Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitgave: 06. 12. 2006 Pagina: 1 van 6 veiligheidsinformatieblad

Dovnload 65.82 Kb.

Uitgave: 06. 12. 2006 Pagina: 1 van 6 veiligheidsinformatiebladDatum11.04.2017
Grootte65.82 Kb.

Dovnload 65.82 Kb.

Uitgave: 06.12.2006

Pagina: 1 van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig EU-richtlijn inzake veiligheidsinformatiebladen 2001/58/EG

Universeel concentraat voor ultrasoon bad

EM-80
1. BENAMING VAN DE STOF, HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

Benaming EM – 80
Gebruik Reiniging van gouden/zilveren sieraden, brillen, passers, tekenapparaten (bijv. radiografen), scheerkoppen van droogscheerapparaten, kleinere werktuigen, inkjetdrukkoppen, metaalfilters e.v.m.
Leverancier EMAG AG

Gerauer Strasse 34

D-64526 Mörfelden

Tel.: +49-6105-406700 / Fax: +49-6105-406750Internet www.emag-germany.de

E-mail service@emag-germany.de

2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische eigenschappen
CAS-nr. EG-nr. Chemische naam Gew.-% Symbool Gevaaraanduiding

000067-63-0 - 2-propanol  20 F R-zin: 10
3. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Verschijningsbeeld
Vorm: vloeibaar Kleur: kleurloos Geur: alcoholisch
pH-waarde 5,8 – 6,3 (G/L H20)
Kookpunt/kooktraject ca. +85 °C
Vlampunt ca. +32 °C
Explosiegevaar -
Brandbevorderende eigenschappen -
Dampspanning -
Relatieve dichtheid ca. 0,960 g/ml (bij +20 °C)

Uitgave: 06.12.2006

Pagina: 2 van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig EU-richtlijn inzake veiligheidsinformatiebladen 2001/58/EG

Universeel concentraat voor ultrasoon bad

EM-80

Oplosbaarheid in water Mengbaar
Viscositeit -
Smeltpunt/smelttraject  -10 °C

4. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden Damp-luchtmengsels kunnen bij sterke opwarming exploderen. Bij verwarming kunnen er ontvlambare dampen vrijkomen.
Te vermijden stoffen Oxidatiemiddelen
Gevaarlijke ontbindingsproducten Bij brand kunnen ontstaan: koolmonoxide, kooldioxide.
Speciale opmerkingen Geen ontbinding bij opslag en gebruik volgens de specificaties
5. TOXICOLOGISCHEINFORMATIE


Gevaren bij inslikking Kan narcotische effecten veroorzaken.


(mg/kg LG)

Gevaren bij aanraking Heeft een ontvettende werking op de huid, huidresorptie mogelijk.

(mg/kg LG)

Gevaren bij inademing Kan de slijmvliezen irriteren. Hoge dampconcentraties

(mg/l/4h) kunnen narcotische effecten veroorzaken.

Sensibiliserende werking -

6. ECOLOGISCHEINFORMATIE

Informatie m.b.t. afvalverwijdering


  • Procedure -

  • Analysemethoden -

  • Eliminatiegraad -

  • Beoordelingstekst -


Aanvullende informatie Gering gevaar voor het water. Mag niet in het oppervlaktewater of de riolering belanden. Bij gebruik volgens de specificaties zijn er geen gevaren voor het milieu bekend en te verwachten.
Uitgave: 06.12.2006

Pagina: 3 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig EU-richtlijn inzake veiligheidsinformatiebladen 2001/58/EG

Universeel concentraat voor ultrasoon bad

EM-80


7. Informatie met betrekking tothet transport

Landtransport ADR/RID – GGVSE-klasse 3, cijfer/letter 31c, 1987 alcoholen

Ontvlambaar n.e.g., bevat isopropanol

Binnenvaarttransport -
Zeetransport IMDG/GGVSE-klasse 3.3, UN 1987, verp. groep III,

EMS 3 – 06, MFAG 305


Luchttransport ICAO/IATA-klasse 3, UN 1987, verp. groep III,

alcoholen, n.e.g./PAC 309 (60l) CAC 310 (220l), bevat isopropanol


8. VOORSCHRIFTEN

Lettersymbool/gevarenaanduiding

volgens 67/548/EEG en 1999/45/EG Ontvlambaar
R-zinnen R10 – Ontvlambaar.
S-zinnen S7 – In goed gesloten verpakking bewaren.

S16 – Verwijderd houden van ontstekingsbronnen — Niet roken.Lettersymbool/gevarenaanduiding Bepalingen en bijlage II bij de Duitse Störfallverordnung (besluit

volgens nationale voorschriften inzake ongevallen) in acht nemen.

Watergevarenklasse overeenkomstig WHG: WGK1 (eigen beoordeling)


Aanvullende informatie -
9. BEHEERSING VAN DE BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING


Blootstellingsgrenswaarden MAC (1997) – 400 ppmAlgemene beschermingsmaatregelen Vervuilde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

Contact met de huid, de ogen en de kleding vermijden.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.


Adembescherming Bij onvoldoende verluchting ademhalingstoestel (gasfiltertype A) dragen (bij hogere concentraties).


Handbescherming Rubberhandschoenen
Oogbescherming Veiligheidsbril met zijkapjes
Lichaamsbescherming Arbeidskleding met lange mouwen

Uitgave: 06.12.2006

Pagina: 4 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig EU-richtlijn inzake veiligheidsinformatiebladen 2001/58/EG

Universeel concentraat voor ultrasoon bad

EM-80


10. HANTERING EN OPSLAG

Hantering
Veilige omgang Contact met de huid, de ogen en de kleding vermijden. Voor

voldoende verluchting zorgen. Verpakking goed gesloten houden.


Brand- en explosiegevaar Niet roken (vluchtig). Product en lege verpakkingen uit de buurt

houden van warmte- en ontstekingsbronnen.


Opslag Verpakking goed gesloten op een droge, koele en goed verluchte plaats bewaren.
Opslagomstandigheden Niet compatibel met oxidatiemiddelen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder
Opslagklasse 3 A (VCI-Kzpt.)
11. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene aanwijzingen Vervuilde of doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Bij onwelheid een arts raadplegen.

Bij inademing Bij inademing van de dampen in geval van een ongeval het slachtoffer in de frisse lucht brengen.

Bij contact met de huid Met water en zeep wassen

Bij contact met de ogen Zorgvuldig met veel water uitspoelen, ook onder de oogleden.

Bij aanhoudende oogirritatie een specialist opzoeken.


12. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen Alcoholbestendig schuim, droogblusmiddel, kooldioxide (CO2), watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen Volle waterstraal

Beschermkleding In geval van brand een autonoom ademhalingstoestel dragen.

Bijzonder gevaar bij brand Bij brand kan koolmonoxide en kooldioxide ontstaan.

Damp-luchtmengsel is explosief, ook in lege, ongereinigde verpakkingen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond.Aanvullende aanwijzingen Verpakking afkoelen met watersproeistraal, uit de buurt van ontstekingsbronnen houden, niet roken

Uitgave: 06.12.2006

Pagina: 5 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig EU-richtlijn inzake veiligheidsinformatiebladen 2001/58/EG

Universeel concentraat voor ultrasoon bad

EM-80


13. MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN

Bescherming van personen Voor voldoende verluchting zorgen. Bij ontwikkeling van

dampen adembescherming gebruiken (bij hogere concentraties). Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Persoonlijke beschermkleding dragen.Milieubescherming Mag niet in het oppervlaktewater of de riolering belanden.

Reinigingsprocedure Met vloeistofbindend materiaal verzamelen (bijv. zandkleur, silicagel, zuurbindmiddel, universeelbindmiddel). Opscheppen en in geschikte verpakking naar de afvalverwijdering brengen.

Bijkomende aanwijzingen -
14. INSTRUCTIES VOOR DE VERWIJDERING
De informatie in deze rubriek geldt uitsluitend voor het zuivere, niet-verontreinigde product.
Afvalverwijdering Hergebruik verdient de voorkeur boven afdanking.


- Ongebruikt product

- Resthoeveelheid

- Ongereinigde verpakkingen

Verwijderen met inachtneming van de plaatselijke voorschriften. Naar de plaatselijke instantie voor hergebruik, recycling of afvalverwerking brengen.15. OVERIGE INFORMATIE

In deze uitgave gewijzigde rubrieken -
Bewoording van de R-zinnen van de Ontvlambaar

onder 2 vermelde ingrediënten
Bewoording van de S-zinnen van de -

onder 2 vermelde ingrediënten
Aanvullende aanwijzingen De informatie van de rubrieken 4 – 6 en 9 – 13 heeft deels geen betrekking op het gebruik en de behoorlijke toepassing van het product (zie daarvoor gebruiks- en productinformatie), maar op het ontsnappen van grotere hoeveelheden bij ongevallen.
Uitgave: 06.12.2006

Pagina: 6 van 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig EU-richtlijn inzake veiligheidsinformatiebladen 2001/58/EG

Universeel concentraat voor ultrasoon bad

EM-80
16. MOGELIJKE GEVAREN

Gevaren bij misbruik Kan narcotische effecten veroorzaken, explosiegevaar bij hoge concentratie.
Overige gevaren -

Specifieke gevaren Ontvlambaar

De gegevens op dit veiligheidsinformatieblad stemmen overeen met de huidige stand van onze kennis. Ze vormen geen garantie van specifieke productkenmerken en doen geen wettelijk geldende contractuele relatie ontstaan.


  • Gevaren bij inslikking Kan narcotische effecten veroorzaken.
  • Blootstellingsgrenswaarden MAC (1997) – 400 ppm
  • De informatie in deze rubriek geldt uitsluitend voor het zuivere, niet-verontreinigde product.

  • Dovnload 65.82 Kb.