Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vereniging voor de verdediging van de omwonenden van de Ring in Wezembeek-Oppem “W. Ring”

Dovnload 44.36 Kb.

Vereniging voor de verdediging van de omwonenden van de Ring in Wezembeek-Oppem “W. Ring”Datum10.06.2019
Grootte44.36 Kb.

Dovnload 44.36 Kb.

R22b 15032011

Wezembeek-Oppem, 15.03.2011
Vereniging voor de verdediging van de omwonenden van de Ring in Wezembeek-Oppem “W.RING”Aan de betrokken gewestelijke en gemeentelijke overheden en instanties.

De ondergetekenden, woonachtig te Wezembeek-Oppem in de onmiddellijke buurt van de Ring, willen hierbij hun klacht uiten over de geluidshinder, steeds toenemend in intensiteit en in duur, veroorzaakt door het verkeer op de Ring. Zij hebben de vereniging voor de verdediging van omwonenden van de Ring te Wezembeek-Oppem, “W.Ring” genaamd, opgericht. De vereniging heeft tot doel de leden en de toetredende leden te vertegenwoordigen ten einde de betrokken overheden te sensibiliseren en te informeren en een globale aanpak en oplossing te bekomen.


Ze stellen vast dat de instanties en de overheden die verantwoordelijk zijn voor deze openbare weg en de omgeving ervan, in tegenstelling tot wat elders gebeurt, geen enkel initiatief nemen om aan de geluidshinder waarvan ze het slachtoffer zijn te verhelpen. Er bestaat geen enkele globale aanpak van het probleem.
De omwonenden worden ook niet ingelicht over eventuele geluidsmetingen die de gewestelijke of gemeentelijke instanties hebben laten uitvoeren, hoewel zij de direct betrokkenen zijn.
Individuele klachten in Kraainem en Wezembeek-Oppem i.v.m. hetzelfde probleem hebben geleid tot de bouw van een gedeeltelijke geluidsmuur die zich echter beperkt tot de zone van de klagers en dus geen rekening houdt met de buren die nochtans aan hetzelfde schadelijke niveau van decibels (dB) blootgesteld zijn.
Het geluidsniveau dat de ondergetekenden in de onmiddellijke omgeving van hun woning ondervinden, bedraagt tot 65 dB, en dit gedurende vele uren per dag, hetgeen boven de geldende normen is.
Ze willen dan ook pleiten voor een globale aanpak van het probleem van de Ring door hun gemeente en het Gewest, d.w.z. over de hele lengte van de Ring in Wezembeek-Oppem, en met aandacht voor alle vormen van vervuiling en voor alle technische verbeteringen die op korte termijn verwezenlijkt kunnen worden, zoals het opleggen van een snelheidsbeperking, het leggen van een aangepaste wegbekleding, de bouw van geluidschermen en een goed beheer van de beplanting (onderhoud en vervanging door andere boomsoorten).
Ze denken er ook aan om financiële tegemoetkomingen voor de slachtoffers te vragen, met name bijzondere subsidies voor isolatie van woningen en een vermindering van de onroerende voorheffing.
Ze vragen aan de vereniging W.Ring (Wezembeek-Ring) dat ze hen zou vertegenwoordigen en het nodige zou doen. De vereniging wordt beheerd door een comité, waarvan de samenstelling hieronder is weergegeven. In de komende weken doet zij een oproep aan omwonenden om zich aan te sluiten.
De vereniging heeft een raadsman aangesteld ter verdediging van haar belangen en die van haar leden: Mr Stijn Verbeke, Neerveldstraat 109, 1200 Brussel.

Jean-François Baele

Voorzitter W.Ring

Koninginenoord 6 - Clos de la Reine 6 – 1970 Wezembeek-Oppem

jean-francois.baele@skynet.be 02 731 58 51
Michel Destexhe

Secretaris W.Ring

Hertogenlaan 112 – Avenue des Ducs 112 - 1970 Wezembeek-Oppem

michel.destexhe@skynet.be 02 731 51 28

Wezembeek-Oppem, 15.03.2011
Association de défense des riverains du Ring à Wezembeek-Oppem

« W.RING »A l’attention des autorités et instances administratives régionales et communales concernées.

Les soussignés, habitants de Wezembeek-Oppem et proches du Ring, se plaignent de nuisances sonores croissantes, en intensité et en durée, venant du trafic sur le Ring. Ils ont constitué l’association de défense des riverains du Ring à Wezembeek-Oppem, appelée « W.Ring ». Cette association a pour but de représenter les membres et les adhérents afin de sensibiliser et d’informer les autorités et d’obtenir une approche et une solution globale.


Ils constatent que contrairement à ce qui se fait partout, les autorités et instances responsables de cette voirie et ses alentours, ne prennent aucune initiative pour alléger le vacarme dont souffrent les riverains. Il n’existe aucune approche globale du problème.
Les riverains ne reçoivent aucune information sur les campagnes de mesure du bruit qui ont été prises par des instances ou autorités régionales ou communales bien que cela les concerne en premier lieu.
Des plaintes individuelles, relatives au même problème, ont abouti, à Kraainem et à Wezembeek-Oppem, à la construction de morceaux de mur anti-bruit, limités à la zone du ou des plaignants, sans considération pour les voisins, qui sont dans les mêmes niveaux dangereux de décibels (dB).
Les signataires enregistrent près de leur maison des niveaux sonores atteignant 65 dB plusieurs heures par jour, ce qui est supérieur aux normes applicables.
Ils appellent à une vision plus complète du problème de la commune et de la Région, qui prendra en considération le Ring sur toute sa longueur à Wezembeek-Oppem, toutes les formes de pollution et toutes les améliorations techniques plus immédiates telles qu’une limitation de vitesse, l’adaptation du revêtement routier, la construction de murs antibruit et la bonne gestion des plantations (entretien, et remplacement par d’autres essences).

Ils envisagent aussi de réclamer des mesures financières pour les sinistrés: subsides spéciaux aux travaux d’isolation des maisons, abattement sur la taxe foncière.


Ils désignent pour les représenter l’association W.Ring (Wezembeek-Ring) dans les démarches nécessaires. L’association est gérée par le comité composé comme ci-dessous. Elle lancera, dans les semaines à venir, un appel aux riverains du Ring d’y adhérer.
L’association a désigné un conseil pour défendre ses intérêts et ceux de ses membres : Me Stijn Verbeke, Rue Neerveld 109, 1200 Bruxelles.
Jean-François Baele

Président de W.Ring

Koninginenoord 6 - Clos de la Reine 6 – 1970 Wezembeek-Oppem

jean-francois.baele@skynet.be 02 731 58 51
Michel Destexhe

Secrétaire de W.Ring

Hertogenlaan 112 – Avenue des Ducs 112 - 1970 Wezembeek-Oppem

michel.destexhe@skynet.be 02 731 51 28


1

Baele Jean-François

02 731 58 51Koninginenoord ,clos de la Reine, 6 Wezembeek
2

Anu David

0486 45 96 51Kollebloemenlaan, av des Coquelicots 3 B Wezembeek
3

Destexhe Michel

02 731 51 28Hertogenlaan , av des Ducs 112 Wezembeek
5

Leclaire Michel

02 784 20 23Geburenstraat, rue des Voisins 11 Wezembeek
4

Matthys Dominique

02 731 95 37Bosweg, chemin au Bois 91

Wezembeek
6

Christoforou  Theofanis.

02 782 17 22Hertogenlaan, av des Ducs

89 A Wezembeek
7

Molle Jean

02 782 03 71Hendrick Smets , 41

Wezembeek
8

Oostens Marc

02 731 02 94Hardstraat, rue Hard 45

Wezembeek
9

Brancart jean

02 537 08 98De Grunnelaan, av de Grunne 92 Wezembeek
10

Lamiroy Beatrice 

02 731 82 60De Grunnelaan, av de Grunne 71 Wezembeek
11

Vileyn Daniel

02 731 09 47Torrekenslaan, av des Tourelles 5 Wezembeek
12

De Crane Michel

02 731 99 74Madeliefjeslaan, av des Marguerites 20 Wezembeek
13

Pechovitch-de Clerck-Zubli Nicole 0476266570

Sportpleinlaan , rue Plaine des Sports 76 Wezembeek
14

Lecerf Michel

02 731 54 44Oppemlaan, av d’Oppem 150

Wezembeek
15

Vandeuren Henri

02 782 07 62Oppemlaan, av d’Oppem 154

Wezembeek
16

Sas-Garcia Carlos

0475 64 92 95Gergelstraat, rue Gergel 150

Wezembeek
17

Tascon Villacorta Maria Julia 02 731 79 19

Gergelstraat, rue Gergel 146

Wezembeek
18

Fabri Olivier

02 731 25 42De Burburelaan, av de Burbure 55 Kraainem
19

de Coune Alain

02 731 41 70Wijngaardlaan,av.des Vignes 35 Wezembeek
20

G. Hoppenbrouwers- Francotte 02 731 69 61

St-Rochusoord, clos St-Roch, 20 Wezembeek
  • Jean-François Baele
  • Association de défense des riverains du Ring à Wezembeek-Oppem

  • Dovnload 44.36 Kb.