Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen Lokaal Sociaal Beleid van 29 maart 2011

Dovnload 31.4 Kb.

Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen Lokaal Sociaal Beleid van 29 maart 2011Datum27.11.2017
Grootte31.4 Kb.

Dovnload 31.4 Kb.
  Navigeren deze pagina:

    1. Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen - Lokaal Sociaal Beleid van 29 maart 2011Evaluatie winteropvang daklozen in Gent – 29 maart 2011 – Verslag
Aanwezig: Schepen Reynebeau, Koen Philippeth, Linda Rydant, Simonne Auman, Ria Roosens, Tijl Meheus, Willem Gobeyn (voorzitter), Ronny Vermaut, Werner Van de Weghe, Tonté Chow, Nancy Adam (verslaggeefster), Ann Baudonck, Hilde Van Gastel, Leen Baeke
Verontschuldigd: Alexander Delplace, Annemie Van Hoecke, Roel De Waele, Frank Philips

1. Evaluatie werking Academiestraat


In september 2010 zijn een aantal panden bezocht, voornamelijk één pand nl. de UCO-site. Na overleg werd de zoektocht naar een andere locatie verder gezet. Door FM (Facility Management Stad Gent) werd een lijst (van leegstaande gebouwen te Gent) bezorgd. Zo zijn we terecht gekomen bij de brandweerkazerne in de Academiestraat.


Er zijn wat aanpassingen moeten gebeuren aan het gebouw waaronder de deuren, afsluiting naar de vzw’s die boven zitten in het gebouw. Het enige waar er moet op gelet worden in de toekomst, is dat de vzw’s minder gestoord worden met name de dame van beneden (gebruik van een deel van haar gang, toilet, …). Als dit gebouw volgend jaar wordt gebruikt voor de winteropvang moeten er daar rond betere afspraken gemaakt worden.

1ste verdieping: nadeel dat alles naar boven moet gesleurd worden (slaapzakken, soep 20 l, melk 60 l, …).

Toegangscontrole is een probleem. De begeleiding zit beneden en de mensen slapen op het 1ste verdiep. Men moest boven operationeel zijn en tegelijkertijd beneden de ontvangst doen. Dat maakt dat je op deze moment met 2 personeelsleden eigenlijk een tekort hebt.

Een halt toeroepen aan de 2 shiften. Suggestie om over te gaan naar 1 shift tussen 21 – 22 uur. Tijl maakt hier de opmerking dat 21 uur laat is voor de winteropvang.

Ontbreken van douches in de Academiestraat.

Verluchting!

Nood aan lockers om kleine persoonlijke spullen in op te bergen.

Vraag van schepen Reynebeau of dit gebouw al vastgelegd is voor de volgende winteropvang (2011 – 2012). Dit is nog niet formeel. Als het een optie zou zijn na evaluatie, is er het voorstel om de Academiestraat zo vlug mogelijk vast te leggen.

Hondenbenches in de kelder. Er was in het begin lawaaihinder, de honden werden naar achter verplaatst en dit was veel beter. De schoonmaak van de kelder is door het RK gebeurd wat niet de bedoeling was. Volgend jaar moet dit in het contract vermeldt worden met het schoonmaakbedrijf dat ook de kelder regelmatig een reiniging krijgt.

Het RK vindt dat de Academiestraat werkbaar, bewoonbaar, aanvaardbaar is voor de winteropvang. Vorige winter was de Port Arthurlaan overflow terwijl de Academiestraat, dit jaar een derde locatie was die geopend werd. Dit is het grote verschil tussen deze winter en vorige winter.

Vaststelling dat de nachtopvang gestegen is buiten vorig jaar.


 • Capaciteit – toezicht en begeleiding

Locatie is groot genoeg om 40 volwassen mensen op te vangen.

Nu is het aantal bedden opgetrokken naar 48 à 50 (dan werd er in de gang geslapen). Er wordt gevraagd om in het vervolg het afgesproken aantal bedden niet te overschrijden. Als er toch nog meer daklozen zijn, uitkijken naar een extra locatie? Er is de mogelijkheid om nog uit te breiden in de Academiestraat mits aanpassingen.

Soms was er plaats te weinig. Hoe komt dit? (Oneigenlijk gebruik?) Mensen die toch nog een slaapplaats hebben, komen toch naar de nachtopvang omdat het in het centrum ligt, je krijgt ook eten, …

We moeten er op voorzien zijn om vroeger te kunnen starten. Operationeel zijn vanaf eind november in de toekomst. Flexibiliteit en structuur in de organisatie van de nachtopvang is heel belangrijk (als er meer nodig is, als het vroeger moet, … dat alles heel snel kan). Het doel is ten slotte dat er niemand mag buiten slapen.

Er wordt gemeld dat 2 personeelsleden te weinig is om de nachtopvang te voorzien. In de weekdagen waren er 2 beroepskrachten en 2 vrijwilligers van het RK (twee verdiepingen).

Voorstel om nog een extra iemand te voorzien (van Welzijnswerk, Straathoekwerk, OCMW, CAW, …) om de mensen die gebruik maken van de nachtopvang door te verwijzen en extra informatie te geven.

Er is ook nood aan opleiding bij beroepskrachten en vrijwilligers zodat deze mensen een basiskennis hebben waardoor ze beter en vaster staan in hun job en dat ze beter weten wat er hen te doen staat (vormingspakket).


 • Logistieke ondersteuning

Voorstel om een contract af te sluiten met één partner waar het gehele pakket in verwerkt is (maaltijden, schoonmaak, wasserij, …). Dit jaar waren dit 3 partners.

Uniform aanbod op alle locaties (alles op één lijn).

Leveranciers bundelen voor de winteropvang. • Samenwerking Politie, Wijkgezondheidscentra, …

Er waren meer interventies van de politie dan het voorbije jaar. De mensen waren agressiever, er werd ook meer gestolen en er was ook meer druggebruik, alcoholgebruik dan het vorige jaar.

We moeten op voorhand de regels beter voorbereiden en uitklaren.
 • Start en einde winteropvang

De start is een beetje chaotisch verlopen dus voor volgend jaar beter voorbereiden en een rampenscenario (plan) hebben.

Einde is goed verlopen. Enkel de matrassen (deze zijn vuil) zijn nu nog ter plaatse. De matrassen blijven daar voorlopig liggen.
 • ICT ondersteuning • Coördinatie en samenwerking Rode Kruis, Stad Gent, OCMW

2. Resultaten van de winteropvang in Gent – eerste draft in bijlage

Er zijn in totaal 6.815 overnachtingen verspreid over de 3 locaties. Er waren 177 effectieve weigeringen. 7.420 oproepen via het 0800 nummer. Zie verder tabel. Bij het definitieve rapport worden de juiste cijfers gebruikt.

De vraag rond de cijfers die elk jaar terugkomt, wie zijn die mensen, van waar komen die mensen, waarom blijven die mensen maar 1 nacht enz.

Willem vraagt aan Gentinfo om een listing te trekken voor de 3 locaties.

De vergelijking met de cijfers van vorig jaar vertelt ons dat het gebruik met 20% gestegen is van zowel overnachtingen als weigeringen.

Nota toeleiders:

Iedereen kan toeleider zijn. Als deze toeleider naar het 0800 nummer belt, wordt deze dan ook geregistreerd als een cliënt aanbrengen met toeleider. In de toekomst toch vragen om deze mensen te registreren. Er moet iets gebeuren met de instroom. Men kan 1, 2, 3 keer via een toeleider maar de volgende keer deze mensen door verwijzen naar een bepaalde dienst.

Tabel weigeringen:

Sommige dagen zijn er 20 weigeringen en andere dagen geen. Hoe is dit op te lossen?

Hoewel als je de lijst bekijkt, zijn we er toch in geslaagd om dit jaar veel mensen een bed aan te bieden.

De ambitie moet zijn van de nachtopvang leeg te krijgen. We moeten structurelere oplossingen vinden voor de mensen die daar moeten komen. Het is zorgwekkend dat dit aantal steeds stijgt.
3. Procedures en proces


 • Toelatingsvoorwaarden overnachting – verloop – aanpassingen

We zijn gestart met een systeem waar we de beperkingen gehandhaafd hebben in de Gasmeterlaan en bij Huize Triest. De Academiestraat is open gesteld zonder beperkingen (1ste fase). Fase 2 hebben we ook de beperking laten varen voor de Gasmeterlaan en Huize Triest enkel voor de avondaanmeldingen en ten slotte zijn we geëindigd dat er geen beperkingen meer waren. Het gevolg daarvan dat de vraag altijd maar toegenomen is en dat we uiteindelijk geëindigd zijn met 80 à 90 bedden.

Vanuit Huize Triest wordt de vraag gesteld om een systeem te creëren dat alles vastligt op voorhand en dat er geen veranderingen doorgevoerd worden tijdens de winteropvang. Veranderingen geven problemen. Overal dezelfde voorwaarden, regels, … laten gelden.

Simonne pleit ervoor als er individuen buiten gegooid worden op één locatie toch nog terecht kunnen op een andere locatie.


 • Toegangsprocedure – reservatiesysteem – uurregeling – taakverdeling

Oneigenlijk gebruik van de nachtopvang.

Reservaties die gemaakt worden en de mensen komen niet af, dit moet bestraft worden. Wat met de mensen die maar voor 1 nacht gebruik maken van de nachtopvang? Kunnen deze mensen uit het systeem gehaald worden? Zijn er daar geen alternatieven voor? Iedereen is zeker welkom mits er nood aan is aan een noodopvangnet! En zeker niet in eerste instantie om te eten, om zich te wassen en hulpverlening te krijgen.

Wat met de 5 nachten regel? Flexibiliteit in de 14 daagse.

Misschien deze dagen wel optrekken maar zeker geen 14/14 (Bvb. 7/14 in de winter). Ook duidelijke afspraken en verwachtingen bij toeleiders maken, waarbij de doelgroep niet meer binnen geraakt in de winteropvang zonder toeleider om misbruik proberen uit te sluiten.

Het is misschien beter dat je de mensen 5 (7 in de winter) nachten geeft op de 14 dagen maar op hun 14 dagen. Als dit systeem kan doorgevoerd worden, kan het wel weer voor alle locaties 5 nachten. Dit alles koppelen aan het toeleidingssysteem. Op die manier komen we tot een systeem waar er geen verschil meer is tussen winter en zomer. Het enige wat in de winter moet gebeuren, is de capaciteit optrekken.

Geen nachtopvang gebruiken voor opvang van chronische daklozen
 • Communicatie – toeleiders, doelgroep, werkgroep, partners, pers

Trappensysteem bij de toeleiders:

1 ste nacht mag men zonder toeleider slapen, de 2 de nacht moet men een toeleider hebben maar na 5 nachten moet je een toeleider hebben uit een beperkt aantal toeleiders die structureler de begeleiding doen.

Systeem van de toeleiders moet beter uitgewerkt worden. 29 april worden de toeleiders uitgenodigd voor een evaluatie. Toeleiders meer op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Overflow.

Om geen mensen op straat te laten overnachten, kan men er aan denken om een circuit te installeren van organisaties, private aanbieders, hotels die mensen willen opvangen tijdens de winter voor een heel beperkte periode. Dan kan men de mensen daar naartoe verwijzen als het echt nodig is. Het uitgangspunt moet blijven, in de winter mag er niemand op straat slapen.

De sluiting is te laat gecommuniceerd. Er wordt gevraagd om een folder te voorzien in verschillende talen.
 • Overleg, coördinatie, beslissingsprocedures, aansturing

Na evaluatie wordt er beslissingen genomen in mei en ten laatste tegen september 2011 voor de volgende winteropvang.
4. Toekomst daklozenbeleid in Gent – ambities en uitdagingen (aanzet in bijlage)

Zie document: Speerpunt dak- en thuisloosheid. Dit document moet ons een leiddraad geven voor de komende 3 jaar om rond dit thema te werken.

De werkgroep schaart zich achter dit document mits wat aanpassingen (ten laatste tegen 15 april aan Willem), het document wordt opgenomen in het lokaal sociaal beleidsplan van de komende 3 jaar en het wordt voorgelegd op de gemeenteraad van mei 2011.
5. Varia

Tonté Show zal vanaf 1 april Ronny opvolgen in de werkgroep dak- en thuislozen.Volgende vergadering wordt vroeger gepland en gaat door in mei (begin, ten laatste half mei). De juiste datum en locatie worden nog meegedeeld.

www.lokaalsociaalbeleidgent.be


 • Dovnload 31.4 Kb.