Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk breda

Dovnload 2.11 Mb.

Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk bredaPagina42/53
Datum28.10.2017
Grootte2.11 Mb.

Dovnload 2.11 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53
202 De vraag over de Messias
[1] En HIRAM antwoordde: 'O heer vol almacht en wijsheid! Dat was iets onuitsprekelijks! De laatste en eigenlijk binnenste, gigantisch grote aarde was waarlijk een wereld vol geweldige wonderen. Alleen was alles van zo'n kolossale omvang, dat wij ons tegenover de mensen daar, die er overigens zeer goed uitzagen, bepaaldelijk voorkwamen als muizen tegenover een olifant. En alles was in deze verhouding, vooral halverwege de berghoog­ten; maar beneden in de dalen leek het iets meer op de cultuur van onze aarde. Maar om alles te beschrijven wat we daar hebben gezien, zouden we meer dan honderd jaar nodig hebben!

[2] Nu zien we dan ook zeer grondig in, dat de aarde enkel en alleen de bes.temming heeft om ware mensen naar het evenbeeld van de allerhoogste God te dragen, en we zien nu ook in dat u geheel vervuld moet zijn van zo'n allerhoogste geest van God; want anders zou het immers onmogelijk zijn om ons die Saturnus-ster zo indrukwekkend te onthullen en van zo dichtbij te laten aanschouwen. Ja, heer en meester, wie zulke dingen heeft geschapen moet zo groot, machtig en wijs zijn, dat het al onze denkbare begrippen te boven gaat! Hem Zelf nader te leren kennen zou werkelijk veel en veel meer betekenen dan dat we dat wonderbaarlijke gezichtsver­mogen, dat we hadden, altijd zouden kunnen behouden en de talloze sterren van heel dichtbij zouden kunnen zien!

[3] Wij willen u en deze jonge man daarom nu ook met heelons hart vragen ons de eigenlijke Schepper van de hele geesten­ en materiewereld in zoverre waarachtig te leren kennen, dat wij ons van Hem een behoor­lijke voorstelling kunnen maken; ook willen wij -als de volgens uw woorden meest volkomen mensen en respectievelijk als ware kinderen van Hem -weten, wat wij tegenover Hem moeten doen om zo waardig mogelijk te leven als datgene, wat wij door Zijn wil reeds zijn en steeds meer moeten zijn. Want wij zijn ernstige mensen en hebben een moeilijk buigzame wil; maar wat wij eenmaal aannemen en behartigen wordt dan ook door rotsvaste mannen en niet door wispelturige mensen behartigd'

[4] IK zeg: 'Wel, zie, nu hebben we eigenlijk het punt bereikt waarvoor wij naar jullie toe zijn gekomen, en jullie zullen van ons de Schepper van al de talloze wonderwerken niet alleen nader leren kennen, maar zo volkomen als maar mogelijk is, alsook Zijn gemakkelijk te vervullen wil vernemen, omdat ieder mens pas door het volkomen vervullen van de goddelijke wil die hij heeft leren kennen, tot een waar, van alle wijsheid en kracht voorzien kind van de allerhoogste en enig ware God wordt. ­Wij hebben voorheen al eens enkele woorden laten vallen over de verwachte Messias van de joden. Ik zou nu graag van jullie geheel vrij je mening over deze joodse aangelegenheid willen vernemen. Spreek daarom zonder terughoudendheid!"

[5] HIRAM dacht enkele ogenblikken na en zei toen: 'Ja, ja, heer en meester in alle dingen en verschijnselen, wij hebben er eerder op de dag terloops over gesproken! Ik heb in de joodse boeken bijna alles gelezen wat er betrekking op heeft; alleen, alles klonk zo merkwaardig en was zo vol van allerlei mysterieuze, onbegrijpelijke beelden dat ik althans daar helemaal niet wijs uit kon worden! Bij gelegenheid stelde ik daar vragen over aan zeer intelligente joden en kwam maar al te gauw tot de overtuiging, dat ook zij daarover niet meer wisten dan ik, en daarom moet ik van wat ik er tot nu toe van begrijp jullie alleen datgene zeggen, wat deels ikzelf en deels ook andere zeer helder denkende mensen ervan denken.

[ 6] Wel, ieder volk op aarde is, afgezien van enkele hogere openbaringen, althans tot nu toe, min of meer de eigen schepper geweest van zijn religie, zijn zeden en gewoonten en zijn positieve verwachtingen en zal dat waarschijnlijk ook voor het grootste deel blijven! En dat schijnt ook met de joden het geval te zijn.

[7] Bij een groot volk gaat het met ongeveer negen tiende deel van de mensen meer of minder goed of heel slecht, en slechts een tiende deel kan zeggen: 'Behalve het sterven is het allemaal nog net uit te houden! ' Wat blijft er dan anders over dan om op een of andere manier het geloof van het arme volk leven in te blazen en het door allerlei uit de aangeboren menselijke poëzie ontsproten hoopvolle verwachtingen te troosten, ofwel met een Elysium aan gene zijde of met een wonderbaarlijke Messias (Redder) , die geheel identiek is met de eerste Godheid. Met die hoop gaat natuurlijk vol zalige verwachting de ene generatie na de andere het graf in en men rust dan heel gerust zonder geloof en hoop in de vriendelijke, koele moeder aarde. Ik voor mij heb hier niets op aan te merken; maar zoals de mensen het zich voorstellen is het volgens mijn oprechte overtuiging niet!"
203 Hirams voorstelling van de Messias
[1] (HIRAM:) 'Ja, een ware messias van de volkeren zou een zuivere leer zijn, waardoor de mensen zichzelf wat hun hele wezen betreft zouden leren kennen en daardoor dan ook God als de opperwijze, almachtige en liefdevolste grondslag van alles wat is; en die dan ook boven alles zouden moeten proberen hun nakomelingen deze kennis te laten behouden! En dat is het nu juist wat de wereld altijd weer ondermijnt, dat geen enkele leer, al is zij nog zo zuiver, ook maar vijfhonderd jaar zuiver kan blijven, en wel om die reden, dat ze door al te veel valse en onzuivere leren maar al te gauw vertroebeld wordt en omdat er zich bij iedere nieuwe leer, al is ze nog zo zuiver en levenswaar, ook maar al te gauw bepaalde oudsten en voorgangers vormen, waaruit een priesterkaste ontstaat die geen ploeg en geen spade meer aanraakt, maar alleen onderricht geeft, daardoor dan ook steeds meer gaat heersen en zorgeloos en zeer goed wil leven. Wel, hoe zo'n geprivilegieerde kaste dan de zuivere leer hanteert, laten ons de voorbeelden van alle ons nu bekende volkeren zien en het zou jammer zijn om daar ook nog maar één woord aan te verspillen! En zo is het mijn tegenover uw wijsheid natuurlijk zeer bescheiden mening, dat een mens, zoals u of ook deze jonge man hier, de eigenlijke echte messiassen van volkeren zouden kunnen zijn, omdat jullie de juiste levensware wijsheid daarvoor bezitten en meer dan genoeg hieruit voortvloeiende macht.

[2] Maar daarvoor zou menige grootscheepse voorziening getroffen moe­ten worden. T en eerste een schifting van alle tot op de bodem verdorven mensen, en dan ten tweede een totale vernietiging van alle huidige tempels, scholen, bedehuizen, priesters en leraren. Er zou geen enkel spoor moeten overblijven van de cultuur zoals die momenteel bestaat! Alleen mensen zoals jullie, en hier en daar nog enkele anderen, zouden moeten voortbe­staan en vooral zorg dragen voor het zuiver houden en verbreiden van ­laat ik zeggen - uw leer; dit zou met de grootste zorg moeten gebeuren, en al het andere wat met deze aarde heeft te maken, zou volgens ons voorbeeld opzij moeten worden gezet. Door zo'n ware Messiade zouden mettertijd alle mensen waarachtig geholpen zijn. Maar al het andere verbeteren en oplappen is en blijft voor het welzijn van de mensheid over het algemeen een vruchteloze inspanning.

[3] Ja, er zullen zich wel hier en daar grotere en kleinere gemeenschappen vormen die uw leer aannemen, begrijpen en ook een tijdlang zuiver zullen houden; maar al gauw zullen er ofwel, zoals wij hier een paar uur geleden hebben gezien, machtige wereldse booswichten op hen afkomen en hen bederven, of de gemeenschappen zullen nieuwe leraren en hoeders van deze nieuwe leer aanstellen, waaruit zich in de loop der tijd geheel dezelfde priesters zullen ontwikkelen als wij nu met duizenden tegelijk overal kunnen zien.

[4] Wil het aannemen van uw leer vruchten afwerpen dan is het bovenal nodig dat het menselijk gemoed zich geheel afwendt van alle materiële wereldse voordelen, welke dat ook zijn. Als de mensen zich nooit zullen willen verheffen boven de ploeg, spade, bijl en zaag om in hun noodza­kelijke levensbehoeften te voorzien, en nergens waarde aan hechten dan alleen maar aan de puur geestelijke, innerlijke levensontwikkeling, dan zou het kunnen gaan. Maar waar is dat nu nog mogelijk bij de huidige wereldcultuur van de mensen?! Wie ruimt de talloze materiële wereldse belangen uit de weg?

[5] En als uw nog zo goddelijk ware en zuivere leer in zo'n oud werelds moeras gezaaid wordt, zou ik wel eens willen zien wat voor een enorme hoeveelheid onkruid er op zal schieten midden tussen de edelste scheuten van uw gezaaide leerzaad! Bij ons,ja, als wij een eigen land zouden kunnen hebben dat afgesloten was en ver verwijderd van alle andere mensen, zou de leer zeker het langst zuiver blijven; maar in de rest van de wereld zou het haar waarschijnlijk niet zo goed vergaan!

[6] Dit is nu, zoals gezegd, mijn mening over de messias, waarop vooral de joden op hun manier tevergeefs hopen. Ik kan me ook behoorlijk vergist hebben; maar omdat volgens uw woord ieder mens zijn levensvervolma­king slechts bereiken kan door zijn persoonlijke inzet bij het bewerken van en richting geven aan zijn innerlijke gemoedsleven, heeft hij ook geen andere messias nodig dan zo een als u nu juist bent, namelijk een waarachtige en een op alle levensgebieden deskundige en vooral daardoor zeer wijze leraar. Al het andere is een dichterlijk drogbeeld en bevat evenmin een spoortje waarheid als een rozenstruik vol bloemen en dorens, waarvan de vrucht zo goed als geen vrucht is omdat ze de mens geen voeding geeft en voor iets anders niet of nauwelijks geschikt is. -Wat is uw mening over deze opvattingen?"


204 Messias en verlossing
[1] IK zeg: 'Wat de hoofdzaak betreft ben Ik het met jouw mening helemaal eens, maar met haar speciale opmerkingen over het opzetten, verspreiden en behouden van zo'n leer niet helemaal, ofschoon er in een bepaald opzicht ook wat dit betreft iets voor jouw mening te zeggen is.

[2] Wat jouw mening ten aanzien van een schifting van de mensen en al hun wereldse cultuurwerken betreft, wel, ten tijde van Noach heeft die voor de toentertijd bewoonde aarde op enige uitzonderingen na plaats gevonden. Deze werd door Mozes beschreven, ofschoon figuurlijk, maar een ware wijze die ook deskundig is in symboliek en analogieën kan er toch de zuiver historische gebeurtenis in terugvinden.

[3] Maar hoe was reeds na enkele eeuwen de mensheid, hoewel ze toch alleen maar afstamde van de meer dan vrome en wijze Noach?

[4] Ten tijde van Abraham werden Sodom en Gomorra alweer met de overige tien steden vanwege de grofste ondeugden door vuur en zwavel uit de hemel inclusief de mensen en het vee dermate vernietigd, dat er geen spoor van hen meer overbleef: Op de plaats van deze steden vind je nu de Dode Zee, waarin tot op dit uur geen dier kan leven, en ook de vogels vermijden het daaroverheen te vliegen.

[5] Ten tijde van Mozes is in het ontaarde Egypte jarenlang door de bekende zeven plagen meer dan tweederde van de mensen en het vee uitgeschift, en alle Israëlieten die als nakomelingen van de broers van Jozef een paar eeuwen eerder uit nood naar Egypte waren getrokken en zich onder de wrede farao alle onderdrukking en vervolging moesten laten welgevallen, werden, terwijl het de beste arbeiders van dit land waren, weggeleid, zodat het hele rijk daardoor in de grootste armoede en tegelij­kertijd in anarchie verviel. Maar langzamerhand herstelde het zich weer, werd rijk en machtig en oppermachtig en daarom ook weer met oorlog, hongersnood en pest getuchtigd. Als je het nu bekijkt, zul je zien dat het net zo is als de rest van de wereld!

[6] Door deze weinige, ware, echt gebeurde feiten zul je wel begrijpen, dat een schifting van de zondige mensheid absoluut niet zo'n positieve werking heeft als jij je dat voorstelt; want de verslechtering van een mens alsook van een heel mensengeslacht vindt haar oorzaak niet zozeer in een fundamenteel kwade wil van de mens, zoals jij dat nu denkt, maar veeleer in de voor het leven noodzakelijke gevoeligheid van de ziel, die te traag is om zich serieus op de erkende wegen van het licht te begeven.

[7] En omdat rust en niets doen de ziel zo goed bevallen, zoekt ze helpers en dienaren die voor haar werken of haar in ieder geval helpen. Daardoor wordt ze spoedig welgesteld, rijk en machtig en begint in haar voordeel te heersen, geeft wetten en schrijft allerlei dingen voor die voor haar het beste zijn. En zie, zo wordt ze dan meestal een voorname ziel die geen zin heeft om te werken, en dit is de reden dat de zeden van hele volkeren verslechteren, die door haar ziel steeds meer van het geestelijke afgewend en naar het materiële toegetrokken worden.

[8] Dus traagheid of de steeds toenemende lust tot ledigheid is en blijft steeds het begin van alle ondeugden, en deze eigenschap van de menselijke ziel is nu precies die kwade geest, die de Schrift 'satan' noemt. En daarin bestaat dan ook het erfelijk kwaad waaraan alle mensen lijden, en waarvan niemand hen kan bevrijden dan alleen een ware Messias, die uit de hemelen komt waar het volle leven en de hoogste werkzaamheid heerst.

[9] Want dat er onder de mensen van deze aarde een erfelijk kwaad bestaat, hebben reeds alle wijzen van de bekende aarde ingezien en begrepen; maar waaruit het bestaat en waardoor het te bestrijden is hebben ze niet ontdekt. En precies dit zal de taak van de Messias zijn, om door leer en daad de mensen van dit kwaad, waarvan de vrucht de dood van de ziel is, voor eeuwig te verlossen!

[10] Maar het zal voor de mens slechts dan ware en werkzame verlossing zijn, als hij de daarvoor aangewezen middelen heel precies en getrouw toepast, -anders zal hij na de komst van de Messias geheel dezelfde slechte mens zijn die hij voor die tijd was; want de uit de hemelen gekomen Messias zal niemand bevrijden van zijn erfelijk kwaad dan alleen degene die volgens Zijn leer precies zo in alles zal leven als de leer het voorschrijft. Niemand moet van Hem een bepaalde magisch wonderbaarlijke werking met betrekking tot de verlossing van het bekendgemaakte erfelijk kwaad verwachten!

[11] Wel zal de Messias, om te getuigen dat Hij het is, grote wonderen verrichten; maar deze zullen op zichzelf voor niemands ziel nuttig en dienstbaar zijn, maar ze zullen alleen het geloof wekken en de ziel aansporen tot de daad volgens de leer die wordt gegeven.

[12] De Messias zal zodoende lijken op een rijke en goede huis­ en gastheer, die een groot maal voor de gasten toebereidt en zijn knechten en dienaren naar alle plaatsen, wegen, straten en stegen stuurt om vriendelijk allen uit te nodigen om te komen en deel te nemen aan het grote gastmaal. Armen en rijken, kleinen en groten, zwakken en sterken, en ook machtelozen en machtigen zullen de uitnodigende stem horen uit de mond van de boden. Die zullen komen, zullen ook verzadigd worden, maar op hen die niet willen komen, zal geen dwang worden toegepast om te komen. Of ze komen of niet komen zal voor de gastheer niet uitmaken; maar de zegen van de grote maaltijd zullen natuurlijk alleen diegenen krijgen, die aan de uitnodiging gevolg hebben gegeven.

[13] Het gastmaal zal de leer van de Messias zijn. Wie hiernaar zal luisteren en er dan naar handelt, zal een werkelijk deelnemer zijn aan het grote gastmaal en de zegen daarvan ten volle ontvangen; maar voor iemand die de leer wel wil aanhoren maar haar niet actief in praktijk wil brengen, zal deze zijn als een goed gedekte tafel voor iemand die niets eet van alle goede spijzen, en voor wie het dan geen verschil maakt of hij als genodigde naar het gastmaal komt of niet. Wel, daar heb je nu de Messias, zoals Hij is, zal zijn en zal blijven! - Wat zeg je nu van zo'n ware Messias?"
205 De verklaring van het begrip Messias
[1] HIRAM zegt: 'Nu ja, dat is immers ook wat ik zeg! De mensheid moet overeenkomstig de volste levenswaarheid geheel van de basis af onderwe­zen worden en dan aangespoord worden tot daden die streng volgens de leer zijn, dan zal ze ook gemakkelijk verlost worden van het helaas grootste erfelijke kwaad dat de naam 'traagheid' draagt, en daardoor ook van alle andere daaruit ontspringende kleinere euvels a ah lichaam en aan ziel.

[2] En in dat opzicht zou U inderdaad een Messias zijn die niets meer te wensen over liet, omdat U het erfelijk kwaad vanuit de wortel het beste kent! Nu, misschien vergis ik me hierin wel; maar ik ben toch weer van mening dat een andere Messias ook geen andere leer aan de mensen zou kunnen geven dan U, aan wie waarlijk alle dingen, zaken en omstandig­heden van alle mensen en schepselen bekend zijn en aan wie ook alle krachten van de natuur en alle geesten en goden van alle luchtstreken geheel en al trouw, gehoorzaam en onderdanig zijn. Eerlijk gezegd, voor ons hier bent U en die jonge man daar een volledig ware Messias; wat de andere vele mensen van de aarde betreft, die gaan ons nog minder dan niets aan. Als U niet goed genoeg voor hen bent, dan moeten ze er maar een uit Indië, Perzië of Egypte over laten komen!

[3] Wat betreft Uw leer als ware grondleefregel voor de aardse mens die een lichaam en een ziel heeft, geloof ik deze wat het basiselement betreft aardig te begrijpen! De grondslag waarop het gehele systeem van het leven schijnt te berusten is en blijft eeuwig de liefde tot God, respectievelijk tot U, en van daaruit de ware onbaatzuchtige liefde voor de naaste, waarbij geen uitzondering gemaakt mag worden, op wat voor terrein een behoefte ook ligt van iemand die werkelijk hulp nodig heeft. Als men vast op dit fundament blijft staan en hiernaar zoveel men kan werkzaam wordt, moet het wel lukken om binnen de kortste tijd althans van het belangrijkste erfelijk kwaad verlost te worden! -Heb ik juist gesproken of niet?"

[4] IK zeg: 'ik wist wel dat je er uit zou komen; want een ware wijze is voor een natuurlijk mens, die zonder wijsheid is, altijd een ware Messias, dat wil zeggen, hij is een bemiddelaar (MESZIAZ) tussen het puur menselijke verstand en de goddelijk-geestelijke wijsheid, en het verstand vindt zo­doende pas door de MESZIAZ de ingang naar de goddelijke wijsheid en wordt één met die wijsheid.

[5] Hoe wijzer nu de bemiddelaar is, des te betere resultaten zal hij ook zeker behalen bij degene die hij leidt. En bewandelt zijn leerling dan vastberaden de wegen van het innerlijk geestelijk licht, dan zal hij ook in het licht blijven en zich het leven van het licht eigen maken, waarop geen dood kan volgen, omdat het leven van het geestelijk licht de eeuwige, onveranderlijke en onvergankelijke waarheid is, die datgene wat zij is ook eeuwig moet blijven; want twee en nog eens twee zal in alle eeuwigheid als som vier hebben.

[6] En zoals het met deze slechts als voorbeeld dienende waarheid is, zo is het met alle goddelijk-geestelijke waarheden uit de hemelen. Ze zijn en blijven eeuwig, en alleen zij zijn het eigenlijke ware leven, omdat ze zonder leven ook geen waarheden zouden zijn. Zo kan een ziel wanneer ze eenmaal geheel in zulke waarheden is binnengegaan, nooit meer dood gaan en heeft, omdat ze zelf licht en waarheid is, ook het leven in zich en het leven is dan geheel haar eigen bezit, en dat is dan natuurlijk het resultaat van een waarachtige bemiddelaar .

[7] En je hebt, Mijn beste Hiram, dan ook helemaal gelijk datje Mij voor een echte bemiddelaar en verlosser houdt. Maar in de Schrift staat dat de beloofde bemiddelaar een Zoon van de allerhoogste God zal zijn! Daarom zou voor een ware, grote bemiddelaar tussen de gevallen mensheid van de aarde en de allerhoogste geest van God een puur aardse zoon, ook al zou deze nog zo wijs zijn, niet voldoende zijn! Hij zou dan toch wel ten volle de goddelijke natuur en goddelijke eigenschappen in zich moeten dragen en deze, waar het nodig is, ook openlijk naar buiten tonen! - Hoe denk jij hierover?"
206 Hirams getuigenis over de Heer
[1] HIRAM zegt: 'Wel, is dat bij U dan soms niet het geval?! Wie zoals U in feite met alle goddelijke eigenschappen is uitgerust, mist ook de goddelijke natuur niet; en wie deze heeft, is ook een ware Zoon van de Allerhoogste. En de Allerhoogste moet wel een allerhoogste vreugde aan zo'n Zoon beleven en door deze vreugde ook volledig één zijn met Hem.

[2] Want omdat God een zuiverste en almachtige geest is, vervuld van de diepste wijsheid, kan Hij immers ook alleen Zijn vreugde aan datgene beleven wat in de hoogst mogelijke graad op Hem lijkt, en niet aan de vleesdamp van verbrande ossen, kalveren en schapen. U lijkt echter bijzonder veel op Hem en in de geest bent U zelfs vrijwel Hemzelf. Wat is er nog meer nodig om als tijdelijke aardse mede-zoon ook tegelijk een volmaakte Godszoon te zijn?! Bij U, Heer en Meester, is dat echter onmiskenbaar het geval en daarom kunt U ook de middelaar van alle volkeren naar God toe zijn, geheel afgezien van het feit dat U ons in deze verborgen hoek van de aarde bezocht hebt, alsof wij de enige mensen op aarde waren waarvoor U in volle ernst het plan had opgevat om ze te verheffen tot Uw geest.

[3] Nu, Heer en Meester, heb ik mijn opvatting over de Messias in het algemeen alsook in het bijzonder en qua toepassing op Uw persoon uiteengezet, en ik zoals ook Aziona zijn het hierin nu volkomen eens.

[4] Ik, van geboorte een heiden, weet van de joodse godsdienst slechts zo veel als ik gedeeltelijk van Aziona en deels ook van andere joden heb vernomen. Vooral in deze tijd wordt door de joden over een Messias gesproken omdat de Romeinse onderdrukking hen niet aanstaat en daarom is het begrijpelijk, dat zij zich allerlei belachelijke en wonderlijke voorstel­lingen van Hem maken en Hem zo naar deze wereld laten komen. Alleen, vanwege de Romeinen hoeft er nog lang geen Messias naar de joden te komen; want de Romeinen zijn in menig opzicht zelf een soort kleine Messiassen voor de joden, met name voor de armen, wier laatste druppel bloed zonder de bescherming van de Romeinen allang door de dienaren van de tempel zou zijn uitgezogen.

[5] Maar juist vanwege de te brutale tempeljoden die al het hogere, zuivere en ware met de smerigste voeten treden, en vanwege de joodse volken die door hen onwetend en dom zijn gemaakt, is een Messias van Uw soort nu reeds in de hoogste graad noodzakelijk en voor de armen een waar heil uit de hemelen. -Ik heb nu gesproken, Heer en Meester; wilt U nu ook weer een paar woorden tot ons spreken!"

[6] IK zeg: 'Ja, Ik moet eerlijk bekennen dat Ik jullie wat dit betreft niet veel meer hoef te zeggen; want jullie beiden vatten nu alles vanuit zo'n juist standpunt op, dat hierover weinig of niets meer te zeggen valt! Waarlijk, zoveel juist begrip heb Ik in heel Israël niet gevonden! Ik ben daarom ook in alle waarheid dat, waarvoor jullie beiden Mij houden. Maar nu hebben alleen jullie pas het heil van jullie leven herkend; er zijn in deze plaats echter meer mensen die bij jullie horen. Hoe willen jullie hun dat bijbrengen? In één keer, plotseling, mogen jullie dat niet doen, maar stukje bij beetje, omdat anders hun vrije wil grote schade zou ondervinden; maar dan blijft nog de vraag hoe jullie dat aan zullen pakken"

[7] AZIONA zegt: 'Dat zal natuurlijk een beetje moeilijk zijn; want de anderen zijn nog meer cynici dan wij! Maar komt tijd komt raad, het zal wel lukken. Ik ben van mening dat het ook op geloofsgebied iets gemak­kelijker is om met intelligente mensen om te gaan dan slechts met lichtgelovigen, die wel gauw iets als geheel waar aannemen, maar later helemaal niet in staat zijn om te beoordelen wat ze hebben aangenomen. Deze mensen hier kopen echter nooit een kat in de zak, maar ze bekijken de waar van alle kanten bij het licht; en als ze er dan een gunstig oordeel over kunnen vellen, nemen ze een echte en goede zaak ook tegen elke prijs aan. En daarom geloven wij dat wij met onze verwanten en metge­zellen het ook wel gemakkelijk en goed zullen redden.

[8] Het begint nu ook in het oosten al echt te dagen, spoedig zal het zeer druk worden in de baai, -want men moet hier vóór zonsopgang gaan vissen als men iets wil vangen; overdag vissen loont de vele moeite en het werk niet. De buren beginnen zich al te roeren om het visgerei klaar te maken. Ook wij beiden moeten nu vlug aan de slag, opdat we een vers ochtendmaal krijgen. Omdat wij gedurende deze nacht van U zoveel heerlijks voor onze ziel hebben buitgemaakt, is het nu voor ons ook een eerste plicht om ervoor te zorgen dat jullie hier goed verzorgd worden, niet alleen tengevolge van jullie wonderbaarlijke vrijgevigheid maar ten­gevolge van onze verhoogde activiteit "

[9] IK zeg: 'Laat het maar! Dat jullie vis genoeg zullen hebben, daar zal voor gezorgd worden! Maar als jullie dan toch iets willen doen, raap dan eerst de hier in het rond liggende lansen, spiesen, zwaarden en kettingen op en breng ze in veiligheid; ruim daarna ook het schip leeg en neem de kostbaarheden in ontvangst! Daarna zullen jullie het schip heel goed kunnen gebruiken als jullie op grotere schaal gaan vissen. Breng de beide vissers die hier verblijven nu hierheen, opdat ze van Mij instructies krijgen hoe ze zich voortaan altijd te gedragen hebben!"

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   53


Dovnload 2.11 Mb.