Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Van Werk naar Werk

Dovnload 129.46 Kb.

Van Werk naar WerkPagina1/8
Datum04.06.2018
Grootte129.46 Kb.

Dovnload 129.46 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Sociaal Plan: “Van Werk naar Werk” versie 14.05.2009


De ondergetekenden:


De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Achmea Personeel B.V., gevestigd te Utrecht,

Als partij ter ener zijde


En
FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam,

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp,

Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen, gevestigd te Culemborg,

De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg,

Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, gevestigd te Utrecht,
ieder afzonderlijk en gezamenlijk als partijen ter andere zijde
hierna ook te noemen ‘partijen’
Verklaren dat zij met ingang van 1 februari 2009 het navolgende Sociaal Plan zijn overeengekomen.
Aldus overeengekomen op 30 januari 2009
Achmea Personeel B.V.
FNV Bondgenoten
CNV Dienstenbond
Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen
De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening
Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband


Inhoudsopgave


Bijlagen: 3

1 Herplaatsingsregement 3

2 Reglement 57 ½ regeling (volgt nog) 3

1. Uitgangspunten 4

1.1 Inleiding 4

1.3 Professionele begeleiding, het Achmea Transfer Centrum (ATC) 5

1.4 Extra aandacht voor kwetsbare individuen 5

1.5 Positie van oudere medewerkers 6

1.6 Menselijke maat/vertrouwen 6

1.7 Indien ondanks alle inspanning herplaatsing niet mogelijk is 6

2.2 Werkingsfeer 10

2.3 Werkingsduur 10

2.5 Hardheidsclausule 103. De belangrijkste regels tijdens het herplaatsingstraject 11

3.1 Informatieverstrekking 11

3.2 Intake 11

3.3 Het herplaatsingsplan 11

3.5 Vrijstelling voor het verrichten van werk tijdens de herplaatsingstermijn 12

3.6 Voorrang bij interne vacatures 12

3.7 Herplaatsingstermijn 12

3.8 Tegelijkertijd zoeken naar zowel interne als externe passende functies 13

3.9 Herplaatsingsdossier 13

3.10 Niet herplaatsbaar 134. Verplichtingen werkgever, herplaatsingskandidaat, HR en de leidinggevende 14

4.1 Verplichtingen werkgever, inzet ATC 14

4.2 Verplichtingen herplaatsingskandidaat 14

4.3 Als Achmea of de herplaatsingskandidaat zich onvoldoende inspannen 155. Vergoedingen bij interne herplaatsing of geografische verplaatsing van functie 17

5.1 Vergoeding extra reiskosten 17

5.2 Vergoeding rente autolening 17

5.3 Reistijdcompensatie 17

5.4 Verhuiskostenvergoeding 18

5.5 Rechtspositie en overige arbeidsvoorwaarden als gevolg van interne herplaatsing 196. Regelingen bij opzegging arbeidsovereenkomst door de herplaatsingskandidaat 21

6.1 Beëindigingsvergoeding 21

6.2 Aanvulling op het salaris bij de nieuwe werkgever 21

6.3 Start eigen bedrijf 21

6.4 Korting op eigen producten 21

6.5 Hypotheekkorting 22

6.6 Eenmalige terugkeer garantie 22

6.7 Concurrentiebeding 22

6.8 Studiekosten 22

7. Herplaatsingskandidaten van 57½ jaar en ouder 23

8. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever 25

9. Begeleidingscommissie 27

9.1 Taken Begeleidingscommissie 27

9.3 Bevoegdheden van de Begeleidingscommissie 28

9.4 Werkwijze Begeleidingscommissie bij de behandeling van een klacht 28

9.5 Geheimhouding 29

9.6 Rapportage 29

9.7 Geen opschortende werking 29

9.8 Klachtentermijn 29
Bijlagen:

1 Herplaatsingsregement

2 Reglement 57 ½ regeling (volgt nog)

1. Uitgangspunten
1.1 Inleiding


Achmea is het grootste verzekeringsconcern en een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Alleen al door die omvang biedt het de medewerkers meer kansen voor ontplooiing en ontwikkeling. Bundeling van activiteiten kan echter ook gepaard gaan met per saldo vermindering van werkgelegenheid en verplaatsing van werkzaamheden. Reden waarom een sociaal plan is afgesproken met een stevig accent op begeleiding van werk naar werk.
Achmea blijft als grote onderneming onder invloed van interne en externe factoren een organisatie in beweging, waardoor er ook in de komende tijd sprake zal zijn van organisatorische wijzigingen. Bovendien raakt de huidige situatie op de financiële markten ook Achmea nadrukkelijk, waardoor verdere organisatorische maatregelen nodig kunnen zijn en gevolgen voor de werkgelegenheid niet altijd te vermijden zijn.
Verantwoordelijkheden werkgever en medewerker

Als het zoeken naar ander werk, binnen of buiten Achmea, aan de orde is, dan wil Achmea daar voluit en professioneel in ondersteunen. Achmea was zich altijd al bewust van haar verantwoordelijkheden als werkgever en dat blijft zo.

Zij biedt in dat verband nog krachtiger stimulansen door niet alleen de betreffende medewerker professioneel te ondersteunen, maar ook door maatregelen te treffen die de interne arbeidsmarkt van Achmea optimaal toegankelijk maken voor herplaatsingskandidaten.
Ook de medewerker heeft nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij het vinden van ander werk binnen of buiten Achmea. De verantwoordelijkheid van de werkgever en de medewerker is niet vrijblijvend. Achmea en de medewerker kunnen elkaar aanspreken op deze verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheden van werkgever en medewerker zijn uitgewerkt in het herplaatsingsreglement dat onderdeel is van dit Sociaal Plan.


Werkgeverschap in ontwikkeling

Achmea streeft naar een open en eigentijdse relatie tussen werkgever en medewerker. Daarbij investeert Achmea volop in de ontwikkeling van vernieuwend werkgeverschap – dit in samenspraak met de medezeggenschap en vakorganisaties - en brengt dat ook tot uitdrukking in dit Sociaal Plan.


Achmea en de vakorganisaties hebben er vertrouwen in met dit Sociaal Plan een evenwichtig en goed pakket van maatregelen, faciliteiten en tegemoetkomingen te bieden aan medewerkers op wie het Sociaal Plan van toepassing wordt.
1.2 Van Werk naar Werk en verdere ondersteunende maatregelen van de werkgever

Hoewel Achmea geen garanties kan geven voor herplaatsing, realiseert Achmea zich dat werk de medewerker zekerheid, ontplooiing en continuïteit biedt. Achmea voelt als werkgever dan ook de verantwoordelijkheid om bij reorganisaties de noodzaak van uitstroom van medewerkers kritisch te beoordelen. Het sociaal beleid van Achmea bij organisatieaanpassing zal zich daarnaast zoveel mogelijk richten op faciliteiten voor de medewerkers om zowel binnen als buiten Achmea werk te vinden. Vandaar dat wij dit Sociaal Plan “Van Werk naar Werk” noemen.
De werkgever geeft professionele en optimale ondersteuning om passend ander werk te vinden. Daarbij vraagt zij van de medewerker een actieve houding. Er wordt naar gestreefd voor iedere herplaatsingskandidaat een passende oplossing te vinden. Dit vraagt soms creativiteit en flexibiliteit, zowel van Achmea als van de herplaatsingskandidaat.

Er is een stringent vacature beleid van kracht.

Hiernaast is afgesproken dat er geen enkele interne vacature wordt vervuld voordat vaststaat dat er geen herplaatsingskandidaat geschikt is bevonden voor deze interne vacature.
Bij behoefte aan tijdelijke inzet van personeel wordt voorrang gegeven aan herplaatsingskandidaten en medewerkers uit de Flex-pool vóór de inhuur van uitzendkrachten en andere externen.
Managementrichtlijn
Divisies worden gestimuleerd om herplaatsingskandidaten op te nemen en de verantwoordelijkheden van divisies bij de begeleiding van herplaatsingskandidaten zijn niet vrijblijvend. Daartoe wordt een managementrichtlijn opgesteld ten behoeve van het management en leidinggevenden.
Als het werk van de medewerker verplaatst wordt, zal Achmea de medewerker stimuleren en voorwaarden scheppen om het werk te volgen. Passend binnen de bedrijfsvoering, zal flexibel met werktijden worden omgegaan en het voor een deel van de werktijd werken op een dichterbij gelegen locatie of thuis (telewerken) gestimuleerd worden.

  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Bijlagen: 1 Herplaatsingsregement 2 Reglement 57 ½ regeling (volgt nog)
  • 1.2 Van Werk naar Werk en verdere ondersteunende maatregelen van de werkgever

  • Dovnload 129.46 Kb.