Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk breda

Dovnload 2.49 Mb.

Uitgeverij de ster, ginnekenweg 124, 4818 jk bredaPagina25/43
Datum05.12.2018
Grootte2.49 Mb.

Dovnload 2.49 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43
136 De tegenwerpingen van Judas

[I] Maar nu vroeg Judas: 'Heer, dat zal allemaal wel in orde zijn, en we zullen bij de boeren zeker zonder geld wel verzorgd worden; maar we zullen toch ook wel naar de steden en markten moeten gaan, waar de gastvrijheid van vroeger allang verdwenen is! Hoe kunnen we daar zonder geld in leven blijven of iets doen?'

[2] Ik zeg: ' Als je een stad of een markt bezoekt, vraag dan of er iemand is die jullie hulp verdient en datgene nodig heeft wat je kunt geven! Als je zo iemand hebt gevonden, blijf dan bij hem tot je daarvandaan weer ergens anders heentrekt! (Matth. 10:11 )

[3] Het spreekt echter wel vanzelf, dat je het huis waar je intrekt, eerst begroet (Matth. 10: 12); want de echte liefde gedraagt zich altijd welge­manierd in een vreemd huis. Als een huis, d.w.z. diens bewoners, jullie waard is, dan zal jullie vrede over hen komen; is het huis jullie echter niet waard, dan zal je vrede weer tot je terugkeren. (Matth. 10: 13)

[4] En als de bewoner van een huis je niet zal aannemen of niet wil luisteren naar wat je zegt, ga dan direct uit zo'n huis, en zo nodig ook uit zo'n stad en schud zelfs het aan je voeten klevende stof af, als een belangrijk getuigenis over haar dat eens gebruikt zal worden! (Matth. 10: 14) Want het is de waarheid als Ik je zeg, dat het bij het jongste gericht voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zal zijn in de andere wereld, dan voor zo'n stad! (Matth. 10:15)

[5] Zie! Ik zend jullie als schapen onder de verscheurende wolven; wees dus overal sluw als de slangen, maar tevens zonder valsheid zoals de duiven, die een symbool van de zachtmoedigheid zijn!' (Matth. 10:16)

[6] Daarop zegt Judas: 'Heer! Als de zaken er zo voor staan, zullen we over het algemeen niet veel bereiken! Wat hebben we aan het toekomstige jongste gericht in de geestenwereld, waaraan haast geen mens meer gelooft? Als wij met de goddelijke totale macht die we nu van U hebben gekregen, niet een zeer scherp en noodzakelijk jongste gericht over de verscheurende wolfmensen kunnen of mogen uitspreken, dan kunnen we maar beter thuis blijven! Want als we tegenover zulke wolven, waarvan vooral de steden uitpuilen, ook maar iets te luid over U zullen getuigen, dan zal men ons grijpen, boeien en naar het raadhuis slepen en daar hard over ons rechtspreken; en men zal ons dan, als de vonnissen niet te hard zijn, toch minstens voor de Joden in de scholen geselen en ons tot slot als vogelvrijen de stad uitjagen. Echt, voor zo'n geschenk bedank ik vooraf al! Wat heb je aan alle wijsheid, waarheid en de grootste eerlijkheid, als daartegenover het meest willekeurige geweld in haar blinde ijver woedt?

[7] Als er een zuivere waarheid en een echte gerechtigheid is, waarvoor de tegenwoordige mensheid niet het minste begrip heeft, dan moet bij ons ook het Romeinse principe gelden: 'Al gaat de hele wereld te gronde, het recht zal toegepast worden!' De ware deugd moet altijd beloond worden; de leugen, de afgunst, de gierigheid, de valsheid en alle onge­rechtigheid moet steeds onverbiddelijk gestraft worden! Als we iets willen bereiken met de thans bijna geheel verworpen slechte mensheid, dan moeten wij optreden zoals de engelen in Sodom em Gomorra. Wie naar ons luistert en ons in Uw naam aanneemt, die zal Uw genade ten deel vallen; wie echter niet naar ons luistert en ons niet aannemen wil, die wordt bezocht door een plaag! Wie ons echter wil vervolgen en voor een wereldlijk gerecht wil brengen, moet een verterend vuur uit de hemel over zich heen krijgen, en dat moet datgene met hem doen wat het eens met de Sodomieten gedaan heeft !

[8] Heer, als U ons toestaat om zo te werken, dan zullen we ook heel zeker deze huidige zending met goed gevolg uitvoeren; als we echter niet zo mogen handelen met de uitermate bedorven en ontaarde mensheid, dan is al onze moeite en al ons werk voor niets. Uiteindelijk worden we gestenigd, en u Zelf zult, als daar een mogelijkheid voor is, gedood worden, en onze immens vele tegenstanders zullen in een overwinnaarsroes lachend over onze lijken verder gaan. En dat zal dan ook alles zijn, wat wij met al die misplaatste goedheid, toegevendheid en zachtmoedigheid zullen bereiken. Kort en goed, om iets bij de satan te bereiken moet men hem volkomen meester zijn, of hem als knecht dienen, anders wordt het niets!'


137 Troost voor de apostelen

[1] Ik zeg: 'Omdat je een mens van deze aarde bent, daarom spreek je ook als een mens van deze aarde. Hij echter, die van boven is gekomen, spreekt anders, omdat Hij alleen inziet en het beste weet, wat de mens te allen tijde nodig heeft opdat diens geest vrij zal worden van de almacht en van de toorn van God, en voor eeuwig de ware zelfstandigheid zal bereiken.

[2] Want het aardse leven geeft de geest geen leven en ook geen vrijheid, maar de dood; de aardse dood is echter de overgang van de geest naar het eeuwige leven en de daarbij behorende ware eeuwige vrijheid.

[3] Als Ik op menselijke manier spreken wil, dan zeg Ik je dat dat alles en nog veel meer al met de mensheid gedaan is, en zeg nu zelf eens, waar zijn volgens jou de gouden vruchten daarvan!

[4] Hoeveel beter zijn de mensen op deze aarde geworden na wat er gebeurde ten tijde van Noach, dan er voor? Wat gebeurde niet lang daarna met Sodom en Gomorra?,

[5] En zie, behalve de Moren en Sinieten in het uiterste oosten, zijn alle heidenen en ook veel als dieren verwilderde Scythen die de noordelijke landen van de aarde bewonen, nakomelingen van Lot; hoe vind je dat ze zijn geworden, ondanks de les, die hun vader Lot kreeg?

[6] Ga naar Egypte en onderzoek hoeveel beter de volken geworden zijn door de zeven plagen! Wat heeft Mozes niet allemaal gedaan; wat deden niet al de profeten?!

[7] Veertig jaar liet Jehova de te slecht geworden Joden ellendig smachten in de Babylonische gevangenschap, ze werden behandeld als de slechtste lastdieren en gevoerd met het voer van de varkens en de honden; de bekoorlijke dochters van de Joden zijn onder geseling en allerlei mar­telingen door de overmoedige Babyloniërs dag en nacht verkracht tot de dood volgde, net als de knapen en jongelingen, die eerst gecastreerd werden! Ga en vraag alle hoge en trotse Joden hoeveel beter ze door die les zijn geworden!

[8] Noem me één periode, één jaar, één maand, één week, één dag, waarop de Heer de te slechte mensheid niet persoonlijk of in het algemeen gestraft heeft! In het hele Jodenland is geen huis te vinden dat daarvan vrij gebleven is; zeg zelf eens hoeveel beter de mensen nu zijn'?! ­

[91 Daarom kom je met je raad aan Mij veel te laat; want dat heeft allemaal al plaats gevonden en heeft voor de geestelijke weg ook datgene te weeg gebracht, wat het moest teweeg brengen; maar voor de uiterlijke aardse levensomstandigheden van de mensen kan en mag uiteraard geen merkbaar effect optreden, omdat deze nooit een reden waren om van boven iets te laten gebeuren.

[101 Als Ik nu echter weer met donder en bliksem het evangelie van het Rijk van God op aarde aan de mensen zou willen verkondigen, zou Ik jullie daarbij niet nodig hebben; want dan zijn er in de hemel nog een overgroot aantal machtige engelen, die veel meer verstand hebben van zo'n verbreiding van het Godsrijk op aarde dan jullie.

[111 Maar nu is de tijd gekomen, die aan Elia getoond werd toen hij verborgen lag in de grot op de berg. Niet in de storm, ook niet in het vuur, maar in het fluisteren van de wind kwam Jehova voorbij! En deze tijd van het zachte fluisteren van Jehova voor de grot van deze wereld is nu aangebroken! Daarom willen en mogen we ook nu noch met stormgeweld, noch met vuur er op uittrekken, maar volgens de eeuwige ordening van God slechts met alle liefde, zachtmoedigheid en geduld!

Maar je moet de voorzichtigheid niet uit het oog verliezen! Want Ik zie wel dat jullie nu als lammeren onder de verscheurende wolven komen; maar als je voorzichtig bent, dan zul je toch veel tot stand brengen!

[12] Pas daarom op voor die bepaalde mensen en laat hen links liggen; want die zijn het, die jullie overleveren en voor hun raden zullen brengen en ook zullen geselen in hun scholen, -en dat des te eerder, als je dom en niet voorzichtig genoeg bent! (Matth. 10:17) Als een lam zich op de zolder van het huis bevindt waar de wolf niet komen kan, dan zal de wolf het ondanks al zijn bloeddorst niet kunnen deren. Als het lam echter eigenwijs is en van de veilige zolder afgaat om de vijand van dichterbij te bekijken, dan is het zijn eigen schuld als het (Matth. 10:18) door de wolf verscheurd en opgegeten wordt.

[13] Later, als Ik weer naar de hemelen ben opgevaren om eeuwige;: woningen voor jullie gereed te maken in het huis van de Vader, zal men jullie ter wille van Mijn naam wel voor vorsten en koningen sleuren tot een getuigenis over hen en over de heidenen (Matth. 10:18), opdat daardoor ook vervuld wordt, wat Jesaja, Mijn profeet, voor alle tijden en voor Mijn nu op te richten Rijk op aarde over de domme koningen voorspeld heeft, toen hij zei (Jesaja 32:6-20):

[14] 'Een dwaas spreekt over dwaasheid, en zijn hart gaat met het ongeluk om, omdat hij huichelarij veroorzaakt en predikt om van de Heer af te dwalen, opdat de hongerige zielen nog meer worden uitgehongerd en de dorstigen mets te drinken krijgen. Het regeren van de gierige geeft alleen maar nadeel; want hij vindt genoeg valse streken om met onoprechte woorden de ongelukkigen te verderven als hij op moet komen voor het recht van de arme. Maar echte vorsten zullen ook vorstelijke gedachten hebben en het recht daarover behouden.

[15] Verhef u echter, trotse vrouwen, en luister naar mijn stem! Gij dochters die zo zeker van jezelf bent, spits je oren voor wat ik zeg! In een jaar en een dag zullen jullie, die zo zeker van jezelf bent, sidderen; want als er geen wijnoogst is, dan wordt er ook geen wijn gelezen. Schrik op, jullie trotse vrouwen! Want het is de hoogste tijd, om de lendenen te ontbloten en aan te gorden!

[16] Men zal treuren over de akkers, ja, over de liefelijke akkers, en over de vruchtbare wijnstokken; want op de akker van mijn volk zullen dorens en doornhagen groeien en ook over alle bordelen van de vrolijke stad. De paleizen zullen verlaten zijn en de menigte in de stad eenzaam, zodat de torens en vestingen eeuwige holen worden tot vreugde van het wild, tot weide voor de kudde. En dat zo lang, tot de geest uit de hoogte over ons uitgegoten wordt.

[17] Dan zal de woestijn een akker worden en de akker zal men als een deel van het woud zien. En het recht zal in de woestijn wonen, en de gerechtigheid woont op de akker. En de vrucht van de gerechtigheid zal de vrede zijn, en het nut van de gerechtigheid zal eeuwige stilte en zekerheid zijn,

[ 18] Daar zal mijn volk in huizen des vredes wonen, dus in veilige woningen en in trotse rust, Maar langs het bos zal toch de hagel vallen, en de stad op aarde zal klein zijn.

[19] Nu ga het jullie dan goed als je vlijtig zaait aan de wateren; laat rustig de voeten van ezels en ossen daarover gaan!'

[20] Als jullie dus door de slechte dwazen van deze wereld naar de door Jesaja beschreven narrenkoningen gebracht en daaraan overgeleverd worden, maak je dan geen zorgen over wat je zeggen moet en hoe je je verantwoorden moet; want in dat uur zal jullie gegeven worden, wat je zeggen en hoe je je verantwoorden moet! (Matth. 10:19) Want jullie zijn het niet die daar spreken; maar Mijn geest, des Vaders geest is het, die door jullie spreekt! (Matth.10:20)

[21] Dat heeft echter alleen betrekking op de hiervoor aangeduide tweede uitzending, die jullie na Mijn hemelvaart moeten uitvoeren; nu zullen jullie het niet al te zwaar hebben.

[22] Want wat de profeet aan het eind zegt, dat zeg Ik jullie nu ook: Het ga jullie goed die gaan zaaien aan de oevers van de wateren. want op deze grond mogen jullie je ezels en ossen, dat betekent jullie vlijt om het goede en juiste te doen waarvoor Ik jullie geroepen en uitgekozen heb, best laten lopen! Je zult daar geen narrenkoning tegenkomen en ook geen trotse en hoogmoedige vrouwen, maar wel lichamelijk en nog meer geestelijk armen, zieken, bezetenen, lammen, doven en blinden­; ga daarheen en predik hen het evangelie van het Godsrijk, en genees ieder die gelooft en verzwijg hem Mijn naam niet!'


138 De vraag van Simon van Kana

[1] Simon van Kana zegt: 'Heer, ik heb nog één vraag voor U, die mij uiterst belangrijk voorkomt, Misschien wilt U die, ter lering en voor de rust van ons gemoed, nog beantwoorden voor we er op uit trekken­ Ik vraag U om mij aan te horen!'

[2] Ik zeg: 'Ik lees jouw vraag in je hart precies er dan je hem zult kunnen formuleren; maar laat je dat niet verhinderen om je vraag ter wille van de broeders hardop uit te spreken! Want de vraag is werkelijk bijzonder belangrijk en een echte onbedorven Jood waardig. Zeg dus maar zonder omwegen, wat je op je hart hebt!'

[3] Simon van Kana zegt: 'Nu dan, als het ook Uw wil is dat ik spreek, luister dan allen goed naar mij! Dit is de vraag:

[4] Wij zullen nu gaan naar wie ons nodig hebben, Wij zullen prediken wat U ons op de berg hebt geleerd. Uw bergrede is zuiver goddelijk en dus oprecht en hemels. Maar deze leer gaat voor het grootste deellijnrecht in tegen de oude mozaïsche wetten.

[5] Ik ken bijna alle plaatsjes langs de langgerekte Galilese zee, en haar inwoners ken ik dikwijls evengoed. Er zijn er veel onder hen, die Mozes en alle profeten allang vervangen hebben door Pythagoras; die zijn nu juist niet zo gevaarlijk voor Uw nieuwe leer. Maar er zijn ook families, die zo gezegd voor Mozes en eigenlijk nog meer voor de tempel, leven en sterven, - en meestal geldt dat meer voor de ouders dan voor de kinderen, hoewel het ook wel voorkomt dat het net omgekeerd is. Als nu kinderen van zulke aan de tempel verknochte Joden Uw op zo vele punten anti-tempelse leer aannemen, terwijl hun ouders dat zeer waar­schijnlijk niet doen, - wat zal daar dan uit voortkomen?

[6] De ouders zullen de kinderen betichten van ongehoorzaamheid aan Mozes en zullen ze vervloeken, - iets wat bij zulke fanatieke aan de tempel verknochte Joden beslist niet zeldzaam is!

[7] Dit zal zich ongetwijfeld voor onze ogen afspelen en wat zullen we dan moeten doen? Want het is zeker dat zulke ouders ons zullen vervolgen en grenzeloos zullen vervloeken.

[8] In het omgekeerde geval zou het eenvoudiger kunnen zijn, omdat de kinderen alleen al door de staatkundige wetten nooit de baas over hun ouders kunnen spelen. Zo zullen we nu dus behalve de zegen ook dikwijls tweedracht, twist, toorn, haat en wraakzucht zaaien en door duizenden gehaat, vervolgd en algeheel vervloekt worden! Wie zal deze schade weer herstellen en wie zal de duizendvoudige vloek van onze hoofden wegnemen?'

[9] Ik zeg: 'Dat gaat jullie niets aan! Kijk, uit de hemel komt niet alleen de milde voorjaarszon, die de hele natuur opnieuw tot leven wekt met haar stralen, maar ook storm, hagel, bliksem en donder .

[10] Welhaast iedereen prijst de zonnestraal; maar de hagel, de storm, de bliksem en de donder wil niemand loven, en de winter komt voor iedereen altijd te vroeg, -en toch is de winter voor iedereen heilzamer dan het voorjaar, en storm, hagel, bliksem en donder zijn net zo nodig als de milde straal van het avondrood!

[11] Ik zeg jullie: Het zal gebeuren, en het moet gebeuren, dat ter wille van Mijn naam de ene broeder de andere zal overleveren aan de dood, en dat zal ook de vader met zijn zoon doen, en de kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen de dood indrijven! (Matth. 10:21) Maar jullie moeten door iedereen van de eigenlijke wereld, zoals die thans is, gehaat worden ter wille van Mijn naam!

[12] Wie van jullie zich daaraan niet ergert, maar volharden zal tot het einde, die zal zalig worden (Matth.10:22); want de satan trekt zijn klauwen niet zo maar van zijn buit af! Hebben jullie Mij begrepen?'

[13] Judas zegt: 'Het wordt steeds mooier! Als iedereen ons moet gaan haten vanwege deze opdracht, dan beveel ik zo'n onderneming wel in Gods handen aan! Veel geluk en een krijgshaftige stemming! Zij, die ons haten, zullen zich zeker net zo over ons ontfermen en ons bewaren als de hete zomer zich over de sneeuw ontfermt en deze bewaart! Heer, als U dat volle ernst is, dan zeg ik U als heel eenvoudig, maar enigszins ervaren mens: Blijf samen met ons liever thuis; want dit zaad zal niet opkomen en geen vrucht dragen! -Luister! Als we het in een stad met onze prediking en onze daden zover gebracht zullen hebben, dat we daar door iedereen dodelijk gehaat worden, wat staat ons dan te doen? Moeten we ons dan ook nog heel gewoon laten doden? En als dat ook moet, -wie zal Uw leer dan verder verbreiden? - Ha, bedenk eens, wat U vraagt! Om 's hemelswil, ziet U dan niet in, dat U Zich daardoor helemaal onmogelijk maakt en Uw Eigen grootste vijand en vervolger bent? Waar, waar in de hele wereld vind je iemand, die mij meer dan de dood haat en toch luistert naar mijn prediking die zijn huis vervult met alle mogelijke tweedracht, haat, toorn en dodelijke wraak? Zeg, -wat moet er in zo'n geval gedaan worden?'

[14] Ik zeg: 'Jij praat altijd, zoals jij het begrijpt; wij praten echter, zoals wij het begrijpen. Jij begrijpt het allemaal op een grove wereldse manier, terwijl hier op een hemelse geestelijke manier gesproken wordt.

[15] Als je met z'n tweeën bent en beiden zo'n grote angst voor de mensen hebt, ontvlucht dan een stad waar men jullie zal vervolgen en ga naar een andere! Want voorwaar Ik zeg jullie: Je zult lang niet in alle steden van Israël gepredikt hebben, voordat Ik als de Zoon des mensen weer bij jullie zal komen (Matth. 10:23) als Degene, die voor ieder het gericht, een verwoestend vuur in zijn hart, ontsteken zal, en de kwade worm in de borst van de boosdoener zal wekken; en het vuur zal niet doven en de worm zal niet sterven; jullie zullen daardoor echter gerechtvaardigd worden. Want wee degenen, die jullie hebben vervolgd en de hand aan jullie geslagen hebben!'

[16] Judas zegt weer: 'Ja, als we al doodgeslagen zijn, dan zult U wel komen! Als U ons nu toch al de macht over de boze geesten hebt gegeven en de kracht om alle ziekten te genezen, waarom geeft U ons dan ook niet daarbij de macht over de slechte mensen, waarvan er niet zelden één slechter is dan alle boze geesten, die zich ooit als parasiet in de lichamen van de mensen genesteld hebben? Geef ons de macht om vuur uit de aarde op te roepen onder de voeten van hen, die ons vervolgen, en wij bekeren in korte tijd de hele wereld voor U!'

[17] Ik zeg: 'Wil je dan meer zijn dan je Meester en Heer? Ik zeg jullie allen: De leerling is niet meer dan zijn meester en de knecht niet meer dan zijn heer.(Matth. 10:24) Het is voor de leerling genoeg als hij is zoals zijn meester, en dat geldt ook voor de knecht, als hij is zoals zijn heer.

[18] Als jullie Meester en Heer Zich echter niet bedient van buitengewone machtsmiddelen om de mensen Zijn leer op te leggen, waarom zullen Zijn leerlingen en knechten dat dan willen? Maar als de wereldse mensen Mij, de Heer en eeuwige Huisvader, al 'Beëlzebub' genoemd hebben, hoeveel te meer zullen ze jullie, Mijn huisgenoten, zo noemen! (Matth. 10:25)

[19] Daarom moeten jullie ook niet bang zijn voor hen, want je kent ze. Denken jullie dan, dat Ik niet weet wat men jullie aan zal doen? Ik zeg jullie: Er is niets zo verborgen, dat het niet aan Mij geopenbaard zou worden, en er is ook niets zo geheim, dat Ik het niet zou weten. (Matth. 10:26)

[20] Omdat Mij dus niets verborgen kan blijven wat men van jullie eist of wat men jullie aandoet, kunnen jullie ook altijd Mijn hulp verwachten! Zoals de leeuwin haar jongen niet verlaat en in tijden van gevaar haar leven inzet voor ieder jong dat men haar ontnemen wil; zo kun je van Mij toch wel verwachten dat Ik jullie in tijden van gevaar ook met Mijn leven zal weten te beschermen!?

[21] Heb dus geen angst voor de wereldse mens! Wat Ik jullie 's nachts leerde, zeg hen dat overdag; en wat Ik één van jullie heimelijk in het oor van zijn hart zei, verkondig dat nu van de daken (Matth. 10:27) en vrees degenen niet, die als een verscheurend dier het lichaam van een mens kunnen doden, maar die de ziel, die het enige is wat leeft en leven heeft niet kunnen doden en die niet in staat zijn om haar ook maar op enige wijze kwaad te doen!

[22] Maar als je dan toch ergens bang voor bent, vrees Hem dan veel meer Die Heer over jullie zielen is, en Die deze kan veroordelen tot de hel als Hij dat wil! (Matth. 10:28) En je kent Hem ook al, want Hij is het die dit tegen jullie zegt!

[23] Kijk eens daar naar dat schuurtje waar het dak nog op zit! Zie eens wat een plezier de mussen daarop hebben; zo vliegen ze er op en zo laten ze zich domweg van het dak vallen! Op de markt koop je er twee voor een penning; hoe weinig zijn ze waard! En toch valt er ook maar niet één van het dak afzonder dat de Vader in de hemel dat toestaat! (Matth. 10:29)

[24] Maar Ik zeg je: Jullie haren zijn geteld (Matth. 10:30), en je verliest er niet één zonder het weten en de wil van de Vader! Als de Vader nu zó zorgt voor dingen, die jullie totaal de moeite niet waard vinden, zal Hij dan niet voor jullie zorgen, terwijl je nog wel Zijn woord en Zijn genade verkondigt?

[25] Jullie vrees is daarom ongegrond, en je moet nooit vrezen; want je bent toch beter dan heel veel mussen. (Matth.10:31)

[26] Ga daarom zonder verdere vrees er op uit en belijd Mij voor de mensen! Waarlijk, wie Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook Ik belijden voor de Vader in de hemel! (Matth. 10:32) Maar degenen onder jullie die Mij uit onnodige angst zullen verloochenen bij de mensen, die zal Ik ook eens voor de Vader in de hemel verloochenen.' (Matth. 10:33)

[27] Judas neemt weer het woord en zegt: 'Dat is allemaal heel wijs en mooi gezegd, en het is in die vorm ook beslist waar; maar wat helpt dat allemaal? De leer is buitengewoon heerlijk, zuiver en waar - dat staat als een paal boven water -, en ook Uw daden zijn in ieder geval voor ons zoals we hier samen zijn, een meer dan voldoende bewijs van Wie Degene is, Die deze doet. Maar bij de gegeven gedragsregels zal de leer en zullen haar daden bezwaarlijk ooit algemeen op­ en aangenomen worden. Omdat ze eigenlijk zonder meer onvrede brengt in ieder huis dat haar aanneemt, zal ze zeer streng door de staat vervolgd, of geheel verboden worden, en dan zijn wij nergens meer. Wat dan? Als wij dan als aardse verkondigers van Uw leer en daden zeker maar al te gauw onder stenen of onder het zwaard, in het vuur, of misschien wel aan het kruis of in de leeuwenkuil opgehouden hebben te bestaan, wie zal dan wel onze plaats innemen en ons werk doen?'


139 Een belofte aan de getrouwen

[1] Ik zeg: 'Ik heb je al gezegd, dat jij altijd praat volgens je wereldse verstand. De wereld vrede geven betekent, dat je haar nog meer dood geeft dan ze nu al in overvloed heeft.

[2] Wordt een blinde weer ziende als je hem de ogen uitrukt, of zal een lamme ooit weer kunnen lopen als je zijn slechte been afhakt, of zal de stomme ooit kunnen gaan spreken als je hem de tong uit Iaat snijden, of kan de pest door nog meer pest genezen, en een brandend huis met nog meer vuur gedoofd worden?

[3] Kijk, thans gaat het met de mensen net eender! Geestelijk zijn ze dood en buiten het dierlijke natuurlijke leven hebben ze geen leven in zich. Hun zielen zijn puur vleselijk, en hun geest is zo goed als dood en lijkt op de geesten die in het gesteente rusten en door hun gerichte traagheid de overigens losse materie samengebonden houden, zodat daaruit stenen in allerlei soorten en vormen ontstaan; zachtere en hardere, vele doorzichtig en vele ondoorzichtig, en met verschillende kleuren die afhangen van de aard van de zich daarin bevindende geest.

[ 4] Als je de geesten in de stenen los wilt maken uit hun materie, zal je dat dan met lauw water gelukken? Zeker niet! Ik zeg je: De steen zal onder zo'n zachte en vreedzame behandeling net zo hard blijven als hij was en is. Er is een machtig vuur voor nodig om de geesten in de steen in een groot gevecht te verwikkelen; dan verbreken ze pas zelf de boeien van hun materie en worden vrij. En kijk, zo moet het hier ook gaan!

[5] Wat de geesten in de steen vrijmaakt, zoals het vuur, de strijd, zware druk en zware harde slagen, dat wekt ook de geesten in de mensenharten die veranderd zijn in harde stenen, en maakt ze vrij, vooral de harten van de groten en rijken, die harten van diamant hebben welke door geen aards vuur zacht gemaakt kunnen worden.

[6] Onthoudt dus wat Ik jullie zeg: Laat die belachelijke domme waan varen, dat Ik gekomen zou zijn om door jullie, Mijn leerlingen en Mijn knechten, de wereldse mensen de aardse vrede te zenden; Ik zend het zwaard! (Matth.10:34)

[7] Begrijp het dus goed! Ik ben gekomen, om de nog niet zo harde zoon in beweging te brengen tegen de vaak erg harde onbuigzaamheid van zijn vader, en de niet zo veeleisende dochter tegen haar heerszuchtige moeder, en de zachtere schoondochter tegen haar gierige en afgunstige schoonmoeder! (Matth. 10:35) Ja de eigen huisgenoten behoren de ergste vijanden van de mens zijn! (Matth. 10:36)

[8] Waarlijk, waarlijk Ik zeg jullie: Wie zijn vader en moeder meer liefheeft dan Mij, is Mij niet waard; en wie zoons en dochters heeft en ze meer liefheeft dan Mij, is Mij niet waard! (Matth. 10:37) Wie zijn last, ook al drukt ze hem zo zwaar als het doodskruis van de Romeinen, niet gewillig op zijn schouders neemt en Mij volgt, is Mij al helemaal niet waard, en hij zal geen deel hebben aan het Rijk van God. (Matth. 10:38)

[9] Waarlijk, Ik zeg jullie: Ieder, die het leven van deze wereld zoekt, en het ook zonder moeite vindt, zal het eeuwige leven verliezen, en Ik zal hem niet op de jongste dag, terstond na het afleggen van het lichaam, opwekken, maar hem voor de eeuwige dood in de hel werpen.

[10] Wie echter het wereldse leven niet alleen niet zoekt, maar het ook uit ware, zuivere liefde voor Mij, afwijst en niet de moeite waard vindt, die zal het eeuwige leven vinden (Matth. 10:39); want meteen na de dood van zijn lichaam zal Ik hem opwekken, hetgeen de jongste dag van het nieuwe leven in de geestenwereld is, en Ik zal hem binnenvoeren in Mijn eeuwige Rijk en zijn hoofd versieren met de kroon van de eeuwige onvergankelijke wijsheid en liefde, en Hij zal dan met Mij en al de engelen van de eeuwige eindeloze hemel eeuwig over de hele zinnen­ en gees­tenwereld heersen!'


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43

  • 137 Troost voor de apostelen
  • 138 De vraag van Simon van Kana
  • 139 Een belofte aan de getrouwen

  • Dovnload 2.49 Mb.