Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vergunningsaanvraag / demande de licence motorcross 2019

Dovnload 150.9 Kb.

Vergunningsaanvraag / demande de licence motorcross 2019Datum13.04.2019
Grootte150.9 Kb.

Dovnload 150.9 Kb.VERGUNNINGSAANVRAAG / DEMANDE DE LICENCE

MOTORCROSS 2019
Naam/Nom: ...........................................

Voornaam/Prénom: ...........................................


Geslacht/Sexe: M/M - V/F *

Straat/Rue: ........................................... Nr./No.: .............


........................................... Bus/Boite: ...........
Postcode/Code postal: ....................

Gemeente/Commune: ...........................................


Provincie/Province: ...........................................
Tel: ...........................................
G.S.M: ...........................................
E-mail: ...........................................

Rekening nr/Compte no: ...........................................


Geboren/Ne op/le: ...........................................
Te/a: ...........................................
Nationaliteit/Nationalité: ...........................................
Beroep ……………………………………………………

Medisch getuigschrift in orde: Ja / neen *

Attestation médicale en ordre: Oui / Non *
LAATSTE VERGUNNING/DERNIERE LICENCE - VERPLICHT IN TE VULLEN OBLIGATOIRE
Federatie/Federation: ..........................................
Categorie: ..........................................
Transpondernr. ………………………………………………………..
Motor (merk+type) ……………………………………………………………

CATEGORIE 2019

O Old-Timers pré 65 open

O Old-Timers pré 72 A + B

O Old-Timers pré 77 A + B

O Open 4 Takt

O Old-Timers 50 cc

O Old-Timers 125 cc A + B

O Old-Timers Twinshock A + B + Master

O Old-Timers pré 92 A + B + Master

Nr./No. …………………………………………………………

Naam : …………………………………………………………..


Voornaam : ……………………………………………………
Ik verbind er mij toe het Algemeen Sportreglement van de wedstrijden JMS vzw te eerbiedigen.

Ik verklaar NIET vervallen te zijn van het recht tot sturen.

Ik zie er formeel van af gerechtelijke vervolgingen in te stellen tegen JMS vzw en alle organisatoren van een sportproef ten persoonlijke titel of als burgerlijk verantwoordelijke.

Ik zie er formeel van af voor mij en mijn rechthebbenden, om het even welke schadevergoeding te eisen van een piloot die mij, in koers of tijdens officiële trainingen schade zou berokkend hebben, hoe belangrijk deze ook moge weren.

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bepalingen van de wet van 2 april 1925, betreffende het verbod op stimulerende middelen, en verbind mij bijgevolg, op mijn eer, niet aan dopingpraktijken te zullen deelnemen en mij strikt te gedragen volgens de voorschriften van voornoemde wet.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de richtlijnen uitgevaardigd door de milieuwetgeving en zal ze respecteren. Ik onderschrijf het belang van de regels voor het behoud van de natuur en zal sport beoefenen met respect voor het milieu.

De deelnemer aan de JMS-wedstrijden, kampioenschappen en trainingen waar de JMS-sportreglementen van toepassing zijn, ontslaat JMS, haar organisatoren en officiëlen, alsook hun vertegenwoordigers, hulpkrachten of personeel van elke verantwoordelijkheid voor lichamelijke letsels of materiele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, dewelke hem/haar zouden kunnen worden veroorzaakt in bet kader van de wedstrijden, kampioenschappen en trainingen ingericht door JMS.

Bovendien verbindt de deelnemer er zich toe om JMS vzw, de organisatoren en officiëlen, alsook hun vertegenwoordigers, hulpkrachten of personeel van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van derden jegens wie hij solidaire verantwoordelijk is te ontslaan. Elk beroep ingediend bij gewone rechtbanken tegen definitieve beslissingen uitgesproken door rechtsprekende organen of de Algemene Vergadering van JMS vzw is uitgesloten.


Datum/date: ...../....../..............

Handtekening van de piloot of zijn wettelijke vertegenwoordiger

Nom : ………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………….
Je m' engage à respecter les règlements JMS vzw.

Je déclare ne pas avoir perdu le droit de conduire.

Je renonce formellement de m’engager dans des poursuites judiciaires contre JMS et contre les organisateurs d une épreuve sportive a titre personnel et/ou comme partie civile responsable

Je renonce formellement, en nom propre et pour mes ayants-doits d'exiger une indemnité quelconque pour des dégâts q’un autre pilote pourrait me causer pendant l épreuve et pendant les entraînements, n'importe de quelle importance

Je declare avoir pris comaissance de la loi du 2 avril 1925, concernant le dôpage et m'engage a ne par participer a des pratiques de dôpages et de me conduire suivant la loi ci-dessus.

Je déclare avoir pris cormaissance des directives en vigueur sur la loi de I'environnement et m'engage de les respecter. Je souscrit l'importance de l'environnement et m'engage a faire mon -sport avec respect pour la nature.

Le participant aux épreuves JMS, championnat et entraînements et tout autres ou le règlement de JMS est valable enlève JMS, ses organisateurs et ses officiels, ainsi que leurs représentants, aides on personnel, toute responsabilité pour des blessures ou des dégâts matériels, directes ou indirectes, lesquelles pourraient arriver pendant le concours, championnat ou entraînements organisés par JMS asbl.

Le participant s'engage également a enlever toute responsabilité de JMS, .ses organisateurs ainsi que leurs représentants légales, les aides et le personnel contre des tières. Rappel au Cours est exclus contre les décisions prises par JMS ou lors de I’assemblée générale.

DATE: ......./......../............

Signature du pilote on de son représentant légal.VOORSTEL JAARVERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN MET UITBREIDING TOT BEOEFENEN VAN MOTORCROSS EN TRAININGEN 2019

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum – Plaats: ……………………………………………………………………………………………

Telefoon: …………………………………………………………………

Naam verantwoordelijke ouder (voor minderjarigen): ………………………………………………Waarborgen en premies (taksen en federatiekosten inbegrepen)

Straat – Nr.: ……………………………………………………………………………………………………………

Postcode – Gemeente: …………………………………………………………………………………………
Provincie: …………………………………………………………………………………………………………………

Uw bankrek.nr.: ……………………………………………………………………………………………………Algemene voorwaarden zijn ter beschikking bij VLM

Volwassen
7.500 €

Invaliditeit
<= 50%: 15.000 €
> 50%: 30.000 €
Verzekerd tot 65 jaar


30 € / dag met een max van 2 jaar


Voorwaarden:

Verzekerd tot 65 jaar


Verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming ziekenfonds (max. 2 jaar), vrijstelling van 25 € per schadegeval.


Max. 2500 €

Prijs vergunning


200 €

Belangrijk: De piloot verbindt zich er toe uiterlijk binnen de 8 dagen een schadeaangifte te doen:


Som van: ………………………………………

Datum: ………………………………Gekozen categorie: ……………………………………………….

Voldaan op: …………………………………………

Handtekening voor akkoord algemene voorwaarden:Laatste vergunning afgeleverd door de federatie: …………………………………………………………

Betaald met: O Cash O Cheque O Storting bankrek. VLM

…………………………………………………………… O Storting bankrek. JMSVLM Voorzitter Eddy Houtmeyers

PROPOSITION D’ASSURANCE ANNUELLE ACCIDENTS CORPORELS AVEC EXTENSION A LA PRATIQUE DU MOTORCROSS ET ENTRAINEMENTS - 2019

Nom: …………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom: …………………………………………………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance: ……………………………………………………………………………………………

Téléphone: …………………………………………………………………

Nom parent responsable (pour mineurs): ………………………………………………Garanties et primes (taxes et frais de fédération inclus)

Rue – n°.: ……………………………………………………………………………………………………………

Code postal - Localité: …………………………………………………………………………………………
Province: …………………………………………………………………………………………………………………

N° de compte en banque: ……………………………………………………………………………………………………Les conditions générales sont disponibles au sécretariat de VLM

Adultes8.500 €

Invalidité
35.000 €
Assure jusqu’a 65 ans


30 € / jour avec un max. 2 ans


Conditions:

  • Perte de salaire

  • Pas d’intervention d’assurance malaide et invalité

Assure jusqu’a 65 ans


Différence entre le tarif INAMI et l’intervention de la mutelle


(max. 2ans), franchise de
25€ par sinistre
+ option 150 % tarifINAMI avec max. 175 € par accident

Licence


200 €

Important: Le pilote s’engage à déclarer le sinistre dans les 8 jours

Le montant de: …………………………

Datre: ………………………………Catégorie choisie: ……………………………………………….

Pour acquit le: …………………………………………

Signature pour accord avec les conditions générales:Dernière licence délivrée par la fédération: …………………………………………………………

Payé par: O Argent O Chèque O Versement nr. de compte de banque VLM

…………………………………………………………… O Versement nr. De compte de banque JMSVLM President Eddy Houtmeyers


Medische verklaring 2019

Volledig in te vullen door de arts, na het uitvoeren van de opgelegde SPORTTEST


Ik, ondergetekende .................................................................., dokter in de

geneeskunde.


wonende te ..................................................................................
verklaar hierbij dat ik heden: ..........................................................(naam piloot)
vergunningsaanvrager bij de JMS, lid van UMC Vlaanderen onderzocht heb volgens de Vlaamse richtlijn sportmedisch onderzoek van SKA en dat ik van oordeel ben dat bovenvermelde persoon
GESCHIKT wordt geacht om aan MOTORCROSS deel te nemen.

NIET GESCHIKT wordt geacht om aan MOTORCROSS deel te nemen.

(schrappen wat niet past)
Verklaring afgelegd op datum van (stempel & handtekening van de arts verplicht!)Déclaration Médicale 2019


A remplir par le médecin APRES les examens sportifs


Je, soussigné .................................................................., docteur en médecine.
habitant à ..................................................................................
déclare par la présente que j’ai examiné: ..........................................................
demandeur d’une licence motocross à la JMS, membre de l’UMC Flandre et que je juge cette personne
EST APTE à participer au MOTOCROSS.

N’EST PAS APTE à participer au MOTOCROSS.


(biffez la ligne inexacte s.v.p.)
Déclaration faite le (Cachet & signature du médecin sont obligatoire)VLM- JMS: 013/443043 – gsm JMS: 0477-380058 - Website JMS: http://www.jms-belgie.be

e-mail JMS: info@jmscross.be bankrekening JMS: BE26 9730 0296 7729

  • Medische verklaring 2019
  • Déclaration Médicale 2019

  • Dovnload 150.9 Kb.