Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Verhalen en artikelen uit de oude doos

Dovnload 8.97 Kb.

Verhalen en artikelen uit de oude doosDatum17.09.2018
Grootte8.97 Kb.

Dovnload 8.97 Kb.

Verhalen en artikelen uit de oude doos
De Parochie van ST. ANTONIUS te Oosterhout viert haar 40-jarig bestaan
Alle verhalen uit de oude doos zijn letterlijk overgenomen uit oude Oosterhoutse weekbladen. Voor elk verhaal is de datum waarop het verhaal is geschreven vermeld.

Uit een Oosterhouts weekblad van Zaterdag 15 Mei 1948.

Stichter de Z. Eerw. Heer Pastoor Charles Theodoor Bressers
Het was op 13 Mei 1908, dat Mgr. Leijten de plechtige inwijding verrichtte van de Sint Antoniuskerk, waarna de ZeerEerw. Heer Pastoor Ch Bressers de eerste H. Mis in 't nieuwe kerkgebouw opdroeg.

Dit 40-jarig jubileum gaat de parochie luisterrijk vieren. En zoals de gids, bij deze gelegenheid uitgegeven, vermeldt, moet dit parochiefeest “op de voornaamste plaats zijn een openbare grootse manifestatie van dankbaarheid jegens God en de patroonheilige van de kerk, voor alle zegeningen en weldaden, die door het bestaan der parochie en wijd er buiten van de hemel zijn neergedaald”.

Als voorbereiding op deze plechtige herdenking van het 40-jarig bestaan wordt een plechtig tridiuum gehouden op 13, 14 en 15 mei, des avonds om half acht in de H. Antoniuskerk. Dit triduum wordt geleid door drie oud-kapelaans nl. de ZeerEerw. Heer J. Franken, rector aan het Moederhuis der Eerw. Zusters Franciscanessen te Dongen; de ZeerEerw. Heer Jac. Uitdewilligen, rector aan de Jongenskweekschool te Breda en de Weleerw. Heer A. Meeûs kapelaan aan de O.L. Vrouw kerk te Bergen op Zoom.

Pinkster-Zondag zal voor de parochie een onvergetelijke feestdag zijn. Onder de H. Missen van 6.30 en 7.30 houden de parochianen een Algemene H. Communie, waarna om 8.30 uur door de ZeerEerw. Heer Pastoor Alph. van Loon een solemnele Hoogmis van dankbaarheid jegens God wordt opgedragen, geassisteerd door Prof. J. Rombouts, presbyter assistens, Pater Andr. Janssens, diaken; Pater A. de Hoon sub-diaken en pater David Donkers, cerimomiaris.

Door het St. Antonius zangkoor wordt, onder leiding van de Heer J. Verhulst de drie-stemmige H Mis van Jan H. B. Schrijvers uitgevoerd (Opus 1 Missa ad Majorem Dei gloriam)

Om 3 uur heeft het plechtig herdenkingslof plaats, gecelebreerd door de ZeerEerw. Heer Pastoor Alph. v. Loon, geassisteerd door de ZeerEerw. en Weleerw. Heren P. Rombouts, diaken; G. Rombouts, subdiaken en F. Sturm, Ceremoniaris.

De feestpredikatie onder dit Lof wordt uitgesproken door de ZeerEerw. Heer F. A. A. M. v. Beckhoven, Pastoor der St. Jozefparochie te Dongen.

Vóór het lof brengt de schooljeugd met talloze bruidjes een bloemenhulde bij het beeld van St. Antonius en na het Lof een zanghulde op het kerkplein.

De parochianen, die zozeer met ’t wel en wee van hun kerk meeleven, zullen dan hun feestgeschenk aanbieden in de vorm van een fonds voor een torenuurwerk. Onvermoeid heeft de Weleerw. Heer L. C. J. Verschuren, kapelaan, met de ijverige besturen der buurtverenigingen gezwoegd om al de parochianen in de gelegenheid te stellen hun steentje hiertoe te kunnen bijdragen en het stemt tot grote vreugde, dat ze zo’n mooi resultaat bereikt hebben. Moge het de ZeerEerw. Heer Pastoor en alle goede schenkers gegeven zijn spoedig dit mooie voornemen in werkelijkheid te zien omgezet.

Ook de schoolkinderen hebben niet stilgezeten. Zij hebben gespaard voor een nieuw missaal.’t Bestek van een krantenartikel leent zich er niet goed voor een uitgebreid geschiedkundig overzicht te geven van al wat de parochie in die 40 jaar heeft meegemaakt, hoe interessant deze gegevens ook zijn. Maar zoals wij in de aanvang van dit artikel reeds meedeelden, is er een feestgids verschenen, die uitgebreide geschiedkundige gegevens bevat. Niemand verzuime deze aan te schaffen en te bewaren.

Zo ooit, dan kunnen wij hier getuigen, dat de Zegeningen van een eigen kerk in overvloedige mate op de parochianen zijn neergekomen en wij willen dit artikel beëindigen met een gedeelte uit de voorrede van de gids: “Moge deze schone herdenking een uiting zijn van ons Brabants levendig geloof, dat voor ons altijd is en blijft onze grootste schat, de bron van levenskracht onder alle omstandigheden van ons leven. Dat heilig geloof hopen wij in al zijn schoonheid en rijkdom steeds vuriger te beleven, om zo Gods liefdevolle goedheid over ons, Zijn schepselen en kinderen, beter te waarderen en te genieten en in staat te zijn, dat geloof en alles wat God geopenbaard heeft en de H. Kerk te geloven voorhoudt, in zijn volle rijkdom aan onze opgroeiende kinderen als de kostbaarste gave te kunnen meegeven op hun levensweg.


Dovnload 8.97 Kb.