Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vacantverklaring voor vaste benoeming in een wervingsambt

Dovnload 64.26 Kb.

Vacantverklaring voor vaste benoeming in een wervingsambtDatum04.05.2017
Grootte64.26 Kb.

Dovnload 64.26 Kb.BERICHT "VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN EEN WERVINGSAMBT"

(Toepassing van art. 33 van het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewijzigd,

betreffende rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs)
De schoolbesturen (Volledige naam zoals vermeld in de oprichtingsakte)


 1. VZW Impuls – Gent

 2. VZW St.-Bavobasisschool – Gent

 3. VZW Katholieke Scholen Regio Gent-West

 4. VZW - Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi - Zaffelare

 5. VZW BuBaO Sint Lievenspoort

waarvan de maatschappelijke zetels gevestigd zijn te (Volledig adres van de maatschappelijke zetel van de IM)

 1. St.-Salvatorstraat 14A te 9000 Gent

 2. Apostelhuizen 2 te 9000 Gent

 3. Reinaertstraat 26 te 9000 Gent

 4. Zaffelare - Dorp 2 te 9080 Zaffelare

 5. Sint-Lievenspoortstraat 129 te 9000 Gent

van de scholen (naam en adres):

 1. 1. GVB Sint-Salvator, St.-Salvatorstraat 14A te 9000 Gent (instellingsnummer: 021071)

2. GVB De Mozaïek, St.-Margrietstraat 33 te 9000 Gent (instellingsnummer: 021162)

3. GVB De Mozaïek BIS, Kaprijkestraat 12 te 9000 Gent (instellingsnummer: 129551)

 1. 4. GVB Sint-Bavo, Apostelhuizen 2 te 9000 Gent (instellingsnummer: 021154)

 2. 5. GVB Klimrek RS, Reinaertstraat 26 te 9000 Gent (instellingsnummer: 021171)

6. GVB Klimrek VB, Edmond Van Beverenplein 15 te 9000 Gent (instellingsnummer: 130146 )

7. GVB De Boomhut, Boomstraat 77 te 9000 Gent (instellingsnummer: 021196)

 1. 8. GVB De Sprankel, Kloosterstraat 33 te 9080 Lochristi-Beervelde (instellingsnummer: 021527)

9. GVB De Weg-Wijzer, Zaffelare-Dorp 2 te 9080 Lochristi-Beervelde (instellingsnummer: 021535)

 1. 10. VZW BuBaO Sint Lievenspoort, St.-Lievenspoortstraat 129 te 9000 Gent (instellingsnummer: 026864)

en samen vormend de Scholengemeenschap Gent-Bab(b)el (nummer 121772),

delen hierbij aan de personeelsleden van alle scholen die behoren tot genoemde scholengemeenschap1, de vacante betrekkingen in wervingsambten in de bovengenoemde scholen mee, conform art. 33 van het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs van 27 maart 1991.

Deze betrekkingen worden in bijlage omschreven per school, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende instellingsnummers.

De kandidaturen voor een vaste benoeming in één of meer van de hierna omschreven vacante betrekkingen moeten vóór 1 MEI 2016, tegen een ontvangstbewijs worden ingediend bij de eigen directeur of indien het personeelslid op meerdere scholen en/of bij meerdere schoolbesturen werkt, bij één van de directeurs van de bovenvermelde tien scholen.

De directeur notuleert deze kandidaatstelling in het: “Doc 27 VERZAMELLIJST KANDIDAATSTELLING TADD EN VASTE BENOEMING” en in volgorde van ontvangst

De kandidaturen worden per schoolbestuur ingediend.

De brief vermeldt duidelijk de school, de vacante betrekking(en) waarvoor gekandideerd wordt en, eventueel, de voorrang waarop men zich beroept en is vergezeld van de nodige dienstbewijzen.


Een vaste benoeming in een wervingsambt kan ingaan op 1 juli of op 1 oktober. U hoeft echter slechts één enkele kandidaatstelling voor benoeming in te dienen, en dit in elk geval vóór de datum die hierboven is vermeld. De benoeming zal dan ingaan op de eerst mogelijke datum, voor zover u dan aan de wettelijke voorwaarden voldoet én benoeming nog mogelijk is in de vacant verklaarde uren.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vaste benoeming in een wervingsambt

Indien u wenst te kandideren voor vaste benoeming in een betrekking van een wervingsambt die vacant werd verklaard, moet u kandideren in de vorm en binnen de termijn die door het betrokken schoolbestuur werden vermeld in het bericht van vacantverklaring.

Het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs2 van 27 maart 1991 legt vast onder welke voorwaarden een personeelslid in aanmerking komt voor vaste benoeming in een wervingsambt. Volgens de versie van dit decreet die van kracht is in het voorjaar van 2016 gaat het om de onderstaande voorwaarden. Deze gelden zowel voor een eerste vaste benoeming als voor de uitbreiding van een vaste benoeming.

Het personeelslid moet:

onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling;

de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling die samengaat met de hierboven bedoelde vrijstelling;

over een gezondheidstoestand beschikken die geen gevaar kan opleveren voor de gezondheid van de leerlingen (een medisch attest is evenwel niet meer vereist);

houder zijn van een bekwaamheidsbewijs dat door de Vlaamse regering is bepaald als vereist of voldoende geacht voor het ambt; voor leden van het beleids- en ondersteunend personeel (basisonderwijs) of het ondersteunend personeel (secundair onderwijs) moet hun bekwaamheidsbewijs ten minste overeenstemmen met de puntenwaarde van de vacant verklaarde betrekking;

voldoen aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19bis tot en met 19quinquies van het decreet Rechtspositie. Indien het bekwaamheidsbewijs is behaald in het Nederlands, voldoet het personeelslid in elk geval aan de taalvereisten.

van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister model 2 dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd;

voldoen aan de dienstplichtwetten;

op 30 juni3 voorafgaand aan de datum waarop de benoeming ingaat, ten minste 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 dagen in het bedoelde ambt. Deze anciënniteit wordt berekend volgens artikel 6 van en decreet Rechtspositie, en moet bereikt zijn:

ofwel bij het betrokken schoolbestuur, als het gaat om benoeming in een instelling die niet behoort tot een scholengemeenschap;

ofwel bij het betrokken schoolbestuur en/of bij een ander schoolbestuur, beide voor wat de scholen betreft die tot dezelfde scholengemeenschap4 behoren. Bovendien wordt door de hierboven omschreven schoolbesturen de eis gesteld dat het personeelslid bij dat schoolbestuur zelf een dienstanciënniteit van ten minste 360 dagen heeft verworven, waarvan 240 effectief gepresteerd5;

ofwel bij een ander schoolbestuur wanneer het een personeelslid betreft dat ter beschikking is gesteld wegens ontstentenis van betrekking in een instelling van het katholiek onderwijs;

voor een benoeming in het ambt van leraar op basis van een voldoende geacht of gelijkwaardig geacht bekwaamheidsbewijs, eist het schoolbestuur daarenboven dat van de 720 dagen er 360 werden gepresteerd in het vak of de specialiteit van de vacant verklaarde betrekking;

zich kandidaat gesteld hebben in de vorm en binnen de termijn die vermeld zijn in het bericht van vacantverklaring;
voor benoeming op 1 juli moet het personeelslid op 30 juni voorafgaand aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarvoor de betrokkene zich kandidaat heeft gesteld, en dit in een van de scholen van de scholengemeenschap6. Voor benoeming op 1 oktober moet het personeelslid op 30 september aangesteld zijn voor doorlopende duur in het ambt waarvoor de betrokkene zich kandidaat heeft gesteld, en dit in een van de scholen van de scholengemeenschap7.
Is het personeelslid op 30 juni of op 30 september voor doorlopende duur aangesteld in het ambt van leraar, dan is benoeming mogelijk in dat ambt voor alle vakken en specialiteiten waarvoor het personeelslid op dat ogenblik het recht op een aanstelling van doorlopende duur heeft opgebouwd.

Een aanstelling voor doorlopende duur is evenwel niet vereist voor

een personeelslid dat werd aangesteld bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling;

een personeelslid dat een verlof voor tijdelijk andere opdracht geniet, voor wat betreft benoeming tot maximaal het volume van zijn opdracht waarvoor hij een verlof voor TAO heeft verkregen. Dit personeelslid moet, voor zover hij het ambt van leraar uitoefent, 360 dagen dienstanciënniteit hebben verworven in het vak of de specialiteit van de vacant verklaarde betrekking;

als laatste evaluatie in het betrokken ambt geen evaluatie met de eindconclusie "onvoldoende" verkregen hebben bij het schoolbestuur waar de vacante betrekking zich situeert. Als het personeelslid de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" kreeg in een school van het schoolbestuur die behoort tot een scholengemeenschap8, dan geldt deze bepaling voor alle scholen van dit schoolbestuur die behoren tot deze scholengemeenschap. Als het personeelslid niet werd geëvalueerd, wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn;

de betrekking in hoofdambt uitoefenen.


Een personeelslid kan slechts vast benoemd zijn ten belope van maximaal één voltijdse betrekking in hoofdambt.

Het decreet Rechtspositie Personeelsleden Gesubsidieerd Onderwijs is in elk geval bindend, ook indien het Vlaams parlement hieraan wijzigingen zou aanbrengen tegen het ogenblik dat de vaste benoeming kan worden toegekend.

Bij het toekennen van de vaste benoeming gaat het schoolbestuur bovendien na of de betrekking op 1 juli resp. 1 oktober nog in aanmerking komt voor benoeming, en houdt ze rekening met de voorrangsregels zoals bepaald in artikel 35 van het decreet Rechtspositie.

Gedaan te 9000 GENT op 8 maart 2016

Voor de schoolbesturen


 1. VZW Impuls – Gent: Hendrik De Wulf

 2. VZW St.-Bavobasisschool – Gent: Monica Van Kerrebroeck

 3. VZW Katholieke Scholen Regio Gent-West: Luk Vermeulen

 4. VZW - Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi – Zaffelare: Martine Naudts

 5. VZW BuBaO Sint Lievenspoort: Norbert Van Daele

Bijlage: lijst van alle vacante betrekkingen in wervingsambten.


SCHOLENGEMEENSCHAP GENT-BABBEL – JAARLIJKS WIJZIGEND -"Vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt" – Bijlage bij het bericht van 8/03/2016SCHOOLBESTUREN


ONDERWIJS-INSTELLINGEN

Vacante betrekking/betrekkingen in wervingsambt die voor vaste benoeming in aanmerking komt/komen

AMBTEN EN AANTAL PRESTATIE-EENHEDEN PER WEEK

KLEUTER

ONDER-WIJZER

LAGER

ONDER-WIJZER

LEER-MEESTER LICH.OPV.

ZORG

COÖR-DINATOR

ICT-

COÖR-DINATOR

KVZ

ADM. MEDE-WERKER

 1. VZW Impuls - Gent

 1. GVB Sint-Salvator,

St.-Salvatorstraat 14A te 9000 Gent

(instellingsnummer: 021071)3,5/24

10/24 (AN)24/24

24/24


24/24

14/24


24/24 (AN)

24/24 (AN)

4,5/24 (AN)


2/36 (HSO)

 1. GVB De Mozaïek,

St.-Margrietstraat 33 te 9000 Gent

(instellingsnummer: 021162
12/36


 1. GVB De Mozaïek BIS,

Kaprijkestraat 12 te 9000 Gent

(instellingsnummer:129551)

9/36


  1. VZW St.-Bavoschool – Gent

 1. GVB Sint-Bavo,

Apostelhuizen 2 te 9000 Gent (instellingsnummer: 021154)


8/24

4/24 (AN)16/24

12/24 (AN)7/24 (lager)1/32

1/36 (HSO)

III)VZW Katholieke Scholen Regio Gent-West

 1. GVB, Klimrek RS, Reinaertstraat 26 te 9000 Gent (instellingsnummer: 021171)1/24 (AN)
3/36


 1. GVB, Klimrek VB,

E. Van Beverenplein 15

te 9000 Gent (instellingsnummer:130146)
 1. GVB De Boomhut,

Boomstraat 77 te 9000 Gent (instellingsnummer: 021196)

1/24
1/24 (kleuter)

6/36

(kleuter)

15/36 (lager)IV) VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi - Zaffelare


 1. GVB De Sprankel, Kloosterstraat 33 te 9080 Lochristi-Beervelde (instellingsnummer: 021527)


6/36

(kleuter)5/36 1. GVB De Weg-Wijzer, Zaffelare-Dorp 2 te 9080 Lochristi-Beervelde (instellingsnummer: 021535)
6/24
12/36 (lager)

7/36
SCHOOLBESTUREN


ONDERWIJS-INSTELLINGEN

Vacante betrekking/betrekkingen in wervingsambt die voor vaste benoeming in aanmerking komt/komen

AMBTEN EN AANTAL PRESTATIE-EENHEDEN PER WEEK

KLEU-TER-

ONDER-WIJZER

ASV

ONDER-WIJZER

ASV

PSY-CHO-

LOOG

ORTHO-

PEDA-GOOG

LOGO-PEDIST


ERGO-THERA-PEUT

KINESI-

THERA-PEUT

MAAT-SCHAPPE-LIJK

WERKER

ICT-COÖR-DI-

NATOR

ADM. MEDE-WER-KER

V) VZW BuBaO Sint-Lievenspoort

 1. VZW BuBaO Sint-Lievenspoort, St.-Lievenspoortstraat 129 te 9000 Gent (instellingsnr: 026864)2/40
15/30

32/32

9/32


Zorgcoördinator: PBa (Professionele Bachelor) 85p en Ma (Master) 126p / ICT-coördinator: HSO 63p / PBa 82p / PBa 85p / Ma 120p / Ma 126p

Administratieve medewerker: HSO 63p / PBa 82p / Ma 120p / AN (Anderstalige Nieuwkomers) / GON (Geïntegreerd Onderwijs)1 De vacante betrekkingen in internaten en andere instellingen die niet behoren tot een scholengemeenschap, moeten enkel worden meegedeeld aan alle instellingen van het eigen bestuur.

2 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex > rubrieken > wetgeving > personeel > administratief statuut > gesubsidieerd onderwijs (uitsluitend) > 27/03/1991.

3 De datum van 30 juni geldt vanaf 2015 ook voor de administratief medewerker.

4 Voor benoeming in instellingen die niet tot een scholengemeenschap behoren, moet de dienstanciënniteit bereikt zijn bij het betrokken schoolbestuur.

5 Het is niet verplicht om als eis te stellen dat het personeelslid bij het schoolbestuur in kwestie een dienstanciënniteit bereikt heeft van 360 dagen, waarvan 240 effectief. Hier wordt vermeld welk(e) schoolbestuur/schoolbesturen deze eis stelt/stellen. Indien geen enkel schoolbestuur deze eis zou stellen, wordt deze zin verwijderd.

6 Voor benoeming in een instelling die niet behoort tot een scholengemeenschap, is een aanstelling voor doorlopende duur in het ambt in kwestie vereist in een van de instellingen van het schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.

7 zelfde bemerking als voorgaande.

8 Als het personeelslid de evaluatie met eindconclusie "onvoldoende" kreeg in een school die niet behoort tot een scholengemeenschap, dan geldt deze bepaling voor alle scholen van dit schoolbestuur die niet behoren tot een scholengemeenschap.

PAUL RABAUT – Doc 24 Bericht vacantverklaring voor een vaste benoeming - PaginaDovnload 64.26 Kb.