Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk breda

Dovnload 2.11 Mb.

Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk bredaPagina31/53
Datum28.10.2017
Grootte2.11 Mb.

Dovnload 2.11 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53
149 Cyrenius' getuigenis voor de Heer
[1] CYRENIUS zegt: 'Dat doe ik in het geheel niet; want dit keer heb je de volle waarheid gesproken, die anders niet licht aan de mond van een Farizeeër ontsnapt, en dat stemt me echt blij! Overigens moet ik, wat die door jou zo gevaarlijk genoemde profeet of zelfs zoon van God betreft, in de eerste plaats opmerken dat Hij bij jullie door boze tongen in opspraak gebracht moet zijn, en ten tweede openlijk bekennen dat ik de hoogst Achtenswaardige heel goed ken en je de verzekering kan geven, dat Hij een hoogst onschadelijk mens is, die zich alle moeite getroost Zijn medemensen tot heil te zijn, zelfs Zijn allerergste vijanden, die jullie kennelijk zijn, ondanks dat Hem al jullie listige bedriegerijen, waar noch een Mozes noch een Aäron ooit van gedroomd heeft, Hem maar al te bekend zijn.

[2] O, Hij is een echte jood, maar alleen in de zuiverste en echte Mozaïsche betekenis! Maar waar is Mozes, en waar zijn jullie met je nieuwe, menselijke voorschriften? Hij is dus tegen het niet mozaïsche in jullie, maar niet tegen jullie zelf! Er zijn van het volk al zo veel verontrustende klachten bij mij gekomen over jullie snode handelingen en bedriegerijen, dat ik me werkelijk al enkele malen voorgenomen heb om gewapenderhand voor altijd een eind te maken aan jullie praktijken. Maar Hij heeft m.e daarvan weerhouden! Als Hij, die Zich van mijn hoogste en volste vriendschap bewust is, jullie vijand zou zijn, dan zou Hij er zeker de grootste vreugde aan beleven als Hij jullie door mijn hand binnen de kortste keren helemaal van het toneel van deze aarde had kunnen laten verwijderen; maar precies het tegendeel is het geval!

[3] Hij betreurt jullie grote verblindheid, die echter door jullie zelf veroorzaakt is. Hij wil jullie alleen maar naar de waarheid en naar de ene ware God terugvoeren van wie jullie je door je talloze wereldse lusten hebben afgewend, en het oude verbond met jullie vernieuwen; maar in het verderf storten wil Hij jullie absoluut niet. En als dat Zijn vurigste wens en wil is, hoezo is Hij dan jullie vijand? Als jullie over Zijn middelen zouden beschikken, hoe vaak zouden jullie Hem dan al gedood hebben! Doet Hij jullie zoiets aan, terwijl Hem toch duizend van de krachtigste middelen alle uren van de dag ter beschikking staan?! Voorzover het in mijn vermogen ligt, heb ik ook Hem aan een uiterst kritisch onderzoek onderworpen, dat Hij met glans heeft doorstaan.

[4] Ik heb in Hem juist die mens gevonden, die ik - laten we zeggen ­dertig jaar geleden tegen de gruwelijke vervolging van de oude Herodes beschermd heb; Hij is het ook, die dertig jaar geleden, toen mijn broer Augustus de volksregistratie en volkstelling in het hele uitgestrekte Ro­meinse rijk en dus ook in het land der joden invoerde, in Bethlehem in een schaapsstal is geboren uit de jonge vrouw van de timmerman Jozef, waarbij zich allerlei wonderbaarlijke verschijnselen voordeden. Wijzen uit het morgenland, daarheen geleid door een grote komeet, herkenden Hem en hebben Hem begroet als de toekomstige koning der joden en Hem geschenken gebracht; reeds toen werd Hij door de verbaasde herders als een bijzondere verschijning voor de mensen van deze aarde bezongen, waarvan jullie je zeker nog wel iets zullen herinneren!

[5] Mochten jullie daarover niets gehoord hebben, ofschoon jullie toch al wel minstens zestig jaar oud zullen zijn, dan staat hier mijn broer Cornelius, die toen juist in Bethlehem de Romeinse registratie leidde, als nog volop levende getuige vóór jullie en naast hem sta ikzelf; ook ik had hoogst onverwacht de gelegenheid, aan het kind dat amper veertien dagen oud was, reeds dermate goddelijke tekenen waar te nemen en te beleven, dat ik er in mijn grote en eerbiedige verbazing geen ogenblik aan heb getwijfeld, dat dit kind overduidelijk meer was dan het meest volmaakte mensenkind.

[6] En toen ik nu als grijsaard het kind van toen als een man vol geest en goddelijke wonderkracht terugvond, ontdekte ik al gauw dat Hij die ene is, die uit dit kind is voortgekomen; en het zal hopelijk met moeilijk te begrijpen zijn, dat ik toen zelf voor Hem mijn grijze hoofd door mijn hoogst eigen gevoel in uiterste eerbied en liefde moest buigen.

[7] En deze man vervolgen jullie zo jachtig en willen Hem geheel te gronde richten en vernietigen?! O, jullie onzinnige en blinde dwazen! Heeft Mozes dan niet over Zijn komst geprofeteerd en na hem bijna alle grote en kleine profeten, die jullie vaders in hun erbarmelijke domheid ook met stenen doodden, zoals jullie nu Hem ook zouden willen doen?! Hem, die als enige jullie kan en ook wil helpen, vervolgen jullie nu zelfs al met allerlei listen, noemen Hem een monster, spreken de ergste vloek over Hem uit en willen Hem dan ook nog doden?!

[8] Jullie hebben deze omgeving, waar jullie naar op zoek waren, niet herkend, omdat de grote, gevreesde rots uit het bestaan is verdwenen en deze hele, voordien buitengewoon woeste baai in een waar Eden werd veranderd. Maar wie heeft dat bewerkstelligd? Ik en alle hier aanwezigen zijn er getuigen van dat hieraan geen mensenhand ook maar met een enkele vinger heeft meegewerkt. Hij was en is onder ons en verrichtte dit wonder enkel door Zijn wil!

[9] Hier aan mijn zijde staat een knaap; Josoë is zijn naam. Hij lag al bijna twee jaar in het graf en er was van hem niets meer over dan de in ontbinding overgaande botten. En toch was het voor de door jullie zo bitter en hardnekkig vervolgde man eenvoudig, hem slechts door een woord opnieuw zo te vormen en weer tot leven te brengen, zoals hij daar nu voor jullie staat!

[10] Hier aan tafel zitten mijn beide dochters, die mij door verdorven slavenhandelaren geroofd werden. Ze vielen tijdens een overtocht over zee door een storm in het water en dreven, door die onmensen gekneveld, volkomen dood rond op de uitgestrekte oppervlakte van de zee. Eergiste­ren, tijdens een visvangst waar wij allen bij waren, werden ze gevonden en hierheen gebracht. Het woord van jullie vijand gaf hen -Hem alleen al mijn eer! - zo, zoals jullie ze daar zien, het leven terug!

[11] Nu vraag ik jullie of ook een magiër daartoe in staat zou zijn, en of deze tekenen op zichzelf niet al grootser zijn dan die, welke in de tijd van Mozes in de woestijn plaats vonden! Wat ik jullie zeg is zo volkomen waar als ikzelf Cyrenius heet, en dit kan door vele honderden getuigen eveneens bevestigd worden; en degene die zulke werken verricht, noemen jullie in zekere zin een monster, jullie vervolgen Hem en willen Hem zelfs doden?! Daar is toch wel een nauwelijks te bevatten graad van de allerblindste domheid voor nodig!'
150 De domheid en blindheid van de Farizeeën
[1] DE FARIZEEËR zegt: 'Allerhoogste en strikt rechtvaardige gebieder! Wij zijn schriftgeleerden en hebben de kronieken bestudeerd; daarom denk ik dat wij toch niet zo heel erg dom zijn!"

[2] CYRENIUS zegt: 'Zie, zelfs deze opmerking was zo dom als maar mogelijk is, en even dom is de manier waarop jullie de Heilige uit Nazareth willen vangen! Want als jullie een greintje verstand hadden gehad, hadden jullie toch wel kunnen bedenken, dat wij Romeinen een vermomde jood, die daarbij nog in slecht vervaardigde Romeinse kleding rondloopt, wel van een echte Romein kunnen onderscheiden en dat wij maar al te gauw zouden begrijpen, dat daar een geraffineerde streek achter schuilt! En ook hadden jullie kunnen bedenken, dat ik het handschrift van Herodes maar al te goed zou kennen! En dus hadden jullie je ook wel voor kunnen stellen­ dat ik jullie ter plekke zou doorzien en jullie slechte bedoelingen zou onderkennen, en dat daarom deze onderneming uiterst dom en gewaagd was; het had jullie alles kunnen kosten, zelfs dat beetje vleselijk leven dat jullie grootste heiligdom is! Ik zeg jullie: Waarlijk, een kind dat een beetje verstand van zijn moeder heeft meegekregen, had jullie met zekerheid kunnen voorspellen hoe het jullie met je onderneming zou vergaan! Maar nee, -het is gewoon om van te duizelen! Jullie, hoogst wijze schriftgeleer­den, hebben dat niet van te voren kunnen inzien!

[3] Maar weten jullie hoe dat komt? Dat zal ik je vertellen: De zwelgende veelvraat, wiens maag nog nooit een leegte gevoeld heeft, kan zich onmogelijk het gevoel van een hongerige maag voorstellen; de dove kan zich nooit voorstellen hoe het iemand te moede is als hij de harmonie van een zuiver gestemde eolusharp verneemt; zo kan ook iemand die blind is, zich er geen voorstelling van maken hoe het is om te zien, en voor zijn gevoel is het zo, alsof alle mensen blind zijn. Precies zo, maar eigenlijk nog erger, vergaat het iemand die geestelijk blind is en geen weet heeft van de waarheid! Hij denkt niet alleen dat alle mensen even dom zijn als hijzelf is, maar hij houdt ze voor nog veel dommer; want zichzelf vindt hij immers helemaal niet dom, maar wijs. Hij kan niet begrijpen hoe B even verstandig en wijs zou kunnen zijn als hij zichzelf als A voelt. En dat is er de oorzaak van dat zulke hoogst verwaande domme mensen, wanneer ze iets van plan zijn, alles zo dom mogelijk aanpakken, zoals jullie dat zojuist maar al te duidelijk hier voor mij aan de dag hebben gelegd.

[4] En omdat jullie zo dom zijn, begrijpen jullie met geen mogelijkheid de onuitsprekelijk grote tekenen van deze tijd, zoals jullie ook, ondanks al je hoog geprezen schriftgeleerdheid, geen flauw idee hebben van wat Mozes en alle andere zieners over deze huidige tijd geprofeteerd hebben, met name over de Messias der joden en Zijn rijk op aarde. Dat is dan ook evenals jullie onderneming alleen maar toe te schrijven aan jullie te grote en grove geestelijke blindheid; want als jullie enig geestelijk licht zouden bezitten, moesten jullie toch terwille van jullie Jehova inzien, dat tegen een macht als de onze van jullie kant nooit iets met succes ondernomen kan worden; en al helemaal niet tegen een man die vervuld is van de almachtige geest van God, die het alleen maar een klein beetje hoeft te willen, -en in een enkel ogenblik bestaat de hele aarde niet meer!

[5] .Waarlijk~ ik zeg jullie: vijfmaal honderdduizend van zulke mensen als jullie vrees ik niet met honderdduizend geoefende soldaten; maar wat zouden mijn duizend maal zoveel soldaten te bieden hebben tegen de almachtige wil van deze ene man? Slechts één gedachte van Hem en ze zijn er niet meer! En jullie willen met list en diplomatieke trucs zo'n Godmens vangen en zelfs doden, -en dat bovendien nog zonder enige gegronde reden? Zeg me nu eens heel eerlijk, of jullie je grote en grove domheid nog niet overduidelijk inzien!"

[6] DE FARIZEEËR .zegt: 'Als ik openlijk met u mag praten, zou ik u ook enkele dingen willen zeggen, die u in deze kwestie misschien ook een beetje de ogen zouden kunnen openen, hoogste gebieder; maar met u kan men niet praten en argumenteren zoals wij wijzen van de tempel dat gewoonlijk onder elkaar doen! Maar als ik ongestraft alles kan zeggen wat me op het hart ligt, dan zult u misschien ook heel verbaasd beginnen te kijken!"

[7] CYRENIUS zegt, zelfs met een soort ingehouden glimlach: 'Waarlijk, ik sta je toe, om geheel vrijuit te spreken; er zal geen straf volgen op je woorden!"
151 De tempelmoraal van de Farizeeër

Mozes' wonderen door de Farizeeër belicht
[1] DE FARIZEEËR nam een flinke aanloop, ging helemaal recht staan en begon als volgt te spreken: 'Hoogste gebieder! U weet veel en uw verstand schittert als de zuiverste diamant in het zonlicht" maar ook ik weet iets al loop ik daar, zoals bij ons de gewoonte is, niet altijd mee te koop, want dat mag ik eigenlijk ook niet! Maar nu het niet anders kan, moet het ook bekend gemaakt worden! Als iemand op deze lieve aarde eenmaal bij een instituut hoort en helaas door geboorte, gewoonte, wet en door de aardse omstandigheden gedwongen is omwille van zijn lieve maag een eed van trouw af te leggen, dan is men daardoor op deze wereld geestelijk al zo goed als gestorven. In het begin nog wel niet helemaal, maar zo langza­merhand steeds meer!

[2] Want als men publiekelijk zonder onderscheid met alle aardse machtsmiddelen voortdurend aldoor gedwongen wordt knollen voor citroenen te verkopen, dan houdt al het denken op! Men moet zichzelf vanwege iedere heldere gedachte gewoonweg gaan vervloeken en zeggen: 'Verdwijn, zuiver licht van de hemelen! Als ik ertoe verdoemd ben een duivel te zijn, dan ben ik ook een duivel! Lis.tig of dom, daar komt het dan werkelijk niet meer op aan! Als ik een knol in plaats van.een citroen moet zijn, dan ben ik het; ik kan dergelijke ingesleten verhoudingen onmogelijk veranderen!'

[3] In de loop der tijd raakt de mens geheel en al thuis in zijn duivelse zaken en denkt bij zichzelf ' Als je al voor nar geboren bent en ook als zodanig werd opgevoed, blijf dan wat je bent! Als je maag maar in orde is, dan is ook verder alles goed! Eet en drink en geniet van het leven zo lang en zo goed als er maar van te genieten valt! ' Komt dan de laatste dag, het laatste uur, dan worden alle banden losgemaakt en alle wetten hebben voor hem, die in zijn niets is teruggekeerd, voor eeuwig opgehouden te bestaan!

[4] Waar de volkomen vergankelijkheid van alle bestaan thuis is, reiken leugen en waarheid elkaar allervriendelijkst de hand. Met dat vaststaande en ware vooruitzicht maakt het niets meer uit onder welke narrenkap men het leven op deze aarde geleid heeft. Zolang men echter leeft, moet men toch vanwege het eigen aardse welbevinden met zorg alles zo veel mogelijk van zich afhouden wat dat kleine beetje leven bitter en onaangenaam kan maken; al het andere is fantasie en drogbeeld. Wie het leven voor iets hogers aanziet, bedriegt zichzelf alleen maar.

[5] Deze mening stel ik echter niet als iets wat in de natuur der dingen zijn oorzaak heeft, maar wat slechts een gevolg daarvan is, omdat bijna ieder mens die van meet af aan tot een bepaalde kaste van wereldse narren behoort, wel tot deze mening moet komen, en zich deze tenslotte geheel eigen moet maken omdat hij niet anders denken, spreken en handelen mag dan de stereotype wetten van de kaste hem voorschrijven. Ik kan er één of duizend maal duidelijk van overtuigd zijn dat het met de Nazarener precies zo zit als u mij zojuist verkondigd hebt, maar wat heb ik daaraan? Zolang ik een gezworen lid van de kaste ben, rest mij toch zeker mets anders dan met de anderen uit volle borst te roepen: 'Weg met hem! Want hij brengt ons instituut in gevaar en vermindert diens noodzakelijke inkomsten!

[6] Heel heimelijk kan ik bij mezelf inderdaad denken: 'De hele kaste wil het, en heeft jou door het lot tot haar instrument gemaakt! En dus trek Ik er dan ook op uit en handel blind volgens de gekregen voorschriften, waarboven of waar beneden ik niets volgens mijn eigen mening kan en mag ondernemen!' En nog heimelijker denk ik bij mezelf: 'Is er met degene, die wij moeten vervolgen, werkelijk iets bijzonders aan de hand, dan zal hij gauw met ons klaar zijn en dan zullen wij als verliezers onze gewijde vertrekken wel amper meer te zien krijgen; maar als hij alleen maar weer een nieuwe opschepper is, wat we al duizend keer mee hebben gemaakt, dan komt hij er nog goed van af als men hem alleen maar te pakken kan krijgen! Want wat beoogt hij? Niets anders, dan het instellen van een nieuw en misschien nog erger kastenstelsel! ,

[7] O, in het begin ziet alles er heel goddelijk uit! Kijk maar naar het leven van Abraham en zijn eerste nakomelingen! Men ziet de Godheid vaak zelfs zichtbaar met hen omgaan en hen op de juiste weg leiden, -en let wel, wij waren daar natuurlijk niet bij! Maar in de tijd van Mozes, -hoe heeft het er toen uitgezien met de kinderen van Abraham! Mozes was weer iemand die de oude wijzen van Egypte behoorlijk goed bestudeerd moet hebben! Hij was in alle zwakke aspecten van het Egyptische hof ingewijd, had waarschijnlijk lust gekregen om zelfheerser van dit rijk te worden en ruimde daarom de legitieme prinsen van de Farao uit de weg.

[8] Het eerste plan mislukte. Hij ging op de vlucht en verzon een ander plan om het volk dat met hem verwant was, maar voor het overige dieper gezonken was dan de dieren, door geheime propagandisten flink op te ruien tegen de Farao, die door zijn wellust zijn mannelijke kracht verloren had. Toen hij vernam dat zijn volk klaar was voor de strijd, kwam hij zelf, uitgerust met zijn enorme tovermacht, en begon de koning te dicteren. ­En aan zijn volk, dat nog wel vage voorstellingen had van de vroegere goddelijke toestand van de oude patriarchen, presenteerde hij zich als een door Jehova gezondene en deed allerlei onbegrijpelijke wonderen die voor het volk heel overtuigend waren, en dus volgde het volk hem zoals een kudde schapen de belhamel.

[9] Hij wist heel goed, dat de zee de eigenschap had om dagelijks tweemaal te stijgen en te dalen. Lang van tevoren had hij uitgezocht, op welke plaats men er doorheen kon gaan. De hele bocht heeft slechts een breedte van amper twee uur gaans. Als het water van de zee laag staat, komt er in het midden van de bocht een stuk vaste stenen grond vrij met een breedte van meer dan een uur gaans; deze is altijd drie uur lang geheel vrij van water en voor de reizigers een goede brug om over te steken als de zee niet door storm wordt opgestuwd. Als men snel loopt, kan men er zelfs in ruim een uur doorheen komen, waarna men zich dus langs de kortste weg direct in de Arabische woestijn bevindt, die men anders over land nauwelijks in vier tot zes dagen kan bereiken omdat de zee zich nog meerdere uren gaans over dit rif uitstrekt en tamelijk diep is.

[10] Mozes berekende dat heel knap, omdat hij als geen ander aan het hof van de Farao heel gedegen kennis bezat van dit gebied. Hij voerde zijn grote menigte snel over het rif naar de Arabische woestijn en de zeer ruwe bergachtige streken, waar waarschijnlijk niemand bezittingen had behalve misschien zijn schoonouders. Daarom was deze omgeving met haar andere wonderlijke natuurlijke eigenschappen hem beslist wel bekend, en onze profeet wist deze vast en zeker goed te benutten.

[11] Maar genoeg hierover; laten we nog even naar de Israëlieten kijken die de zee oversteken, en dan zien we ze als het ware op de vleugels van de wind juist aan het eind van de weg komen, wanneer de Farao, nu in woede en boosheid ontstoken, zijn leger het bevel geeft langs dezelfde weg de Israëlieten achterna te stormen. Als de Farao vroeger was gekomen, dan zou onze goede Mozes er zeker niet heelhuids vanaf gekomen zijn; maar Farao's aarzelende houding en het uit de weg ruimen van allerlei hinder­nissen hebben zijn leger opgehouden. Mozes kreeg een belangrijke voor­sprong en ontkwam heel voorspoedig aan de vijand die hem achterna zat. Toen nu de Farao Mozes via hetzelfde rif achterna ging, begon de zee, toen hij net het midden van het rifbereikte, zoals gewoonlijk zeer snel te stijgen en met zijn golven het leger van de Farao te overspoelen, dat begrijpelijkerwijs zijn zekere ondergang daarin vond."
152 Nog meer verklaringen van wonderen in het oude testament
[1] Hier onderbrak CYRENIUS de verteller en zei hem: 'Je bent helemaal niet zo dom als ik aanvankelijk dacht; maar omdat je de dingen zo goed weet te verklaren, zou ik graag van je vernemen, hoe je mij het bekende verschijnsel van de ark des verbonds verklaart, namelijk de rookzuil van overdag en de vuurzuil 's nachts. Hoe ontstond deze dan volgens jou op heel natuurlijke en niet op wonderbaarlijke wijze?"

[2] Heel onbevangen zegt DE FARIZEEËR: 'Geëerde gebieder! We hoeven slechts even een blik te werpen op de oude krijgskunst, - en de beroemde, zozeer vergoddelijkte verbondsark is klaar! De kist zelf was een op oude Egyptische wijze goed geconstrueerd instrument, dat buitengewoon veel elektriciteit opwekte. Achter de uiterst gecompliceerde kist bevonden zich ijzeren karren voor het maken van rook. Deze vulde men met allerlei flink rokend en meestal ook erg stinkend materiaal, zoals veren, haren van velerlei dieren en ook van mensen; over dit rokende materiaal strooide men zwavel, pek en salpeter en dan stak men zo'n kar aan. Dat gaf een enorme dikke rook die met een dichte mist was te vergelijken die in korte tijd, vooral als de kar een snelle vaart had, de weg achter zich verhulde en de achtervolgende vijand het zicht op de wendingen en stellingen van het achtervolgde leger benam; tegelijk bracht het echter ook, omdat het te ondraaglijk stonk voor de kamelen, paarden en olifanten, deze krijgsdieren tot omkeer en tot de terugtocht, wat voor de achtervolgende vijand zeker niet gewenst was. Dat er achter een voortvluchtig leger vaak verscheidene van de nu beschreven karren getrokken werden, is wel vanzelfsprekend. ­Dit is nu een getrouwe beschrijving van de zo wonderbaarlijke en zelfs meer dan heilige ark des verbonds van Mozes en ik kan u ook met een goed geweten zeggen, allerhoogste gebieder: Sapienti pauca!*" (* Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig!)

[3] CYRENIUS zegt: "Goed, dat is voldoende! Maar hoe verklaar jij me dan het instorten van de muren van de oude, grote stad Jericho? De verbondsark werd om de muren van de stad heen gedragen onder machtig geschal van de bazuinen, zoals dit al bij de oude Egyptenaren in de tempels gebruikelijk was, en ik geloof dat de muren, toen men voor de derde keer om de stad heen trok, als een kaartenhuis in elkaar stortten. Hoe was dat dan mogelijk? Zelfs het schallen van een miljoen bazuinen had dat toch nooit tot stand kunnen brengen! Verklaar mij ook dit dan op jouw natuurlijke wijzer'

[4] DE FARIZEEËR moet eerst hard lachen en zegt dan: 'Wel, dat ligt toch voor de hand! Met grote stelligheid wordt van de oude Egyptenaren beweerd, dat ze de schepen van de vijanden verwoestten en verbrandden door op een juiste manier gebruik te maken van elektriciteit. Hier zien we de bewuste ark meerdere malen om de muren van Jericho heen trekken, -en Jozua zal zeker wel geweten hebben, waarom hij dat heeft gedaan! Hij moet zeer vertrouwd zijn geweest met de behandeling en werking van de ark! Ook hier ben ik weer van mening: Sapienti pauca!"

[5] CYRENIUS zegt: 'Ja, ik begrijp het; maar als de ark niets anders dan een pure elektriciteitsmachine was, dan zou hij dat nu toch ook nog moeten zijn? Waarom heeft hij dan tegenwoordig niet meer dezelfde werking?"

[6] DE FARIZEEËR zegt: 'Wel, de reden daarvan ligt toch ook voor de hand? Als we naar een huis kijken dat ongeveer duizend jaar oud is, of naar een schip, of een mantel, dan zien die er na zo'n lange tijd toch zeker ook heel anders uit! Zelfs stenen verweren vaak in duizend jaar tijds aanmerkelijk, -hoeveel te meer dan oud hout en onedele metalen, zoals bijvoorbeeld koper en ijzer; zelfs aan goud is het goed te zien, als het duizend jaar oud is!

[7] Wij zijn nog in het bezit van de oude, prachtige ark, maar in de loop der tijd heeft die al zoveel geleden, dat hij even weinig meer bezit van de oorspronkelijke inrichting die de werking veroorzaakte, als de mond van een grijsaard nog gezonde tanden heeft, die hij al lang is kwijtgeraakt. Bovendien zijn de Babyloniërs er goed in geslaagd de tempel samen met de ark te plunderen. Maar wij begrijpen niet, hoe de ark ooit geconstrueerd was. Wat de vorm betreft hebben we wel eenzelfde laten vervaardigen; maar de werking van de oude kan hij onmogelijk hebben, omdat de daarvoor vereiste voorziening van binnen ontbreekt, en dit kan ook niet anders, omdat in deze tijd bij ons althans niemand meer weet hoe hij van binnen ingericht moet worden. -Ik denk, hoogste gebieder, dat ik mij ook wat dit betreft heel duidelijk heb uitgedrukt"

[8] CYRENIUS zegt: 'Ja, maar als dan alles in zekere zin op geraffineerd vroom bedrog is gebaseerd, hoe kun jij met je kerngezonde verstand en inzicht dan nog een goed functionerend lid van zo'n bedrieglijke instelling blijven?"

[9] DE FARIZEEËR zegt: 'Dat is nou precies het duivelse ervan! Omdat je, terwijl je nog blind bent, lid van deze kaste wordt! Als je ziende was geweest, zou je je er waarschijnlijk nooit bij aangesloten hebben. Maar nu je er eenmaal bij bent en ziet dat de hele wereld een gekkenhuis is, wel, dan speel je noodgedwongen mee voor nar omwille van je lieve maag en ook, omdat het heilzaam is voor je huid die graag gezond wil blijven! Desertie wordt bij onze kaste om begrijpelijke redenen nog altijd meedogenloos bestraft met de geenszins aangename stenigingsdood! - Ik denk, dat dit antwoord ook zeer begrijpelijk en voldoende duidelijk is."

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   53


Dovnload 2.11 Mb.