar hoog tarief, moeten voor de Belastingdienst uiterlijk een maand van te voren bekend zijn. Het bedrijfsleven dient de wijzigingen in de administratie te verwerken en kan daarvoor een langere doorlooptijd nodig hebben. Dit is ervan afhankelijk welke bedrijven door de wijziging worden geraakt en welk overgangsrecht van toepassing is.


7.3 Andere aanpassingen

Andere aanpassingen in het omzetbelastingsysteem zijn alleen beperkt mogelijk. De berichtenuitwisseling over de omzetbelasting met andere EU-lidstaten wordt ondersteund met separate, wel aanpasbare applicaties.8 Milieubelastingen
8.1 Aanpassing parameterwaarden

Aanpassingen van parameterwaarden voor de milieubelastingen kunnen nog tijdig per 1 januari van een jaar worden doorgevoerd indien deze 1 december van het jaar voorafgaand (t-1) bekend zijn. De wijzigingen kunnen dan ook nog tijdig door het bedrijfsleven in de administraties worden verwerkt.


8.2 Andere aanpassingen

De specificaties voor wijzigingen aan de systemen voor de milieubelastingen moeten uiterlijk 6 tot 18 maanden van te voren vaststaan om deze per 1 januari van een bepaald jaar te kunnen toepassen. De daaraan voorafgaande doorlooptijd die benodigd is voor het opstellen van de specificaties is afhankelijk van: • de mate van ingrijpendheid van de voorgestelde aanpassing; en

 • andere wensen in het IV-portfolio waarmee de aanpassing moet concurreren.9 Accijnzen/verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
9.1 Aanpassing parameterwaarden

Aanpassingen van parameterwaarden voor de accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken moeten uiterlijk op 15 december van het jaar voorafgaand bekend zijn om per 1 januari van het volgende jaar in werking te kunnen treden.


Uitzondering hierop vormen de tabaksaccijnzen. De reden hiervoor is dat leveranciers van tabaksproducten tijdig nieuwe tabakszegels moeten laten drukken en toepassen. Daarmee is een doorlooptijd van 3 maanden na publicatie in het Staatsblad gemoeid. In de praktijk wordt er om die reden voor gekozen uit een Belastingplan voortvloeiende wijzigingen van tabaksaccijnzen per 1 april te laten ingaan.
9.2 Andere aanpassingen

De specificaties voor wijzigingen van de systemen voor de accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken moeten uiterlijk 12 maanden van te voren vaststaan om deze per 1 januari van het volgende jaar te kunnen toepassen. De daaraan voorafgaande doorlooptijd die benodigd is voor het opstellen van de specificaties is afhankelijk van: • de mate van ingrijpendheid van de voorgestelde aanpassing; en

 • andere wensen in het IV-portfolio waarmee de aanpassing moet concurreren.10 Autobelastingen
10.1 Aanpassing parameterwaarden

Tariefsaanpassingen voor de motorrijtuigenbelasting en voor de belasting van personenauto's en motorrijwielen moeten uiterlijk 1 december van het jaar voorafgaand (t-1) bekend zijn om per 1 januari van het volgende jaar in werking te kunnen treden. Voor generieke tariefsaanpassingen (die geen of beperkte gevolgen hebben op de markt) geldt voor het bedrijfsleven een implementatietermijn van 3 maanden. Voor andere aanpassingen zoals schijfgrenzen, CO2uitstootgrenzen en bijtellingscategorieën geldt voor het bedrijfsleven een langere termijn dan 3 maanden.


Als gevolg van het internationale karakter van de belasting zware motorrijtuigen moeten tariefaanpassingen voor deze belasting ook door de andere verdragslanden worden bekrachtigd. Indien de tariefaanpassing bekrachtigd is, is de doorlooptijd voor de aanpassing 2 maanden.

10.2 Andere aanpassingen

Andere wijzigingen aan de systemen voor de motorrijtuigenbelasting moeten tot de invoering van de nieuwe ICT-ondersteuning (geplande oplevering in de loop van 2018) van geval tot geval worden beoordeeld of doorvoering voor of na oplevering van de ICT-ondersteuning mogelijk is en wat de noodzakelijke doorlooptijd is.


De specificaties voor andere wijzigingen aan de systemen voor de belasting van personenauto's en motorrijwielen en de belasting zware motorrijtuigen moeten uiterlijk 1 april van het jaar voorafgaand (t-1) vaststaan om deze per 1 januari van het volgende jaar te kunnen toepassen. De daaraan voorafgaande doorlooptijd die benodigd is voor het opstellen van de specificaties is afhankelijk van:

 • de mate van ingrijpendheid van de voorgestelde aanpassing; en

 • andere wensen in het IV-portfolio waarmee de aanpassing moet concurreren.1 Handelingen II 2015/16, nr. 23, item 8, p. 27.

2 Het kan bijvoorbeeld gaan om klein en groot onderhoud van systemen, of andere (eerder) voorgenomen wetswijzigingen die dezelfde systemen raken.

3 De middelen waarover in de afgelopen drie jaar veel amendementen zijn ingediend.

4 Parameters zijn bedragen en percentages in de systemen van de Belastingdienst waarvan de waarde zich eenvoudig laten wijzigen. Veruit de meeste bedragen en percentages waarmee de Belastingdienst werkt zijn parameters, maar niet alle. De vaststelling of wel of niet sprake is van een parameter moet van geval tot geval plaatsvinden met een uitvoeringstoets.

5 Het IV-portfolio is het geheel van aanpassingen in de software en hardware van de Belastingdienst waarvan het noodzakelijk/wenselijk is dat die op enig moment worden doorgevoerd. Binnen het portfolio moet prioritering plaatsvinden welke aanpassingen het meest dringend/noodzakelijk zijn en welke langer moeten wachten.

6 ‘Van werkend naar robuust’, p. 10, bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 31 066, nr. 215.


 • Voorbeeld: inkomstenbelasting 2017
 • 2 Samenvattend overzicht uiterste data wijziging waarden parameters
 • 6. Schenk- en erfbelasting
 • 9 Accijnzen/verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

 • Dovnload 57.78 Kb.