Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen Lokaal Sociaal Beleid van 20 maart 2012

Dovnload 57.95 Kb.

Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen Lokaal Sociaal Beleid van 20 maart 2012Datum27.11.2017
Grootte57.95 Kb.

Dovnload 57.95 Kb.Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen - Lokaal Sociaal Beleid van 20 maart 2012Werkgroep dak- en thuislozen in Gent – 20 maart 2012 – Verslag
Aanwezig:, Koen Philippeth, Annemie Van Hoecke, Roel De Waele, Werner Van de Weghe, Simonne Auman, Tijl Meheus, Willem Gobeyn (voorzitter), Ann Baudonck, Leen Baeke, Karel Thys, Schepen Guy Reynebeau, Bruno (i.v.v. Leen Verplaetse), Eric Dirikx.
Verontschuldigd: Ria Roosens, Frank Philips, Els Lecompte,
Verslag
Gebruik nachtopvang winter 2011-2012
De brute cijfers over het gebruik van de winteropvang voor daklozen zijn in bijlage te bekijken.
Vaststellingen :


 1. Er is geen verband tussen het gebruik van de nachtopvang en de temperatuur. De bezetting van de nachtopvang wordt vooral bepaald door de capaciteit. Enkel tussen kerst en nieuwjaar is er een terugval.

 2. De gemiddelde bezetting tijdens de winter bedraag 86.5 personen per nacht (op een theoretische capaciteit van 87 bedden). Op 63 en 39 dagen (op een totaal van 105) werden daklozen overdag (63) en/of ’s nachts (39) geweigerd.

 3. Er waren ca 2500 overnachtingen per maand door gemiddeld 250 individuele gebruikers. Dit is gemiddeld een bezetting van ca 10 nachten per gebruiker per maand.

 4. Het percentage kinderen (ca 15%) en vrouwen (ca 20%) is aanzienlijk groter dan vorige winter (ca 5% en ca 10%).

 5. Het chronisch gebruik van de winteropvang is toegenomen tijdens de wintermaanden terwijl het aantal nieuwe gebruikers gedaald is.

 6. 14 % van de reservaties loopt via een toeleider. (9 % CAW, 3 % Huize Triest, 1% OCMW, 1% straathoekwerk)

 7. Ca de helft van de gebruikers van de nachtopvang zijn chronisch gebruikers (februari 2012 - meer dan 10 dagen per maand). Deze groep chronische daklozen (106) nemen 87 % van alle overnachtingen in. (gemiddelde kostprijs per chronische gebruiker : ca 1200 euro/maand)

 8. Kostprijs van het 0800 nummer is ca 5000 euro per maand.

Bespreking :
 • Kostprijs van gebruik 0800-nummer is groot. Er moet onderzocht worden op welke manier het reserveren van een bed goedkoper kan.

 • Er moet verder onderzocht worden op welke manier de nachtopvang volgende winter beter kan worden georganiseerd. Volgende invalshoeken kunnen hierbij o.a. gebruikt worden :

  • Onderscheid tussen acuut en chronisch gebruik

  • Gratis versus betalend gebruik

  • Winter- en zomersysteem versus één systeem het jaar door

  • Extra capaciteit tijdens de winter

  • Differentiatie van doelgroepen per locatie

  • Opvang van gezinnen met kinderen in residentiële setting

  • Uitbreiding dagopvangcentra (’s avonds en weekends) – ook voor gezinnen met kinderen.


Er wordt aan alle deelnemers aan de werkgroep gevraagd dat hierrond tegen volgende vergadering een debat ten gronde kan gevoerd worden met inbreng van de standpunten van de verschillende organisaties en mogelijks concrete voorstellen.
Voor volgende winter zal


 1. Het gebouw van de brandweerkazerne in de Academiestraat opnieuw gebruikt kunnen worden voor nachtopvang. Er moet hierrond wel nog een debat ten gronde gevoerd worden om te kijken of dit wenselijk is.

 2. Het gebouw in de Gasmeterlaan vanaf 1 januari 2013 NIET meer gebruikt kunnen worden voor nachtopvang (ontwikkeling van de gasmetersite – Tondelier)

 3. Huize Triest opnieuw 7/7 open zijn voor overnachting van daklozen

Nachtopvang na 15 maart – voorwaarden, regels, reservatie – ter info


De bezetting van de nachtopvang na 15 maart is in bijlage te bekijken. Door het verdwijnen van de extra wintercapaciteit, en de sluiting van Huize Triest in de weekends zien we de eerste dagen een stijging van het aantal weigeringen. De invoering van de 5 dagen-regel regulariseert vanaf 20 maart opnieuw het gebruik van de nachtopvang binnen de bestaande capaciteit.
Vanaf 15 maart 2012 is het winterregime inzake nachtopvang voor daklozen beëindigd. Volgend regels zijn van toepassing :

  • Max 5 nachten per 2 weken

  • Individueel bepaalde periode van 2 weken

  • Ten laatste 2de nacht bij toeleider

  • Geen reservaties meer ter plaatse.

  • Huize Triest (4/7 en niet in juli/aug)

  • Academiestraat is gesloten.

  • Capaciteit van 47 bedden – 25 bedden (weekends)

Toeleiders


Vaststellingen en bespreking :


 • Het onderscheid tussen inbellen (louter reserveren) en toeleiden (reserveren door een hulpverlener na een hulpverleningsgesprek) is niet duidelijk te trekken. Het een loopt over in het andere. Dit heeft o.a. te maken met de grote groepen mensen die op de nachtopvang willen beroep doen. Vermoedelijk zal het systeem van toeleiding na de winter beter functioneren (kleinere werklast op hetzelfde ogenblik nl rond 11 u)

 • Toeleiders zijn vragende partij om de registratie van toeleiding los te koppelen van de eigenlijke reservatie. Hierdoor kan er meer tijd vrijgemaakt worden voor het gesprek zonder druk van de reservatie om 11u. Er zal met Digipolis en Gentinfo gekeken worden hoe toeleiders de registratie van toeleiding zelf kunnen invoeren (Willem). Op die manier wordt ook dubbele boeking vermeden tussen hulpverlener en cliënt.

 • Het is absoluut nodig om bij de toeleiding ook zicht te krijgen op wat met de cliënt gebeurt wanneer geen nachtopvang nodig is, d.w.z. een andere oplossing gevonden wordt (wat eigenlijk ook de bedoeling is van de toeleiding). Koppeling en afstemming van de nachtopvang reservatie, profielbepaling nachtopvang en eigen systemen van CAW (Tellus) en OCMW zijn noodzakelijk.

 • Door de vereisten van toeleiding voor gebruik van de nachtopvang, worden een aantal daklozen die vroeger niet bij de hulpverlening terecht kwamen, toch gezien. Hulpverleners zijn hierop niet voldoende voorbereid inzake methodiek. Deze bijzondere doelgroep verondersteld een andere manier van werken, andere intake-technieken, …. Professionalisering van de toeleiders en inhoudelijk debat is verder nodig.

 • Start van het toeleiderssyteem op 1 dec was ingegeven vanuit de noodzaak om o.a.de winteropvang beheersbaar te houden zonder beperking van aantal nachten. Dit was misschien niet de beste timing.

 • Goede praktijken van andere steden moeten verder onderzocht worden. Antwerpen is een mogelijkheid, maar zeker ook een aantal steden uit Nederland. (Willem)

 • Uitbreiding van de toeleiders met andere partners moet mogelijk zijn indien meerwaarde en professionalisering gegarandeerd wordt. Er wordt met De Sloep een gesprek gevoerd hierrond (Simonne)

 • Gebruik van de ID-code van cliënten moet makkelijker gemaakt worden.

Daklozenprofiel


Een overzicht van het daklozenprofiel is in bijlage te vinden.
Verslag en bespreking :
Enig voorbehoud over de cijfers is op zijn plaats :

 • Cijfers zijn niet voor 100 % eenduidig te interpreteren door verschil in registratie tussen partners. Uniforme registratie (eventueel opleiding) is noodzakelijk.

 • Het relatief groot aantal onbekenden maakt dat de resultaten niet voor 100% te duiden zijn.

 • Cijfers zijn op basis van overnachtingen, niet op basis van individuele gebruikers. (Chronische gebruikers komen dus meer voor dan acute gebruikers)

 • Eéndagsgebruikers zijn niet opgenomen (registratie gebeurt bij de toeleiders vanaf de 2de dag)

Vaststellingen (alle cijfers bij benadering en afgerond) • 20 % van de gebruikers zijn kinderen of jongeren beneden de 18 jaar (correctie naar 15 % volgens cijfers reservatie) (20 % onbekend)

 • 24 % van de gebruikers zijn Belgen, 36 % komt uit Oost-Europa (waarvan ca 1/3 uit Roemenië en Bulgarije). (20 % onbekend)

 • 38 % van de mensen slaapt in kraakpanden, caravans, of andere tijdelijke gebouwen, of in openlucht en openbare ruimte (33% onbekend)

 • 64 % van de cliënten sliep in Gent de nacht voordien (29 % onbekend)

 • 56 % slaapt alleen, 44 % slaapt met partner, kinderen, familie

 • 42 % van de gebruikers zijn chronisch dakloos (6 maand of meer) (36 % onbekenden)

 • Uithuiszetting (zowel juridisch als informeel), verslavings- en gezondheidsproblemen, financiële problemen, en immigratieproblemen komen elk bij 20 % van de cliënten naar voor. (18 % geen antwoord)

 • 60 % van de toegeleide cliënten wordt via CAW toegeleid, 24 % Huize Triest, 8 % OCMW, 5 % straathoekwerk, 1% UZ Gent en 1 % MSOC.

Vaststellingen uit kruistabellen geven een bevestiging van wat in de praktijk vastgesteld wordt. • Meeste Oost-Europeanen (EU 25) leven in kraakpanden, caravans of andere tijdelijke gebouwen. Dit geldt niet voor de andere nationaliteiten, ook niet voor de Roemenen en Bulgaren..

 • Meeste Oost-Europeanen (EU 25) zijn kinderen en jongeren. Dit geldt niet voor de andere nationaliteiten, ook niet voor de Roemenen en Bulgaren.

 • De meeste Oost-Europeanen (EU 25 en EU27) verblijven met partner, kinderen en/of familie in de nachtopvang (in tegenstelling tot alle andere nationaliteiten)

 • Belgen, Roemenen en Bulgaren worden meest toegeleid door CAW, Oost-Europeanen (EU 25) door Huize Triest.

 • ……..

Toekomstig daklozenbeleid in Gent


Het Verslag van de Rondetafel van 1 december 2011 is in bijlage te vinden. Het werd gecoördineerd met het verslag van de Rondetafel Armoedebestrijding van 4 oktober 2011 (partim wonen) en de signalenbundel 2011 (partim dak- en thuisloosheid). De bevindingen van het Europees seminarie rond Lokale thuisloosheidsstrategieën van 8 en 9 maart 2012 zijn nog niet verwerkt.
Het verslag bevat zowel aanzetten en ideeën om het bestaand beleid inzake dak- en thuisloosheid te optimaliseren als suggesties voor nieuw beleid. Er is door Willem reeds een eerste studie gemaakt van het aanwezige materiaal dat door de werkgroep dak- en thuisloosheid kan worden meegenomen.
Er wordt aan alle organisaties gevraagd om tegen de volgende vergadering van de werkgroep dak- en thuislozen (eind april 2012)
op basis van

(1) de cijfers en vaststellingen uit de voorbije winteropvang voor daklozen en

(2) ideeën, knelpunten, suggesties, visie en meningen uit het gecoördineerd verslag van de Ronde Tafel dak- en thuisloosheid,
concrete voorstellen te formuleren en af reeds af te toetsen bij de eigen organisatie ter
(1) optimalisering van het bestaande dak- en thuislozenbeleid in Gent en

(2) eventueel creatie van nieuw beleid.

Varia
Volgende overleg eind april 2012. Willem prikt een datum.www.lokaalsociaalbeleidgent.be

 • Werkgroep dak- en thuislozen in Gent – 20 maart 2012 – Verslag Aanwezig
 • Verontschuldigd
 • Er wordt aan alle organisaties gevraagd om tegen de volgende vergadering van de werkgroep dak- en thuislozen (eind april 2012) op basis van

 • Dovnload 57.95 Kb.