Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Dovnload 163.35 Kb.

Vereniging van Nederlandse GemeentenPagina2/3
Datum05.12.2018
Grootte163.35 Kb.

Dovnload 163.35 Kb.
1   2   3
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag aan de Nassaulaan 12 aldaar, verder te noemen: de VNG, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. J. Kriens, voorzitter directieraad;
en
Het Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, verder te noemen: het Verbond, in dezen optredend voor zich en voor de aansprakelijkheidsverzekeraars genoemd in bijlage 2, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. drs. D.E. Knibbe, voorzitter, en dhr. mr. R. Weurding, algemeen directeur;
Overwegende:

 1. Op grond van artikel 2.4.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo-2015), heeft een gemeente een regresrecht op een schadeplichtige voor de krachtens de Wmo-2015 door de gemeente gemaakte kosten;

Dit regresrecht houdt in dat de gemeente die als gevolg van een onrechtmatige daad van een derde op grond van de Wmo zorg en ondersteuning verleent aan een inwoner van die gemeente, de met die zorg en ondersteuning gemoeide kosten kan verhalen op de veroorzaker van die schade.


 1. Op grond van artikel 2.4.4 van de Wmo-2015 heeft de VNG de bevoegdheid om namens haar leden met verzekeraars een overeenkomst te sluiten over een door die verzekeraars aan gemeenten, voor de duur van de overeenkomst, te betalen afkoopsom van de te verwachten schadelast ten gevolge van het in het eerste lid van artikel 2.4.3 van de Wmo-2015 geregelde regresrecht. In verband met het in het derde lid van artikel 2.4.4 Wmo-2015 bepaalde, heeft de VNG de gemeenten gevraagd of zij hun individuele regresrecht willen uitoefenen. De in bijlage 3 genoemde gemeenten hebben VNG te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van het afkopen van het regresrecht zoals vermeld in artikel 2.4.4, eerste lid van de Wmo-2015 voor de duur van deze overeenkomst. De genoemde gemeenten vallen buiten de werking van deze overeenkomst.
 1. Voor de intekening op de overeenkomst zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars op het gebied van motorrijtuigenverzekeringen, algemene aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP/AVB) en transportverzekeringen benaderd. Voor zover binnen een verzekeringsmaatschappij meerdere categorieën schadeverzekeringen aanwezig zijn, kan deze aansprakelijkheidsverzekeraar niet slechts voor één van deze categorieën op de overeenkomst intekenen. Na tekening van deze overeenkomst door de VNG en het Verbond wordt bijlage 2 bij deze overeenkomst gevoegd. Daarin zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars die de overeenkomst hebben getekend, opgenomen. Het deelnamepercentage is naar verwachting minimaal 95% van de aansprakelijkheidsverzekeraars.
 1. De VNG en het Verbond spannen zich in om de deelname van hun leden aan de overeenkomst zo hoog mogelijk te laten zijn.
 1. De uitoefening van het regresrecht Wmo op het niveau van individuele gevallen gaat zowel voor de individuele gemeenten als voor de aansprakelijkheidsverzekeraars gepaard met omvangrijke administratieve inspanningen en aanzienlijke kosten voor de afwikkeling van (mogelijke)claims. 1. De VNG en het Verbond verwachten dat het afsluiten van deze overeenkomst waarbij het Verbond het individuele regresrecht van gemeenten afkoopt, zal leiden tot aanzienlijke besparingen in de uitvoeringskosten bij de gemeenten en bij de aansprakelijkheidsverzekeraars.

De afkoop van het regresrecht, op grond van artikel 2.4.4, eerste lid Wmo, brengt met zich mee dat de schadeplichtige die verzekerd is bij een deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar alsook de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar zelf, jegens de gemeenten geen verdere verplichting tot schadevergoeding als bedoeld in het eerste lid van artikel 2.4.3 van de Wmo 2015 hebben. De bevrijding van de verplichting tot schadevergoeding geldt niet voor de aansprakelijke persoon die op grond van artikel 18, eerste lid Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) wegens gemoedsbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot het sluiten van een motorrijtuigenverzekering.


Het regresrecht van de gemeente blijft in volle omvang bestaan ten opzichte van de schadeplichtige die verzekerd is bij een niet-deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar, de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar zelf en ten opzichte van de aansprakelijke persoon die niet verzekerd is.


 1. Het Verbond en de VNG hebben een berekening gemaakt van de met het Wmo-regres gemoeide bedragen. De berekening is gebaseerd op enerzijds het deel van het jaarlijkse macrobudget Wmo dat voor regres in aanmerking komt en anderzijds een gewogen gemiddelde van het regrespercentage dat door zorgverzekeraars wordt gerealiseerd op aansprakelijkheidsverzekeraars en het regrespromillage dat in 2014 gold in het AWBZ-convenant tussen het Verbond en het Zorginstituut Nederland (ZiN).
 1. De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van het jaar 2017


Komen het volgende overeen:
Artikel 1

 1. In deze overeenkomst wordt onder aansprakelijkheidsverzekeraar verstaan: de schadeverzekeraar die valt onder de branches, genoemd in de bij de Wet op het financieel toezicht behorende Bijlage branches 1, 2, 10A tot en met 13.

 2. Het Waarborgfonds Motorverkeer (hierna het Waarborgfonds) wordt gelijkgesteld met de aansprakelijkheidsverzekeraars, voor zover het de gevallen genoemd in artikel 25, eerste lid onder a van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) betreft, dat wil zeggen wanneer niet kan worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is.


Artikel 2

 1. De aansprakelijkheidsverzekeraars genoemd in bijlage 2, zijn voor elk jaar dat deze overeenkomst geldt aan de VNG een afkoopsom als bedoeld in het eerste lid van artikel 2.4.4 Wmo-2015 verschuldigd.

 2. De afkoopsom bedoeld in het eerste lid van dit artikel, heeft betrekking op de te verwachten schadelasten als bedoeld in het eerste lid van artikel 2.4.3 Wmo-2015, ten gevolge van de schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvinden in het jaar waarvoor de desbetreffende afkoopsom geldt en waarvoor een verzekerde van één der deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars aansprakelijk is. Voor voorgevallen schadeveroorzakende gebeurtenissen in de jaren waarvoor deze overeenkomst geldt, zijn de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden bevrijd van alle verplichtingen tot schadevergoeding als bedoeld in het eerste lid van artikel 2.4.3 Wmo-2015. Principieel gezien zou dit betekenen dat er geen sprake is van verhaalsrecht voor schadeveroorzakende gebeurtenissen van voor 2015, maar vanuit praktische overwegingen kiezen we ervoor ook de kosten van gebeurtenissen voor 2015 wel mee te nemen in de vaststelling van de afkoopsom van 2015 en volgende jaren. Daarentegen zal, na beëindiging van deze overeenkomst, geen regres toegestaan zijn van door de gemeente gemaakte zorgkosten inzake schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in de jaren waarvoor de desbetreffende afkoopsom gold dan wel gebeurtenissen van vóór 1 januari 2015 ook al is de zorg in latere jaren verstrekt.


Artikel 3

 1. De afkoopsom voor alle deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars samen, wordt door het Verbond en VNG gezamenlijk vastgesteld.

 2. De hoogte van de afkoopsom wordt berekend op basis van het deel van het macrobudget Wmo 2015 dat voor regres in aanmerking komt enerzijds en anderzijds een gewogen gemiddelde van het regrespercentage dat zorgverzekeraars verhalen op aansprakelijkheidsverzekeraars en van het regrespromillage dat gold in 2014 in het AWBZ-convenant tussen het Verbond en het Zorginstituut Nederland (ZiN), gecorrigeerd met én het aantal niet deelnemende gemeenten én het aantal niet deelnemende verzekeraars.

 3. De hoogte van de afkoopsom wordt jaarlijks vastgesteld. In bijlage 1 is de nadere berekening voor 2016 opgenomen. Deze dient als voorbeeld voor de berekening van de afkoopsom in het jaar 2017. Evenwel zal voor 2017, in tegenstelling tot de jaren 2015 en 2016, gelden dat in de afkoopsom geen rekening zal worden gehouden met het verlies aan inkomsten uit eigen bijdragen voor gemeenten (zie ook artikel 4 van deze overeenkomst.). Het bedrag aan eigen bijdragen zal dus niet worden opgenomen ter ophoging van het totaal van de berekeningsbasis.

 4. De VNG en het Verbond bepalen 2 maanden voor het einde van het betreffende jaar, de afkoopsom voor het volgende jaar op basis van nader onderzoek en op basis van het deelnamepercentage van gemeenten en van verzekeraars (zie overweging 8).


Artikel 4

Deelnemende gemeenten die te maken krijgen met een slachtoffer dat aanspraak maakt op een voorziening uit de Wmo-2015, zijn, indien uit hun onderzoek blijkt dat deze voorziening noodzakelijk is, verantwoordelijk voor de verstrekking van deze voorziening. Daarbij geldt dat zij, in tegenstelling tot de voorzieningen waarop de overeenkomst 2015/2016 van toepassing is, vanaf 15 februari 2017 wel een eigen bijdrage voor een voorziening aan de cliënt mogen vragen, gebaseerd op de overeenkomst 2017.
Artikel 5

 1. De VNG stuurt het Verbond, uiterlijk op 1 juli 2017, een nota met het bedrag van de afkoopsom. Van deze nota gaat een afschrift naar het Waarborgfonds, dat namens de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars voor de financiële afwikkeling zorg draagt.

 2. Het Waarborgfonds betaalt, namens het Verbond, conform artikel 3 van deze overeenkomst de afkoopsom aan de VNG die de afkoopsom doorsluist naar de deelnemende gemeenten.

 3. Bij niet tijdige betaling van de nota (binnen 30 dagen na factuurdatum) zijn de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars, naar rato van hun deelnemerspercentage, een rentevergoeding verschuldigd overeenkomstig de wettelijke rente te rekenen vanaf het moment dat het bedrag betaald had moeten zijn.

 4. Na betaling van de volgens artikel 3 vastgestelde afkoopsom zijn de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden niets meer verschuldigd aan de deelnemende gemeenten uit hoofde van de verplichting tot schadevergoeding voortvloeiend uit de schadeveroorzakende gebeurtenissen die hebben plaatsgehad in het jaar van deelname.

 5. De VNG keert de afkoopsom uit aan gemeenten. De verdeling vindt plaats op basis van een bedrag per inwoner onder aftrek van kosten voor afsluiten en beheren van de overeenkomst en de kosten voor het nader uit te voeren onderzoek door de VNG.


Artikel 6

 1. Het verschuldigde deel van de afkoopsom per deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraar, wordt berekend op grond van het aandeel van de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar in de totale omslag van het Waarborgfonds, gerelateerd aan in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde afkoopsom voor het betreffende jaar en op grond van het aandeel van de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar in het totale premie inkomen algemene aansprakelijkheid.

 2. Het Verbond stuurt uiterlijk voor 15 juli 2017 via het Waarborgfonds de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars, een nota voor het door hen verschuldigde deel van de afkoopsom.

 3. De deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars zijn verplicht de door hen verschuldigde afkoopsom van de in het tweede lid genoemde nota uiterlijk 25 augustus 2017 via het Waarborgfonds aan het Verbond te betalen.

 4. Bij niet tijdige betaling van deze nota zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars het Verbond een rentevergoeding verschuldigd overeenkomstig de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW te rekenen vanaf het moment dat de nota betaald had moeten zijn.


Artikel 7

Het Verbond draagt er zorg voor dat het Waarborgfonds zich namens het Verbond belast met de berekening en de inning van de betalingen van de deelnemende aansprakelijkheidsverzekeraars aan het Verbond en met de feitelijke betaling namens het Verbond van de totale afkoopsom aan de VNG.


Artikel 8

 1. Deze overeenkomst heeft een looptijd van één jaar en vangt aan op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2017.

 2. Wanneer (één der) partijen door een wetswijziging geen uitvoering meer kan geven aan deze overeenkomst en het regresrecht Wmo-2015, dan vervalt de overeenkomst van rechtswege. Partijen treden vervolgens in overleg over een voortzetting van de overeenkomst in aangepaste vorm en over reeds betaalde bedragen.

 3. Als blijkt dat uit de in punt 8 van de Considerans genoemde peiling een lager deelname percentage van de gemeenten voortvloeit dan 80%, treden partijen in overleg over de dan ontstane situatie.

 4. Wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd overleggen partijen nader over de gevolgen voor de reeds vóór 1 januari 2015 tussen gemeenten en aansprakelijkheidsverzekeraars gemaakte afspraken ten gevolge van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep d.d. 19 juni 2013. Uitgangspunt hierbij is dat deze gemeenten door beëindiging van deze overeenkomst dan niet in een slechtere positie komen te verkeren dan die ze hadden zonder deze overeenkomst.

Artikel 9

Uiterlijk drie maanden voor het aflopen van deze overeenkomst, derhalve voor 1 oktober 2017, zullen de VNG en het Verbond deze overeenkomst evalueren en met elkaar in overleg treden over eventuele voortzetting.Artikel 10

 1. Geschillen tussen partijen die hebben ingetekend op deze overeenkomst en die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een hiervoor in te stellen geschillencommissie. De geschillencommissie zal bestaan uit drie leden: een lid te benoemen door het Verbond, een lid te benoemen door de VNG en een onafhankelijk lid als voorzitter te benoemen door het lid van het Verbond en het lid van de VNG gezamenlijk. De uitspraak van de geschillencommissie is voor partijen bindend.

 2. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.


Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud op
Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verbond van Verzekeraars

J. Kriens, drs. D.E. Knibbe

Algemeen Directeur Voorzitter
mr. R. Weurding

Algemeen directeur


Bijlagen bij deze overeenkomst:

 1. Berekening van de hoogte van de afkoopsom.

 2. Overzicht deelnemende verzekeraars

 3. Overzicht niet deelnemende gemeentenBijlage 1 Berekening van de afkoopsom 2016
De hoogte van de afkoopsom wordt jaarlijks vastgesteld. In deze bijlage is de nadere berekening voor 2016 opgenomen. Deze dient als voorbeeld voor de berekening van de afkoopsom in het jaar 2017. Evenwel zal voor 2017, in tegenstelling tot de jaren 2015 en 2016, gelden dat het bedrag aan eigen bijdragen niet zal worden opgenomen ter ophoging van het totaal van de berekeningsbasis.
Bij de berekening van de afkoopsom 2016 is uitgegaan van het macrobudget Wmo voor 2016 minus de budgetten voor uitvoeringskosten, de uitnames uit het macrobudget Wmo die naar de Wet langdurige zorg gaan en de budgetten voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De rest van het macrobudget heeft betrekking op programmakosten die gemeenten maken op grond van hun Wmo-2015 taken. Deze taken zijn huishoudelijk hulp, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulpmiddelen, kortdurend verblijf en respijtzorg, individuele begeleiding en dagbesteding en beschermd wonen. Regresslachtoffers kunnen, indien nodig, een beroep doen op al deze voorzieningen.
De hoogte van het macrobudget Wmo dat de basis is voor de berekening van de afkoopsom budget bedraagt € 7.790.000.000,-. in 2016. De toelichting op dit bedrag is hieronder aangegeven.
Macro budget Wmo voor 2016 dat relevant is voor de berekening van de afkoopsom
Wmo budgetten (in miljoenen)

2016

Relevant


Wmo 2015 (begeleiding en beschermd wonen)

3543

3501

Wmo 2007 (huishoudelijke verzorging)

1158

1030

Gemeentefonds Cluster maatschappelijke zorg

2864

2864

Subtotaal

7.565

7.395

Eigen bijdragen 2015
376

Correctie eigen bijdragenEigen bijdragen nieuwe taken 2016
179

Eigen bijdragen 2015 nieuwe taken gerealiseerd
-160

Totaal
7.790


Niet relevant:

 • Uitvoeringskosten Wmo 2015 (in 2016: 42 miljoen)

 • Uitvoeringskosten Wmo 2007 (in 2016: 128 miljoen)

 • Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (in 2016: 503 miljoen)

Het regrespercentage is voor deze overeenkomst vastgesteld op 0,146%. Dit percentage is bepaald door een gemiddelde te nemen van het regrespercentage dat zorgverzekeraars in de praktijk realiseren bij het verhaal op aansprakelijkheidsverzekeraars (in casu 0,34%) en het regrespercentage te weten 0,0595% over 2014 dat afgeleid is uit het AWBZ-convenant tussen het Verbond van Verzekeraars en het Zorginstituut Nederland (in casu een regresbedrag van - afgerond - 14,7 miljoen euro van het totale AWBZ budget ad 24,7 miljard). Hierbij wordt er van uitgegaan dat het daadwerkelijk regrespercentage vanuit de Wmo veel dichter (in een verhouding van 2,25 staat tot 1) bij dat van het AWBZ convenant ligt dan dat van Zorgverzekeraars (wat ook wordt veroorzaakt door het deel dat vanuit de AWBZ naar de Wmo is overgeheveld. Hierdoor ontstaat de volgende formule:


Het afkoopbedrag (bij wederzijds 100 % deelname) is met een gewogen gemiddelde van regres ZVW en AWBZ: (1 x 0,34% + 2,25 x 0,0595%) : 3,25 = 0,1458% (afgerond 0,146%) van 7.790 miljard = (afgerond) € 11.375.000.
Nu blijkens Bijlage 3 het deelname percentage bij gemeenten 97,38% is, wordt voormeld afkoopbedrag als volgt gecorrigeerd: 97,38 x 11.375.000 = € 11.076.975. Voor de definitieve afkoopsom 2016 moet dit bedrag vervolgens dan nog gecorrigeerd worden met het deelname percentage onder verzekeraars, zoals dat uit Bijlage 2 moet blijken. Dat percentage komt uit op 97,06%. De definitieve afkoopsom wordt dan 97,06 x 11.076.975 = € 10.751.312.
Bijlage 2 Overzicht deelnemende verzekeraars
De aansprakelijkheidsverzekeraars die de overeenkomst hebben getekend.

Deze bijlage wordt ingevuld nadat de overeenkomst tussen de VNG en het Verbond is getekend. Het Verbond legt de getekende overeenkomst voor aan de schadeverzekeraars.


Bijlage 3 Overzicht niet deelnemende gemeenten
De in deze bijlage genoemde gemeenten hebben VNG te kennen gegeven geen gebruik te willen maken van het afkopen van het regresrecht, zoals vermeld in artikel 2.4.4 lid 1 Wmo, voor de duur van deze overeenkomst. De genoemde gemeenten vallen buiten de werking van deze overeenkomst.

Noordwijkerhout


Rozendaal


1   2   3

 • Overwegende
 • Komen het volgende overeen: Artikel 1
 • Wmo budgetten (in miljoenen)
 • Niet relevant
 • € 10.751.312.

 • Dovnload 163.35 Kb.