Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Urgent Graag uw mening over het volgende. Naar mijn bescheiden mening is dit een urgent bericht. Al weken lang heb ik vragen, onderbouwd met resultaten van een uitvoerige literatuurstudie, op gestuurd naar de ministeries van lnv

Dovnload 31.77 Kb.

Urgent Graag uw mening over het volgende. Naar mijn bescheiden mening is dit een urgent bericht. Al weken lang heb ik vragen, onderbouwd met resultaten van een uitvoerige literatuurstudie, op gestuurd naar de ministeries van lnvDatum24.09.2018
Grootte31.77 Kb.

Dovnload 31.77 Kb.Urgent
  Graag uw mening over het volgende.  Naar mijn bescheiden mening is dit een urgent bericht.
Al weken lang heb ik vragen , onderbouwd met resultaten van een uitvoerige literatuurstudie, op gestuurd  naar de ministeries van  LNV, VROM en Verkeer en W. Het betreft vragen en  inhoudelijke informatie  over de funeste gevolgen voor het milieu  in het Westerschelde gebied  door   de ontpoldering  van de Hedwige polder dicht bij een industriegebied. .

 Al weken lang krijg ik het volgende antwoord.:


Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden en hebben uw e-mail doorgestuurd naar een collega”

 

 Vervolgens krijg ik al wekenlang nooit een enkel  antwoord van die collega. Dit geldt voor alle drie de ministeries. Ik vind dit verontrustend, dit duidt er mijns inziens op dat men geen moeite doet om literatuur op dit gebied bij te houden Hoe kan men dan verantwoorde beslissingen nemen?. 

Eind negentiger jaren zijn er in Engeland op de universiteit van Cambridge twee standaard handboeken uitgegeven over de ecologie van “saltmarsh areas” =schorren of kwelders

Ik geef hier die boeken met hun belangrijkste boodschap aan:
Adam, P. (1999) Saltmarsh ecology, Cambridge University Press. “ Around the world, major urban industrial and port areas have been developed on former salt marsh areas. In most cases, accretion of new marsh areas adjacent to the development would be undesirable. In addition to the direct effects these developments are likely to result in pollution  sources affecting the whole estuary”
Packham J.R. and A.J. Willis (1997) Ecology of dunes, salt marsh and shingle. University Press Cambridge UK. “. Salt marshes are depositional areas and therefore are likely to store  pollutants for long periods”
Bij de universiteit van Brussel is verschenen

Volders, M.( 2008) Genotoxische effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in twee mariene biota . PhD thesis; Vrije Universiteit Brussel

De mariene kustzone en de estuaria worden in belangrijke mate geconfronteerd met antropogene vervuiling. Een van de belangrijkste groepen van polluenten zijn de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Sommige vertegenwoordigers van deze groep zijn bewezen mutagenen en carcinogenen. Ook bij aquatische dierenpopulaties kunnen ze mutaties veroorzaken “


Vervolgens zijn er  recent nog veel meer publicaties verschenen over de onwenselijkheid om petrochemische industrie te combineren  met schorren in de directe nabijheid. Deze publicaties werpen een nieuw en schokkend licht op het voornemen tot natuurherstel in de Hedwige polder. Dit voornemen  is des te vreemder omdat van het land van  Saeftinghe al bekend is dat het vervuild is. (Rapport Nijpels).

Nu is bij Saeftinge de Schelde al aanmerkelijk breder en heeft een veel groter verdunnend vermogen voor verontreinigingen dan bij de Hedwige polder. Vervolgens stroomt het water langs Saeftinghe en worden verontreinigingen ook door van eb en vloed snel verder verdund en snel afgevoerd naar zee. Dus bij de Hedwigpolder , veel dichter bij Antwerpen, in daar smalle Schelde zijn concentraties van verontreinigingen veel hoger. De polder ligt haaks op de stroomrichting en het water kan na binnen stromen niet verder, en het vuil bezinkt, het gif wordt geabsorbeerd door schorren..

. Het is bekend dat er in de Bovenschelde concentraties van zeer giftige stoffen aanwezig zijn.

 Ook is bekend de sponswerking ( ad- en ab-sorberend vermogen) van schorren. Een “milieudeskundige” uit Zeeland melde in een  krant dat het positieve effect van de filtrerende eigenschappen van schorren is dat het water dan schoner achter blijft. Vraagt niemand zich dan af waar het vuil dan blijft?Ook wordt gezegd dat  door de “kaderrichtlijn water” er steeds hogere eisen aan lozingen op oppervlaktewater worden gesteld. Is dit überhaupt van toepassing  op het immense haven en industrie gebied van Antwerpen?.Havenactiviteiten met schepen die olie stoken en petrochemische industrie bij het water zullen altijd verontreinigd water opleveren. Een eventuele  vermindering ervan kan er hoogstens toe leiden dat het iets langer duurt voordat nabije schorren zijn omgevormd tot gevaarlijke gifbelten.

Waarom wordt in Nederland al de kennis, die men zegt te hebben, niet gecombineerd tot een onontkoombare conclusie dat schorren bij de haven van Antwerpen leiden tot een onherstelbare schade voor het milieu in plaats van tot milieucompensatie.

In ons omringende landen is die conclusie, zoals blijkt uit recente literatuur, wel

getrokken. Is men in Nederland zo veel dommer dan elders?
Ik heb van die recente literatuur,  in mijn beste Nederlands,een samenvatting  gemaakt met een interpretatie ervan voor het Westerschelde gebied. Tevens heb ik een lijst van  de desbetreffende literatuur

 ( die er niet om liegt) aan toegevoegd.  Ik heb het geheel  hier bijgevoegd.  Dit heb ik vervolgens aan de ministeries toegestuurd. Met het boven vermelde resultaat. Men heeft er letterlijk en figuurlijk geen antwoord op.Het vervelende is dat het dus  in de doofpot verdwijnt en dat het ook niet de bureaus bereikt, van de direct betrokken ministers, waarvoor het was bedoelt.

Ik blijf nu zitten met de prangende vraag hoe krijg ik die wetenschap, die al lang in Engeland en Duitsland en ook aan de universiteit van Brussel, bekend is hier bij de verantwoordelijke overheidsorganen.  Het kan toch niet zo zijn dat er louter door onwetendheid en domheid er in Zeeland een onomkeerbaar milieubederf wordt verwezenlijkt Men kan dat toch niet over zijn kant laten gaan?
Indien u daar de tijd voor hebt graag een antwoord.

Met vriendelijke groeten

             C.W. Scheele

           Epe (Gelderland)

            Email: cwscheele@wxs.nl   


  

Samenvatting literatuur met referenties
Houd natuur en milieu gezond.
Het doelbewust combineren van aangelegde schorren in een ontpolderde Hedwige polder met de zeer nabije petrochemische industrie van Antwerpen is nadelig voor natuur en milieu en is een aanslag op het leven van flora en fauna.

De daar ontstane schorren worden omgevormd tot gifbelten veroorzaakt door aanvoer van verontreinigd Scheldewater.

De haven van Antwerpen vormt het grootste maritiem petrochemische centrum van Europa en herbergt vier olieraffinaderijen bij de Schelde.

Daardoor ontstaan verontreinigingen in het Scheldewater. Dit zijn o.a. voornamelijk polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Ze zijn aanwezig in grote hoeveelheden in ruwe petroleum. Ze komen in de rivier afkomstig van de olieraffinage , bij overslag in de haven en als bijproducten van verbranding van olie in scheepsmotoren. Enkele microgrammen per liter rivierwater is voldoende om, bij contact, problemen te geven in groei en gezondheid van levende organismen. Veel van deze PAK's zijn krachtige kankerverwekkers. Ze zijn persistent en stapelen zich op in de voedselketen. Verder zijn aanwezig in het Scheldewater giftige zware metalen en dioxinen.

Zie RIVO rapport No. C061/05.

Indien de dijk van de Hedwige polder, vlak bij de industrie van Antwerpen , wordt verwijderd kunnen deze stoffen relatief weinig verdund direct in de polder penetreren. De daar dan aanwezige schorren hebben een zeer sterke sponswerking ( deze eigenschappen van schorren zijn uitvoerig onderzocht en aangetoond). Die schorren adsorberen en absorberen de gifstoffen. De aanwezige flora en fauna wordt verziekt. Vissen en vogels zorgen voor verdere verspreiding van persistent gif. Er is hier een belangrijk verschil met het land van Saeftinghe waar zich ook schorren bevinden Het Land van Saeftinge ligt langs de stroomrichting van de rivier richting zee. De verontreinigingen worden in die stroom snel meegenomen. De Schelde is hier ruim 2,5 km breed en heeft reeds een groot verdunnend vermogen . Bij de Hedwige polder is de Schelde minder dan 1 km breed en zijn concentraties van verontreinigingen veel hoger.

De Hedwige Polder ligt haaks op die stroomrichting. Het binnen stromende water kan niet verder, en komt tot rust, en krijgt alle kans zijn verontreinigingen te doen bezinken en af te geven aan de schorren. Met gevolg : Een zinkput!

Indien de dijk intact blijft worden de gifstoffen in de grote massa water in de verderop bredere Schelde sterk verdund, en vooral ook door eb en vloed snel uit de rivier verwijderd., Aangekomen in de Noordzee en Atlantische oceaan is de verdunning dermate groot dat ze geen gevaar meer opleveren.

Nederland scoort hoog in Europa wat betreft het percentage gevallen van kanker .

Dit is de prijs die we betalen voor onze welvaart, vooral verkregen door industrie. Maar van de overheid wordt verwacht dat zij alles doet om de aangetoonde invloed die industrie en transport heeft op kanker bij mens en dier, tot een minimum te beperken.

. Waarom dan het risico op ernstige aantasting van de gezondheid van flora en fauna in het Westerschelde gebied juist sterk vergroten door deze ondoordachte ontpoldering?

Waarom is het zeer milieu bedreigende aspect van ontpoldering nergens terug te vinden in de discussies over natuurcompensatie in de Westerschelde? Zijn wetenschappelijk aangetoonde feiten niet belangrijk?

Men kan op zijn minst het milieu bedreigende aspect in de discussie betrekken. Dit te meer omdat er geen enkel positief effect tegenover staat. Men dient zich te bezinnen voodat het te laat is. Schorren aanleggen in de bredere verdunnende Schelde is veruit te verkiezen boven opslaan van industrieel gif in de Hedwige polder.
Referenties

Volders, M.( 2008) Genotoxische effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in twee mariene biota . PhD thesis; Vrije Universiteit Brussel

De mariene kustzone en de estuaria worden in belangrijke mate geconfronteerd met antropogene vervuiling. Een van de belangrijkste groepen van polluenten zijn de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Sommige vertegenwoordigers van deze groep zijn bewezen mutagenen en carcinogenen. Ook bij aquatische dierenpopulaties kunnen ze mutaties veroorzaken “


Paumen,M.L. (2009) Risicoberekening van het effect van PAKs op bodemdieren.

PhD thesis; Universiteit van Amsterdam “Langdurige blootstelling van giftige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) op ongewervelde bodemdieren heeft grote, onvoorspelbare effecten op hun levenscyclus”
Kroese, E.D. et al, (2001) Tumorigenic effects in Wistar rats orally administerd benzo(a)pyrene for two years (gavage studies). Implications for human cancer risks associated with oral exposure to polycyclic aromatichydrocarbons., report nr. 658603 010 RIVM
Hellmann, H. (2003) Neuzeitlicher Schadstoff trend: Polycylische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in aquatischen und terrestrischen Sedimenten = A recent contamination trend: Polycylic aromatic hydrocarbons (PAHs) in aquatic and terrestrial sediments, Acta hydrochimica et hydrobiologica  31, 85-96 
Pies, C., et al. (2008).Characterization and source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in river bank soils." Chemosphere 72: 1594-1601
Grope, N. (2001). "Natürliche und anthropogene organische Spurenstoffe in

küstennahen Meeressedimenten: Gehalte und Verteilung von polyaromatischen

Kohlenwasserstoffen." PhD thesis. Universität Bremen
Yang, Y. (2007). "Heterogeneous geosorbents for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in river floodplain soils." PhD thesis., University of Vienna
Neff, J.M., et al. (2005). "Ecological risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments: identifying sources and ecological hazard." Integr. Environ. Ass. Man. 1(1):

22-33.
Packham J.R. and A.J. Willis (1997) Ecology of dunes, salt marsh and shingle. University Press Cambridge UK. “. Salt marshes are depositional areas and therefore are likely to store pollutants for long periods”
Hylland, K. (2006). "Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) ecotoxicology in marine ecosystems." J. Toxicol. Env. Heal. A 69: 109-123.
Adam, P. (1999) Saltmarsh ecology, Cambridge University Press. “ Around the world, major urban industrial and port areas have been developed on former salt marsh areas. In most cases, accretion of new marsh areas adjacent to the development would be undesirable. In addition to the direct effects these developments are likely to result in pollution sources affecting the whole estuary”
Tot zover een bloemlezing van recente literatuur op dit gebied

Ter attentie van ministeries van LNV, VROM en Verkeer en W. Vr. groeten,

Dr. C.W. Scheele, Epe (Gld); cwscheele@wxs.nl

 • Al weken lang krijg ik het volgende antwoord.: “Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden en hebben uw e-mail doorgestuurd naar een collega”
 • Eind negentiger jaren zijn er in Engeland op de universiteit van Cambridge twee standaard handboeken uitgegeven over de ecologie van “saltmarsh areas” =schorren of kwelders
 • Bij de universiteit van Brussel is verschenen Volders, M.( 2008) Genotoxische effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in twee mariene biota . PhD thesis;
 • . Het is bekend dat er in de Bovenschelde concentraties van zeer giftige stoffen aanwezig zijn.
 • In ons omringende landen is die conclusie, zoals blijkt uit recente literatuur, wel getrokken. Is men in Nederland zo veel dommer dan elders
 • Het vervelende is dat het dus in de doofpot verdwijnt en dat het ook niet de bureaus bereikt, van de direct betrokken ministers, waarvoor het was bedoelt.
 • Indien u daar de tijd voor hebt graag een antwoord. Met vriendelijke groeten
 • De daar ontstane schorren worden omgevormd tot gifbelten veroorzaakt door aanvoer van verontreinigd Scheldewater.
 • Zie RIVO rapport No. C061/05.
 • Nederland scoort hoog in Europa wat betreft het percentage gevallen van kanker .
 • . Waarom dan het risico op ernstige aantasting van de gezondheid van flora en fauna in het Westerschelde gebied juist sterk vergroten door deze ondoordachte ontpoldering
 • Referenties Volders, M.( 2008) Genotoxische effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in twee mariene biota . PhD thesis; Vrije Universiteit Brussel
 • Paumen,M.L. (2009) Risicoberekening van het effect van PAKs op bodemdieren. PhD thesis; Universiteit van Amsterdam
 • 31, 85-96 Pies, C., et al. (2008).Characterization and source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in river bank soils." Chemosphere 72: 1594-1601
 • Kohlenwasserstoffen." PhD thesis. Universität Bremen Yang, Y. (2007).
 • 22-33. Packham J.R. and A.J. Willis (1997) Ecology of dunes, salt marsh and shingle. University Press Cambridge UK. “
 • Tot zover een bloemlezing van recente literatuur op dit gebied Ter attentie van ministeries van LNV, VROM en Verkeer en W. Vr. groeten

 • Dovnload 31.77 Kb.