Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Van sint-truiden aanwezig

Dovnload 86.34 Kb.

Van sint-truiden aanwezigDatum08.02.2019
Grootte86.34 Kb.

Dovnload 86.34 Kb.
OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2015

VAN SINT-TRUIDEN

Aanwezig:
Jef Cleeren, voorzitter

Veerle Heeren, burgemeester

Pascal Vossius, Bert Stippelmans, Hilde Vautmans, Erik Carlier, Roger Clerinx, Carl Nijssens en Raymonde Spiritus, schepenen

Pascy Monette, OCMW-voorzitter - schepen

Ludwig Vandenhove, Johnny Vangrieken, Hilde Cops-Visser, Filip Moers, Christophe Elen, Maurice Hollebeke, Marc Bels, Ingrid Kempeneers, Marleen Thijs, Olivier Gobba, Jelle Engelbosch, Jurgen Reniers, Gert Stas, Ann Knaepen, Eddy El Herbouti, Johan Mas, Hans Govaerts, Jo François, Walter Leys, Isabelle Vranken, Ghilaine Hendricx, Mieke Claes en Anne Termonia, raadsleden

Kathleen Bergoets, secretaris
Afwezig:
Ludwig Vandenhove, raadslid vanaf agendapunt 022

Johnny Vangrieken, raadslid vanaf agendapunt 019

OPENBARE VERGADERING

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraden 15 en 16 december 2014: goedkeuring.
De raad keurt de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraden van 15 en 16 december 2014 goed.
Stemming: unaniem

002 Opvolging OCMW-raadslid: kennisname.
Mevrouw Sabine Brans, OCMW-raadslid sinds 2013, wordt opgevolgd door mevrouw Elien Raskin.
De raad neemt akte.

003 Overeenkomst tussen de federale Staat en Stad Sint-Truiden met betrekking tot GAS-bemiddeling: goedkeuring.
In het veiligheids- en overlastbeleid stelt de federale regering een voltijds bemiddelaar ter beschikking van de steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Hasselt voor een vlotte bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties. De stad ontvangt een subsidie van maximaal 53.600,00 EUR. De overeenkomst tussen de federale staat en de stad voor de periode 1 november 2014 – 31 oktober 2015 is nog goed te keuren.

Stemming: unaniem.


004 Vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg: Vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring.
De stad wordt vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de vzw ERSV Limburg door burgemeester Veerle Heeren. Men vraagt de bevestiging van mevrouw Hilde Claes als nieuw lid van de raad van bestuur van de vzw ERSV Limburg, ter vervanging van de heer Peter Vanvelthoven.

Stemming: unaniem.

005 Delegatiebesluit: goedkeuring.
De gemeenteraad delegeert een aantal bevoegdheden van dagelijks bestuur naar het college van burgemeester en schepenen. Verrichtingen in het exploitatiebudget die niet jaaroverschrijdend binden, jaaroverschrijdende verbintenissen van maximaal 85.000,00 EUR excl. btw, verbintenissen van maximum 48 maanden voor overeenkomsten van onbepaalde duur, investeringen niet hoger dan 85.000,00 EUR excl. btw. Het college heeft de bevoegdheid om voor de opdrachten van dagelijks bestuur de wijze te bepalen waarop de overheidsopdrachten worden gegund, evenals de vast te stellen voorwaarden en bestekken goed te keuren. Het college kan investeringssubsidies toe kennen bij goedgekeurde subsidiereglementen tot maximaal 8.500,00 EUR, exclusief btw.

Verder zijn er specifieke bevoegdheden gedelegeerd inzake beheersdaden zoals het tijdelijk ter beschikking stellen van lokalen of terreinen voor één dienstjaar tegen maximaal 8.000,00 EUR, opstellen van huur- of pachtovereenkomsten voor minder dan 9 jaar, het opzeggen van huurders, het afsluiten van verzekeringscontracten en grafconcessies, en de verkoop van niet meer gebruikte goederen tot maximaal 8.500,00 EUR. Ook aanvullende reglementen afkondigen op de gewest-, provincie-, en gemeentewegen, en daden van beschikking bij onroerende en roerende goederen, met uitzondering van dadingen, worden gedelegeerd.


Tenslotte is er ook vrijstelling van visum van de financieel beheerder voor uitgaven niet hoger dan 2.500,00 EUR, excl. btw.

Namens de burgemeester werd een amendement ingediend betreffende de aanpassing van artikel 3 § 2 waarbij ‘behoudens voor de verrichting..’ gewijzigd wordt in behoudens voor zover de verrichting…’;


Stemming amendement: unaniem
Overwegende dat het amendement wordt aangenomen.
Stemming over het geheel: 17 voor (CD&V en Open VLD), 16 tegen (sp.a en N-VA).

006 Afschaffing sentiers 57 en 46 - voorlopige vaststelling: goedkeuring.
Bij besluit van 20 oktober 2014 ging de gemeenteraad akkoord met de afschaffing van paden 57 en 46 in de Langstraat te Velm. De procedure dient wegens schorsing hernomen te worden volgens de aangepaste wetgeving. De huidige ligging van de sentiers vormen een beletsel voor de verkoop van de bouwloten van de vergunde verkaveling afgeleverd door Ruimte Vlaanderen. Ruimtelijk en functioneel is de voorgestelde afschaffing mogelijk.

De procedure tot bekendmaking kan opgestart worden.


Stemming: 17 voor (CD&V en Open VLD), 16 tegen (sp.a en N-VA).

007 Stedelijk reglement wekelijkse manifestatie antiek en rommel: goedkeuring.
Tot op heden was er geen stedelijk reglement voor de organisatie van de antiek- en rommelmarkt dat voldeed aan de wettelijke verplichtingen.

De meerderheid van de deelnemers aan de huidige antiek- en rommelmarkt zijn particulieren. Deze mogen wel deelnemen aan een specifiek voor hen georganiseerde manifestatie voor particuliere verkopen. Een gemeente kan manifestaties voor niet-professionele verkopers organiseren, die tevens kunnen uitgebreid worden tot professionelen. Maximum 50% van de standplaatsen mogen aan professionelen toegewezen worden.

Er is dan ook een stedelijk reglement opgesteld waarbij de stad geen openbare markt maar wel een ‘manifestatie voor niet-professionele verkopen’ organiseert.
Ook wordt voorgesteld deze wekelijke manifestatie te verplaatsen van zaterdag naar zondag en dit met ingang van 1 maart 2016 om de nodige opzeggingen te kunnen doen.
Stemming: 17 voor (CD&V en Open VLD), 16 tegen (sp.a en N-VA).

008 Delegatie handtekening bevoegdheid stadssecretaris inzake administratieve stukken Ruimtelijke Ordening: kennisname.
Artikel 184 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de secretaris haar bevoegdheid tot ondertekening kan overdragen aan personeelsleden van de gemeente. Voor de procedure bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen delegeert de secretaris de handtekeningsbevoegdheid naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

De raad neemt akte.
009 Maaibeheer grasland Brustem 2015 (met mogelijke verlenging: 2016-2017-2018): goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De stad heeft in Brustem +/- 40 ha grasland in concessie van het leger.

Dit grasland moet regelmatig gemaaid worden. Voor deze opdracht werd een bestek aangemaakt. De raming voor deze opdracht bedraagt 14.000,00 EUR excl. btw voor de maximale looptijd van 4 jaar (3.500,00 EUR excl. btw per jaar).


Stemming: unaniem.

010 Milieuconvenant tussen lokale jeugdwerkinitiatieven en de stad Sint-Truiden: goedkeuring.
Om een kwalitatief milieubeleid vorm te geven is betrokkenheid en bewustwording van de jeugd van groot belang. Het is nodig om de activiteiten, de ondersteuning en educatie rond een aantal milieuaspecten op te nemen in een milieuconvenant die kan afgesloten worden met lokale jeugdwerkinitiatieven.
Stemming: unaniem.

011 Boscompensatie: goedkeuring.
Door de ontbossing voor het industrieterrein Brustem in 2003, moet de stad een boscompensatie met een totale oppervlakte van 21,8433 ha uitvoeren. Van de resterende 8 ha, die nog aangeplant moeten worden, kan 5,5 ha op domeinen van de stad en de Watering uitgevoerd worden. Voor de overige 2,5 ha is er een aanbieding via de bosgroep en een privé-eigenaar om hun gronden aan te planten tegen een vergoeding van 15.000,00 EURO/ha zoals de vorige eigenaars.
Stemming: unaniem.

012 Verderzetting natuurherwaarderingsproject ‘bloemrijke akkerranden’: goedkeuring.
Het natuurherwaarderingsproject ‘bloemrijke akkerranden’ sinds 2004 in samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren richt zich op de achteruitgaande akkerfauna, specifiek op akkervogels in Zuid-Limburg. Het project loopt in termijnen van 3 jaar, waarbij in 2015 een nieuwe termijn aanvangt.
Stemming: unaniem.

013 Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - aanpassing: goedkeuring.
Het stadsbestuur wenst de personen/gezinnen, die gebruik maken van een eigen afvalophaalsysteem, vrij te stellen van het gedeelte van de belasting bovenop de basisbelasting. Hierdoor hebben ze dan ook geen recht op het tegoed aan bordeaux huisvuilzakken.
Stemming: unaniem.

014 Prijsvraag leningen: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Nieuwe leningen ter waarde van 11.3 miljoen euro zijn ingeschreven ter financiering van de uit te voeren investeringen. Op dit ogenblik zijn er geen lange termijn financieringen voorhanden.

Daarom wordt een bestek voorgelegd waarbij via een open offertevraag de markt wordt geconsulteerd. Gedurende 3 jaren is er mogelijkheid een herhalingsopdracht uit te voeren. Hierbij zal telkens de markt worden geconsulteerd.

Door de N-VA werd een amendement ingediend betreffende de aanpassing van het bestek van artikel 15 punt 3 waarbij het woord ‘begindatum’ gewijzigd wordt in ‘’einddatum’;
Stemming amendement: unaniem
Overwegende dat het amendement wordt aangenomen.
Stemming over het geheel: unaniem.

015 Wijzigingen aan het gebruikersreglement stedelijke openbare bibliotheek Sint-Truiden inzake uitleenposten Nieuwerkerken: goedkeuring.
Sint-Truiden werkt met buurgemeente Nieuwerkerken samen voor openbare bibliotheekwerking. De gemeente Nieuwerkerken besliste om de weinig bezochte uitleenpost te Wijer dringend te sluiten vanaf 1 januari 2015 en de vrijgekomen uren in uitbreiding te plaatsen bij de zittingen van de deelbibliotheken in Nieuwerkerken Centrum en Kozen.
Stemming: unaniem.

016 Organiek reglement beheersorgaan bibliotheek: goedkeuring.
In 2013 werd een gezamenlijk beheersorgaan cultuurcentrum-bibliotheek opgericht. Door de oprichting van het EVA Villarte vzw. met daarin het cultuurcentrum is een apart beheersorgaan voor de stedelijke openbare bibliotheek Sint-Truiden opnieuw noodzakelijk.
Stemming: unaniem.

017 Samenstelling beheersorgaan bibliotheek: goedkeuring.
De nominatieve samenstelling van het nieuwe bibliotheekbeheersorgaan, bestaande uit afgevaardigden van de politieke strekkingen en van vertegenwoordigers van de gebruikers, wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
Stemming: afvaardiging namens de fracties:

CD&V: unaniem (33)

Open VLD: unaniem (33)

sp.a: raadslid Ann Knaepen (32 voor, 1 onthouding) – Gert Stas (31 voor, 2 onthoudingen)

N-VA: 32 voor, 1 onthouding.
Stemming: afvaardiging namens de gebruikers:

17 voor, 7 tegen en 9 onthoudingen.
018 Concessieovereenkomst sporthal Veemarkt: goedkeuring.
Na de inrichting van de cafetaria van de nieuwe sporthal aan de Veemarkt door AGOST kan de exploitatie starten door de stad of een van haar verzelfstandigde entiteiten.

Het succes van de cafetaria zal afhankelijk zijn van het succes van de sporthal. Daarom is horeca-ervaring en een visie van de concessionaris over zijn band met de gebruikers belangrijk. Het aanbod van streekproducten wordt aangemoedigd. Belangrijkste criterium is de maandvergoeding.


Stemming: 17 voor (CD&V en Open VLD), 7 tegen (N-VA), 9 onthoudingen (sp.a)

019 Jaarrekening 2013 OCMW: goedkeuring.
De jaarrekening 2013 werd afgesloten met een negatief resultaat voor het boekjaar van 3.739.610,46 EUR. Aan de gemeentelijke bijdrage werd een bedrag van 3.883.565,13 EUR onttrokken voor de verplichte gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen van het OCMW.

De gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage bedraagt 4.428.310,00 EUR.

Het overschot op de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage bedraagt 544.744,87 EUR.

Hiermee dient rekening gehouden te worden met het overgedragen tekort op de gemeentelijke bijdragen voor een bedrag van 711.547,79 euro waardoor het uiteindelijk over te dragen saldo negatief blijft voor een bedrag van 166.802,92 euro.


Stemming: 25 voor (CD&V, Open VLD en sp.a), 7 onthoudingen (N-VA)

020 Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2015-2019 en kennisname budgetwijziging OCMW 2014.
Tijdens de jongste openbare vergadering van de OCMW-raad januari 2015 werd de aanpassing van de meerjarenplanning 2014 - 2019 en de budgetaanpassing voor 2014 behandeld en vastgesteld.
Stemming: 17 voor (CD&V en Open VLD), 15 tegen (sp.a en N-VA).

021 Goedkeuring meerjarenplan 2015-2019 en kennisname OCMW budget 2015.
Tijdens de jongste openbare vergadering van de OCMW-raad januari 2015 werd de meerjarenplanning en het budget voor 2015 behandeld en vastgesteld.
Stemming: 17 voor (CD&V en Open VLD), 15 tegen (sp.a en N-VA).

022 Samenwerkingsovereenkomst stad Sint-Truiden - RIMO: goedkeuring.
De stad Sint-Truiden zal de armoedebestrijding ondersteunen door middel van een toelage van 6.200,00 EUR in de huurkost van het pand dat de vzw RIMO zal huren en gelegen is in de Stationsstraat 17 te 3800 Sint-Truiden.
Stemming: 24 voor (CD&V, Open VLD en sp.a), 7 onthoudingen (N-VA)

Toegevoegde agendapunten 022bis en 022ter op vraag van de N-VA.

022bis Aankoop drone politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.
De troeven van drones zijn ons allen welbekend. Een drone kan op veel manieren ingezet worden ter ondersteuning van onze politiediensten.

Bovendien profileert Sint-Truiden zich als de drone-valley van Vlaanderen en zijn we actief bezig met het aantrekken van bedrijven die actief zijn in die sector.


De aankoop van een kwaliteitsvolle politiedrone kost ongeveer 20.000 EUR.

De aankoop van een drone wordt niet goedgekeurd.


Stemming: 7 voor (N-VA), 24 tegen (CD&V, Open VLD en sp.a)

022ter Aantrekken nieuwe bedrijven en jobcreatie: tijdelijke lastenverlaging.
Om ondernemingen te motiveren om zich in Sint-Truiden te komen vestigen en bestaande ondernemingen aan te sporen om hun bedrijf bij ons verder uit te breiden is het aangewezen om een concurrentieel voordeel te creëren t.o.v. andere steden en gemeenten (of minstens niet achterop te hinken ten aanzien van steden die al langer zulke initiatieven nemen)

De N-VA-fractie stelt voor om gedurende maximaal drie jaar een vrijstelling van de opcentiemen (het gemeentelijk deel) op de onroerende voorheffing te geven aan ondernemingen die zich in Sint-Truiden komen vestigen of ondernemingen die door een uitbreiding voor extra tewerkstelling zorgen. De raad gaat hiermee niet akkoord.


Stemming: 7 voor (N-VA), 24 tegen (CD&V, Open VLD en sp.a)


BESLOTEN VERGADERING

023 Notulen besloten vergadering gemeenteraad 15 december 2014: goedkeuring.
Stadssecretaris Kathleen Bergoets stelde het ontwerp van notulen van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 15 december 2014 op.

Het ontwerp van notulen lag ter inzage van de raadsleden zoals decretaal voorgeschreven.

De raad keurt de notulen van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 15 december 2014 goed.
Stemming: unaniem.

024 Beëindiging proeftijd, vaste aanstelling in statutair verband.
Mevrouw Kristien Wijnants werd door de gemeenteraad in haar zitting van 25 november 2013 aangesteld als directeur personeel en organisatie in statutair verband.

De proefperiode van mevrouw Kristien Wijnants loopt af op 31 januari 2015.

Mevrouw Kristien Wijnants voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden die voor de functie van toepassing zijn.

De proeftijd van mevrouw Kristien Wijnants werd afgesloten met een gunstig resultaat voor de eindevaluatie.

De gemeenteraad stelt mevrouw Kristien Wijnants aan in statutair verband.
Stemming: unaniem

Kathleen Bergoets Jef Cleerensecretaris voorzitter


Dovnload 86.34 Kb.