Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk breda

Dovnload 2.49 Mb.

Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk bredaPagina13/43
Datum05.12.2018
Grootte2.49 Mb.

Dovnload 2.49 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43
68 De overste en het toepassen van de leer

[1] Op dit ogenblik arriveerde de Romeins militaire deputatie en hun aanvoerder overhandigde Mij een verzoekschrift van de hoofdaanvoerder en kommandant van deze versterkte plaats, waarin deze Mij vraagt, in ieders belang het voorgevallene te vergeten, en er bij het gezelschap op aan te dringen aan niemand te vertellen wat er gebeurd was. Dat zou hem schade berokkenen, terwijl niemand er baat bij zou hebben! Het zou daarentegen voor iedereen nuttiger zijn, als men hem, de Romeinse bevelhebber, te vriend hield en niet tot vijand maakte! Jaïruth zou ook zijn mond moeten houden en kreeg hierbij de verzekering, dat hij voortaan , in zijn huis met rust gelaten zou worden. Verder verzocht hij Mij om hem in zijn residentie te bezoeken, want hij had met Mij heel geheime en belangrijke zaken te bespreken!

[2] Daarop antwoord Ik de overbrenger van de brief: 'Zeg tegen je gebieder, dat het gebeuren zal zoals hij gevraagd heeft. Ik zal evenwel niet in zijn residentie komen; als hij met Mij over geheime belangrijke zaken wil spreken, dan moet hij Mij aan de ingangspoort van deze plaats opwachten, en dan zal Ik hem datgene vertellen, waarover hij met Mij spreken wilde.'

[3] Na die woorden verwijdert de afgezant zich met zijn begeleiding en meldt zijn gebieder alles wat hij van Mij gehoord heeft, en deze gaat direkt met zijn allerbekwaamste onderbevelhebbers naar de poort van hef plaatsje en wacht Mij daar op.

[4] Jaïruth vraagt Mij echter of de uitnodiging wel te vertrouwen is, want hij kent de grote sluwheid van deze opperbevelhebber, die tevens overste is. Die man heeft op deze manier al veel mensen naar de andere wereld geholpen!

[5] Maar Ik zeg: 'Beste vriend, Ik ken hem ook, hoe hij was en hoe hij nu is. De jongemannen hebben hem een heilig ontzag ingeboezemd, hij denkt dat het beschermgeesten zijn en Mij ziet hij aan voor een zoon van zijn god Jupiter en hij wil nu van Mij horen, wat daarvan waar is. Ik weet echter wel, wat Ik hem zal zeggen!'

[6] Hierdoor is Jaïruth gerustgesteld en we komen aan de poort, waar de overste met zijn officieren al op ons staat te wachten. Hij komt dadelijk naar voren, groet Mij vriendelijk en wil Mij meteen datgene zeggen, wat hij op het hart heeft.

[7] Ik ben hem echter voor en zeg tegen hem: 'Vriend! Mijn dienaren zijn geen beschermgeesten en Ik ben zeker geen zoon van jouw Zeus! En nu weet u alles wat u van Mij weten en aan Mij vragen wilde.'

[8] De overste verbaast zich er geweldig over, dat Ik hem dadelijk klaar en duidelijk kon vertellen, wat hij alleen maar gedacht had, en waarover hij met niemand had gesproken.

[9] Nog niet helemaal van zijn verbazing bekomen, wil hij Mij nog een keer wat vragen en zegt: ' Als u dat niet bent, zeg me dan eens wie en wat u en uw dienaars dan eigenlijk wel zijn! Want u bent in ieder geval méér dan zomaar gewone doorsnee burgers, en ik zou het op prijs stellen als ik u de eer kan bewijzen, die u toekomt.'

[10] Ik antwoord: 'leder mens, die iets eerlijk en oprecht vraagt, behoort ook een gelijksoortig antwoord te krijgen. U heeft Mij nu eerlijk en oprecht wat gevraagd en krijgt daarom ook een passend antwoord; luister dus: Ik ben in de eerste plaats Degene, Die als persoon voor u staat, namelijk een mens! Er zijn er weliswaar veel op aarde die er net zo uitzien als Ik, maar daarom zijn het nog geen mensen, ze hebben slechts de mogelijkheid om mens te worden. Hoe volmaakter een echt mens is, des te meer macht en kracht ligt er in zijn inzicht en in de uitwerking van zijn wil!'

[11] De overste zegt: 'Kan ieder mens net zo volmaakt worden als u?'

[12] Ik zeg: 'O ja, als hij datgene doet wat Ik leer, om volmaakt te worden!'

[13] De overste zegt: 'Laat uw leer eens horen, dan wil ik hem toepassen en er naar leven!'

[14] Ik zeg: 'De leer zou Ik u wel kunnen geven, maar daar zou u weinig aan hebben, omdat u volgens die leer niet zou leven. Want zolang u dat bent, wat u hier in opdracht van Rome bent, heeft u geen profijt van Mijn leer, -u zou dan alles in de steek moeten laten en Mij volgen, omdat het u anders niet mogelijk zou zijn om Mijn leer in uw leven toe te passen!'

[15] De overste zegt: ' Ja, dat zou zeker erg moeilijk gaan! Maar niet­tegenstaande dat, zou ik toch een paar belangrijke hoofdbeginselen van uw leer willen horen! Want ik weet al veel van verschillende dingen af en heb daar wel begrip voor; waarom zou ik dan ook niet van uw leer wat kennis opdoen? Misschien kan ik die dan toch nog ergens in praktijk brengen!?'

[16] Ik zeg: 'Mijn vriend, als het nu zo is dat Mijn leer vereist, dat iemand Mij moet volgen, omdat hij anders niet Mijn volmaakte Rijk binnen kan gaan, hoe wilt u die leer dan bij u toepassen?!'

[17] De overste zegt: 'Dat klinkt weliswaar erg vreemd, maar het kan toch wel steek houden! Laat me daarom even erover nadenken!'

[18] De overste denkt een poosje na en zegt dan: 'Bedoelt u nu het persoonlijke volgen of eigenlijk alleen het toepassen van de moraal?'

[19] Ik zeg: 'Het persoonlijke volgen is, indien mogelijk, tesamen met het zedelijke volgen, het meest aan te bevelen. Als het persoonlijke volgen echter door een werkkring, die ook noodzakelijk is, niet mogelijk is, dan voldoet ook een nauwgezet zedelijk volgen. Maar het geweten moet Mij als grondslag hebben van de liefde tot Mij en alle mensen, want dan berust het op de zuivere waarheid. Het zedelijk volgen zonder meer, zou anders geestelijk dood zijn. -Begrijpt u dat?'

[20] De overste zegt: 'Dat is onbegrijpelijk! Als het echter zo gelegen is, wat moet ik dan met al mijn mooie goden? Mijn overgrootouders hebben aan hen geloofd; is het dan juist, als ik dit geloof van mijn voorvaderen trouw blijf, of moet ik in de God van de Joden gaan geloven?'

69 Het verstand kan talloze goden creëren
[1] Ik zeg: 'Beste vriend, u hoeft zich van al uw voorvaderen niets aan te trekken en nog minder van de goden, die zij vereerden; want uw voorouders zijn reeds lang dood, en hun goden bestaan slechts in de fantasie van dichterlijke mensen. Hun namen en afbeeldingen hebben niets met de realiteit uitstaande. Als u dus dat totaal inhoudsloze geloof in uw goden laat varen, dan stelt dat echt niets voor; want zij kunnen net zo min uw ziel versterken, als dat u uw honger kunt stillen met een afbeelding van voedsel! Daaraan heeft u, zoals reeds gezegd, totaal niets; maar u heeft alles aan de ene zuivere waarheid en het leven in, uit en door deze ene zuivere waarheid!

[2] Want als je uit de leugen leeft, dan is je leven zelf een leugen en kan nooit werkelijkheid worden; als je leven echter gebaseerd is op de waarheid, en is het zelf ook waarheid, dan is alles wat het leven je brengt werkelijk en reëel! Uit de leugen kan niemand de waarheid halen of leren kennen, want de leugen liegt over alles. Alleen degene, die uit de geest der waarheid opnieuw geboren wordt en in zichzelf waarheid, ja zelfs totale waarheid wordt, die ziet zelfs in de leugen wat de waarheid is!

[3] Want wie ziet, dat de leugen een leugen is, die is zelf geheel en al waarheid, omdat hij de leugen weet te onderscheiden; en dat is ook waarheid! Begrijpt u dat?'

[4] De overste zegt: 'Vriend! Wat U zegt is waar en u bent erg wijs! Maar wat, en waar is die grote heerlijke waarheid? Zijn de dingen ook werkelijk zoals wij ze zien, of ziet het oog van de neger ze soms anders? Een vrucht smaakt de ene mens zoet en aangenaam, en dezelfde vrucht smaakt voor een ander bitter en weerzinwekkend! Ook spreken verschil­lende mensenstammen verschillende talen; welke is daarvan waar en goed?! In het persoonlijke, dat rekening houdt met ieder individu apart, kan veel waars zitten; maar een algemene allesomvattende waarheid kan er volgens mij nooit zijn, -en als er een is, toon mij dan, waar en wat deze is, en waaruit ze bestaat!'

[5] Ik zeg: 'Mijn vriend, kijk, dit is de aloude, u welbekende gordiaanse knoop, die niemand anders dan uw bekende held uit Macedonië kon ontwarren!

[6] Wat u met behulp van uw lichamelijke middelen ziet en voelt is afhankelijk van uw lichaam en haar middelen; het is net zo onbestendig en vergankelijk. Maar iets wat onbestendig en vergankelijk is, kan toch onmogelijk gegevens verschaffen over de altijd voortdurende bestendige en onvergankelijke waarheid?!

[7] Er is slechts één waarheid in de mens en deze grote en heilige E n e is de liefde, en deze liefde is een echt vuur uit God en woont in het hart; nergens anders dan in deze liefde is waarheid, want de liefde is zelf in iedere mens de diepste grond van alle waarheid in en uit God!

[8] Als u de dingen, net als uzelf, waarheidsgetrouw wilt zien en kennen, dan moet u dat doen vanuit deze enige ware diepste grond van uw bestaan; alle andere manieren zijn misleidend, en het hoofd van ieder mens en alle bedenksels die daar ontstaan, behoren bij de bekende gordiaanse knoop, die met bedachtzaamheid niet ontward kan worden.

[9] Alleen met snijdend geweld kan de mens in het eigen hart deze knoop met de geest der liefde doorhakken, waarna hij dan kan beginnen met in het hart te denken, te zien en te herkennen. Pas op deze nieuwe weg komt hij tot de waarheid van zijn en van ieder ander bestaan en leven!

[10] Het hoofd kan talloze goden voor u creëren, maar wat stellen die voor? Ik zeg u, het zijn slechts waardeloze levenloze beelden, die door de onsamenhangende werking van het verstand opgeroepen zijn; in uw hart vindt u echter maar één God, en die is waarachtig, omdat de liefde, waarin u een ware God hebt gevonden, zelf waarheid is.

[11] Als men de waarheid zoekt, dan is die alleen maar in de waarheid te vinden; voor het hoofd is het voldoende als het u de sleutel tot de waarheid levert. Houd daarbij voor ogen dat alles, wat u tot de liefde aanspoort en brengt, een sleutel tot de waarheid kan zijn; laat u dan door zo'n aansporing en door zo'n les leiden en treed binnen in de liefde van uw hart, en u zult de waarheid vinden, die u zal bevrijden van alle bedrog!

70 De waarheid die alles doordringt
[1] 'Ik zal het geheel met een voorbeeld nog duidelijker voor u maken.

[2] Stel, dat een paar van uw ondergeschikten zich niet aan uw voor­schriften hebben gehouden, en dat ze daarvoor gestraft moeten worden. Op de voorgeschreven manier onderzoekt u wat ze hebben gedaan en u probeert ze tevens door allerlei slimme vraagjes te laten bekennen; maar ze gebruiken hun verstand en zien kans alles te weerleggen, wat u met Uw verstand zo slim en verstandig weet te vragen. Op die manier maakt de ene leugen steeds weer ruimte voor de andere, en het eind van het liedje is, dat u hen veroordelen moet, zonder dat ze bekend hebben, waarbij u moet afgaan op de verklaringen van getuigen, die hen vaak vijandig gezind zijn en die óók geen waarheid spreken. Bij zo'n rechtspraak kunt u gevoeglijk aannemen, dat misschien in één van de tien gevallen een rechtvaardig oordeel uitgesproken wordt en dat de onschuldige hetzelfde lot ondergaat als de schuldige!

[3] Als u zich echter niet als rechter, maar als een liefdevol mens gedraagt ten opzichte van uw arme broeders, die zich tegenover u misdragen hebben, en als u ook in hun harten liefde weet op te wekken, dan zullen deze boosdoeners u berouwvol en onder veel tranen oprecht en eerlijk bekennen, hoe, wanneer en wat ze tegenover u misdaan hebben! Maar daar moet dan geen straf op volgen! Want iedere straf als zodanig is geen waarheid, maar het tegendeel, omdat de straf niet uit de liefde, maar uit de toorn van de wet en de wetgever voortkomt. De toorn is zelf een oordeel; en in het oordeel is geen liefde. Maar waar geen liefde is, is ook geen waarheid.

[4] Houdt u daarom aan de zuivere liefde, en werk in haar waarheid en kracht, en u zult dan altijd de waarheid vinden en heel duidelijk gewaar worden dat er echt wel een algemene waarheid is, die niet alleen deze aarde, maar de hele oneindigheid doordringt!

[5] Als u zo zou omgaan met uw medemensen, dan zou u Mij zedelijk op de juiste manier volgen, en door dit volgen het eeuwige leven verwerven. Als u echter blijft zoals u nu bent, dan zal er voor u aan de andere zijde van het graf niets anders overblijven dan de dood van de geest der liefde en waarheid, ofwel duisternis en een leeg bestaan volleugens!

[6] Want weet, dat het aardse leven maar erg kort duurt; daarna komt de eindeloze eeuwigheid! Als de echte waarheid niet in u tot leven gekomen is, zult u blijven liggen zoals u valt!

[7] Nu weet u alles wat u vooreerst moet weten. Mocht u nog meer willen weten, ga dan bij gelegenheid naar de opperpriester Jonaël te Sichar; die zal u alles vertellen wat hij van Mij geleerd, gezien en ondervonden heeft! Pas dat in de praktijk toe en u zult op die wijze zalig worden!'

[8] De overste zegt, geheel doordrongen van de waarheid van Mijn toespraak: 'Vriend, het is me uit uw toespraak duidelijk geworden, dat u een van de wijste mensen van deze aarde bent, en ik zal daarom ook alles doen, wat u mij aangeraden hebt; maar alleen zou ik nu graag van u zelf horen, wie u eigenlijk bent! Want u hebt me door de u begeleidende jongemannen een zeer smadelijke totale nederlaag toegebracht, die ik slechts kan verklaren door aan te nemen dat deze jongemannen goden of beschermgeesten uit de hemel zijn, die me daardoor op wonderbare wijze op de vlucht hebben doen slaan. Afgezien daarvan is het mij echt wel duidelijk, alleen al door uw buitengewoon grote wijsheid, dat u beslist méér bent dan zo maar een heel eenvoudig mens! Aan veel van uw leerlingen heeft u waarschijnlijk al verteld en laten zien wie u bent; u ziet echter dat het mij nu volkomen ernst is om in ieder geval naar de geest een leerling van u te worden! Vertel mij daarom ook, wie u bent! Wie en wat en waarvandaan bent u nu eigenlijk?

[9] Ik antwoord: 'In de eerste plaats heb Ik het u eigenlijk al gezegd en wel zodanig, dat u het makkelijk had kunnen weten, als u er goed over had nagedacht, en ten tweede heb Ik u daarnet gezegd dat Jonaël uw verdere vragen zou beantwoorden. Wanneer u naar hem toe gaat, dan zult u heus alles te weten komen wat u nu nog niet begrijpt. Houd ons nu echter niet langer op; want de dag loopt alweer op zijn eind, en Ik moet vandaag nog veel doen!'

[10] De overste zegt: 'Sta me dan toe, dat ik met u meega tot aan de stad!'

[11] Ik zeg: 'De weg is vrij, en als u Mij met goede bedoelingen wilt

begeleiden, doe dat dan! Maar als u daarentegen, hoe geheim ook, de een of andere duivelse beweegreden hebt, dan kunt u beter thuis blijven; want dan zou uw meegaan u beslist geen zegen brengen! Mijn macht hebt u al welleren kennen.'

[12] De overste zegt: 'Ik ben het echt niet van plan, hoewel ik in deze hachelijke tijd er best een reden voor zou hebben. Het lijkt er namelijk op alsof de tijd steeds dichterbij komt, waarin de Joden volgens hun overlevering een geweldige door hun God gezonden redder verwachten, die hen moet verlossen van de heerschappij van Rome. En men hoort nu hier, dan daar van Joodse zijde mompelen, dat die redder zich al op aarde zou bevinden! Ik zou me daarom heel goed in kunnen denken, dat u wel eens die redder zou kunnen zijn, -ja heimelijk heb ik dat ook al gedacht. Hoe het ook zij, -ik vind, dat u één van de zeer wijzen bent en ik waardeer u als een echte mensenvriend. Daarom zullen mijn gedachten in die richting mij volstrekt nooit hinderen u ter wille van de waarheid te volgen, lichamelijk nu naar Sichar en geestelijk mijn hele leven lang, hoewel ik me wel ervan bewust ben, dat ik daarmee, als Romein, voor mijzelf geen triomfboog oprichten zal! Ik heb u nu alles uitgelegd en ik vraag u dan nog één keer, of ik u mag begeleiden. Zegt u ja, dan zal ik u begeleiden; zegt u echter nee, dan blijf ik hier!'

[13] Ik zeg: 'Nu dan, begeleid Mij maar met al degenen, die hier naast u staan, zodat wettige getuigen u kunnen helpen!'
71 De Heer getuigt van de Vader

[1] Na dit antwoord vraag Ik de overste of er geen zieken in dit plaatsje zijn. En de overste zegt: 'Mijn vriend, als u soms ook iets van de geneeskunde afweet, genees dan mijn vrouw! Want ze lijdt nu al een heel jaar aan een onbekende ziekte, waar geen dokter raad mee weet. Misschien gelukt het aan uw grote wijsheid, om vast te stellen wat de kwaal is, en mijn vrouw te genezen!?'

[2] Ik zeg: 'Ik zeg u: Uw vrouw is gezond! Laat haar halen!'

[3] De overste stuurt dadelijk een dienaar op weg, en de vrouw komt deze al op de drempel blij en gezond tegen en gaat onmiddellijk met hem mee naar de overste. Deze verwondert zich daar uitermate over en zegt tegen Mij: 'Vriend, u bent een god!'

[4] Ik zeg: 'Jullie mensen zijn toch allemaal hetzelfde! Als je geen tekenen ziet, dan geloof je niet. Maar je wordt toch behouden als je gelooft vanwege de tekenen; maar als iemand, ondanks de tekenen die Ik doe, niet gelooft, dan is hij ten dode opgeschreven.

[5] In het vervolg zullen alleen die mensen behouden worden, die, zonder tekenen, slechts door de waarheid van Mijn woord zullen geloven en daarnaar zullen leven! Daardoor zullen deze het echte levende teken in zichzelf ontdekken, namelijk het eeuwige leven, en dat zal dan niemand meer van hen kunnen afnemen.

[6] U bent nu blij, dat Ik uw vrouw zomaar, door het in Mijn hart te willen, genezen heb en u staat zich nog steeds af te vragen: 'Hoe is dat mogelijk?' Maar Ik zeg u: Als een mens zou leven volgens de innerlijke zuivere waarheid en daardoor zelf een deel van die waarheid zou worden, en niet meer aan zijn waarheid zou twijfelen, dan zou hij tegen één van de ons hier omringende bergen kunnen zeggen: 'Verhef je en val in de zee!' - en de berg zou zich verheffen en in de zee vallen!

[7] Maar omdat die waarheid in u, zoals in heel veel anderen, niet woont, kunt u zoiets niet alleen niet doen, maar u moet zich bovendien nog uitermate verwonderen, als Ik, Die die waarheid in al haar volheid in Mij heb, voor jullie ogen dingen doe die alleen door de macht van de innerlijke levende waarheid gedaan kunnen worden!

[8] Slechts door die waarheid wordt het geloof, dat voor de menselijke geest de rechter hand is, levend en kan het daden verrichten; en de arm van de geest reikt ver en doet grote dingen!

[9] Als u door die innerlijke waarheid uw geestelijke armen voldoende krachtig gemaakt hebt, dan zult u zelf doen wat Ik nu voor u gedaan heb, en u zult dan tevens heel duidelijk beseffen, dat dat nog veel gemakkelijker gaat dan dat u met uw lichamelijke handen een steen opraapt en een aantal passen voor u uit gooit!

[10] Leef daarom volgens Mijn leer! Wees uitvoerders en niet alleen oppervlakkige hoorders en bewonderaars van Mijn woorden, leer en daden, dan zal ook u dat ten deel vallen, wat u nu zo zeer in Mij bewondert!

[11] Alles wat Ik u hier laat zien, doe Ik echter niet door Mijn eigen kracht, maar door de kracht van Hem, Die Mij dat vóór het bestaan der wereld geleerd heeft. En Deze is het, Die u de Vader noemt, -hoewel u Hem niet kent en ook nog nooit herkend hebt! Hij, van Wie u zegt, dat Hij uw Vader is, Die is het, van Wie alle dingen zijn, zoals: engelen, zon, maan en sterren en deze aarde met alles wat daarin en daarop is!

[12] Zoals deze Vader Mij vóór het bestaan van de wereld heeft onder­wezen, zo onderwijs Ik u nu ook, opdat de Vader, Die nu in Mij leeft, ook in u zal gaan wonen en in u, net als in Mij, de oereeuwige zuivere waarheid tot leven zal brengen uit het eeuwige oorspronkelijke fundament, zijnde de liefde in God, het eigenlijke wezen van God Zelf!

[13] Laat u daarom niet te veel beïnvloeden door de tekenen, die Ik ten aanschouwe van u doe, want anders komt u in een onnut dood veroordeeld geloof. Maar leef en doe datgene wat Ik u leer, dan zult u in uzelf zien gebeuren, waarover u zich nu bij Mij zo uitermate verwondert. Want u zijt allen geroepen om net zo volmaakt te zijn als de Vader in de hemel Zelf volmaakt is! Nu weet u alles; leef daarnaar en dan zult u in u zelf gewaar worden of Ik u de waarheid verteld heb of niet! Onderzoek Mijn leer dus door de daad, maar doe het wel met veel vuur, en vermijd iedere vorm van lauwheid, en pas op die manier zult u ervaren of dit een menselijke of een goddelijke leer is!'

[14] Na deze belangrijke les zegt de overste: 'Nu begint het bij mij een beetje te dagen! Er is in dit alles nog wel een onvoorstelbare diepe wijsheid verborgen,. die voor ons gewone mensen zo direkt niet makkelijk te begrijpen is; maar dat is op dit moment niet het belangrijkste. Want als je pas door het dóen tot het juiste inzicht kunt komen, dan stop Ik nu met al het verdere gepieker en zal Ik me meteen met het heel serieuze doen gaan bezighouden, nadat ik door Jonaël in de hele leer ben ingewijd. En daarbij blijft het!'

[15] Ik zeg: 'Goed zo, Mijn vriend; als u echter op deze manier tot het licht zult komen, laat uw licht dan ook voor uw broeders schijnen, dan zal de hemel u daarvoor belonen! - Nu gaan we echter naar Sichar; want Ik heb daar ook nog wat te doen. Laten we dus verder gaan!'72 Het einde der wereld en het oordeel
[I] Wij gaan nu op weg, en de overste met zijn genezen vrouwen twee van zijn voornaamste onderkommandanten begeleiden Mij. De overste en zijn vrouw nemen Jonaël tussen zich in, onderhouden zich met hem en vragen hem uitleg over verschillende zaken betreffende de Joodse religie en wat daarin op Mij betrekking zou hebben; en de in het eerste dorpje genezen jichtlijder neemt heel aandachtig deel aan dit gesprek. Zelf ga Ik..tussen de zeven dochters en de vrouw van Jonaël lopen. Die stellen MIJ vragen over heel wat zaken, zoals wat er binnenkort met de wereld, met Jeruzalem en met Rome zal gebeuren. Daar ga Ik heel serieus op rn, en Ik beschrijf hun, hoe binnen niet al te lange tijd de geheime vorst der wereld terechtgesteld zal worden en niet lang daarna zijn hele aanhang. Daarbij heb Ik het ook over het einde der wereld en een wereldomvattend oordeel zoals in de tijd van Noach, en ze vragen Mij in opperste verbazing, wanneer en op welke manier dat gebeuren zal.

[2] Ik zeg tegen hen: 'Beste dochters! Zoals het in Noach's tijd was, zo zal het ook dan zijn; de liefde zal verkoelen en helemaal verkillen, het geloof aan een uit de hemel aan de mensen geopenbaarde zuivere levensleer , en het geloof in: God, zal veranderen in een duister en doods bijgeloof volleugens en bedrog. De machthebbers zullen de mensen weer als dieren voor zich laten werken en ze zullen ze koelbloedig en gewetenloos laten afmaken als ze niet zonder enige tegenspraak doen wat de pralerige machthebbers willen! De machtigen zullen de armen door allerlei lasten kwellen en ze zullen iedere vrije geest met alle middelen vervolgen en onderdrukken, en daardoor zal er een ellende over de mensen komen, zoals er op aarde nog nooit een is geweest! Maar terwille van de vele uitverkorenen, die zich onder de armen zullen bevinden, zal deze tijd niet zo lang duren; want anders zouden zelfs de uitverkorenen verloren kunnen gaan !

[3] Vanaf nu gerekend tot aan die tijd zullen er duizend en niet. Nog eens duizend jaar voorbijgaan! Dan zal Ik dezelfde engelen, die Je nu hier ziet, met grote bazuinen tussen de arme mensen sturen! Deze zullen de geestelijk dode mensen als het ware uit de graven van hun nacht opwekken; en als een vuurzuil, die van het ene einde der wereld naar het andere rolt, zo zullen deze vele millioenen ontwaakte mensen zich over alle wereldmachten heen storten, en niemand zal hen kunnen weer­staan!

[4] Dan zal de aarde weer een paradijs worden en Ik zal voortdurend Mijn kinderen op de goede weg leiden.

[5] Maar vanaf die tijd gerekend na een verloop van duizend jaar wordt de vorst van de nacht éénmaal voor een zeer korte tijd van zeven jaar en enige maanden en dagen in het tijdelijke vrij ter wille van zichzelf; voor een totale val of voor een mogelijke terugkeer.

[6] Gebeurt het eerste, dan zal het inwendige van de aarde veranderd worden in een eeuwige kerker; maar de buitenkant zal een paradijs blijven. In het tweede geval zou de aarde echter veranderd worden in een hemel, en de vleselijke­ en de zieledood zou voor altijd verdwijnen! -Hoe en of het zal gebeuren?! - Dat mag zelfs de eerste engel in de hemel niet van te voren weten; dat weet alleen de Vader. Wat Ik jullie nu echter geopenbaard heb, dat mag je aan niemand vertellen voordat je over een paar aardse jaren gehoord zult hebben, dat Ik boven de aarde verhoogd ben!'

[7] Toen vroegen de dochters, waaruit die verhoging zou bestaan.

[8] Maar Ik zeg tegen hen: ' Als je dat zult horen, zal je dat heel veel verdriet doen! Maar troost je er dan mee, dat Ik vervolgens na drie dagen weer in jullie midden zal zijn en je persoonlijk de bevestiging van het nieuwe testament en de sleutels tot Mijn eeuwige Rijk; zal brengen! Zorg er echter voor dat Ik jullie dan net zo rein aantref, als je nu bent, omdat je anders niet voor eeuwig Mijn bruiden kunt worden!' - De dochters en hun moeder beloven Mij daarop, dat ze precies zullen doen wat Ik hen heb opgedragen en aangeraden.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43

  • 71 De Heer getuigt van de Vader

  • Dovnload 2.49 Mb.