Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verdelingsvoorstel Subsidies Sportstimulering 2014

Dovnload 65.5 Kb.

Verdelingsvoorstel Subsidies Sportstimulering 2014Datum25.05.2017
Grootte65.5 Kb.

Dovnload 65.5 Kb.

Verdelingsvoorstel Subsidies Sportstimulering 2014
In het kader van de Verordening incidentele sportstimulering zijn voor het jaar 2014 door 7 verenigingen/stichtingen aanvragen ingediend, te weten:

 • HBC Voetbal

 • TTV HBC Tafeltennis

 • Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o.

 • Vereniging Telstar Vrouwenvoetbal Noord-Holland

 • Heemsteedse Zwem- en Poloclub H.P.C.

 • MHC Alliance

 • Dahltrainingen

Voor het jaar 2014 is in dit kader een subsidiebudget van € 27.500 (tevens subsidieplafond) beschikbaar. Voornoemde verordening is van toepassing op activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 jaar en gehandicapten. Tevens is de verordening van toepassing op regionale activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport.


Aan de hand van de Algemene subsidieverordening en de Verordening incidentele subsidies sportstimulering zijn de verzoeken beoordeeld. Na beoordeling van de ontvankelijkheid (aanvragen dienden vóór 1 mei 2014 ingediend te zijn, sub A) worden in het onderstaande (sub B) eerst de verzoeken beoordeeld die voor het eerst zijn ingediend. Aan deze wordt conform artikel 6 van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering prioriteit gegeven. Hierna zijn de verzoeken waarvoor al in voorgaande jaren een subsidie is verstrekt beoordeeld (sub C). Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de in de bijlage opgenomen subsidieverzoeken.
A. Ontvankelijkheid van de subsidieverzoeken

In totaal zijn door 7 verenigingen/stichtingen aanvragen ingediend. Hiervan zijn 3 aanvragen vóór 1 mei 2014 ingediend. Een en ander betekent dat er voldaan wordt aan het indieningscriterium.


De aanvragen die na 1 mei jl. zijn ingediend worden in behandeling genomen voor zover het subsidieplafond - na beoordeling van de tijdig ingediende verzoeken - nog niet is bereikt. Hierover wordt u onder sub D separaat geadviseerd.
B. Subsidieverzoeken voor activiteiten die in voorgaande jaren nog niet zijn gesubsidieerd via het budget Sportstimulering.
HBC Voetbal

HBC Voetbal doet dit jaar voor het eerst een subsidieverzoek voor de volgende activiteiten:
 1. Talenten voetbalschool.

 2. Selectiedagen

Begin dit jaar is HBC een samenwerkingsverband aangegaan met voetbalclubs AZ (jongens) en Telstar (meisjes). Vanaf dat moment mag HBC zich een “3-sterrenvereniging” van AZ noemen. HBC is de zesde club die zich de hoogste status binnen de samenwerking tussen AZ en amateurverenigingen kreeg toebedeeld. Doel hiervan is om de voetbalkwaliteit van talentvolle spelers en speelsters te verbeteren (samen het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan te brengen). Daarnaast kunnen trainers van HBC kennis en ervaring opdoen die zij weer in kunnen zetten tijdens de reguliere trainingen van de jeugdteams. Uiteindelijk hopen HBC, AZ en Telstar op deze manier talentvolle spelers en speelsters in een vroegtijdig stadium te traceren en te interesseren voor de (top)sport (betaald voetbal).Sub a Talenten Voetbalschool

Voor het bijwonen van de kwalitatief hoogwaardige trainingen worden door AZ/Telstar gescoute jeugdvoetbaltalenten uitgenodigd uit de regio. HBC levert hiervoor enkele spelers aan, maar ook andere spelers van (Heemsteedse) voetbalverenigingen, zoals RCH, VEW, BSM en HFC kwalificeren zich hiervoor. De trainingen zijn wekelijks op zondag een duren circa 1,5 tot 2 uur. De kosten van deze activiteit bedragen € 7.795. In dit kader verzoekt HBC uw college hiertoe een subsidie van € 3.897,50 beschikbaar te stellen.


Sub b Selectiedagen

Zowel AZ als Telstar organiseren, tezamen met HBC, jaarlijks ieder een eigen talentendag op de velden van HBC. Daarbij melden zich op een AZ-dag meer dan 200 getalenteerde jeugdvoetballers (op de Telstar-dag naar verwachting circa 50 speelsters) uit de regio; deels op eigen initiatief, deels op uitnodiging van AZ/Telstar. Tijdens deze dagen is nagenoeg de volledige (jeugd)trainingsstaf van de verenigingen aanwezig, als ook een aantal topspelers uit het betaald voetbal is aanwezig om trainingen te verzorgen en voetbaltalenten te onderkennen. De kosten van deze selectiedagen bedragen € 675. In dit kader verzoekt HBC uw college hiertoe een subsidie te verlenen van € 337,50.


Advies

Onderhavig verzoek voldoet aan het gestelde in de Verordening incidentele subsidies sportstimulering en het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede. Zo leveren de activiteiten een aantoonbare bijdrage aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar. Daarnaast zijn de activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport. Dit zijn speerpunten uit de in oktober 2008 vastgestelde Nota sport en Bewegen. Gelet hierop wordt u voorgesteld positief te besluiten.


Voor wat betreft de hoogte van de te verlenen subsidie kan het volgende worden opgemerkt. AZ en Telstar nemen een flink deel van de kosten van de partnerschappen voor hun rekening. Conform de bijgevoegde projectbegroting bedragen de kosten voor HBC ten behoeve van de Talenten voetbalschool en de Selectiedagen € 8.470. Hiervan neemt HBC € 4.235 voor haar rekening. Voor het restant, zijnde € 4.235 wordt aan uw college een subsidie gevraagd. Hierover wordt het volgende medegedeeld.
Voor wat betreft de bijdrage in de kosten van veldaccommodatie (€ 862,50) én kleedaccommodatie (€ 525) kan gesteld worden dat hiervoor andere gemeentelijke reguliere financierings- of subsidiekaders aanwezig zijn. Om die reden komen deze specifieke kosten niet in aanmerking voor een subsidie i.c. (artikel 4 lid 3 van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering).
Alles overwegende wordt u geadviseerd aan HBC Voetbal de volgende subsidie te verlenen:


 • Talenten Voetbalschool € 2.510,00

 • Selectiedagen € 337,50

 • Totaal subsidie 2.847,50Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd aan HBC Voetbal een subsidie te verlenen ten behoeve van de activiteiten Talenten voetbalschool (€ 2.510) en Selectiedagen (€ 337.50).
TTV HBC Tafeltennis

TTV HBC Tafeltennis doet dit jaar voor de eerste keer een subsidieverzoek voor het Kindertafeltennisfeest. Aankomende december wordt dit Kindertafeltennisfeest voor de 29ste keer georganiseerd. Het toernooi is verdeeld over drie dagen, waaronder een meisjesdag. Vervolgens worden in januari 3 gratis proeftrainingen aangeboden. Doelstelling van deze activiteit is de kinderen te trakteren op een leuke, sportieve en gezellige dag en sportiviteit en tafeltennis in het bijzonder. Te promoten. Tevens is het de gelegenheid voor jeugdledenwerving voor de vereniging (de afgelopen jaren is gebleken dat tijdens deze activiteit de meeste nieuwe leden worden geworven). Jaarlijks doen er circa 300 kinderen in de basisschoolleeftijd aan dit in de kerstvakantie georganiseerde toernooi mee. De kosten bedragen € 1.500. Een deel van deze kosten wordt door de vereniging gedragen. Daarnaast zetten verschillende vrijwilligers zich belangeloos hiervoor in. Op grond van het budget sportstimulering 2014 verzoekt TTV HBC Tafeltennis uw college een subsidie van € 1.175 beschikbaar te stellen voor het Kindertafeltennisfeest 2014.


Advies

Gesteld kan worden dat deze activiteit een aantoonbare bijdrage levert aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar. Het verzoek voldoet inhoudelijk aan het gestelde in de Verordening incidentele subsidies sportstimulering en het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede.
Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd aan TTV HBC Tafeltennis een subsidie van € 1.175 te verlenen ten behoeve van het Kindertafeltennisfeest 2014.
C. Subsidieverzoeken voor activiteiten die in voorgaande jaren al eens zijn gesubsidieerd.
Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o.

De Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o. organiseert in 2014 de 58ste editie van de avondvierdaagse in Haarlem. Naast de vier startlocaties in Haarlem is er een startlocatie in Heemstede. Vanuit de startlocaties kunnen de deelnemers iedere avond een verschillende route met een afstand van 5, 10 of 15 kilometer afleggen. Op de laatste dag leggen alle deelnemers in Heemstede een intochtroute af, vanaf de Vrijheidsdreef naar de Sportparklaan, eindigend op het sportpark (RCH). De intocht wordt begeleid door een aantal muziekkorpsen uit de buurt.


Advies

Na jaren van afwezigheid heeft de Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o. per 2003 besloten de avondvierdaagse in Heemstede te organiseren. De avondvierdaagse is in Heemstede uitgegroeid tot een ware happening. Inmiddels nemen zo’n duizend leerlingen van de Heemsteedse basisscholen, onder begeleiding van ouders en leraren, deel. Ook lopen honderden individuele deelnemers ieder jaar mee om van de omgeving te genieten. De avondvierdaagse draagt daarmee bij aan de versterking van het groepsgevoel en de sociale cohesie. Daarnaast is de wandelsport een gezonde activiteit en ervaren de schoolkinderen tijdens de avondvierdaagse hoe leuk het is om actief in beweging te zijn. De avondvierdaagse is een belangrijke buitenschoolse activiteit die door vele basisscholen ieder jaar op de kalender wordt gezet.


Het verzoek is beoordeeld aan de hand van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering en de Algemene subsidieverordening Heemstede. Als regel geldt dat de subsidie slechts kan worden verleend aan instellingen die statutair gevestigd zijn in Heemstede. In afwijking hierop kan een subsidie worden verleend aan een niet statutair in Heemstede gevestigde instelling, zoals de Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o., indien de activiteit in Heemstede plaatsvindt en niet reeds door een Heemsteedse instelling wordt uitgevoerd.
Gesteld kan worden dat hier sprake is van een Haarlemse instelling die haar activiteit in Heemstede aanbiedt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze activiteit niet reeds door een Heemsteedse instelling wordt uitgevoerd. In dit kader voldoet onderhavig verzoek aan het gestelde in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Heemstede. Daarnaast levert voornoemde activiteit een aantoonbare bijdrage aan het sporten en bewegen van jongeren tot 18 jaar.
Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd het subsidieverzoek van de Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o. te honoreren. Voor wat betreft het subsidiebedrag wordt geadviseerd aan te sluiten bij het vorig jaar verstrekte bedrag ad € 500.


Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd aan de Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o. een incidentele subsidie ad € 500 beschikbaar te stellen ten behoeve van de avondvierdaagse 2014.
D. Subsidieverzoeken voor activiteiten in het kader van de sportstimulering die na 1 mei 2014 zijn ingediend.
Indien het subsidieplafond nog niet is bereikt kunnen ook aanvragen die na 1 mei zijn ingediend in behandeling worden genomen. Op basis van dit verdelingsvoorstel kan gesteld worden dat hier sprake van is. Gelet hierop kunnen de volgende aanvragen worden beoordeeld:


 • Vereniging Telstar Vrouwenvoetbal Noord-Holland (Telstar VVNH)

 • Heemsteedse Zwem- en Poloclub H.P.C.

 • MHC Alliance

 • Dahltrainingen


Vereniging Telstar Vrouwenvoetbal Noord-Holland (Telstar VVNH)

Meisjesvoetbal is de snelst groeiende teamsport in Nederland. Op dit moment voetballen meer dan 132.000 meisjes en vrouwen bij een club. Telstar VVNH wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal in Noord-Holland en is dan ook sinds het seizoen 2012-2013 de Telstar Meiden Voetbal Academie gestart voor talentvolle voetbalsters uit de regio in samenwerking met OSG Willem Blaeu in Alkmaar. Zo’n veertig talenten trainen vier keer in de week bij de academie en daarnaast nog bij hun eigen club waar ze ook competitie spelen.


De voetbalsters worden daarnaast begeleid in hun ontwikkeling van topsportgedrag en met de combinatie sport en studie. Dit gebeurt aan de hand van fysieke testen, diverse seminars over het leven als topsporter en de samenwerking met de Topsport Talentenschool OSG Willem Blaeu. Telstar VVNH is met 26 clubs - waaronder HBC - een samenwerkingsverband aangegaan.
Telstar VVNH is ervan overtuigd een zeer grote rol te kunnen vervullen bij het behoud en de versterking van deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling in het vrouwenvoetbal. Om dit mogelijk te blijven maken verzoekt Telstar VVNH uw college een financiële bijdrage te verstrekken in de vorm van een bijdrage gerelateerd aan het aantal voetballers in de gemeente.
Advies

Als regel geldt dat subsidie slechts kan worden verleend aan instellingen die statutair gevestigd zijn in Heemstede. In afwijking hierop kan een subsidie worden verleend aan een niet statutair in Heemstede gevestigde instelling, zoals Telstar VVNH, indien de activiteit in Heemstede plaatsvindt en niet reeds door een Heemsteedse instelling wordt aangeboden. Het vorenstaande is niet van toepassing op onderhavig verzoek.
Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd het verzoek van Telstar VVNH ten behoeve van de Telstar Meiden Voetbal Academie af te wijzen.
Heemsteedse Zwem- en Poloclub H.P.C.

De laatste jaren neemt de triathlonsport een enorme vlucht in populariteit, in heel Nederland maar ook in Heemstede. De triathlontak van H.P.C. is zeer levensvatbaar, aangezien de vraag groot is en er voor de beoefening van de sport in de regio nauwelijks alternatieven zijn. Uit nadere info blijkt dat triathlon onder de jeugdleden zeer populair is. Met dit project wil H.P.C. deze tak van sport verder professionaliseren (uiteindelijk wil H.P.C. professionele trainers hebben voornamelijk gericht om de triathlon). Deze jeugdleden zullen de fijne kneepjes van de triathlonsport worden geleerd om zodoende de interesse voor deze sport in zijn algemeen en in het bijzonder voor de triathlontak van H.P.C. te vergroten. Triathlon is een betrekkelijke ”kapitaalintensieve” sport (triathlonwedstrijden vereisen zeer specifieke kleding waarmee gezwommen, gefietst en gelopen kan worden). Daarnaast dienen de trainingen op een verantwoorde wijze gefaciliteerd worden. Om de toetredingsdrempel van de leden (circa 15 leden) van de triathlonafdeling van H.P.C. tot wedstrijden weg te kunnen nemen, verzoekt de vereniging uw college een subsidie van € 2.174,70. Met deze financiële bijdrage worden paddles en trainings- en wedstrijdkleding aangeschaft. Daarnaast wordt een deel gebruikt voor specifieke trainingspakketten.


Advies

Onderhavig verzoek voldoet aan het gestelde in de Verordening incidentele subsidies sportstimulering en het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede. Zo leveren de activiteiten een aantoonbare bijdrage aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar. Gelet hierop wordt u voorgesteld positief te besluiten.


Voor wat betreft de hoogte van de te verlenen subsidie kan het volgende worden opgemerkt. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de aanschaf van sportkleding onderdeel uit maakt van het “gewone” verenigingsleven. Resteert de kosten i.v.m. aanschaf paddles en specifieke trainingspakketten, zijnde € 904,75.


Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd aan HPC een subsidie van € 904,75 beschikbaar te stellen voor de triathlontak van de vereniging (paddles en specifieke traniningspakketten).

MHC Alliance

MHC Alliance dient in het kader van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering de volgende projecten in: 1. Bitjes en Nopjes

 2. FairPlay & Shake Hands

 3. Fit-Hockey

 4. De Alliance Hockey Academy (AHA)


Ad. a. Bitjes en Nopjes

Samen met RCH biedt Alliance de mogelijk aan voor de jongste jeugd (5-6 jarigen) om een gezamenlijk hockey/voetbalprogramma te volgen. Doelstelling van dit project is het verlagen van de drempels voor de jongste jeugd om een sport te gaan beoefenen: het is een “entree ticket naar een teamsport”. Tenminste 25 kinderen nemen deel aan dit project. Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen is voldoende begeleiding noodzakelijk waardoor er 3 tot 4 begeleiders per training worden ingezet. Om die reden verzoekt Alliance uw college een subsidie van € 2.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de extra trainers, materiaal en veldgebruik.


Advies

Onderhavig verzoek past binnen het gestelde van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Gesteld kan worden dat voornoemde activiteit een aantoonbare bijdrage levert aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar. Gelet hierop wordt u voorgesteld onderhavig verzoek positief te beoordelen.


Voor wat betreft de hoogte van het subsidiebedrag kan worden opgemerkt dat de onkosten van de begeleiders/trainers (geschat op € 1.000) onder de reguliere/structurele activiteiten van de vereniging vallen en derhalve niet in aanmerking komen voor een subsidie i.c. Hiermee bedraagt het subsidiabele bedrag € 1.000 (zijnde extra inzet materiaal en veldgebruik).


Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd aan MHC Alliance een incidentele subsidie van

€ 1.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Bitjes & Nopjes (extra inzet materiaal en veldgebruik).Ad. b. FairPlay & Shake Hands

Op initiatief van oud-Alliance voorzitter Erik Jan Verhulst is dit jaar een project binnen Alliance gestart genaamd “Shake Hands”. Doelstelling is om met een gerichte aanpak de sfeer en sportiviteit op het hockeyveld en met name bij de jeugd te verbeteren. Via video’s op de Alliance site, spandoeken, flyers en posters in het clubhuis wordt hiervoor aandacht gevraagd. Vanuit Alliance wordt geprobeerd om regionale (en zelfs landelijke) invoering van deze aanpak te bewerkstellingen. Met de kosten die hiermee gemoeid zijn is geen rekening gehouden in de lopende begroting. Om die reden verzoekt Alliance uw college een subsidie van € 2.500 beschikbaar te stellen voor promotiemateriaal, video en voorlichtingsbijeenkomsten.


Advies

Opgemerkt dient te worden dat het project FairPlay & Shake Hands geen aantoonbare bijdrage levert aan de stimulering van sporten en bewegen door jongen tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 jaar, gehandicapten en jeugdige talenten. In zijn algemeenheid draagt voornoemd project bij aan de normen en waarden op en rond het sportveld. Gesteld kan worden dat dit project daarom niet valt onder de werking van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Op basis hiervan wordt u geadviseerd het subsidieverzoek i.c. af te wijzen.
Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd het subsidieverzoek van MHC Alliance ten behoeve van het project FairPlay & Shake Hands af te wijzen.
Ad, c. Fit Hockey

Voor het 5de seizoen wordt Fit Hockey aangeboden. Nog steeds is Alliance de enige vereniging die Fit Hockey aanbiedt. De doelgroep van Fit Hockey bestaat uit 65+ -ers die op de woensdagochtend (dus buiten de hockeyspitsuren) sportief actief zijn op de velden van Alliance. Daarbij worden zij begeleid en getraind door een gekwalificeerde hockeytrainer. Gezien het enthousiasme van de deelnemers verwacht Alliance dat het Fit Hockey voor steeds meer ouderen in Heemstede een aantrekkelijke activiteit zal zijn binnen het bestaande aanbod voor senioren.


De deelnemers (18) betalen een gereduceerd lidmaatschapstarief van € 135 (normaal € 235), wat een reflectie is van de doelstelling van Alliance om maatschappelijk een actieve rol te willen spelen. Concreet betekent dit dat het Fit Hockey de verenging € 1.800 kost (aantal sporters x contributietekort). Om dit gat in de begroting te vullen, verzoekt Alliance uw college een subsidie van

€ 1.800 beschikbaar te stellen voor het Fit Hockey.


Advies

Onderhavig verzoek past binnen het gestelde van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Gesteld kan worden dat voornoemde activiteit een aantoonbare bijdrage levert aan de stimulering van sporten en bewegen door 65-plussers.
Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd aan MHC Alliance een incidentele subsidie van

€ 1.800 beschikbaar te stellen voor het Fit Hockey.Ad. d. De Alliance Hockey Academy (AHA)

De Alliance Hockey Academy (AHA) is opgericht om te zorgen dat elk kind zoveel mogelijk op zijn of haar niveau kan sporten met zoveel mogelijk plezier. Dat betekent dat zoveel mogelijk maatwerk moet worden geleverd. Alles is er bij de jeugdopleiding van Alliance op gericht om de interesse in het hockey zo lang mogelijk te bewaren en kinderen actief te houden bij de vereniging. Daartoe is dit jaar overgestapt op een nieuwe innovatieve methodiek van trainingsopbouw vanuit een door de AHA ontwikkelde database, die visueel gemaakt kan worden via mobiele telefoon of tablet. Door deze methode wordt het eenvoudiger en aantrekkelijker voor jeugdleden om trainingen te verzorgen voor andere (jongere) kinderen. Ten behoeve van de ontwikkelings- en uitrolkosten van deze methodiek verzoekt Alliance uw college een bijdrage van € 2.500 beschikbaar te stellen.


Advies

Onderhavig verzoek past binnen het gestelde van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Gesteld kan worden dat voornoemde activiteit een aantoonbare bijdrage levert aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar. Daarnaast is het van toepassing op regionale activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport. Gelet hierop wordt u geadviseerd het verzoek positief te beoordelen.


Voor wat betreft de hoogte van het subsidiebedrag kan het volgende worden opgemerkt. Op grond van artikel 5 van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering wordt bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag nagegaan of er een redelijke bijdrage in de kosten van de organiserende instelling of deelnemers mogelijk is. Ook artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Heemstede wijst in dit kader op de mogelijkheid de kosten via derden (bijvoorbeeld via de deelnemers of sponsoring) te dekken. Gezien de meerwaarde die de methodiek kan hebben voor de ontwikkeling van de jeugd lijkt het reëel dat de vereniging zelf en de jongeren/hun ouders bijdragen in de kosten. Ook kan worden gesteld dat sponsoring voor een dergelijke methodiek in de rede ligt. Gelet hierop wordt u geadviseerd een subsidie van 25% van de kosten te verstrekken, zijnde 25% van € 2.500 = € 625.


Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd een incidentele subsidie van € 625 (zijnde 25% van de totale kosten van € 2.500) aan MHC Alliance te verstrekken ten behoeve van de Alliance Hockey Academy.
Dahltrainingen_(trainingen_toptalenten)'>Dahltrainingen (trainingen toptalenten)

Dahltrainingen uit Heemstede heeft sinds enige tijd contact met verschillende sportclub in Heemstede over talentontwikkeling. Gesteld kan worden dat binnen de clubs vooral gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers die niet over de juiste kennis en ervaring beschikken om een training te ontwikkelen voor toptalenten.


De focus bij Dahltrainingen ligt niet op de selectieteams (talentontwikkeling is reeds gewaarborgd d.m.v. een betaalde trainen met de benodigde papieren), maar op de groep die net daaronder zit, met andere woorden, de sporters die talent hebben maar die om de één of andere reden niet in de selectie zitten. Hierbij valt te denken aan een slechte huissituatie, geschieden ouders, ouder(s) in de bijstand, een laatbloeier, (langdurige) ziekte of blessure.
Deze talenten zullen op individueel vlak en met small group trainingen begeleid worden. Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen sporters die bij goede fysieke trainingen beter kunnen presteren, sporters die mentaal moeten groeien alvorens zij beter kunnen presteren en sporters die op beide gebieden (nog) tekortkomen.
In dit kader heeft Dahltrainingen het voornemen om een pilot te starten met 10 talenten die gedurende 10 weken begeleid worden. Voorafgaande zal een intake plaatsvinden, waarbij ook de ouders en coach aanwezig zijn. Tijden deze intake wordt een nulmeting (o.a. lengte, BMI, spiermassa etc.) gehouden. Deze waardes zullen elke week gemeten worden om bij te houden wat de vorderingen zijn.

Het doel van deze trainingen is de talenten door middel van het aanbieden van handvatten naar een hoger niveau te tillen om zodoende aan te kunnen sluiten bij de selectie. Los van het feit dat het om sportstimulering gaat, is het signaleren van (verontruste) signalen zeer belangrijk en zal in overleg worden gemeld bij de desbetreffende instantie, ouder, gemeente of andere professional.


Om de kosten enigszins in de hand te houden maakt Dahltrainingen gebruik van eigen trainingsmateriaal. Daarnaast wordt er getraind op de velden van de eigen club en op het terrein van park Meermond. De kosten van de pilot bedragen € 5.000. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar bijgesloten projectplan.
Advies

Onderhavig verzoek past binnen het gestelde van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Gesteld kan worden dat voornoemde activiteit een aantoonbare bijdrage levert aan de stimulering van sporten en bewegen door jongeren tot 18 jaar. Daarnaast is het van toepassing op regionale activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdige talenten op het gebied van topsport.


Voor wat betreft de hoogte van het subsidiebedrag kan het volgende worden opgemerkt. Op grond van artikel 5 van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering wordt bij de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag nagegaan of er een redelijke bijdrage in de kosten van de organiserende instelling of deelnemers mogelijk is. Ook artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Heemstede wijst in dit kader op de mogelijkheid de kosten via derden (bijvoorbeeld via de deelnemers of sponsoring) te dekken. Gezien de meerwaarde die de training kan hebben voor de ontwikkeling van het talent lijkt het reëel dat de vereniging zelf en de jongeren/hun ouders bijdragen in de kosten. Ook kan worden gesteld dat sponsoring voor een dergelijke training in de rede ligt. Gelet hierop wordt u geadviseerd een subsidie van 50% van de kosten te verstrekken, zijnde 50% van € 5.000 = € 2.500.


Advies

Gelet op het vorenstaande wordt u geadviseerd een incidentele subsidie van € 2.500 (zijnde 50% van de totale kosten van € 5.000) beschikbaar te stellen aan Dahltrainingen Heemstede ten behoeve van de pilot trainingen toptalenten
Resumé

Voor het jaar 2014 zijn in het kader van de Verordening incidentele subsidies sportstimulering 7 aanvragen ingediend. De aanvragen zijn integraal beoordeeld aan het gestelde in de Verordening incidentele subsidies sportstimulering en het gestelde in de Algemene subsidieverordening Heemstede. Naar aanleiding hiervan is de volgende verdeling gemaakt:

Vereniging

Gevraagde subsidie

Te verlenen subsidie

HBC Voetbal

 • Talenten Voetbalschool

 • Selectiedagen

€ 3.897,50


€ 337,50

€ 2.510
€ 337,50TTV HBC Tafeltennis

€ 1.175

€ 1.175

Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o.

Geen bedrag genoemd


€ 500


Vereniging Telstar VVNH

Bijdrage gerelateerd aan aantal voetballers in gemeente

---

H.P.C. Zwem- en Poloclub

€ 2.174,70

€ 904,75

MHC Alliance

 • Bitjes & Nopjes

 • FairPlay & Shake Hands

 • Fit Hockey

 • Alliance Hockey Academy

€ 2.000
€ 2.500

€ 1.800
€ 2.500

€ 1.000
€ ----

€ 1.800
€ 625


Dahltrainingen

€ 5.000

€ 2.500

Totaal

21.384,70

11.852,25

Het in dit kader verleende subsidiebedrag ad € 11.852,25 komt ten laste van het budget Sportstimulering 2014.
 • A. Ontvankelijkheid van de subsidieverzoeken
 • B. Subsidieverzoeken voor activiteiten die in voorgaande jaren nog niet zijn gesubsidieerd via het budget Sportstimulering. HBC Voetbal
 • C. Subsidieverzoeken voor activiteiten die in voorgaande jaren al eens zijn gesubsidieerd. Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o.
 • D. Subsidieverzoeken voor activiteiten in het kader van de sportstimulering die na 1 mei 2014 zijn ingediend.
 • Vereniging Telstar Vrouwenvoetbal Noord-Holland (Telstar VVNH)
 • Telstar Meiden Voetbal Academie
 • Heemsteedse Zwem- en Poloclub H.P.C.
 • Dahltrainingen (trainingen toptalenten)
 • Vereniging Gevraagde subsidie Te verlenen subsidie
 • Stichting Avondvierdaagse Haarlem e.o.
 • H.P.C. Zwem- en Poloclub € 2.174,70 € 904,75 MHC Alliance
 • Dahltrainingen € 5.000 € 2.500 Totaal

 • Dovnload 65.5 Kb.