Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Unternehmen Deutsch Alfabetische woordenlijst

Dovnload 1.05 Mb.

Unternehmen Deutsch Alfabetische woordenlijstPagina1/10
Datum01.08.2017
Grootte1.05 Mb.

Dovnload 1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Unternehmen Deutsch

Alfabetische woordenlijst

© 2005 Intertaal, Amsterdam/Antwerpen. Alle rechten voorbehouden.

Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.

Alfabetische woordenlijst

Deze woordenlijst bevat de belangrijkste woorden die in dit leerboek voorkomen, met name op economisch gebied. Achter een zelfstandig

naamwoord staan de uitgang van de tweede naamval en die van de meervoudsvorm. Achter een sterk werkwoord staan de verleden tijd en het

voltooid deelwoord. Het symbool | geeft aan dat een werkwoord scheidbaar is. Verschillende betekenissen van een woord worden door middel van

een puntkomma (;) van elkaar gescheiden. Het symbool > betekent: zie bij.

A

A: das ~ und O hier: het belangrijkste

ab (+ Dat.) af, vanaf; ~ und zu af en toe

ab|bestellen annuleren

ab|biegen, bog ab, abgebogen afslaan

die Abbiegespur -, -en voorsorteerstrook

die Abdeckung -, -en klep; paneel

der Abend -s, -e avond; Guten ~ Goedenavond;zu ~ essen het avondeten

gebruiken

das Abendgymnasium -s, -gymnasien,

die Abendschule -, -n avondschoolabendlich ‘s avonds

abends ‘s avonds

aber maar; ~ gerne! zeker, met alle

plezier; Das ist ~ schön! Wat mooi!ab|fahren vertrekken

die Abfahrt -, -en vertrek

die Abfahrtsbucht -, -en vertrekplaats

der Abfall -(e)s, –¨ e afval

der Abflug -(e)s, –¨ e vertrek, start

die Abflughalle -, -n vertrekhal

die Abfolge -, -n reeks, volgorde

abgasarm: ~ sein een geringe uitstoot van

uitlaatgassen hebbenab|geben overhandigen; uit handen geven

ab|gehen (an + Akk.) verstuurd worden

(aan)


abgeschlossen met succes voltooid

ab|hängen, hing ab, abgehangen (von

+ Dat.) afhangen (van)abhängig (von + Dat.) afhankelijk (van)

ab|heften stoppen in

ab|holen afhalen

das Abitur -s, -e eindexamen vwo

der Abiturient -en, -en, die Abiturientin -,

-nen eindexamenkandidaat

die Abkürzung -, -en afkorting

die Ablage -, -n het opbergen; opvang

der Ablauf -(e)s, –¨ e verloopab|lehnen weigeren

die Abmessung -, -en afmetingabnehmbar afneembaar

das Abonnement -s, -s seizoenskaart,

abonnement

die Abreise -, -n vertrekab|runden afronden; ein gut

abgerundetes Programm een

compleet programmaab|sagen afzeggen

der Absatz -es, –¨ e afzet; alinea

die Absatzchance -, -n afzetpotentieel

ab|schaffen afschaffen; wegdoen

ab|schalten uitschakelen; tot rust komen

ab|schicken versturen

abschließbar afsluitbaar

ab|schließen afsluiten; einen Auftrag ~

een order binnenhalenabschließend afsluitend

der Abschluss -es, –¨ e afsluiting;

kwalificatie

der Abschlussbericht -(e)s, -e eindrapport

die Abschlussprüfung -, -en eindexamen

das Abschlusssignal -s, -e eindsignaal

das Abschlusszeugnis -ses, -se einddiploma

der Abstand -(e)s, –¨ e afstandab|stellen neerzetten; parkeren

der Abstellraum -(e)s, –¨ e bergruimteab|stimmen (über + Akk.) stemmen

(over); aufeinander ~ op elkaar

afstemmen

die Abteilung -, -en afdeling

der Abteilungsleiter -s, - afdelingschef

der Abteilwagen -s, - rijtuig met aparte

coupés

ab|warten wachten op

abwärts naar beneden

der Abwärtstrend -s, -s dalende trendabwechselnd beurtelings

die Abwechslung -, -en afwisselingabwechslungsreich vol afwisseling

ab|weichen, wich ab, abgewichen (von

+ Dat.) afwijken (van)

die Abwesenheit -, o. Pl. afwezigheid;

in/bei ~ von in afwezigheid van

ab|wickeln afhandelen

das Abzeichen -s, - badgeab|ziehen aftrekken

achten (auf + Akk.) letten (op); darauf ~,

dass erop toezien dat

der Adressaufkleber -s, - adresetiketAG = Aktiengesellschaft

Agrar- landbouwähnlich

dergelijk; gelijk

der Akkord -(e)s, -e akkoordwerk, stukwerk

die Akte -, -n akte; zu den ~n legen bij de

stukken voegen

die Aktie -, -n aandeel

die Aktiengesellschaft -, -en naamloze

vennootschap

der Aktionär -s, -e aandeelhouder

aktiv actief; in welcher Branche ist die

Firma ~? In welke branche/sector is de

firma actief?

der Albtraum -(e)s, –¨e nachtmerrie

alle al(le); ~ 10 Minuten om de 10

minuten; in ~ Welt over de hele wereldallein alleen

allerdings weliswaar

(das) Allerheiligen Allerheiligen

(das)Allerseelen Allerzielen

alles alles; das wäre ~ dat was het dan;

~ zusammen alles bij elkaar

allgemein algemeen; over het algemeen

allgemeinbildend algemeen vormend

der Alltag -s, o. Pl. leven van alledagalltäglich dagelijks

das Alpenvorland -(e)s, o. Pl. gebied aan

de rand van de Alpen

als dan; als

also dus

alt oud

der Altbau -(e)s, -ten oud(e) gebouw(en)

die Altenpflege -, o. Pl. bejaardenzorg

die Altersversorgung -, o. Pl. ouderdomsvoorziening

die Altstadt -, –¨ e de oude binnenstad

die Ampel -, -n stoplicht

das Amt -(e)s, –¨ er kantoor, bureau

amtl. = amtlich officieel

die Amtsleitung telefoonlijn (via telefoniste)an (+ Dat./Akk.) aan; op; bij

an|bieten aanbieden

das Andenken -s, - aandenken, souveniränderbar veranderbaar; die Preise sind

jederzeit ~ prijswijzigingen voorbehouden

andere(r/s) ander; etwas anderes iets

anders; unter anderem onder andere

(sich) ändern veranderen

andernfalls anders

anders anders, op een andere manier

die Änderung -, -en veranderinganerkannt erkend

anerkennen, anerkannte, anerkannt

erkennen


an|fallen ontstaan; die anfallende

Korrespondenz de te verrichten

correspondentie

der Anfang -(e)s, –¨ e begin

an|fangen, fing an, angefangen

beginnen


an|fertigen fabriceren, maken

an|fordern aanvragen

die Anforderung -, -en eis; dringend verzoek

die Anfrage -, -n vraag; auf ~ op verzoek

die Angaben Pl. data; informatie; detailsan|geben aangeven

das Angebot -(e)s, -e aanbod; keuze; offerte;das kulturelle ~ het aanbod aan

cultuur; als zusätzliches ~ als extra

attractie; ein ~ über een aanbod voor

(de levering van)an|gehen: was ... angeht wat ... betreft

der/die Angehörige -n, -n familielid

die Angelegenheit -, -en aangelegenheid,

zaak


angelernt halfgeschoold, in opleiding

angenehm aangenaam; Sehr ~.

Aangenaam.angesagt (für + Akk.) gepland voor;

verwacht opangeschlossen (an + Dat.) aangesloten

(op); dem Haus ~ met het hotel

verbonden

angesichts (+ Gen) ten aanzien van,

met het oog op

der/die Angestellte -n, -n employé

die Angst -, Ängste (vor + Dat.) angst (voor)an|halten aanhouden

anhaltend voortdurend

anhand (+ Gen.) aan de hand van

sich an|hören luisteren naaran|kommen aankomen; auf etw. ~

erop aankomen; es kommt darauf an

het komt erop aan

an|kreuzen aankruisen

ankündigen aankondigen

die Ankunft -, –¨ e aankomst

die Ankunftshalle -, -n aankomsthal

die Anlage -, -n plantsoen; installatie; bijlage;in der ~ als bijlage, ingesloten

der Anlagenbau -s, o. Pl. constructie van

bedrijfsinstallaties

der Anlagevermerk -(e)s, -e notitie in bijlage

die Anliegerstraße -, -n aangrenzende straat

die Anmeldung -, -en aanmeldingannähernd: nicht ~ lang niet!

die Annahme -, o. Pl. (het) aannemenan|nehmen in ontvangst nemen;

accepterenan|rechnen: jdm. etw. ~ iemand iets

ten goede aanrekenen

die Anrede -, -n aanspreekvorm

an|reden aanspreken

die Anregung -, -en stimulans

die Anreise -, o. Pl. aankomst

an|reisen aankomen

der Anreiz -es, -e prikkel; stimulans

der Anruf -(e)s, -e telefoontje

der Anrufbeantworter -s, - antwoordapparaatan|rufen opbellen

der Anruf -(e)s, -e telefoontje

die Ansage -, -n aankondiging

(sich) an|schaffen aanschaffen

sich an|schauen > sich ansehen

an|schließen (an + Akk.) aansluiten (op);

verbinden metanschließend volgend op

der Anschluss -es, –¨e aansluiting,

verbinding; kein ~ unter dieser

Nummer geen aansluiting op dit

nummer; der ~ ist besetzt in gesprek;im ~ daarna

die Anschrift -, -en adres

sich an|sehen bekijken

sich an|siedeln zich vestigenan|sprechen aanspreken

der Ansprechpartner -s, - contactpersoon

der Anspruch -(e)s, –¨ e eis

anspruchsvoll kwalitatief hoogstaand

anstatt (+ Gen.) in plaats van

die Anstellung -, -en baananstrengend inspannend

der Anteil -(e)s, -e (an + Dat.) aandeel (in)

der Antrieb -(e)s, -e aandrijving

antworten antwoorden

an|wählen kiezen

die Anweisung -, -en aanwijzing

der Anwenderbereich -(e)s, -e toepassingsgebied

anwenderfreundlich gebruikersvriendelijk

die Anwendung -, -en toepassinganwesend present, aanwezig

der Anwohner -s, - omwonende, buur

die Anzahl -, o. Pl. aantal

die Anzeige -, -n advertentie; verklikkeran|zeigen kennis geven van

anziehend aantrekkelijk

der Anzug -s, –¨ e pak, kostuum

der Apfelwein -s, -e cider, appelwijn

die Apotheke -, -n drogisterij; apotheek

der Apparat -(e)s, -e: Linz am ~ Linz aan de

lijn


das Appartement -s, -s (hotel)suite; flat

der Appetit -s, -e: Guten ~! Eet smakelijk!

die Arbeit -, -en werk

arbeiten werken

der Arbeiter -s, -, die Arbeiterin -, -nen

arbeid(st)er

der Arbeitgeber -s, - werkgeverarbeitgeberseitig hier: te besluiten door

de werkgever

der Arbeitgeberverband -(e)s, –¨ e werkgeversorganisatie

der Arbeitnehmer -s, - werknemer

das Arbeitsamt -(e)s, –¨ er arbeidsbureau

die Arbeitsatmosphäre -, -n > Arbeitsklima

die Arbeitsaufnahme -, o. Pl. beginnen met

werken; Termin der ~ startdatum

die Arbeitsaufteilung -, -en werkverdeling

die Arbeitsfreude -, -n plezier in het werk

das Arbeitsgericht -(e)s, -e rechtbank voor

arbeidszaken

das Arbeitsgesetz -es, -e arbeidswet

das Arbeitsklima -s, -s werksfeer

die Arbeitskraft -, –¨ e arbeidskracht

die Arbeitslosigkeit -, o. Pl. werkloosheid

der Arbeitsmarkt -(e)s, –¨ e arbeidsmarkt

der Arbeitsplatz -es, –¨ e baan; werkplek

der/die Arbeitsuchende -n, -n werkzoekende

das Arbeitsverhältnis -ses, -se verhouding

werkgever-werknemer

die Arbeitsvermittlung -, o. Pl. arbeidsbureau

die Arbeitsvorbereitung -, -en productieplanning

die Arbeitsweise -, -n werkwijze

die Arbeitszeit -, -en werktijd

das Arbeitszimmer -s, - werkkamerarchitektonisch architectonisch

Afkortingen:

o. Pl. = ohne Plural (geen meervoud)

Pl. = im Plural (meervoud)

Akk. = Akkusativ (4e naamval)

Dat. = Dativ (3e naamval)

Gen. = Genitiv (2e naamval)

jdn. = jemanden (iemand, 4e nv.)

jdm. = jemandem (iemand, 3e nv.)

etw. = etwas (iets)

2

© 2005 Intertaal, Amsterdam/Antwerpen. Alle rechten voorbehouden.Vermenigvuldiging voor gebruik in het onderwijs toegestaan.

die Art -, en soort, manierArt. Nr. = Artikel-Nummer artikelnummer

das Arzneimittel -s, - geneesmiddel

die Arzthelferin -, -nen doktersassistente

der Aschenbecher -s, - asbakauch ook

auf (+ Dat./Akk.) op; aan; in; per; over;

~ der ganzen Welt over de hele wereld

auf|bauen opbouwen; opzetten

die Aufbauzeit -, -en tijd om het op te zetten

die Aufbewahrungstasche -, -n opbergzak

auf|bleiben geopend blijven

auf|bringen opbrengen

der Aufenthalt -(e)s, -e verblijfauf|füllen bijvullen

die Aufgabe -, -n opgave, taak

das Aufgabengebiet -(e)s, -e werkterrein,

bezigheden, werkzaamhedenauf|geben opgeven; plaatsen

auf|listen opsommen

aufgrund (+ Gen.) op basis van

das Aufhängeseil -s, -e ophangkoord

die Aufhebung -, o. Pl.vernietiging

auf|hören stoppen, afgelopen zijn

auf|kommen (für + Akk.) betalen (voor)

die Auflage -, -n oplageauf|legen opleggen; leggen op

die Auflösung -, -en resolutie; oplossingaufmerksam attent

die Aufmerksamkeit -, o. Pl. aandachtauf|nehmen opnemen; Kontakt ~

contact opnemenauf|passen opletten

aufrecht|erhalten houden

aufregend opwindend, bruisend

aufrüstbar uitbreidbaar

auf|rüsten upgraden

auf|schreiben opschrijven

der Aufsichtsrat -(e)s, –¨ e raad van

commissarissen

die Aufstellung -, -en het opstellen

der Aufstieg -(e)s, -e promotie

die Aufstiegschance -, -n, die Aufstiegsmöglichkeit-, -en promotiekans

auf|teilen indelen

der Auftrag -(e)s, –¨ e order; im ~ namens,

voor deze

die Auftragsabwicklung -, -en orderafwikkeling

die Auftragsbestätigung -, -en orderbevestiging

der Auftragseingang -(e)s, ¨–e orderontvangst

die Auftragserteilung -, -en plaatsen van een

order


der Auftragssachbearbeiter -s, -, die

Auftragssachbearbeiterin -, -nen

persoon die de orders afhandeltauf|treten optreden; sicher ~ zelfbewust

zijn


das Auftreten -s, o. Pl. manier van doen

der Aufwand -(e)s, o. Pl. (an + Dat.)

investering (in)

aufwendig duur

der Augenblick -(e)s, -e moment; im ~ op dit

moment

aus (+ Dat.) uit; vanuit; gemaakt van;

~ folgenden Gründen om de volgende

redenen; von hier ~ van hieruit

der Ausbau -(e)s, o. Pl. uitbreiding

aus|bauen vergroten; uitbreiden

ausbaufähig met groeimogelijkheden

aus|bilden opleiden

die Ausbildung -, -en opleiding

der Ausbildungsberuf -(e)s, -e beroep waarvoor

een opleiding bestaat

der Ausbildungsplatz -es, –¨ e stageplaats,

plaats als leerling (bij werkgever)

das Ausbildungszentrum -s, -zentren

opleidingscentrumausdauernd volhardend

der Ausdruck -(e)s, –¨ e uitdrukkingaus|drucken printen

aus|drücken uitdrukken

ausdrücklich uitdrukkelijk

die Ausfahrt -, -en (Autobahn) afritaus|fallen vervallen; uitvallen

der Ausflug -(e)s, –¨ e dagtocht, uitstapje

die Ausfuhr -, o. Pl. export

aus|führen uitvoeren

die Ausfuhrgüter Pl. exportgoederenausführlich uitvoerig

die Ausführung -, -en uitvoering, model,

versie

aus|füllen invullen

die Ausgabe -, -n uitgave; editieausgabefähig ruim

das Ausgabeverhalten -s, - uitgavepatroon

der Ausgang -(e)s, –¨ e uitgang; uitgangspunt

aus|geben uitgeven

ausgebucht volgeboekt

ausgelastet hier: ten volle benut

ausgeprägt duidelijk, ontwikkeld

ausgesprochen uitgesproken

die Ausgestaltung -, -en vormgevingausgestattet (mit + Dat) voorzien (van),

uitgerust metausgezeichnet uitstekend

die Aushilfskraft -, –¨ e hulpkracht, noodhulp

sich aus|kennen bekend zijn met de situatie

aus|kommen het redden; mit jdm.

(gut) ~ het goed met iemand kunnen

vinden


die Auskunft -, –¨ e inlichtingen; informatiebalie;

(über + Akk.) informatie (over)

der Auskunftgeber -s, - hier: informatienummer

das Ausland -(e)s, o. Pl.: im ~ in het

buitenland

der Ausländer -s, - buitenlanderAuslands- buitenlandsder

Auslandsanteil -(e)s, -e buitenlandse

verkoop


die Auslandsgesellschaft -, -en

buitenlandse maatschappij

der Auslandsvertrieb -(e)s, -e verkoopkantoor

in het buitenlandausleihbar: ~ sein te leen zijn

aus|liefern leveren

die Ausnahme -, -n uitzonderingausreichend voldoende

aus|richten: jdm. etw. ~ iets aan iemand

doorgeven

das Ausrufezeichen -s, - uitroepteken

sich aus|ruhen uitrustenaus|rüsten (mit + Dat.) uitrusten (met),

toerusten (met)

die Ausrüstung -, -en uitrusting

die Aussage -, -n verklaringaus|schalten uitschakelen

ausschließlich uitsluitend; exclusief

die Ausschreibung -, o. Pl. (von + Dat.)

aanbesteding; hier: het uitschrijven van

(vacatures)aus|sehen: wie sieht das aus? hoe ziet

het eruit?außen (van) buiten

der Außendienst -(e)s, -e buitendienst

der Außenhandel -s, o. Pl. buitenlandse

handel


die Außenwirtschaft -, o. Pl. economische

betrekkingen met het buitenlandaußer (+ Dat.) behalve, met uitzondering

van


außerdem bovendien

äußere(r/s) buitenst, aan de buitenkant

außergewöhnlich buitengewoon

außerhalb (+ Gen.) buiten; ~ des Betriebs

na werktijd; buiten het bedrijf om;etwas ~ liegen even buiten de

bebouwde kom liggenäußerst uiterst

die Aussicht -, -en vooruitzicht; uitzicht

die Ausstattung -, -en inrichting

aus|steigen uitstappen

aus|stellen tentoonstellen; afgeven

der Aussteller -s, - exposant

der Ausstellerausweis -es, -e identiteitskaart

voor exposant

die Ausstellung -, -en tentoonstelling

das Ausstellungsgut -(e)s, –¨ er tentoonstellingsgoederen

der Austausch -es, –¨ e uitwisseling

aus|tauschen uitwisselen

aus|üben doen, uitoefenen

die Auswahl -, o. Pl. keuze; selectieaus|wählen kiezen

aus|werten evalueren

die Auszeichnung -, -en onderscheiding

der/die Auszubildende -n, -n stagiair, leerling

der Auszug -(e)s, –¨ e (aus + Dat.) uittreksel

(uit)

die Autobahn -, -en autosnelwegder Autofahrer -s, - automobilist

automatisiert geautomatiseerd

die Automatisierungstechnik -, o. Pl.

automatiseringstechniek

der Automobilbau -(e)s, o. Pl. autofabricage

die Autovermietung -, -en autoverhuur

B

B = Breite

backofenfrisch vers uit de oven

das Bad -(e)s, -”er bad

der Bad-Teppich -s, -e badmatje

das Badeboot -(e)s, -e opblaasbare boot

das Baden -s, o. Pl. zwemmen

der Badeurlaub -(e)s, -e strandvakantiebadisch uit Baden afkomstig

die Bahn -, -en spoor, spoorwegen, trein;mit der ~ per trein

das Bahnhofsviertel -s, - gebied rond het

station

der Bahnsteig -(e)s, -e perronbald spoedig

baldig spoedig; wir freuen uns auf ein

~es Kennenlernen ik hoop dat wij

elkaar binnenkort ontmoeten

das Band -(e)s, ¨– er tape; auf ~ aufnehmen

opnemen


die Bandnudeln Pl. lintvormige pasta

die Bankettabteilung -, -en facilitaire dienst

der Bankettsaal -(e)s, -säle feestzaal

die Bankkauffrau -, -en vrouw met voltooide

bankopleiding

die Banküberweisung -, -en bankoverschrijving

das Bankwesen -s, o. Pl. bankwezen

das Bargeld -(e)s, o. Pl. contant geld

die Barzahlung -, -en contante betaling

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 1.05 Mb.